Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 aprilie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea îmbunătățirii procedurii de redobândire sau acordare a cetățeniei române și importanța soluționării cu celeritate de către Comisia pentru cetățenie a cererilor de redobândire și acordare a cetățeniei române,

dată fiind necesitatea creării cât mai rapide a instrumentelor legale prin care Comisia pentru cetățenie să poată soluționa în termene rezonabile dosarele cu cererile de redobândire și acordare a cetățeniei române,

luând în considerare dificultățile practice cu care se confruntă Comisia pentru cetățenie în soluționarea numărului mare de cereri de redobândire și acordare a cetățeniei române potrivit art. 101 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama de necesitatea eliminării, în termen cât mai scurt, a oricărei prelungiri nejustificate a procedurii de redobândire și acordare a cetățeniei române,

având în atenție importanța creării tuturor premiselor necesare unei respectări reale și eficiente a drepturilor și intereselor legale, astfel cum au fost ele concepute și garantate de legiuitor,

având în vedere că în lipsa instituirii unor măsuri legislative se vor crea blocaje în soluționarea cererilor de redobândire și acordare a cetățeniei române potrivit art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 101, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 101. - Modificări (1)

Foștii cetățeni români care au dobândit cetățenia română prin naștere sau prin adopție și care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III pot redobândi ori li se poate acorda cetățenia română, la cerere, cu păstrarea cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b), c) și e)."

2. Articolul 102 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 102. - Modificări (1)

Persoanele prevăzute la art. 101, care au domiciliul sau reședința în România, pot depune cererea de redobândire ori acordare a cetățeniei române la Direcția cetățenie din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, după obținerea dreptului de ședere, potrivit legii."

3. La articolul 13, alineatul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Comisia are activitate permanentă, este formată dintr-un președinte și 8 membri, personal de specialitate juridică asimilat magistraților din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, numiți prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești. Lucrările Comisiei nu sunt publice, acestea se desfășoară în prezența a cel puțin 3 membri și sunt prezidate de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta." Modificări (1)

4. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

"

Art. 141. -

Cererea de acordare sau de redobândire a cetățeniei române, formulată potrivit art. 101, este înregistrată la secretariatul tehnic al Comisiei.

Președintele Comisiei pentru cetățenie, prin rezoluție, dispune:

a) solicitarea de relații de la orice autorități cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b) și e);

b) completarea dosarului, în termen de cel mult două luni de la primirea solicitării secretariatului tehnic al Comisiei de către petent, în cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluționării cererii, sub sancțiunea respingerii cererii ca nesusținută;

c) fixarea termenului la care Comisia va verifica îndeplinirea condițiilor necesare acordării sau redobândirii cetățeniei române potrivit art. 101, termen ce nu va depăși 5 luni de la data înregistrării cererii."

Art. II. - Modificări (1), Jurisprudență

Cererile depuse în temeiul art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor fi soluționate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Ministrul justiției și libertăților cetățenești,
Alina Mihaela Bica,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
p. Ministrul afacerilor externe,
Eugen Tomac,
secretar de stat

București, 15 aprilie 2009.

Nr. 36.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...