Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România din 29.05.2009

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 iunie 2009 până la 26 februarie 2019, fiind abrogat prin Ordin 169/2019 și înlocuit de Procedură 2019;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

1. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, în toate situațiile în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată ce utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, în condițiile prevăzute de art. 1561 alin. (61)-(62) din Codul fiscal.

2. Procedura se aplică pentru achizițiile intracomunitare a căror exigibilitate intervine începând cu data de 1 mai 2009.

3. Prin persoană impozabilă, în sensul prezentei proceduri, se înțelege persoana impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 153 din Codul fiscal.

CAPITOLUL II Actualizarea datelor din Registrul contribuabililor ca urmare a
declarațiilor de mențiuni depuse de persoanele impozabile

1. Persoanele impozabile care potrivit art. 1561 alin. (61) din Codul fiscal sunt obligate să utilizeze ca perioadă fiscală luna calendaristică trebuie să depună, conform alin. (62) al aceluiași articol, "Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (092)", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

2. Declarația de mențiuni se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana impozabilă sau în evidența căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite și taxe, la registratură ori la poștă, prin scrisoare recomandată, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare care generează această obligație.

3. Pe baza declarației de mențiuni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent operează actualizările în Registrul contribuabililor, în sensul schimbării perioadei fiscale pentru TVA din trimestru calendaristic în lună calendaristică.

4. Pentru stabilirea datei de luare în evidență cu perioadă fiscală lunară a persoanei impozabile se are în vedere data exigibilității taxei aferente achiziției intracomunitare, astfel cum rezultă din declarația de mențiuni depusă de persoana impozabilă, respectiv:

a) data luării în evidență este data de 1 a primei luni din trimestru, dacă exigibilitatea taxei intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

b) data luării în evidență este data de 1 a celei de a treia luni din trimestru, dacă exigibilitatea taxei intervine în a doua lună a respectivului trimestru;

c) data luării în evidență este data de 1 a primei luni a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

5. Persoanele impozabile pentru care sunt operate actualizări în Registrul contribuabililor potrivit prezentei proceduri trebuie să-și îndeplinească obligațiile de declarare și de plată ce decurg din calitatea de persoană impozabilă care utilizează luna ca perioadă fiscală.

6. Persoana impozabilă a cărei perioadă fiscală a devenit luna, ca urmare a efectuării unei achiziții intracomunitare de bunuri, nu mai are posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală, fiind obligată să păstreze ca perioadă fiscală luna și în anii următori.

7. Depunerea cu întârziere a declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale în condițiile art. 1561 alin. (62) din Codul fiscal, respectiv peste termenul de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care a intervenit exigibilitatea achiziției intracomunitare, constituie contravenție potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală și se sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare. Depunerea cu întârziere a deconturilor de taxă pe valoarea adăugată constituie contravenție potrivit art. 219 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală și se sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL III Actualizarea din oficiu a datelor din Registrul contribuabililor,
pe baza informațiilor declarate în decontul de TVA

1. Trimestrial, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului, compartimentul cu atribuții în gestionarea declarațiilor fiscale transmite compartimentului de specialitate lista persoanelor impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care au declarat în formularul (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" efectuarea de achiziții intracomunitare taxabile în România.

2. Lista se întocmește cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației și cuprinde:

a) denumirea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA;

b) codul de înregistrare în scopuri de TVA;

c) domiciliul fiscal;

d) valoarea achiziției intracomunitare taxabile în România și taxa aferentă, declarate la rândul "Achiziții intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă)" din "Decontul de taxă pe valoarea adăugată";

e) numărul și data înregistrării "Decontului de taxă pe valoarea adăugată".

3. După analizarea listei, compartimentul de specialitate notifică în scris, de îndată, în vederea depunerii declarației de mențiuni, persoanele impozabile care au efectuat achiziții intracomunitare taxabile în România, dar care nu au depus declarația de mențiuni potrivit art. 1561 alin. (62) din Codul fiscal.

4. Notificarea se întocmește în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, un exemplar se comunică persoanei impozabile, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.

5. După primirea declarației de mențiuni, compartimentul de specialitate aplică în mod corespunzător dispozițiile pct. 3-7 din cap. II.

6. În cazul în care persoana impozabilă notificată nu depune la organul fiscal competent, în termenul stabilit, declarația de mențiuni, compartimentul de specialitate procedează la actualizarea din oficiu a datelor din Registrul contribuabililor.

7. În acest scop, compartimentul de specialitate întocmește un referat de actualizare a datelor din Registrul contribuabililor, prin care propune ca dată a luării în evidență cu perioadă fiscală lunară a persoanei impozabile data de 1 a primei luni a trimestrului pentru care a fost depus "Decontul de taxă pe valoarea adăugată" în care a fost declarată achiziția intracomunitară.

8. Pe baza referatului, compartimentul de specialitate întocmește "Decizia privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare taxabile în România", potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

9. Decizia se întocmește în două exemplare, un exemplar se comunică persoanei impozabile, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.

10. Referatul și decizia se avizează de șeful compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul unității fiscale.

11. Pe baza deciziei emise și comunicate potrivit pct. 9 se operează actualizările în Registrul contribuabililor, în sensul schimbării perioadei fiscale pentru TVA din trimestru calendaristic în lună calendaristică.

CAPITOLUL IV Actualizarea din oficiu a datelor din Registrul contribuabililor,
pe baza altor informații

1. Dacă în urma acțiunilor de inspecție fiscală se constată neîndeplinirea obligației de a utiliza luna ca perioadă fiscală de către persoana impozabilă care efectuează achiziții intracomunitare taxabile în România, compartimentul cu atribuții în domeniul inspecției fiscale, după comunicarea deciziei de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală, transmite compartimentului cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal competent o copie a Raportului de inspecție fiscală.

2. Dacă în urma inspecției fiscale persoana impozabilă nu depune declarația de mențiuni, compartimentul de specialitate, pe baza Raportului de inspecție fiscală, întocmește referatul prin care propune actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, prin modificarea perioadei fiscale din trimestru calendaristic în lună calendaristică, pentru respectivele persoane impozabile.

3. Pentru stabilirea datei de luare în evidență cu perioadă fiscală lunară a persoanei impozabile se are în vedere data exigibilității taxei aferente achiziției intracomunitare, astfel cum rezultă din Raportul de inspecție fiscală. Dispozițiile pct. 4 din cap. II sunt aplicabile în mod corespunzător.

4. Dispozițiile pct. 8-11 din cap. III sunt aplicabile în mod corespunzător.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...