Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ordinul nr. 4577/2016 privind structura anului școlar 2016-2017

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iulie 2016 până la 31 august 2017, fiind înlocuit prin Ordin 3382/2017;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Anul școlar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare. Derogări (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 26 mai 2017;

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 9 iunie 2017;

c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare;

d) pentru clasele din învățământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare;

e) pentru învățământul special - clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile lucrătoare;

f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;

g) pentru învățământul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile- cadru de învățământ în vigoare.

Art. 2. -

Anul școlar 2016-2017 începe pe data de 1 septembrie 2016, se încheie pe data de 31 august 2017 și se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada 12 septembrie 2016 - 3 februarie 2017.

Cursuri - luni, 12 septembrie 2016 - vineri, 23 decembrie 2016

În perioada 29 octombrie-6 noiembrie 2016, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.

Vacanța de iarnă - sâmbătă, 24 decembrie 2016 duminică, 8 ianuarie 2017

Cursuri - luni, 9 ianuarie 2017 - vineri, 3 februarie 2017

Vacanța intersemestrială - sâmbătă, 4 februarie 2017 duminică, 12 februarie 2017

Semestrul al II-lea are 16 săptămâni dispuse în perioada 13 februarie 2017 - 16 iunie 2017.

Cursuri - luni, 13 februarie 2017 - vineri, 14 aprilie 2017

Vacanța de primăvară - miercuri, 19 aprilie 2017 duminică, 30 aprilie 2017

Cursuri - marți, 2 mai 2017 - vineri, 16 iunie 2017

Vacanța de vară - sâmbătă, 17 iunie 2017 - duminică, 10 septembrie 2017

Art. 3. -

În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art. 4. -

Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internațională a educației, ziua de 5 iunie - Ziua învățătorului și 1 iunie - Ziua copilului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.

Art. 5. -

(1) Programul național "Școala altfel" este structurat după cum urmează: o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ, în intervalele următoare:

- pentru învățământul preșcolar și primar:

• 21 noiembrie 2016 - 2 decembrie 2016
• 27 februarie 2017 - 31 martie 2017
• 15 mai 2017 - 9 iunie 2017

- pentru învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal:

• 17 octombrie 2016 - 2 decembrie 2016
• 27 februarie 2017 - 31 martie 2017
• 15 mai 2017 - 9 iunie 2017

(2) Intervalul aferent programului "Școala altfel" nu coincide cu perioada tezelor semestriale.

Art. 6. -

Lucrările semestriale/Tezele se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.

Art. 7. -

Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, de regulă, în perioada vacanței de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare.

Art. 8. -

(1) În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climaterice locale speciale și de specificul școlii, inspectoratele școlare pot aproba, la cererea conducerii unităților de învățământ, modificări ale structurii anului școlar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.

(3) Aprobarea modificării structurii anului școlar, menționată la alin. (1), se acordă în condițiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1, precum și a posibilității ca toți elevii să participe, fără restricții, la examenele și evaluările naționale: evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competențelor profesionale, examenele de atestare a competențelor, examenele de absolvire.

Art. 9. -

Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației naționale și cercetării științifice.

Art. 10. -

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția minorități, Direcția generală management și resurse umane, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Mircea Dumitru

București, 20 iulie 2016.

Nr. 4.577.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...