Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Modificări (11), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (9), Referințe (17), Derogări (7), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 14 aprilie 2009.

În vigoare de la 14 aprilie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considerare actualul context internațional, principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susținere a creșterii economice și de reducere a inflației și atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,

având în vedere opiniile și recomandările Comisiei Europene și ale organismelor financiare internaționale, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare în sensul diminuării cheltuielilor curente de administrare și alocarea cu prioritate a resurselor către proiecte cu efect multiplicator în economie care reprezintă principalul mijloc de limitare a ritmului de scădere economică și de compensare parțială a reducerii activității din sectorul privat,

pentru păstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele măsuri menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită respectarea angajamentelor interne și internaționale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce privește nivelul deficitului bugetar.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Rectificarea bugetară pe anul 2009

Art. 1. -

Bugetul de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 și nr. 121 bis din 27 februarie 2009, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Influențele asupra bugetului de stat pe anul 2009, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009, stabilit conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3/16/13b la bugetul Ministerului Finanțelor Publice, se majorează la venituri cu suma de 154.000 mii lei și, în mod corespunzător, la cheltuieli astfel:

a) 94.000 mii lei la titlul "Cheltuieli de capital", inclusiv pentru finanțarea modernizării punctelor de trecere a frontierei la standardele Schengen;

b) 60.000 mii lei la titlul "Bunuri și servicii".

(2) În bugetul Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2009, capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 20 "Bunuri și servicii", la articolul 25 "Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispozițiilor legale" se cuprinde și suma de 1.000 mii lei pentru consultanță juridică în domeniul datoriei publice, care se asigură prin redistribuire în cadrul acestui capitol.

Art. 4. -

Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să efectueze modificări în volumul și structura bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, cu încadrare în suma totală aprobată în anexa nr. 3/13/02 la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice", precum și redistribuiri de credite bugetare în cadrul titlurilor de cheltuieli ca urmare a bugetului rezultat după punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 în 9 martie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 5. -

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței să suplimenteze veniturile bugetului sumelor alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii pe anul 2009 cu suma de 30.000 mii lei, provenită din repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. și în mod corespunzător se majorează cheltuielile prevăzute la capitolul 70.10 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul VII "Alte transferuri", articolul 55 "Alte transferuri", în anexa nr. 3/15/13.

Art. 6. -

Se autorizează Ministerul Educației, Cercetării și Inovării să efectueze redistribuiri de credite bugetare între obiectivele de investiții în continuare, obiectivele de investiții noi și "Alte cheltuieli de investiții", în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art. 7. -

Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze redistribuiri de sume la veniturile și cheltuielile bugetului sumelor alocate pentru activități finanțate din venituri proprii, prevăzute în anexa nr. 3/18/13.

Art. 8. -

Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale să redistribuie în cadrul creditelor bugetare aprobate la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială" suma de 3.200 mii lei de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" la titlul 71 "Active nefinanciare", pentru finalizarea sistemului informatic integrat pentru administrarea prestațiilor sociale.

Art. 9. -

Se autorizează Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri să efectueze redistribuiri de credite bugetare de la alte programe, în vederea finanțării în anul 2009 a "Programului privind organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2009", fără afectarea fondurilor prevăzute pentru stimularea exportului.

Art. 10. -

În cazul în care creditele bugetare aferente titlului 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale sunt insuficiente, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Ministerului Finanțelor Publice, va aproba finanțarea temporară, din veniturile obținute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, a proiectelor din cadrul Politici Comune Agricole și de Pescuit.

Art. 11. -

Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Ministerului Mediului pe anul 2009 se diminuează la capitolul 74.08 "Protecția mediului", titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" cu suma de 757.675 mii lei.

Art. 12. -

În anexa nr. 3/23/02 la bugetul Ministerului Mediului, la asteriscul din subsolul anexei, comuna Seicaia se va citi comuna Șercaia.

Art. 13. -

(1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2009, de la capitolul 84.01 "Transporturi" alineatul "Subvenții pentru transportul de călători cu metroul" se suportă și subvențiile aferente lucrărilor executate și neplătite în anul 2008.

(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să efectueze următoarele modificări:

a) redistribuirea sumei de 4.918 mii lei de la proiectul 15 ISPA2004/RO/16/P/PA/002 - "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor ce vor fi propuse spre finanțare prin Fondul de Coeziune (CNADNR)" la proiectul 65 ISPA2004/RO/16/P/PT/009 - "Construcția infrastructurii feroviare și rutiere la cel de-al doilea pod Calafat-Vidin (CNADNR)", prevăzute în anexa nr. 3/24/21;

b) redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la proiectul 17 ISPA2001/RO/P/PT/005 "Construcția variantei de ocolire a orașului Sibiu (CNADNR)" la proiectul 16 ISPA2001/RO/P/PT/006 "Reabilitarea Secțiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, km 332+150-km 495+800", pe anul 2009 și pe total proiect, prevăzute în anexa nr. 3/24/21;

c) redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la obiectivul de investiții "Construcția variantei de ocolire a orașului Sibiu" la obiectivul de investiții "Reabilitarea Secțiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, km 332+150-km 495+800 (CNADNR)", pe anul 2009 și pe total, prevăzute în anexa nr. 3/24/29.

Art. 14. -

Se autorizează Ministerul Sănătății să efectueze următoarele modificări:

a) redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.01 "Sănătate", între titlul 20 "Bunuri și servicii" și titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", precum și în cadrul titlului 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", inclusiv majorarea alineatului 51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" cu suma de 4.500 mii lei și introducerea alineatului 51.02.08 "Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență" cu suma de 1.415 mii lei;

b) redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.10 "Sănătate", între și în cadrul titlurilor 20 "Bunuri și servicii", 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" și 71 "Active nefinanciare", cu suplimentarea alineatului 51.01.35 "Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către Fondul de asigurări sociale de sănătate" cu suma de 25.500 mii lei pentru Programul național de depistare precoce a cancerului;

c) introducerea în programul "Asigurarea dezvoltării capacității instituționale a sistemului de sănătate" al capitolului 70.10 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică" a sumei de 901 mii lei, prin diminuarea cu aceeași sumă a capitolului 66.10 "Sănătate".

Art. 15. -

În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, anexa nr. 3/36/02, textul celui de-al doilea asterisc din subsolul acesteia se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Din totalul sumei de 135.160 mii lei, suma de 400 mii lei este destinată Federației Române de Tenis pentru Cupa Davis".

Art. 16. -

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2009 pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București se diminuează cu suma de 811,9 milioane lei, potrivit anexei nr 3.

Art. 17. -

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2009 se modifică după cum urmează:

a) veniturile se diminuează cu suma de 564,5 milioane lei prin diminuarea contribuțiilor de asigurări cu suma de 594,5 milioane lei, din care: 382,7 milioane lei la contribuțiile de asigurări sociale de sănătate și 211,8 milioane lei la contribuții pentru concedii și indemnizații și prin majorarea subvențiilor cu suma de 30,0 milioane lei, din care: 4,5 milioane lei subvenția primită de bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și cu suma de 25,5 milioane lei sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății;

b) cheltuielile se majorează cu suma de 21,1 milioane lei la capitolul 66.05 "Sănătate", prin diminuarea cu suma de 8,9 milioane lei a titlului "Cheltuieli de personal" și majorarea cu suma de 30,0 milioane lei a titlului "Bunuri și servicii";

c) Fondul de rezervă al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se diminuează cu suma de 3,8 milioane lei;

d) excedentul bugetului se diminuează cu suma de 581,8 milioane lei.

Art. 18. -

(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2009, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 27 februarie 2009, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile aferente sistemului public de pensii se diminuează la contribuțiile de asigurări sociale de stat cu suma de 1.573,0 milioane lei și se majorează la subvenții de la bugetul de stat cu suma de 1.347,5 milioane lei, cheltuielile se diminuează cu suma de 4,1 milioane lei la titlul "Cheltuieli de personal" al capitolului 68.03 "Asigurări și asistență socială", iar excedentul se diminuează cu suma de 221,4 milioane lei. Jurisprudență

(3) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale să majoreze la capitolul 68.03 "Asigurări și asistență socială" titlul "Dobânzi" cu suma de 21,1 milioane lei, prin redistribuire de la alte titluri în cadrul aceluiași capitol. Jurisprudență

(4) Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se diminuează cu suma de 9,4 milioane lei la contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, iar excedentul acestui sistem se diminuează cu aceeași sumă.

(5) În bugetul asigurărilor pentru șomaj, veniturile aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj se diminuează la contribuții de asigurări pentru șomaj cu suma de 110,7 milioane lei, cheltuielile se majorează la capitolul 68.04 "Asigurări și asistență socială" cu suma de 328,0 milioane lei, prin majorarea cu 240,3 milioane lei la titlul "Asistență socială", cu suma de 82,5 milioane lei la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice", cu 2,5 milioane lei la titlul "Bunuri și servicii", cu 7,0 milioane lei prin introducerea titlului "Dobânzi" și prin diminuarea cu 4,3 milioane lei la titlul "Cheltuieli de personal", iar deficitul se majorează cu suma de 438,7 milioane lei.

(6) În bugetul asigurărilor pentru șomaj, la capitolul 80.04 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", la titlul "Alte transferuri", articolul "Transferuri interne", se introduce alineatul "Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană" cu suma de 0,01 milioane lei, care se asigură prin redistribuire în cadrul acestui titlu.

(7) Veniturile fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale se diminuează la contribuția angajatorilor cu suma de 20,4 milioane lei și se diminuează cu aceeași sumă excedentul acestui fond.

(8) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale să detalieze la capitolul 64.04 "Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" alineatele articolului "Cheltuieli salariale în bani" de la titlul "Cheltuieli de personal" din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Art. 19. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările prevăzute în prezentul capitol în volumul și structura bugetelor acestora și ale bugetului de stat, bugetului sumelor alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanțelor Publice detalierea modificărilor aprobate.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute în prezentul capitolul în bugetele lor și în anexele la acestea.

Art. 20. -

Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2009, dispozițiile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, se suspendă.

CAPITOLUL II Măsuri privind cheltuielile publice

Art. 21. - Referințe (2), Jurisprudență

Prevederile prezentului capitol se aplică autorităților și instituțiilor publice a căror finanțare se asigură astfel:

a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

b) din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

c) integral din venituri proprii.

Art. 22. - Referințe (3), Derogări (5), Jurisprudență

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 21. Posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și cele a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern prin memorandum pot fi ocupate în condițiile legii. Referințe (2), Jurisprudență

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Pentru posturile din sistemul de învățământ de stat, urmărirea încadrării în procentul de maxim 15% se realizează la nivelul întregului sistem de învățământ de stat, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării. Modificări (1), Referințe (2), Jurisprudență

(3) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2) se va face prin concurs sau examen, în condițiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite. Modificări (3)

Art. 23. -

(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ordonatorii principali de credite ai autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 21 vor comunica Guvernului propunerile de reorganizare instituțională ale acestora și vor transmite Ministerului Finanțelor Publice cuantumul sumelor rezultate din economii față de bugetul aprobat la cheltuielile de personal, altele decât cele rezultate la art. 22.

(2) În termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice va prezenta Guvernului situația centralizată a sumelor comunicate de ordonatorii principali de credite, în baza căreia acesta va dispune asupra indexărilor salariale ce pot fi acordate în anul 2009.

Art. 24. - Referințe (6), Derogări (1), Jurisprudență

(1) De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 21 li se interzice achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de: Derogări (1), Jurisprudență

a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare; Derogări (1), Jurisprudență

b) mobilier și aparatură birotică, așa cum sunt prevăzute la subgrupele 3.1. "Mobilier" și 3.2. "Aparatură birotică" din cadrul grupei 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale" din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum și obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spațiilor cu destinația de birou. Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență

(2) Asigurarea necesităților de bunuri prevăzute la alin. (1) se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiași instituții sau de la alte instituții publice. Derogări (1)

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2):

a) autoritățile și instituțiile publice nou-înființate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numai în primul an de funcționare, dacă acestea nu provin din restructurarea și/sau reorganizarea altor instituții publice, deja existente;

b) achizițiile pentru realizarea proiectelor finanțate din împrumuturi, din fonduri externe nerambursabile și din fondurile de cofinanțare și prefinanțare aferente, precum și din fonduri provenite din donații și sponsorizări;

c) obiectivele de investiții cu punere în funcțiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu condiția ca în devizul general al lucrării acestea să fi fost prevăzute ca primă dotare.

(4) Achizițiile publice aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii procedurilor respective, numai în condițiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, spre publicare anunțul sau invitația de participare.

Art. 25. - Jurisprudență

(1) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 21 pot acorda tichete-cadou și tichete de vacanță personalului din cadrul acestora, cu condiția încadrării în cheltuielile bugetare aprobate cu această destinație.

(2) Autoritățile publice locale pot acorda drepturile prevăzute la alin. (1) numai din veniturile proprii ale acestora.

Art. 26. - Referințe (2), Jurisprudență

Taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de investiții finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în cursul anului fiscal, se utilizează pentru plăți aferente aceluiași obiectiv de investiții. La încheierea exercițiului financiar, sumele deduse și neutilizate se virează la bugetul de stat sau la bugetele locale în conturile și la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind încheierea exercițiului financiar-bugetar și financiarcontabil, emise de Ministerul Finanțelor Publice.

CAPITOLUL III Monitorizarea operatorilor economici cu capital unic sau majoritar de stat

Art. 27. -

Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, va lua măsuri suplimentare pentru monitorizarea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat și a filialelor acestora, sub aspectul încadrării în programele de reducere a arieratelor, creanțelor și pierderilor, precum și a cheltuielilor de personal prevăzute prin bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legii, programe propuse de ministere, autorități ale administrației publice centrale și organe de specialitate ale administrației publice centrale, în subordinea, coordonarea, autoritatea sau portofoliul cărora se află aceștia.

CAPITOLUL IV Fondul social

Art. 28. -

Se constituie Fondul social din sponsorizarea ce va fi acordată de producătorii interni și distribuitorii de gaze naturale, care contribuie benevol la constituirea acestui fond, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 29. -

(1) Pe bază de protocol încheiat între Guvern, prin Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor Publice, și producătorii interni și distribuitorii de gaze naturale care doresc să contribuie la fond, Fondul social se colectează și se distribuie în cursul anului 2009.

(2) Sumele cu care vor sponsoriza și vor contribui la Fondul social producătorii interni și distribuitorii de gaze naturale sunt, de regulă, sume obținute din majorarea de preț la gazele naturale în cursul anului 2008.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt cheltuieli cu deductibilitate limitată pentru respectivele societăți, prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 30. -

Colectarea sumelor se realizează lunar prin virarea în contul de venituri ale bugetului de stat, numărul xxxxxx "Donații și sponsorizări", deschis la Trezoreria Statului, pe baza protocoalelor încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 31. -

Sumele colectate se utilizează, prin hotărâre a Guvernului, pentru acordarea de ajutoare sociale persoanelor fizice aflate în dificultate.

CAPITOLUL V Măsuri în domeniul politicii fiscale

Art. 32. - Jurisprudență

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (1)

"

Impozit minim

Art. 18. -

(1) Contribuabilii care desfășoară activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, și în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activitățile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligați la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

(2) Contribuabilii, cu excepția celor prevăzuți la alin. (1), la art. 13 lit. c)-e), art. 15 și 38, în cazul cărora impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru tranșa de venituri totale corespunzătoare, prevăzute la alin. (3), sunt obligați la plata impozitului la nivelul acestei sume.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzătoare impozitului minim, stabilite în funcție de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt următoarele:

Venituri totale anuale (lei) Impozit minim anual (lei)
0-52.000 2.200
52.001-215.000 4.300
215.001-430.000 6.500
430.001-4.300.000 8.600
4.300.001-21.500.000 11.000
21.500.001-129.000.000 22.000
Peste 129.000.001 43.000

(4) Pentru încadrarea în tranșa de venituri totale prevăzută la alin. (3), se iau în calcul veniturile totale, obținute din orice sursă, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:

a) veniturile din variația stocurilor;

b) veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;

c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvențiilor guvernamentale și a altor resurse pentru finanțarea investițiilor;

d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementărilor legale;

e) veniturile rezultate din anularea datoriilor și a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;

f) veniturile realizate din despăgubiri de la societățile de asigurare;

g) veniturile prevăzute la art. 20 lit. d)."

2. La articolul 21 alineatul (3), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

n) cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, exclusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcții de conducere și de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuții."

3. La articolul 21 alineatul (4), după litera ș) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:

"

t) în perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului, cu excepția situației în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenție, reparații, pază și protecție, curierat, transport de personal la și de la locul de desfășurare a activității, precum și vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenți de vânzări și de agenți de recrutare a forței de muncă;

2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfășurarea activității de instruire în cadrul școlilor de șoferi."

4. La articolul 22, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"

(51) Prin excepție de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate și/sau casate, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor mijloace fixe, după caz."

5. La articolul 34, alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevăzuți la alin. (1) nou-înființați efectuează plăți anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minim anual aferent primei tranșe de venituri totale, prevăzută la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada impozabilă respectivă.

(8) În cazul contribuabililor care în anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculează și se efectuează plățile anticipate nu mai beneficiază de facilitățile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plățile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declarației privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul și impozitul pe profit scutit."

6. La articolul 34, după alineatul (14) se introduc patru noi alineate, alineatele (15)-(18), cu următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (1)

"

(15) Pentru anul 2009, contribuabilii prevăzuți la alin. (1) lit. b) aplică următoarele reguli:

a) pentru trimestrul al II-lea se compară impozitul pe profit datorat la sfârșitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1 mai-30 iunie 2009, prin împărțirea impozitului minim anual la 12 luni și înmulțirea cu numărul de luni aferent perioadei respective;

b) pentru trimestrele al III-lea și al IV-lea se compară impozitul pe profit datorat la sfârșitul fiecărui trimestru cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru trimestrul respectiv, prin împărțirea impozitului minim anual la 12 luni și înmulțirea cu numărul de luni aferent trimestrului respectiv.

(16) Pentru anul 2009, contribuabilii prevăzuți la alin. (1) lit. a) efectuează în continuare plățile anticipate în contul impozitului pe profit stabilite conform prezentului articol.

(17) În situația în care contribuabilii prevăzuți la alin. (1) lit. a) au înregistrat în anul 2008 pierdere fiscală, aceștia efectuează plăți anticipate în contul impozitului pe profit în sumă de o pătrime din impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3).

(18) Pentru anul 2009, contribuabilii prevăzuți la alin. (1) lit. a) și alin. (5), pentru definitivarea impozitului pe profit anual, aplică prevederile art. 18 alin. (2) prin compararea impozitului pe profit datorat la sfârșitul anului fiscal cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3)."

7. La articolul 48 alineatul (7), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l1), cu următorul cuprins:

"

l1) în perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, cu excepția situației în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenție, reparații, pază și protecție, curierat, transport de personal la și de la locul de desfășurare a activității, precum și vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenți de vânzări și de agenți de recrutare a forței de muncă;

2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfășurarea activității de instruire în cadrul școlilor de șoferi."

8. Articolul 107 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Cota de impozitare

Art. 107. -

(1) Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este: 2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în anul 2009.

(2) În situația în care impozitul datorat de microîntreprinderi este mai mic decât impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), acestea sunt obligate la plata impozitului la nivelul acestei sume.

(3) În aplicarea alin. (2), pentru anul 2009 se au în vedere următoarele reguli:

a) pentru trimestrul al II-lea se compară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat la sfârșitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1 mai-30 iunie 2009, prin împărțirea impozitului minim anual la 12 luni și înmulțirea cu numărul de luni aferent perioadei respective;

b) pentru trimestrele al III-lea și al IV-lea se compară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat la sfârșitul fiecărui trimestru cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru trimestrul respectiv, prin împărțirea impozitului minim anual la 12 luni și înmulțirea cu numărul de luni aferent trimestrului respectiv."

9. La articolul 141 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) livrările de bunuri care au fost afectate unei activități scutite, în temeiul prezentului articol, dacă taxa aferentă bunurilor respective nu a fost dedusă, precum și livrările de bunuri a căror achiziție a făcut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit. b) și art. 1451".

10. După articolul 145 se introduce un nou articol, articolul 1451 "Limitări speciale ale dreptului de deducere", cu următorul cuprins: Jurisprudență

"

Limitări speciale ale dreptului de deducere

Art. 1451. -

(1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, nu se deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor acestor vehicule și nici taxa aferentă achizițiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleași caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosința persoanei impozabile, cu excepția vehiculelor care se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenție, reparații, pază și protecție, curierat, transport de personal la și de la locul de desfășurare a activității, precum și vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenți de vânzări și de agenți de recrutare a forței de muncă;

b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane, instruirea de către școlile de șoferi, transmiterea folosinței în cadrul unui contract de leasing financiar sau operațional;

d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzării.

(2) Prin achiziție de vehicule, în sensul alin. (1), se înțelege cumpărarea unui vehicul din România, importul sau achiziția intracomunitară a vehiculului.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică pentru avansurile care au fost achitate înainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totală sau parțială a vehiculelor rutiere motorizate, dacă livrarea acestora intervine după data de 1 mai 2009 inclusiv.

(4) Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

(5) În cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 și art. 146-1471."

11. La articolul 1561, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) și (62), cu următorul cuprins:

"

(61) Prin excepție de la prevederile alin. (2)-(6), pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:

a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de taxă conform art. 1562 alin. (1);

c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

(62) Persoana impozabilă care potrivit alin. (61) este obligată să își schimbe perioada fiscală trebuie să depună o declarație de mențiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare care generează această obligație, și va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică, fără a avea posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală."

12. La articolul 2441, după alineatul (7) se introduc cinci noi alineate, alineatele (8)-(12), cu următorul cuprins:

"

(8) Operatorii economici care intenționează să comercializeze în sistem angro produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligați să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială conform procedurii și cu îndeplinirea condițiilor ce vor fi stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(9) Operatorii economici care desfășoară activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligați să îndeplinească procedura și condițiile stabilite prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la alin. (8), în termen de 90 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(10) Nu intră sub incidența alin. (8) și (9) antrepozitarii autorizați și operatorii înregistrați pentru produse energetice.

(11) Desfășurarea activității de comercializare de către operatorii economici prevăzuți la alin. (8), care nu îndeplinesc procedura și condițiile stabilite potrivit alin. (8), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei și confiscarea sumelor rezultate din această vânzare.

(12) Desfășurarea activității de comercializare de către operatorii economici prevăzuți la alin. (9), care nu îndeplinesc procedura și condițiile stabilite potrivit alin. (8), după termenul stabilit la alin. (9), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare și oprirea activității de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni."

Art. 33. -

După articolul 219 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 2191, cu următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 2191 Contravenții în cazul declarațiilor recapitulative

(1) Constituie contravenție nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau depunerea de astfel de declarații cu sume incorecte ori incomplete.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de 2% din suma totală a achizițiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferențele nedeclarate rezultate ca urmare a declarațiilor incorecte ori incomplete.

(3) Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarațiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora.

(4) Nu se sancționează contravențional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declarațiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

(5) Amenda prevăzută la alin. (2) se reduce cu 50% în situația în care persoana impozabilă corectează declarația recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declarații recapitulative.

(6) Dispozițiile art. 221 alin. (1) și (5) se aplică în mod corespunzător."

Art. 34. - Jurisprudență

(1) Prevederile art. 2191 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică faptelor constatate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În cazul declarațiilor recapitulative cu termene de depunere anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dispozițiile art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(3) Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, declarațiile recapitulative cu termene de depunere anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

CAPITOLUL VI Alte dispoziții

Art. 35. -

(1) Limita valorică a garanțiilor de stat pentru anul 2009, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, se stabilește în sumă de 6 miliarde lei. Jurisprudență

(2) Pentru garanțiile de stat emise în valută conversia se efectuează la cursul de schimb valabil la data semnării contractului de împrumut.

(3) Acordarea garanțiilor de stat emise în conformitate cu alin. (1) se va realiza pentru finanțarea proiectelor prioritare pentru economia românească, derulate de către entități publice și private nonfinanciare, în condițiile respectării legislației privind ajutorul de stat.

Art. 36. - Jurisprudență

(1) Plata facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate se realizează de către instituțiile publice în perioada 24-31 a fiecărei luni. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În vederea derulării în condiții de echilibru a cheltuielilor sectorului public, instituțiile publice au obligația de a-și programa plățile efectuate prin virament sau numerar, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(3) Instituțiile publice și operatorii economici cu capital majoritar de stat au obligația de a transmite Ministerului Finanțelor Publice o programare a operațiunilor de vânzare/cumpărare de valută potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(4) Prin normele metodologice prevăzute la alin. (2) se pot aproba categorii de plăți exceptate de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

(5) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, termenele de plată aferente angajamentelor legale încheiate se corelează cu termenele de plată prevăzute la alin. (1).

(6) Angajamentele legale încheiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se corelează cu termenele de plată prevăzute la alin. (1).

Art. 37. -

Instituțiile publice sunt obligate să furnizeze Ministerului Finanțelor Publice, la termenele, periodicitățile și în forma solicitată, date și informații financiar-contabile, în conformitate cu instrucțiunile și normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 38. -

În cazul nerespectării prevederilor art. 35 și 36, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să ia următoarele măsuri:

a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări de sănătate și ai bugetelor locale;

b) blocarea conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului pe numele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

c) în situația nerespectării termenului de plată sau a nerespectării graficului de plăți anunțat, Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul de a scoate din decontare sumele neanunțate, iar responsabilitatea pentru nedecontarea documentelor de plată prezentate unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului revine în totalitate ordonatorilor de credite.

Art. 39. -

Alineatul (1) al articolului 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Ordonatorii principali de credite ai autorităților și instituțiilor publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii și subvenții acordate de la aceste bugete și integral din venituri proprii vor depune centralizat la Ministerul Finanțelor Publice, până cel târziu în a zecea zi lucrătoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, situații privind monitorizarea derulării programului de investiții publice."

Art. 40. - Respingeri de neconstituționalitate (6)

Prevederile art. 32 pct. 12 și art. 33 intră în vigoare în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 41. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 1 și alin. (2) și (3) ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008.

Art. 42. -

Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu

București, 11 aprilie 2009.

Nr. 34.

ANEXA Nr. 1

Influențele asupra bugetului de stat pe anul 2009

- mii lei -
Denumire Cod Influența +/-
A B 1
VENITURI - TOTAL 000101 -12.073.210
I. VENITURI CURENTE 000201 -10.830.910
A. VENITURI FISCALE 000301 -9.073.910
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 000401 -1.990.615
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 000501 -1.677.000
IMPOZIT PE PROFIT 0101 -1.677.000
Impozit pe profit de la agenții economici 010101 -1.607.000
Impozit pe profit de la băncile comerciale 010102 -70.000
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 030001 -313.615
IMPOZIT PE VENIT 0301 -1.765.815
Impozit pe venituri din activități independente 030101 -62.661
Impozit pe venituri din salarii 030102 -1.545.242
Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor 030103 17.690
Impozit pe venituri din dividende 030104 -166.860
Impozit pe venituri din dobânzi 030105 -362
Impozit pe venituri din pensii 030106 65.903
Impozit pe veniturile obținute din jocurile de noroc, din premii și din prime în bani și/sau natură 030107 -2.955
Impozit pe veniturile din economii sub formă de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România 030108 -436
Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare 030109 -6.460
Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract precum și orice alte operațiuni similare 030110 -23
Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală 030111 -12.511
Impozit pe venituri realitate de persoanele fizice nerezidente 030112 -24.295
Impozit pe venituri din activități agricole 030113 -2.202
Impozit pe venituri obținute din valorificarea de bunuri în regim de consignație și din activități desfășurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial 030114 -12.130
Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară 030115 -292
Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit 030116 -15.970
Codului civil
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 030118 -63.587
Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit 030119 1.180
Impozit pe venituri din alte surse 030150 6.890
Regularizări 030160 58.508
COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) 0401 1.452.200
Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) 040101 1.452.200
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL 060001 -5.185
IMPOZIT PE SALARII - TOTAL 0601 -5.185
Impozit pe salarii 060101 -5.185
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 070001 -69.000
IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 0701 -69.000
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru 070103 -69.000
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII 100001 -6.684.110
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 1001 -4.944.000
Taxa pe valoarea adăugată încasată 100101 -4.944.000
SUME DEFALCATE DIN TVA 1101 811.890
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) 110102 811.890
ACCIZE: 1401 -2.552.000
A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE 170001 -325.000
VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI 1701
UNIUNII EUROPENE -325.000
Taxe vamale (altele decât în sectorul agricol) 170101 -264.734
Taxe vamale legate de sectorul agricol 170102 -60.266
C. VENITURI NEFISCALE 290001 -1.757.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 300001 -1.757.000
VENITURI DIN PROPRIETATE 3001 -1.757.000
Venituri din concesiuni și închirieri 300105 -1.164.000
Venituri din dividende 300108 -593.000
SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE 4501 -1.242.300
CHELTUIELI - BUGET DE STAT 5001 -1.827.081
CHELTUIELI CURENTE 01 -768.314
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 -667.146
TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII 20 -544.625
TITLUL III. DOBÂNZI 30 1.820.990
TITLUL IV. SUBVENȚII 40 -36.860
TITLUL V. FONDURI DE REZERVĂ 50 417.025
TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 51 1.007.875
TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI 55 -693.234
TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI 56 -2.042.325
EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST-ADERARE
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 59 -30.014
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 -1.058.767
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 -1.058.767
DEFICIT 9901 -10.246.129

ANEXA Nr. 2

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Nr. crt. ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE TOTAL INFLUENȚE din care:
Cheltu- ieli de personal Bunuri și servicii Dobânzi Subven- ții Fonduri de rezervă Transfe- ruri între unități ale adminis- trației publice Alte transfe- ruri Proiecte cu finanțare din FEN Asisten- ță socială Alte cheltuieli Cheltuieli de capital
TOTAL -2.584.756 -667.146 -544.625 1.820.990 -36.860 417.025 1.007.875 -693.234 -2.800.000 -30.014 -1.058.767
BUGET DE STAT -1.827.081 -667.146 -544.625 1.820.990 -36.860 417.025 1.007.875 -693.234 -2.042.325 -30.014 -1.058.767
1. Administrația Prezidențială -6.103 -420 -5.300 -25 -358
2. Senatul României -15.361 -10.368 -4.660 -57 -276
3. Camera Deputaților -36.014 -20.133 -9.831 -50 -6.000
4. Înalta Curte de Casație și Justiție -6.255 -4.965 -1.090 -200
5. Curtea Constituțională -1.020 -430 -550 -40
6. Consiliul Legislativ -383 -243 -130 -10
7. Curtea de Conturi -8.437 -6.049 -2.050 -338
8. Consiliul Concurenței -2.591 -1.238 -1.070 -283
9. Avocatul Poporului -843 -557 -260 -26
10. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității -669 -359 -310
11. Consiliul Național al Audiovizualului -540 -219 -230 -91
12. Secretariatul General al Guvernului -18.802 -725 -300 -3.416 -12.480 -1.881
13. Ministerul Afacerilor Externe -47.818 -13.233 -30.090 -135 -110 -2.550 -1.700
14. Ministerul Dezvoltării Regionale și -87.484 -2.538 -1.061 -68.707 -15.178
15. Ministerul Finanțelor Publice -95.491 -49.914 -37.237 -8.340
16. Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești -61.253 -21.345 -20.370 -14.538 -5.000
17. Ministerul Apărării Naționale -696.424 -196.441 -161.240 -1.560 -17.441 -142 -319.600
18. Ministerul Administrației și Internelor -427.037 -190.383 -90.080 -6.464 -510 -900 -138.700
19. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale 1.337.564 -2.640 -4.840 1.347.515 -210 -1.657 -604
20. Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri -7.249 -1.161 -3.028 -2.980 -80
21. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale -2.006.525 -17.900 -19.300 70 -26.000 -6.500 -18.100 -1.890.668 -28.127
22. Ministerul Mediului -139.380 -4.900 -10.600 1.420 -24.800 -100 -100.400
23. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii -203.736 -1.582 -1.858 33.980 -46.826 -184.486 -710 -2.254
24. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării -676.046 -59.739 -47.180 -113.967 -150.000 -305.160
25. Ministerul Sănătății -22.513 -5.464 -11.470 100 -5.679
26. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național -28.535 -10059 -4.770 -9.878 -10.682 -2.146
27. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale -19.530 -300 -19.230
28. Ministerul Public -27.974 -16.494 -8.430 -3.050
29. Agenția Națională de Integritate -1.897 -684 -900 -313
30. Serviciul Român de Informații -53.056 -12.316 -160 -580 -40.000
31. Serviciul de Informații Externe -8.912 -3.568 -105 -89 -5.150
32. Serviciul de Protecție și Pază -8.424 -2.954 -2.470 -3.000
33. Serviciul de Telecomunicații Speciale -53.353 -3.405 -9.320 -40.628
34. Ministerul Economiei -47.568 -924 -1.249 10.440 -9.300 -2.698 -43.028 -809
35. Ministerul Tineretului și Sportului -32.084 -997 -590 -30.497
36. Academia Română -10.483 -4.103 -2.680 -220 -1.640 -1.840
37. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor -20.000 -20.000
38. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 -139 -59 -76 -4
39. Oficiul Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor -593 -395 -170 -28
40. Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat -614 -244 -350 -20
41. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării -358 -118 -150 -90
42. Agenția Națională de Presă AGERPRES -120 -120
43. Institutul Cultural Român -3.675 -3.675
44. Societatea Română de Radiodifuziune -25.460 -21.980 -2.790 -690
45. Societatea Română de Televiziune -23.860 -23.030 -830
46. Consiliul Superior al Magistraturii -6.803 -3.811 -2.770 -13 -209
47. Autoritatea Electorală Permanentă -1.615 -230 -400 -820 -165
48. Agenția Națională pentru Resurse Minerale -253 -176 -120 60 -17
49. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal -645 -282 -360 -3
50. Consiliul Economic și Social -267 -157 -110
51. Academia Oamenilor de Știință din România -700 -700
52. Ministerul Turismului -39.971 -2.224 -310 -37.437
53. Ministerul Finanțelor Publice -
Acțiuni Generale, din care: 1.820.218 1.774.920 417.025 -371.727
bunuri și servicii
dobânzi 1.774.920 1.774.920
contribuția României la bugetul UE -371.727 -371.727
cheltuieli de capital
fondul de rezervă bugetară 417.025 417.025
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE -757.675 -757.675
Ministerul Mediului -757.675 -757.675
Referințe (1)

NOTĂ: Diminuările prevăzute la nr. crt. 24 nu se operează la capitolul 53.01 Cercetare fundamentală și cercetare dezvoltare.

ANEXA Nr. 3

I. Program actualizat

II. Influențe

III. Program rectificat

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, pe anul 2009

- mii lei -
Nr. crt. Județul TOTAL din care, pentru:
finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat ale comunelor, orașelor și municipiilor
TOTAL I 12.136.598 10.246.847
II -811.890 -811.890
III 11.324.708 9.434.957
1 ALBA I 236.586 205.376
II -16.273 -16.273
III 220.313 189.103
2 ARAD I 249.257 215.241
II -17.054 -17.054
III 232.203 198.187
3 ARGEȘ I 372.916 322.393
II -25.544 -25.544
III 347.372 296.849
4 BACĂU I 418.223 357.215
II -28.303 -28.303
III 389.920 328.912
5 BIHOR I 385.620 317.448
II -25.152 -25.152
III 360.468 292.296
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD I 192.769 172.952
II -13.704 -13.704
III 179.065 159.248
7 BOTOȘANI I 268.532 230.104
II -18.232 -18.232
III 250.300 211.872
3 BRAȘOV I 310.372 266.546
II -21.119 -21.119
III 289.253 245.427
9 BRĂILA I 192.005 164.149
II -13.006 -13.006
III 178.999 151.143
10 BUZĂU I 283.211 236.711
II -18.755 -18.755
III 264.456 217.956
11 CARAȘ-SEVERIN I 179.560 149.729
II -11.864 -11.864
III 167.696 137.865
12 CĂLĂRAȘI I 166.035 132.462
II -10.495 -10.495
III 155.540 121.967
13 CLUJ I 371.566 322.437
II -25.548 -25.548
III 346.018 296.889
14 CONSTANȚA I 342.356 297.614
II -23.581 -23.581
III 318.775 274.033
15 COVASNA I 151.428 134.066
II -10.622 -10.622
III 140.806 123.444
16 DÂMBOVIȚA I 297.519 242.501
II -19.214 -19.214
III 278.305 223.287
17 DOLJ I 402.910 328.482
II -26.027 -26.027
III 376.883 302.455
18 GALAȚI I 345.234 296.378
II -23.483 -23.483
III 321.751 272.895
19 GIURGIU I 125.806 103.950
II -8.236 -8.236
III 117.570 95.714
20 GORJ I 232.062 199.980
II -15.845 -15.845
III 216.217 184.135
21 HARGHITA I 235.900 214.664
II -17.009 -17.009
III 218.891 197.655
22 HUNEDOARA I 276.289 234.225
II -18.558 -18.558
III 257.731 215.667
23 IALOMIȚA I 154.700 127.377
II -10.092 -10.092
III 144.608 117.285
24 IAȘI I 482.502 416.429
II -32.995 -32.995
III 449.507 383.434
25 ILFOV I 109.043 90.090
II -7.138 -7.138
III 101.905 62.952
26 MARAMUREȘ I 327.696 285.851
II -22.649 -22.649
III 305.047 263.202
27 MEHEDINȚI I 185.965 147.223
II -11.665 -11.665
III 174.300 135.558
28 MUREȘ I 364.295 318.307
II -25.220 -25.220
III 339.075 293.087
29 NEAMȚ I 300.880 258.740
II -20.501 -20.501
III 280.379 238.239
30 OLT I 274.842 234.593
II -18.588 -18.588
III 256.254 216.010
31 PRAHOVA I 411.373 358.456
II -28.402 -28.402
III 382.971 330.054
32 SATU MARE I 256.950 228.124
II -18.075 -18.075
III 238.875 210.049
33 SĂLAJ I 172.447 146.593
II -11.615 -11.615
III 160.832 134.978
34 SIBIU I 235.350 201.048
II -15.930 -15.930
III 219.420 185.118
35 SUCEAVA I 408.841 353.439
II -28.004 -28.004
III 380.837 325.435
36 TELEORMAN I 226.285 187.227
II -14.835 -14.835
III 211.450 172.392
37 TIMIȘ I 342.266 299.640
II -23.741 -23.741
III 318.525 275.899
38 TULCEA I 138.768 120.398
II -9.540 -9.540
III 129.228 110.858
39 VASLUI I 289.410 229.275
II -18.166 -18.166
III 271.244 211.109
40 VÂLCEA I 240.995 206.330
II -16.348 -16.348
III 224.647 189.982
41 VRANCEA I 218.088 170.884
II -13.540 -13.540
III 204.548 157.344
42 MUN. BUCUREȘTI I 959.746 722.195
II -57.222 -57.222
III 902.524 664.973

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Plățile pentru trezorerie, făcute prin cont tranzitoriu al MFP
;
se încarcă...