Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 aprilie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare presiunile și riscurile determinate de evoluțiile economice interne și externe, necesitatea susținerii creșterii economice și reducerii inflației, precum și asigurarea cu prioritate a sumelor destinate finanțării proiectelor de infrastructură și cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri europene și a contribuției României la bugetul comunitar,

având în vedere opiniile și recomandările Comisiei Europene și ale organismelor financiare internaționale referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, rezultă că, pentru evitarea riscurilor semnalate și, implicit, a riscului declanșării procedurii de deficit excesiv, este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare și de abordare mai prudentă a deficitului bugetar.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Practică judiciară (1)

Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 în 24 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Personalul de specialitate care are și îndeplinește efectiv atribuții în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA și SAPARD, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin fondurile structurale și de coeziune este constituit din personal contractual sau, după caz, funcționari publici. Modificări (1)

(2) Prin personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României se înțelege personalul încadrat pe funcții publice sau pe funcții contractuale bugetare, altul decât cel încadrat pe funcții comune din sectorul bugetar."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Salariile de bază corespunzătoare funcțiilor în care este încadrat personalul prevăzut la art. 1 pot fi majorate cu până la 75% în funcție de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) Evaluarea activității personalului prevăzut la alin. (1) se face cel puțin o dată pe an, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de bază se poate modifica în funcție de rezultatele activității proprii."

Art. II. -

În termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice sau, după caz, de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, se vor stabili structurile din cadrul ministerelor și instituțiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare, numărul și structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcții specifice și procentul ce urmează a fi acordat personalului potrivit art. 1 și 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, în funcție de rezultatele activității proprii, corespunzător atribuțiilor din fișa postului.

Art. III. - Practică judiciară (1)

Alineatul (1) al articolului 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. IV. -

Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 7 decembrie 2007, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

(3) Pentru activitatea desfășurată, specialiștii pregătiți în managementul de proiect prevăzuți la alin. (1) cu finanțare internațională beneficiază de salarii de bază corespunzătoare funcțiilor în care sunt încadrați și beneficiază de o majorare cu până la 75% a salariilor de bază, în funcție de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului."

2. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:

"

(31) Pentru a beneficia de majorarea prevăzută la alin. (3), ordonatorii de credite vor stabili prin act administrativ persoanele beneficiare.

(32) Evaluarea activității personalului prevăzut la alin. (3) se face cel puțin o dată pe an, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de bază se poate modifica în funcție de rezultatele activității proprii."

Art. V. -

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili criteriile și procentul ce urmează a fi acordat personalului, potrivit art. 10 alin. (3) din Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale, în funcție de rezultatele activității proprii, corespunzător atribuțiilor din fișa postului.

Art. VI. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Articolul 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. VII. -

Articolul 7 din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Funcționarii publici și personalul contractual, altul decât cel încadrat pe funcții comune din sectorul bugetar, din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și al sucursalelor județene ale acesteia beneficiază de salarii de bază corespunzătoare funcțiilor în care sunt încadrați, la care se adaugă o majorare a salariilor de bază cu până la 75% din acestea.

(2) Evaluarea activității personalului prevăzut la alin. (1) se face cel puțin o dată pe an, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de bază se poate modifica în funcție de rezultatele activității proprii."

Art. VIII. - Practică judiciară (2)

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili criteriile și procentul ce urmează a fi acordat personalului, potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, în funcție de rezultatele activității proprii, corespunzător atribuțiilor din fișa postului.

Art. IX. - Practică judiciară (6)

Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. - Modificări (1)

Președintele, vicepreședintele și membrii comisiilor pentru protecția copilului, precum și secretarul acestora, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizație de ședință al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului județean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București și va fi de 1% din indemnizația președintelui consiliului județean, respectiv a primarului de sector."

2. La articolul 30, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Consilierii pentru afaceri europene, pe lângă salariul de bază, stabilit în condițiile legii, beneficiază și de spor de vechime și majorările prevăzute de dispozițiile legale aplicabile personalului contractual din autorități și instituții publice și, după caz, prevăzute în mod expres de dispozițiile legale speciale aplicabile în autoritatea sau instituția publică în care își desfășoară activitatea."

Art. X. - Practică judiciară (2)

Indemnizațiile de conducere pentru personalul bugetar, atât contractual cât și funcționari publici, prevăzute în actele normative, reprezintă limite maxime până la care conducătorii autorităților sau instituțiilor publice, având calitatea de ordonatori de credite, pot stabili nivelurile individuale.

Art. XI. - Practică judiciară (2)

Alineatul (2) al articolului 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru activitatea desfășurată, managerii publici beneficiază de un spor de manager public de până la 55% aplicat la salariul de bază și care nu face parte din acesta, precum și de prime, spor de vechime și alte drepturi salariale, în condițiile legii. Nivelul individual al sporului de manager public se stabilește de conducătorii autorităților sau instituțiilor publice." Practică judiciară (1)

Art. XII. -

Alineatul (7) al articolului 9 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Prin decizie internă a conducătorului entității publice, persoanele desemnate să efectueze controlul financiar preventiv propriu pot beneficia de un spor pentru complexitatea muncii de până la 25% aplicat la salariul de bază brut lunar, în măsura în care funcția pe care o dețin nu este incompatibilă cu activitatea de control financiar preventiv."

Art. XIII. -

Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2009, membrii Comitetului pentru Audit Public Intern vor primi o indemnizație de ședință egală cu 1% din nivelul echivalent salariului brut al secretarilor de stat; indemnizația se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. XIV. - Practică judiciară (2)

Articolul 14 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Membrii Corpului diplomatic și consular al României care lucrează în centrala Ministerului Afacerilor Externe și cunosc una sau mai multe limbi străine rare, altele decât cele de circulație internațională, pe care le folosesc în exercitarea funcției diplomatice sau consulare, beneficiază de un spor de 10% calculat asupra salariului de bază corespunzător funcției de încadrare, în condițiile prevăzute prin ordin al ministrului afacerilor externe."

Art. XV. - Practică judiciară (2)

Alineatul (3) al articolului 18 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"

(3) Auditorii interni au un nivel de salarizare corespunzător ierarhiei acestei funcții în cadrul sistemului de salarizare a funcționarilor publici; totodată, auditorii interni beneficiază de un spor pentru complexitatea muncii de până la 25% aplicat la salariul de bază brut lunar."

Art. XVI. -

Alineatele (1) și (2) ale articolului 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 13 noiembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de disciplină, membrii, secretarul acesteia, precum și persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile prevăzute la art. 31 au dreptul la o indemnizație lunară de 1%, care se aplică la salariul de bază al fiecăruia și se acordă în lunile în care comisia de disciplină își desfășoară activitatea, respectiv în lunile în care persoanele din cadrul corpului de control au efectuat cercetarea administrativă. Sporul lunar se acordă de autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia își desfășoară activitatea persoanele menționate, pe baza certificării de către președintele comisiei a desfășurării activității comisiei pe luna respectivă.

(2) Pentru participarea la lucrările comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici, membrii și persoanele care asigură secretariatul tehnic au dreptul la o indemnizație reprezentând 1% din salariul de bază prevăzut de lege pentru funcția publică de secretar general din cadrul ministerelor."

Art. XVII. -

Articolul 42 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

(1) Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum și la cele ale comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 1% din salariul de bază, stabilit conform legii.

(2) Persoanele care asigură secretariatul comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor au dreptul la o indemnizație de 1% din salariul de bază, stabilit conform legii."

Art. XVIII. -

Articolul 33 din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei paritare, președintele, membrii și secretarul comisiei paritare au dreptul la un spor lunar de 1%, care se aplică la salariul de bază al fiecăruia și se acordă doar în lunile în care comisia paritară își desfășoară activitatea, pe baza proceselor-verbale ale ședințelor acesteia."

Art. XIX. - Practică judiciară (4)

Ordonatorii principali de credite au obligația de a se încadra în limitele de cheltuieli cu personalul, așa cum sunt acestea prevăzute în legea bugetară anuală.

Art. XX. -

Alineatul (5) al articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum și persoanele din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, care asigură secretariatul tehnic al acesteia, beneficiază de indemnizație de ședință reprezentând 1% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizația lunară; într-o lună se poate acorda o singură indemnizație, indiferent de numărul ședințelor de lucru."

Art. XXI. -

Litera d) a articolului 15 din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv", capitolul IV "Măsuri anticorupție", din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) membrii Comisiei Centrale beneficiază de indemnizație de ședință reprezentând 1% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizația lunară; într-o lună se poate acorda o singură indemnizație, indiferent de numărul ședințelor de lucru;".

Art. XXII. -

Articolul 42 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. - Modificări (1)

Președintele, vicepreședintele și membrii comisiilor pentru protecția copilului, precum și secretarul acestora, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizație de ședință al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului județean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București și este de 1% din indemnizația președintelui consiliului județean, respectiv a primarului de sector."

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 11 aprilie 2009.

Nr. 35.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...