Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 iunie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al art. 7 și al art. 78 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 1561 alin. (61)-(62) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată ce utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul formularelor:

a) "Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (092)", cod MFP: 14.13.01.11/a.i., prevăzută în anexa nr. 2;

b) "Notificare privind nedepunerea declarației de mențiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare taxabile în România", cod MFP: 14.13.07.11/a.i., prevăzută în anexa nr. 3;

c) "Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare taxabile în România", cod MFP: 14.13.02.11/a.i., prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 3. -

Instrucțiunile de completare a formularului prevăzut la art. 2 lit. a) sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 4. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor menționate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 29 mai 2009.

Nr. 1.165.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care
utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și
care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România

ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

~SIGLĂ~
Agenția Națională de
Administrare Fiscală
Declarație de mențiuni
privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România
092
I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO
DOMICILIUL FISCAL
JUDEȚ SECTOR LOCALITATE
STRADA NR. BLOC SC.
ET. AP. COD POȘTAL TELEFON
FAX E-MAIL
II. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
III. În temeiul dispozițiilor art. 1561 alin. (61) din Legea ~nr. 571/2003~ privind ~Codul~ fiscal, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că în luna _________________________________ anul ____________________________ a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziției intracomunitare efectuate, declar schimbarea perioadei fiscale utilizate pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată.
Începând cu data de întâi a lunii ____________________________ anul _____________________1), perioada fiscală utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată este luna calendaristică.
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete
Numele persoanei care face declarația
Funcția Ștampila
Semnătura
Se completează de personalul organului fiscal
Organ fiscal
Număr înregistrare Data înregistrare / /
Numele persoanei care a verificat
Nr. de operator de date cu caracter personal 1

Cod MFP: 14.13.01.11/a.i.

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală a Finanțelor Publice a . . . . . . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administrația Finanțelor Publice a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTIFICARE
privind nedepunerea declarației de mențiuni, în vederea actualizării
datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile
care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și
care efectuează achiziții intracomunitare taxabile în România

Către: Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . , bl. . . . . , ap. . . . . , et. . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În temeiul dispozițiilor art. 1561 alin. (61)-(62) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică.

În acest scop, vă rugăm să depuneți la sediul nostru, în termen de 5 zile de la primirea prezentei notificări, declarația de mențiuni, formular 092, prin care solicitați schimbarea perioadei fiscale, potrivit modelului anexat.

În situația în care nu depuneți declarația de mențiuni, organul fiscal va proceda la stabilirea din oficiu a datei de luare în evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA cu perioadă fiscală lunară.

Pentru informații suplimentare în legătură cu această scrisoare, persoana care poate fi contactată este dna/dl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la sediul nostru sau la numărul de telefon . . . . . . . . . . . . , între orele . . . . . . . . . . . . . . . .

În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . . Întocmit
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod MFP: 14.13.07.11/a.i.

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală a Finanțelor Publice a . . . . . . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administrația Finanțelor Publice a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECIZIE
privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor,
pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic
ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții
intracomunitare taxabile în România

Către: Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . , et. . . . . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În baza prevederilor art. 1561 alin. (61)-(62) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică.

Față de aceste prevederi legale și având în vedere Decontul de TVA înregistrat sub nr. . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . /Raportul de inspecție fiscală înregistrat sub nr. . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . , vă comunicăm că, începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . , perioada fiscală pe care trebuie să o utilizați pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată, ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, este luna calendaristică.

Potrivit prevederilor aceluiași articol, persoana impozabilă în cazul căreia perioada fiscală a devenit luna, ca urmare a efectuării unei achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România, nu mai are posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală, fiind obligată să păstreze ca perioadă fiscală luna și în anii următori.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale,

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod MFP: 14.13.02.11/a.i.

ANEXA Nr. 5

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (092) "Declarație de mențiuni
privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează
trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează
o achiziție intracomunitară taxabilă în România"

Formularul (092) "Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară.

Formularul (092) "Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România" se depune la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute:

- un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Completarea formularului se face astfel:

Secțiunea I "Date de identificare a persoanei impozabile"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care și-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Denumire/Nume, prenume" se înscriu informațiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate).

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA utilizat pentru completarea și depunerea formularului "Decont de taxă pe valoarea adăugată".

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care și-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Domiciliul fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.

Secțiunea II "Date de identificare a reprezentantului fiscal"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea/numele, prenumele reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabilă stabilită în străinătate și înregistrată în scopuri de TVA în România.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal, pentru activitatea proprie.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Secțiunea III se completează cu luna și anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziției intracomunitare.

De asemenea, se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată.

Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:

a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de taxă conform art. 1562 alin. (1) din Codul fiscal;

c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

ANEXA Nr. 6

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
de utilizare și de arhivare a formularelor

1. "Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (092)"

1.1. Denumire: "Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (092)"

1.2. Cod MFP: 14.13.01.11/a.i.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

1.5. U.M. : set (două file)

1.6. Se difuzează: gratuit.

1.7. Se utilizează: la schimbarea perioadei fiscale utilizate la taxa pe valoarea adăugată (TVA), de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România.

1.8. Se întocmește:

- în două exemplare;

- de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de reprezentantul fiscal/împuternicitul/reprezentantul legal.

1.9. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

1.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. "Notificare privind nedepunerea declarației de mențiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare taxabile în România"

2.1. Denumire: "Notificare privind nedepunerea declarației de mențiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare taxabile în România"

2.2. Cod MFP: 14.13.07.11/a.i.

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: set (două file)

2.6. Se difuzează: gratuit.

2.7. Se utilizează: pentru notificarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, care au declarat achiziții intracomunitare în "Decontul de taxă pe valoarea adăugată", dar care nu au depus declarația de mențiuni în vederea schimbării perioadei fiscale.

2.8. Se întocmește:

- în două exemplare;

- de organul fiscal competent.

2.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

2.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. "Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare taxabile în România"

3.1. Denumire: "Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare taxabile în România"

3.2. Cod MFP: 14.13.02.11/a.i.

3.3. Format: A4/t1

3.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

3.5. U/M: set (două file)

3.6. Se difuzează: gratuit.

3.7. Se utilizează: pentru schimbarea din oficiu a perioadei fiscale pentru TVA din trimestrul calendaristic în lună calendaristică, pentru persoanele impozabile care efectuează achiziții intracomunitare și nu au depus declarația de mențiuni în vederea schimbării perioadei fiscale.

3.8. Se întocmește:

- în două exemplare;

- de organul fiscal competent.

3.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

3.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...