Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 574/2009 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2009

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 mai 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 9

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 574/591

Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Văzând Referatul de aprobare nr. IB/4.552 din 7 mai 2009 al Direcției generale de sănătate publică, asistență medicală și programe din cadrul Ministerului Sănătății și nr. IP/2.404/2009 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, cât și Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 și 211 bis din 1 aprilie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la secțiunea A, articolul 4, punctul 1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1) Programul național de boli cardiovasculare - Subprogramul de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovasculari și tratamentul pacienților cu afecțiuni cardiovasculare;".

2. În anexa nr. 1, la secțiunea A, articolul 15 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) manuale de prim ajutor utilizate în formarea medicală continuă a paramedicilor și ambulanțierilor."

3. În anexa nr. 1, la secțiunea A, articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Ca urmare a licitațiilor naționale organizate de Ministerul Sănătății pentru achiziționarea produselor, bunurilor și serviciilor prevăzute la alin. (1), contractele de furnizare se încheie astfel:

a) pentru lit. a)-d) - între Ministerul Sănătății și furnizorii adjudecați;

b) pentru lit. e) - între unități sanitare și furnizorii adjudecați."

4. În anexa nr. 1, secțiunea A, la articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Pentru achiziția de medicamente antivirale necesare chimioprofilaxiei și tratamentului infecției umane cu noul virus gripal A/H1/N1, Ministerul Sănătății organizează procedură de negociere fără publicarea unui anunț prealabil, conform prevederilor art. 122 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare."

5. În anexa nr. 1, secțiunea B, titlul capitolului 1 "Programele naționale de sănătate cu scop curativ" se elimină.

6. În anexa nr. 1, la secțiunea B, litera A, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Programele naționale de sănătate de evaluare, profilactice și cu scop curativ, finanțate prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătății și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, au ca scop depistarea unor boli în stadiul presimptomatic în vederea instituirii precoce a tratamentului adecvat, îmbunătățirea stării de sănătate și creșterea speranței de viață a pacienților cu boli cu impact major asupra stării de sănătate."

7. În anexa nr. 1, la secțiunea B, litera A, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Programele naționale de sănătate de evaluare, profilactice și cu scop curativ se derulează prin furnizori de servicii medicale, farmacii cu circuit deschis, furnizori autorizați și evaluați, în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate sau cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, inclusiv unități sanitare aflate în subordinea ministerelor cu rețea sanitară proprie, la propunerea acestora, cu aprobarea Ministerului Sănătății."

8. În anexa nr. 1, la secțiunea B, litera A, articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

În vederea derulării în bune condiții a programelor naționale de sănătate de evaluare, profilactice și cu scop curativ, în urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici și în funcție de realizarea obiectivelor și activităților propuse, se stabilește modul de alocare a resurselor rămase neutilizate."

9. În anexa nr. 1, la secțiunea B, litera B, articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

În anul 2009, programele naționale de evaluare, profilactice și cu scop curativ sunt finanțate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate din bugetul aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin transferuri din bugetul aprobat Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate."

10. În anexa nr. 1, la secțiunea B, litera B, articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Sumele aferente programelor sunt prevăzute în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, la capitolul 66.05 «Sănătate», titlul 20 «Bunuri și servicii»".

11. În anexa nr. 1, la secțiunea B, litera C, articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) Achiziția medicamentelor pentru tratamentul pe perioada spitalizării ce se acordă bolnavilor beneficiari ai programului național de oncologie și ai programului național de diabet zaharat se face, în condițiile legii, de către unitățile sanitare care derulează programele respective, la un preț care nu poate depăși prețul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătății.

(2) Pentru medicamentele care se eliberează în cadrul acestor programe și prin farmacii cu circuit deschis, achiziția acestora de către unitățile sanitare se face la un preț care nu poate depăși prețul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătății.

(3) Achiziția dispozitivelor medicale specifice, utilizate pentru bolnavii beneficiari ai Subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, se face, în condițiile legii, de către furnizorii de servicii medicale, aflați în relație contractuală pentru derularea subprogramului cu unitățile sanitare de specialitate care derulează subprogramul, de la furnizorii de dispozitive medicale specifice care îndeplinesc condițiile stabilite de Ministerul Sănătății și prevăzute în Normele metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice subprogramului, aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la un preț ce nu poate depăși prețul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătății."

12. În anexa nr. 1, la secțiunea B, litera D, după articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

"

Art. 231. -

Decontarea serviciilor medicale din cadrul Subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, furnizate de unitățile sanitare care derulează subprogramul, se realizează lunar, din fondurile aprobate cu această destinație, de către casele de asigurări de sănătate, la tarifele și în condițiile prevăzute în Normele metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice subprogramului."

13. În anexa nr. 1, la secțiunea B, litera D, articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Decontarea serviciilor de hemodializă și dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, furnizate de unitățile sanitare care derulează Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, cuprinse în anexa nr. 2 lit. B pct. 10, se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 560/2009 pentru aprobarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă și dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câștigători ai licitației naționale pentru centrele-pilot și alți furnizori privați de servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală autorizați și evaluați în condițiile legii, la un tarif de 472 lei pentru ședința de hemodializă și la tariful de 50.800 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală. Contractarea cu furnizorii privați de servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală, autorizați și evaluați în condițiile legii, se realizează pe baza modelului de contract încheiat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu centrele-pilot, adaptat."

14. În anexa nr. 1, la secțiunea B, litera E, articolul 31, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) Tiazolidindionele și combinațiile acestora, eliberate la preț de decontare, se aprobă de către comisia de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, la propunerea medicului diabetolog sau a medicului cu competență/atestat în diabet, conform protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. Inițierea tratamentului cu tiazolidindione și combinațiile acestora pentru pacienții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate se face numai cu încadrarea în sumele alocate în acest sens."

15. În anexa nr. 1, la secțiunea B, litera E, articolul 31, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) comisia de la nivelul casei de asigurări de sănătate care aprobă inițierea și continuarea tratamentului cu medicamentele prevăzute la lit. f) este formată din: un reprezentant al direcției de sănătate publică, un reprezentant al casei de asigurări de sănătate și medicul coordonator al programului;".

16. În anexa nr. 1, la secțiunea B, litera F, articolul 34, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) transmite lunar, în primele 10 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă, Direcției generale de sănătate publică, asistență medicală și programe din cadrul Ministerului Sănătății, indicatorii fizici și de eficiență realizați pentru fiecare program de sănătate de evaluare, profilactice și cu scop curativ;".

17. În anexa nr. 2, secțiunea A se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Secțiunea A. PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE ȘI CU SCOP CURATIV, FINANȚATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII

mii lei
DENUMIRE PROGRAM Buget de stat Venituri proprii Buget total Din care: transfer FNUASS
I. PROGRAMELE NAȚIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE, din care:
Credite de angajament 9.944 174.596 184.540
Credite bugetare 9.944 174.596 184.540
II. PROGRAMELE NAȚIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE, din care:
Credite de angajament 299.027 417.916 716.943 560.754
Credite bugetare 299.027 417.916 716.943 560.754
III. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEPISTARE PRECOCE ACTIVĂ A AFECȚIUNILOR ONCOLOGICE, din care:
Credite de angajament 56.134 56.134 54.134
Credite bugetare 56.134 56.134 54.134
IV. PROGRAMUL NAȚIONAL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ȘI EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE, din care:
Credite de angajament 15.000 15.000
Credite bugetare 15.000 15.000
V. PROGRAMUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ȘI COPILULUI, din care:
Credite de angajament 26.393 7.907 34.300
Credite bugetare 26.393 7.907 34.300
VI. PROGRAM NAȚIONAL DE ADMINISTRAȚIE SANITARĂ, din care:
Credite de angajament 200 2.300 2.500
Credite bugetare 200 2.300 2.500
VII. PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATE, din care:
Credite de angajament 19.036 19.036
Credite bugetare 19.036 19.036
VIII. PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU 90% A PREȚULUI DE REFERINȚĂ AL MEDICAMENTELOR, din care:
Credite de angajament 255.000 255.000 255.000
Credite bugetare 255.000 255.000 255.000
IX. PROGRAMUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ ȘI ACȚIUNI PENTRU SĂNĂTATE, din care:
Credite de angajament 13.593 593 14.186
Credite bugetare 13.593 593 14.186
X. PROGRAMUL NAȚIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ, din care:
Credite de angajament 13.088 13.088 13.088
Credite bugetare 13.088 13.088 13.088
DATORII 2008 19.520
TOTAL PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE, din care:
Credite de angajament 402.713 927.534 1.330.247 882.976
Credite bugetare 402.713 927.534 1.330.247 882.976''

18. În anexa nr. 2, la secțiunea A, punctul I, subpunctul 1 "Programul național de imunizare (PNI)", litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) Activități la nivelul Ministerului Sănătății: Direcția Generală de Sănătate Publică, Asistență Medicală și Programe (DG-SPAMP) coordonează activitățile de achiziționare, depozitare și distribuire a vaccinurilor prevăzute în calendarul de vaccinare aprobat."

19. La anexa nr. 2, la secțiunea A, punctul I, subpunctul 1 "Programul național de imunizare (PNI)", titlul "Indicatori de evaluare", la "Indicatori fizici-trimestrial" se elimină sintagma "trimestrial".

20. În anexa nr. 2, la secțiunea A, punctul I, subpunctul 1 "Programul național de imunizare", titlul "Indicatori de evaluare", la "Indicatori de eficiență-trimestrial" se elimină sintagma "trimestrial".

21. În anexa nr. 2, la secțiunea A, punctul I, subpunctul 1 "Programul național de imunizare (PNI)", Calendarul de vaccinare 2009 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Calendarul de vaccinare 2009

Vârsta recomandată Vaccin Comentarii
Primele 24 de ore 2-7 zile HEP B BCG În maternitate
2 luni DTPa-VPI, HEP B Simultan
4 luni DTPa-VPI Simultan
6 luni DTPa-VPI, HEP B Simultan
12 luni DTPa-VPI, RRO Simultan
4 ani DTPa*)
7 ani (în clasa I) RRO Campanii școlare
9 ani (în clasa a III-a) VPI Campanii școlare
14 ani (în clasa a VIII-a) dT Campanii școlare

*) Pentru cohortele de copii de 30-35 de luni care nu au primit DTP doza a 5-a până la data de 30 septembrie 2008, precum și cohorta de copii care împlinesc 30 de luni în luna octombrie 2008 se va realiza vaccinarea cu DTPa la împlinirea vârstei de 4 ani, începând din anul 2010.

Abrevieri:

DTPa = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular

VPO = vaccin polio inactivat (se va utiliza VPI = Vaccin polio inactivat sau combinat DTPa-VPI)

Hep B = vaccin hepatitic B

DTPa-VPI = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic

RRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreion

BCG = vaccin de tip Calmette Guerrin

dT = vaccin diftero-tetanic pentru adulți"

22. În anexa nr. 2, la secțiunea A, punctul I, subpunctul 2 "Programul național de boli transmisibile (infecție HIV, tuberculoză, infecții cu transmitere sexuală și alte boli transmisibile prioritare)", 2.1 "Subprogramul de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare", înainte de titlul "Obiectiv" se completează cu un nou titlu, "Coordonare tehnică", cu următorul cuprins:

"

2.1. Coordonarea tehnică: Institutul de Sănătate Publică București, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) și Biroul Evenimente de Sănătate și Alertă Precoce".

23. În anexa nr. 2, la secțiunea A, punctul I, subpunctul 2 "Programul național de boli transmisibile (infecție HIV, tuberculoză, infecții cu transmitere sexuală și alte boli transmisibile prioritare)", 2.1 "Subprogramul de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare", litera d), punctul 7 "supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală, cu colaborarea institutului de sănătate publică, inclusive imunizări în situații epidemiologice deosebite" se renumerotează și devine punctul 5.

24. În anexa nr. 2, la secțiunea A, punctul I, subpunctul 2. "Programul național de boli transmisibile (infecție HIV, tuberculoză, infecții cu transmitere sexuală și alte boli transmisibile prioritare)", 2.1 "Subprogramul de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare", litera d), punctul 8 "instituirea și aplicarea măsurilor de prevenire și control al focarului de boală transmisibilă (depistarea, tratamentul profilactic și/sau vaccinarea contacților, notificare și raportare, dezinfecție, dezinsecție, deratizare, anchetă epidemiologică etc.), în colaborare cu rețeaua de asistență primară și, după caz, în colaborare cu institutul de sănătate publică" se renumerotează și devine punctul 6.

25. În anexa nr. 2, la secțiunea A, punctul I, subpunctul 2 "Programul național de boli transmisibile (infecție HIV, tuberculoză, infecții cu transmitere sexuală și alte boli transmisibile prioritare)", 2.1 "Subprogramul de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare", litera d), punctul 9 "asigurarea activității epidemiologice în situații de urgență provocate de calamități naturale (inundații, cutremure etc.), în colaborare cu rețeaua de asistență medicală primară și de specialitate și cu administrația publică locală, conform practicilor epidemiologice curente" se renumerotează și devine punctul 7.

26. În anexa nr. 2, la secțiunea A, punctul I, subpunctul 2 "Programul național de boli transmisibile (infecție HIV, tuberculoză, infecții cu transmitere sexuală și alte boli transmisibile prioritare)", 2.1 "Subprogramul de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare", litera d), punctul 10 "acțiuni speciale de depistare activă și prevenire a bolilor transmisibile în comunități la risc, după caz, cu colaborarea institutului de sănătate publică" se renumerotează și devine punctul 8.

27. În anexa nr. 2, la secțiunea A, punctul I, subpunctul 2 "Programul național de boli transmisibile (infecție HIV, tuberculoză, infecții cu transmitere sexuală și alte boli transmisibile prioritare)", 2.1 "Subprogramul de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare", litera d), punctul 11 "organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar și ale mediatorilor sanitari cu privire la prevenirea, depistarea, raportarea și controlul bolilor transmisibile, precum și cu privire la vaccinarea populației din grupele expuse la risc sau din comunități greu accesibile" se renumerotează și devine punctul 9.

28. În anexa nr. 2, la secțiunea A, punctul I, subpunctul 2 "Programul național de boli transmisibile (infecție HIV, tuberculoză, infecții cu transmitere sexuală și alte boli transmisibile prioritare)", 2.1 "Subprogramul de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare", litera d), punctul 12 "asigurarea medicamentelor, vaccinurilor, dezinfectantelor, materialelor sanitare, echipamentelor de protecție necesare pentru intervenție în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situații de risc epidemiologic, prin reîntregirea rezervei antiepidemice" se renumerotează și devine punctul 10.

29. În anexa nr. 2, la secțiunea A, punctul I, subpunctul 2 "Programul național de boli transmisibile (infecție HIV, tuberculoză, infecții cu transmitere sexuală și alte boli transmisibile prioritare)", 2.1 "Subprogramul de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare", litera d), punctul 13 "participarea la supravegherea rezistenței la antibiotice" se renumerotează și devine punctul 11.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...