Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare de gaze naturale din 19.07.2016

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iulie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modalității în care se determină anual nivelul stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenței de furnizare a gazelor naturale care au în portofoliu clienți finali, pe care aceștia au obligația să îl constituie în depozitele de înmagazinare subterană în fiecare an, astfel încât să fie asigurată alimentarea cu gaze naturale a clienților finali în condiții de continuitate și siguranță.

Art. 2. -

Prezenta metodologie se aplică titularilor licențelor de furnizare de gaze naturale care au în portofoliu clienți finali.

CAPITOLUL II Determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale

Art. 3. -

(1) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei determină anual nivelul stocului minim de gaze naturale la nivel național, stabilește obligațiile de constituire a stocului minim de gaze naturale ce revin fiecărui titular de licență de furnizare de gaze naturale, precum și procentul aferent fiecărei categorii de clienți finali, pentru care aceștia trebuie să constituie stoc minim, rezultat din aplicarea metodologiei, monitorizează și verifică îndeplinirea obligației de constituire a stocului minim de gaze naturale de către aceștia.

(2) Stocul de gaze naturale se exprimă în MWh, se stabilește pentru fiecare titular al licenței de furnizare a gazelor naturale în baza cantităților de gaze naturale efectiv furnizate fiecărei categorii de clienți finali din portofoliul propriu în anul anterior celui pentru care se stabilește stocul de gaze naturale și este ajustat, după caz, cu toate modificările de portofoliu de clienți finali survenite în perioada pentru care s-a recalculat stocul minim.

Art. 4. -

La determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale la nivel național care urmează a fi constituit în anul "n" și a defalcării acestuia pe fiecare titular al licenței de furnizare a gazelor naturale și pe fiecare categorie de clienți finali se iau în considerare următoarele elemente:

a) consumul de gaze naturale înregistrat la nivel național în perioada 1 octombrie anul "n-2" - 31 martie anul "n-1", defalcat pe următoarele categorii de clienți finali: clienți casnici, producători de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației, și clienți noncasnici;

b) consumul de gaze naturale înregistrat la nivel național în perioada 1 aprilie anul "n-1" - 30 septembrie anul "n-1", defalcat pe categoriile de clienți finali prevăzute la lit. a);

c) cantitățile de gaze naturale efectiv livrate de către titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale către clienții finali din portofoliul propriu în anul "n-1", defalcate pe categoriile de clienți finali prevăzute la lit. a);

d) procentul corespunzător ponderii consumului fiecărei categorii de clienți finali prevăzute la lit. a) din portofoliul fiecărui titular al licenței de furnizare a gazelor naturale în consumul național total al categoriei respective de clienți finali în anul "n-1".

Art. 5. -

(1) Nivelul stocului minim de gaze naturale la nivel național aferent unui an "n" se stabilește astfel încât să fie echivalent cu cel puțin 25% din consumul total de gaze naturale al clienților finali înregistrat în perioada 1 octombrie anul "n-2" - 31 martie anul "n-1".

(2) Stocul minim de gaze naturale la nivel național determinat conform prevederilor alin. (1) va fi defalcat pe categoriile de clienți finali menționate la art. 4 lit. a) în funcție de ponderea creșterii consumului de gaze naturale al fiecărei categorii de clienți finali în perioada 1 octombrie anul "n-2" - 31 martie anul "n-1" față de consumul aceleiași categorii înregistrat în perioada 1 aprilie anul "n-1" - 30 septembrie anul "n-1" în creșterea consumului total de gaze naturale al clienților finali înregistrată în aceeași perioadă.

(3) Stocul minim de gaze naturale la nivel național aferent fiecărei categorii de clienți finali prevăzute la art. 4 lit. a) se determină după formula:

unde:

SC/PET/NC - stocul de gaze naturale corespunzător fiecărei categorii de clienți finali prevăzute la art. 4 lit. a);

ST - stocul minim de gaze naturale la nivel național;

QextC/PET/NC - cantitatea de gaze naturale consumată în perioada 1 octombrie anul "n-2" - 31 martie anul "n-1", corespunzătoare fiecărei categorii de clienți finali prevăzute la art. 4 lit. a);

QinjC/PET/NC - cantitatea de gaze naturale consumată în perioada 1 aprilie anul "n-1" - 30 septembrie anul "n-1", corespunzătoare fiecărei categorii de clienți finali prevăzute la art. 4 lit. a);

QText - cantitatea totală de gaze naturale consumată în perioada 1 octombrie anul "n-2" - 31 martie anul "n-1";

QTinj - cantitatea totală de gaze naturale consumată în perioada 1 aprilie anul "n-1" - 30 septembrie anul "n-1".

(4) Stocul minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenței de furnizare a gazelor naturale are obligația de a-l constitui pentru fiecare dintre categoriile de clienți finali din portofoliul propriu se determină prin aplicarea procentului corespunzător fiecărei categorii de clienți finali din portofoliul respectivului titular de licență de furnizare a gazelor naturale, determinat în conformitate cu prevederile art. 4 lit. d), la stocul minim de gaze naturale la nivel național aferent categoriei respective de clienți finali, determinat în conformitate cu prevederile alin. (3).

(5) Procentul menționat la art. 3 alin. (1) aferent fiecărei categorii de clienți finali se determină prin raportarea stocului minim de gaze naturale la nivel național aferent categoriei respective de clienți finali, determinat în conformitate cu prevederile alin. (3), la consumul național total al categoriei respective de clienți finali în anul "n-1". Aceste procente rămân nemodificate pe tot parcursul ciclului de injecție, nefiind influențate de modificările de portofoliu de clienți finali survenite ulterior.

Art. 6. -

(1) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei publică pe pagina de internet proprie, până la data de 20 februarie a fiecărui an "n", nivelul stocului minim de gaze naturale la nivel național aferent anului respectiv, defalcarea acestuia pe fiecare categorie de clienți finali, precum și lista inițială privind stocul minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenței de furnizare a gazelor naturale are obligația de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană până la data de 31 octombrie a anului "n" pentru fiecare categorie de clienți finali din portofoliul acestuia.

(2) În termen de 10 zile de la data publicării listei inițiale, fiecare titular al licenței de furnizare a gazelor naturale care, în perioada 1 ianuarie a anului "n-1" - 20 februarie a anului "n", a înregistrat încetarea unor contracte în derulare sau a încheiat contracte noi de furnizare cu clienți finali are obligația să comunice aceste modificări Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, prin transmiterea, în format electronic - fișier tip Excel și pe suport letric, a unei situații centralizatoare, semnată de către reprezentantul legal al titularului de licență de furnizare a gazelor naturale respectiv, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa care face parte din prezenta metodologie, în vederea ajustării în consecință a nivelului stocului minim pe care acesta are obligația de a-l constitui.

(3) În termen de 25 de zile de la termenul prevăzut la alin. (1), prin decizie a președintelui, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei stabilește nivelul stocului minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenței de furnizare a gazelor naturale are obligația de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană până la data de 31 octombrie a anului "n" pentru fiecare categorie de clienți finali din portofoliul acestuia.

(4) Decizia prevăzută la alin. (3) se afișează pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 7. -

(1) În vederea ajustării nivelurilor stocurilor minime de gaze naturale aferente titularilor licențelor de furnizare a gazelor naturale corespunzător modificării portofoliilor de clienți finali ca urmare a exercitării de către clienții finali a dreptului de schimbare a furnizorului de gaze naturale sau ca urmare a încetării contractelor de furnizare de gaze naturale, titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale au obligația de a transmite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, până în data de 25 septembrie a fiecărui an, situații centralizatoare aferente modificărilor portofoliilor de clienți finali intervenite în perioada cuprinsă între data publicării listei inițiale privind stocul minim de gaze naturale aferent fiecărui titular de licență de furnizare de gaze naturale, prevăzută la art. 6 alin. (1), și data de 20 septembrie, întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa la metodologie, în format electronic - fișier tip Excel și pe suport letric, semnate și însușite de către reprezentantul legal al titularilor de licență de furnizare a gazelor naturale respectivi.

(2) Pentru completarea corectă a situațiilor centralizatoare prevăzute la alin. (1) și a celor prevăzute la art. 6 alin. (2):

a) titularii de licență de furnizare a gazelor naturale care înregistrează ieșiri de clienți finali din portofoliu, ca urmare a exercitării de către clienții finali a dreptului de schimbare a furnizorului de gaze naturale, au obligația de a comunica noului furnizor datele referitoare la consumurile respectivilor clienți finali în anul "n-1", precum și datele referitoare la perioadele de consum din anul "n-1" ale acestora;

b) titularii de licență de furnizare a gazelor naturale care înregistrează intrări de clienți finali în portofoliu, ca urmare a exercitării de către aceștia a dreptului de schimbare a furnizorului de gaze naturale, au obligația de a comunica vechiului furnizor lista cu respectivii clienții finali ieșiți din portofoliul acestuia.

(3) În cazul în care, în urma analizei situațiilor centralizatoare transmise Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei de către titularii de licență de furnizare a gazelor naturale în vederea recalculării obligațiilor de constituire a stocului minim, sunt necesare clarificări sau justificări suplimentare, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei are dreptul de a solicita orice informații și documente, titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale având obligația de a răspunde în termen de 3 zile lucrătoare. În situația în care titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale nu răspund în termen solicitărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cantitățile pentru care s-au solicitat informații și documente suplimentare nu vor fi luate în considerare în vederea recalculării obligațiilor de constituire a stocului minim.

(4) Obligațiile de constituire a stocului minim aferente titularilor licențelor de furnizare a gazelor naturale care au comunicat, în conformitate cu prevederile alin. (1), modificări ale portofoliului de clienți finali se recalculează pe baza informațiilor din situațiile centralizatoare înaintate Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei de către titularii de licență de furnizare a gazelor naturale, validate în urma analizei și verificării acestora, după cum urmează:

a) se recalculează consumurile aferente categoriilor de clienți finali din portofoliul titularului licenței de furnizare a gazelor naturale respectiv din anul "n-1", cu luarea în considerare a creșterilor/scăderilor consumurilor determinate de modificările intervenite în portofoliul de clienți finali ai acestuia în perioada pentru care au fost transmise situațiile centralizatoare, și se determină noile procente aferente ponderilor consumurilor astfel recalculate în consumurile naționale totale ale categoriilor de clienți finali respective din anul "n-1". Consumurile recalculate vor sta la baza unei eventuale ajustări ulterioare a nivelului stocului minim de gaze naturale aferent respectivului titular de licență de furnizare a gazelor naturale;

b) se recalculează obligația de constituire a stocului minim aferentă respectivului titular de licență de furnizare a gazelor naturale prin aplicarea procentelor recalculate la stocurile minime de gaze naturale la nivel național aferente categoriilor respective de clienți finali, determinate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3).

(5) În termen de 15 zile lucrătoare de la data prevăzută la alin. (1), Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei stabilește, prin decizie a președintelui, noile obligații de constituire a stocului minim ce revin titularilor licențelor de furnizare a gazelor naturale care au comunicat modificări ale portofoliului de clienți finali și afișează decizia pe pagina de internet a instituției.

ANEXĂ la metodologie

Situația centralizatoare a modificărilor portofoliului de clienți finali ai titularului de licență de furnizare a gazelor naturale nr. . . . . . . . . . . Societatea Comercială . . . . . . . . . . pentru recalcularea obligației de constituire a stocului minim de gaze naturale pentru anul . . . . . . . . . .

CLIENȚI FINALI PRODUCĂTORI DE ENERGIE TERMICĂ, NUMAI PENTRU CANTITATEA DE GAZE NATURALE DESTINATĂ PRODUCERII DE ENERGIE TERMICĂ PENTRU CONSUMUL POPULAȚIEI, IEȘIȚI DIN PORTOFOLIU
Denumire client final Motivație* Data încetării contractului vechi de furnizare Denumire furnizor nou Cantitatea consumată de clientul final în anul "n-1" (MWh) Perioada de consum a clientului final în anul "n-1"**
Client 1 . . . . . - - 1 a -
Client 2 . . . . . - - 1 b -
Total furnizor 1 (a+b)
Client 3 . . . . . - - 2 c -
Client 4 . . . . . - - 2 d -
Total furnizor 2 (c+d)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total furnizori a+b+c+d+. . . .

* Se va completa cu motivația ieșirii clientului final din portofoliul furnizorului, respectiv: schimbarea furnizorului de gaze naturale de către clientul final, falimentul clientului final sau orice altă motivație aferentă circumstanțelor prevăzute la art. 6 alin. (2) și art. 7 alin. (1) din metodologie.

** Se va completa cu perioada exactă din întreg anul "n-1" în care clientul final a fost clientul vechiului furnizor.

CLIENȚI FINALI NONCASNICI IEȘIȚI DIN PORTOFOLIU
Denumire client final/Categorie de clienți finali* Motivație** Data încetării contractului vechi de furnizare Denumire furnizor nou Cantitatea consumată de clientul final în anul "n-1" (MWh) Perioada de consum a clientului final în anul "n-1"***
Client 1. . . . . - - 1 a -
Client 2. . . . . - - 1 b -
Total furnizor 1 (a+b)
Client 3. . . . . - - 2 c -
Client 4. . . . . - - 2 d -
Total furnizor 2 (c+d)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total furnizori a+b+c+d+. . . .

* Pentru categoriile de clienți finali B1, B2 și B3 datele referitoare la consumurile aferente anului "n-1" vor fi transmise cumulat, pe fiecare categorie, pe fiecare perioadă de consum din anul "n-1" comună clienților finali din categoria respectivă și pe fiecare furnizor nou. Datele menționate mai sus vor fi însoțite de lista completă, în format electronic - fișier tip Excel, a clienților finali din categoria respectivă (denumirea acestora) care au ieșit din portofoliul vechiului furnizor și au intrat în portofoliul noului furnizor.

** Se va completa cu motivația ieșirii clientului final din portofoliul furnizorului, respectiv: schimbarea furnizorului de gaze naturale de către clientul final, falimentul clientului final sau orice altă motivație aferentă circumstanțelor prevăzute la art. 6 alin. (2) și art. 7 alin. (1) din metodologie.

*** Se va completa cu perioada exactă din întreg anul "n-1" în care clientul final a fost clientul vechiului furnizor.

CONSUMUL POPULAȚIEI, INTRAȚI ÎN PORTOFOLIU
Denumire client final Motivație* Data începerii contractului nou de furnizare Denumire furnizor vechi Cantitatea consumată de clienții finali la vechiul furnizor în anul "n-1" (MWh) Perioada de consum a clienților finali la vechiul furnizor în anul "n-1"**
Client 1. . . . . - - 1 a -
Client 2. . . . . - - 1 b -
Total furnizor 1 (a+b)
Client 3. . . . . - - 2 c -
Client 4. . . . . - - 2 d -
Total furnizor 2 (c+d)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total furnizori a+b+c+d-

* Se va completa cu motivația intrării clientului final în portofoliul furnizorului.

** Se va completa cu perioada exactă din întreg anul "n-1" în care clientul final a fost clientul vechiului furnizor.

CLIENȚI FINALI NONCASNICI INTRAȚI ÎN PORTOFOLIU
Denumire client final/Categorie de clienți finali* Motivație** Data începerii contractului nou de furnizare Denumire furnizor vechi Cantitatea consumată de clienții finali la vechiul furnizor în anul "n-1" (MWh) Perioada de consum a clienților finali la vechiul furnizor în anul "n-1"***
Client 1. . . . . - - 1 a -
Client 2. . . . . - - 1 b -
Total furnizor 1 (a+b)
Client 3. . . . . - - 2 c -
Client 4. . . . . - - 2 d -
Total furnizor 2 (c+d)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total furnizori a+b+c+d+. . . .

* Pentru categoriile de clienți finali B1, B2 și B3 datele referitoare la consumurile aferente anului "n-1" vor fi transmise cumulat, pe fiecare categorie, pe fiecare perioadă de consum din anul "n-1" comună clienților finali din categoria respectivă și pe fiecare furnizor vechi. Datele menționate mai sus vor fi însoțite de lista completă, în format electronic - fișier tip Excel, a clienților finali din categoria respectivă (denumirea acestora) care au intrat în portofoliul noului furnizor și au ieșit din portofoliul vechiului furnizor.

** Se va completa cu motivația intrării clientului final în portofoliul furnizorului.

*** Se va completa cu perioada exactă din întreg anul "n-1" în care clientul final a fost clientul vechiului furnizor.

Data: . . . . . . . . . . Reprezentant legal al titularului de licență de furnizare
Societatea Comercială . . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...