Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 1417/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 551 din 21 iulie 2016.

În vigoare de la 21 iulie 2016 până la 24 ianuarie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 2525/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 164.442/ID din 4 iulie 2016 al Direcției politici și strategii în silvicultură,

în temeiul art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, denumit în continuare Catalog, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, ca instrument de evidență și gestiune a pădurilor virgine și cvasivirgine, așa cum sunt definite în anexa la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România.

(2) Constituirea și actualizarea permanentă a Catalogului se fac de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(3) Catalogul se publică pe pagina de internet a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(4) Pentru suprafețele de pădure incluse în Catalog se vor respecta prevederile art. 97 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Pentru constituirea Catalogului structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură transmit autorității publice centrale care răspunde de silvicultură evidența suprafețelor de pădure încadrate în categoriile funcționale 1.5j - păduri virgine și 1.5o - păduri cvasivirgine, potrivit amenajamentelor silvice, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Suprafețele de pădure încadrate în categoriile funcționale prevăzute la alin. (1) se includ în Catalog de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în baza avizului favorabil al Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură.

Art. 3. -

(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură include în Catalog și suprafețele de pădure care fac obiectul studiilor de fundamentare pentru includerea în Catalog, avizate de către Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură și din amenajamentele silvice care se vor elabora.

(2) Modelul studiului de fundamentare pentru includerea în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Studiul de fundamentare pentru includerea în Catalog prevăzut la alin. (1) se realizează de către persoane fizice și juridice.

(4) În cazul persoanelor juridice elaboratoare ale studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog, acestea trebuie să aibă personal atestat ca șef de proiect în amenajarea pădurilor sau ca expert care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor, denumit în continuare expert CTAP, precum și personal care să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) să aibă studii superioare cu o vechime de minimum 5 ani în domeniul științelor naturii - silvicultură, ecologie, biologie și să fie atestat în domeniul protecției mediului pentru evaluări de mediu;

b) să fie cercetător științific cu minimum gradul III în domeniul științelor naturii - silvicultură, ecologie, biologie;

c) să fie cadru didactic universitar cu specializări în domeniul silviculturii, ecologiei și/sau biologiei.

(5) În cazul persoanelor fizice elaboratoare ale studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog prevăzut la alin. (1), acestea trebuie să facă dovada că au studii superioare în domeniul silviculturii și că îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) să fie atestate ca șef de proiect în amenajarea pădurilor sau ca expert CTAP;

b) să fie cercetător științific minimum gradul III;

c) să fie cadru didactic universitar.

(6) Structurile teritoriale de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pot solicita, pentru susținerea în cadrul Comisiei de avizare a studiilor de fundamentare pentru includerea în Catalog, participarea unui expert CTAP.

Art. 4. -

(1) Studiile de fundamentare pentru includerea în Catalog se depun, în format original și în format electronic, la structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, anual, în perioada 1 martie - 30 septembrie, împreună cu documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) și (5), după caz.

(2) Structurile teritoriale de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură notifică proprietarii și administratorii/prestatorii de servicii silvice, după caz, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog.

(3) În maximum 45 de zile de la înregistrarea studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură verifică dacă studiul respectă Metodologia de lucru privind identificarea pădurilor virgine și cvasivirgine prevăzută în anexa nr. 3, iar în urma verificărilor emite avizul pentru studiul de fundamentare pentru includerea în Catalog, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

(4) Avizarea studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog se face de către o comisie, cu următoarea componență:

a) reprezentantul structurii teritoriale de specialitate al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) reprezentantul persoanei juridice sau persoana fizică elaboratoare a studiului de fundamentare;

c) administratorul sau, după caz, proprietarul fondului forestier care face obiectul studiului de fundamentare;

d) administratorul ariei protejate, dacă suprafața fondului forestier este inclusă într-o arie protejată.

(5) Verificarea studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog se face cu participarea obligatorie a reprezentantului persoanei juridice sau a persoanei fizice care a întocmit studiul de fundamentare.

(6) Avizarea studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog se va face în baza motivării comisiei prevăzute la alin. (4), prin procesul-verbal al acesteia.

(7) Studiile de fundamentare pentru includerea în Catalog întocmite fără respectarea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) și (5), care nu respectă structura prevăzută în anexa nr. 2 și care nu sunt depuse în perioada prevăzută la art. 4 alin. (1), se resping de structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 5. -

Până la includerea în Catalog, în suprafețele de păduri care fac obiectul studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog se interzice executarea lucrărilor silvotehnice, iar scoaterile definitive și ocupările temporare din fondul forestier național se fac pentru obiective de interes național sau care vizează siguranța sau securitatea națională, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. -

(1) Studiul de fundamentare pentru includerea în Catalog se depune la structura teritorială de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 15 zile de la data avizării.

(2) Administratorul sau proprietarul este obligat să pună la dispoziția elaboratorului studiului de fundamentare descrierile parcelare și hărțile silvice din amenajamentele silvice pentru suprafața de pădure validată potrivit procesului-verbal al comisiei de avizare, persoanei/persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (4) și (5).

Art. 7. -

(1) În maximum 10 zile de la data depunerii, studiul de fundamentare pentru includerea în Catalog se transmite Comisiei tehnice de avizare în silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Studiul se avizează în Comisia tehnică de avizare în silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de cel mult 90 de zile de la data depunerii.

Art. 8. -

(1) În pădurile care fac obiectul studiului "Inventarierea și strategia gestionării durabile și protejării pădurilor virgine din România - proiectul Pin-Matra/2001/018", elaborat de Societatea Regală Olandeză de Conservare a Naturii în cooperare cu Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, lucrările silvotehnice se vor executa numai în baza avizului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, care atestă faptul că arboretele nu îndeplinesc criteriile și indicatorii aprobați prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012, iar scoaterile definitive și ocupările temporare din fondul forestier se fac pentru obiective de interes național sau care vizează siguranța sau securitatea națională, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) nu se emite aviz de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pentru lucrări de împăduriri și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) sunt aplicabile pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(4) Studiile de fundamentare pentru includerea în Catalog se pot realiza și pe suprafețele de pădure care nu fac obiectul studiului prevăzut la alin. (1).

Art. 9. -

Unitățile specializate atestate să elaboreze amenajamente silvice sunt obligate să consulte Catalogul și să încadreze corespunzător în amenajament suprafețele de pădure din Catalog, potrivit prevederilor legale.

Art. 10. -

(1) Suprafețele de pădure incluse în Catalog au regim strict de protecție, potrivit art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Excluderea unor suprafețe de pădure din Catalog se realizează numai din motive de siguranță și/sau securitate națională, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) În vederea conservării structurii genetice a pădurilor incluse în Catalog, în subparcelele limitrofe pădurii se realizează lucrări de regenerare numai cu materiale forestiere de reproducere cu proveniență locală sau prin regenerare naturală.

(4) În pădurile incluse în Catalog, executarea oricăror lucrări silvice și/sau scoaterea definitivă și ocuparea temporară din fondul forestier se realizează în condițiile legii.

Art. 11. -

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură asigură desemnarea și instruirea personalului responsabil de aplicarea prevederilor prezentului ordin.

(2) Instruirea personalului prevăzut la alin. (1) se realizează sub coordonarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 12. -

Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură face publică, inclusiv pe site-ul propriu, baza de date cu atributele și fișele de descriere din studiul "Inventarierea și strategia gestionării durabile și protejării pădurilor virgine din România - proiectul Pin-Matra/2001/018", elaborat de Societatea Regală Olandeză de Conservare a Naturii în cooperare cu Institutul de Cercetări și Amenajări.

Art. 13. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 24 septembrie 2012.

Art. 15. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Cristiana Pașca Palmer

București, 11 iulie 2016.

Nr. 1.417.

ANEXA Nr. 1

Catalogul național al pădurilor virgine si cvasivirgine din România

Nr. crt. Numele pădurii virgine si/sau cvasivirgine Fundamentat în baza Tipul de proprietate Latitudine N Longitudine E Altitudine Localizare administrativă
Amenajament silvic, ediția Studiul de fundamentare, ediția minimă maximă Județul Deținător, administrator, OS/OSP UP u.a. TP S (ha) din care suprafețe care nu corespund criteriului de naturalitate
u.a. S (ha)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Păduri virgine
B. Păduri cvasivirgine

ANEXA Nr. 2

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

STUDIU DE FUNDAMENTARE
pentru includerea în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România a pădurii/pădurilor ( . . . . . . . . . .) denumirea

Întocmit
  . . . . . . . . . .
Locul și data
  . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . .

CAPITOLUL I Denumire, proprietate, localizare

1.1. Denumire trup de pădure1

1.2. Proprietar2

1.3. Administrator3

1.4. Localizare

1.4.1. Localitatea cea mai apropiată, județ

1.4.2. Element geografic din vecinătate4

1.5. Data finalizării evaluărilor pe teren

CAPITOLUL II Naturalitate și mărime5

2.1. Evidența aplicării amenajamentului6

Parcelă (ultimul amenajament) 1929 1950 2000
1a Ac, Dob Rc Cp

2.2. Verificarea îndeplinirii criteriilor de identificare din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012

Păduri virgine Păduri cvasivirgine
1 Naturalitatea 2 Mărime, limite 1 Naturalitatea 2 Mărime, limite
1.1 2.1 1.1 2.1
1.2 2.2 1.2 2.2
1.3 2.3 1.3 2.3
1.4 2.4 1.4 2.4
1.5 2.5 1.5 2.5
1.6 1.6
1.7 1.7
1.8 1.8
1.9
Trup de pădure7 (denumirea) Proprietar Ocol silvic UP u.a. Suprafața u.a. Ponderea suprafețelor care nu corespund criteriului de naturalitate
S (ha) %

2.3. Verdict final

Pădure virgină
Pădure cvasivirgină

CAPITOLUL III Hartă și elemente cartografice

3.1. Tipul de fișier GIS utilizat8

.shp .kmz

3.2. Baza de date geospațială9

Proprietarul Trupul (nume) Județul Ocolul silvic Unitatea de
producție
Unitatea
amenajistică
Suprafața Tipul de pădure

3.3. Cartuș hartă

Numele și prenumele (persoana care a realizat harta) Ocolul Silvic . . .
UP. . .
Județul
Suprafață trup (1): . . . ha
. . .
Data . . .

3.4. Caracteristici ale bornelor silvice10

Nr. bornei Detalii
1.
2.
3.

CAPITOLUL IV Alte caracteristici ale trupurilor de pădure

4.1. Date amenajament11

4.2. Elemente deosebite observate/cunoscute12

4.3. Arhivă foto13

1. Imagine 1 - Titlu 114

2. Imagine 2 - Titlu 2

3. Imagine 3 - Titlu 3

4. Imagine 4 - Titlu 4

1 Denumirea poate fi a unui reper geografic apropiat (de exemplu, o vale, un vârf, o localitate etc.). În cazul în care studiul se întocmește pentru mai multe trupuri de pădure, fiecare dintre acestea se vor regăsi separat, în fiecare dintre subcapitolele studiului.

2 Va/Vor fi menționat/menționați proprietarul/proprietarii trupului/trupurilor de pădure care fac obiectul studiului.

3 Persoana juridică responsabilă de administrarea trupului/trupurilor de pădure, obiect al studiului.

4 Cel mai apropiat reper geografic existent pe hărțile turistice.

5 Îndeplinirea fiecărui criteriu din cele de mai sus va fi punctată cu un "X", urmând ca la pct. 2 să fie menționată decizia finală (tot cu un "X").

6 Lucrările vor fi codificate, de exemplu: Ac - produse accidentale, Ig - produse de igienă, Dob - produse din doborâturi, Im - împăduriri, Cp - completări, Dsa - descopleșiri, Rc - rărituri, Rs - rezinaj.

7 Evaluarea estimativă a suprafețelor care nu corespund criteriului de naturalitate se va raporta într-o hartă tematică distinctă.

8 Se va bifa după extensie formatul utilizat cu un "X". Sistemul de proiecție utilizat la realizarea hărților va fi Stereo70. Harta se va realiza (digitiza) la nivel de parcelă unitate amenajistică, pe baza hărții amenajistice (a unității de producție).

9 Tabelul cu atribute atașat poligoanelor parcelelor va conține informațiile din tabelul de la pct. 3.2.

10 În cazul în care harta detaliată nu este disponibilă, se vor indica minimum 3 borne silvice pentru fiecare trup identificat, cu detaliile aferente.

11 Se vor anexa în fotocopie datele din amenajament corespunzătoare (descrierea parcelară, datele arboret).

12 Specii rare, arbori cu diametre/înălțimi impresionante.

13 Minimum 4 fotografii pentru fiecare trup de pădure.

14 Titlul va descrie ceea ce reprezintă fotografia.

Anexe

Anexa 1. Curriculum vitae specialist (incl. diploma doveditoare)

Anexa 2. Dovada notificării proprietarului

Anexa 3. Răspunsul primit de la proprietar

Anexa 4. Dovada notificării administratorului

Anexa 5. Răspunsul primit de la administrator

Anexa 6. Date amenajistice (descriere parcelară, date arboret)

ANEXA Nr. 3

METODOLOGIE DE LUCRU
privind identificarea pădurilor virgine și cvasivirgine

Etapa 1. Constituirea trupurilor de pădure distincte

a) Pădurile supuse evaluării se vor constitui și delimita în trupuri compacte ale căror limite să respecte prevederile Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România.

b) Limitele naturale nu trebuie să se suprapună în mod obligatoriu cu limitele parcelare, fiind considerate de asemenea: culmi, văi și pâraie secundare, linii de rupere a pantei, respectiv limite artificiale precum: drumuri permanente, culoare pentru linii de înaltă tensiune sau alte utilități; limite parcelare deschise; căi ferate etc.

c) În cadrul fiecărui trup de pădure se identifică fiecare parcelă și subparcelă în cadrul unităților de producție/ocoale silvice.

d) Trupurile de pădure care nu respectă cerințele minime privind mărimea suprafeței se exclud (indicatorul 2.1).

e) În aplicarea indicatorilor 2.2 și 2.3 se includ și părți de unități amenajistice delimitate prin limite artificiale doar dacă distanța minimă dintre două puncte opuse de limită a trupului de pădure, din care cel puțin unul este pe limita artificială, nu scade sub 200 m. Această regulă nu se aplică parcelelor amenajistice considerate ca întreg, respectiv ecosistemelor rare și de mare interes ecologic. (Această regulă se aplică numai dacă și acolo unde delimitarea se face prin limite artificiale.)

f) Pădurile care nu îndeplinesc condițiile de suprafață nu se includ în următoarea etapă de identificare.

Etapa 2. Analiza preliminară

a) În această etapă se urmărește identificarea, prin metode specifice de birou, a suprafețelor afectate de intervenții antropice și care nu îndeplinesc criteriile de naturalitate și în consecință excluderea documentată a acestora din etapa următoare. Trupurile constituite în etapa 1 se analizează utilizând imagini satelitare sau ortofotoplanuri puse la dispoziție de către executantul studiului. (e.g. Google Maps, Bing Maps etc.).

b) Pentru evaluarea indicatorilor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, respectiv 1.6, se analizează descrierile parcelare, respectiv evidența aplicării amenajamentelor în vigoare și a amenajamentelor precedente (în funcție de datele disponibile).

c) În aplicarea indicatorului 1.4, numărul arborilor recoltați se raportează la suprafața parcursă efectiv cu lucrări, incluzându-se și părți de unități amenajistice.

d) Suprafețele care nu au îndeplinit condițiile de naturalitate (criteriul 1) din cauza activităților antropice se exclud din următoarea etapă de identificare cu luarea în considerare a condițiilor prevăzute în indicatorul 2.4.

e) Pentru indicatorul 2.4, evaluarea se va realiza luând în considerare suprafețele efectiv afectate de activități antropice cumulate și raportate la suprafața trupului evaluat și nu pe unități amenajistice ca întreg.

Etapa 3. Reconfigurarea trupurilor

a) Pădurile care, în urma analizei preliminare rezultă că îndeplinesc potențial criteriul de naturalețe se vor reconfigura în trupuri compacte cu respectarea criteriului 2 (i.e. mărimea suprafeței și limite).

b) Trupurile de pădure care nu îndeplinesc condițiile de structură și mărime (criteriul 2) vor fi eliminate din următoarea etapă de identificare.

c) Pentru trupurile reconfigurate se va evalua respectarea indicatorului 2.2 - în acest sens se vor considera prevederile etapei 1 lit. e).

Etapa 4. Evaluarea finală pe teren

Evaluarea în teren presupune analiza îndeplinirii criteriilor și indicatorilor stabiliți prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012.

a) Se vor parcurge integral trupurile potențial rezultate în urma evaluărilor parcurse în etapele 1-3, pentru verificarea îndeplinirii criteriilor și indicatorilor ce definesc pădurile virgine și cvasivirgine.

b) Pentru evaluarea îndeplinirii indicatorului 1.3 este necesară prezența arborilor ce prezintă semne de declin fiziologic determinat de vârsta înaintată. Se pot efectua, după caz, măsurători privind elementele taxatorice corelate cu informații dendrocronologice, ținând cont de condițiile staționale și compoziția speciilor.

c) În evaluarea îndeplinirii indicatorului 1.5 este necesară existența lemnului mort la sol cu dimensiuni maximale corelate cu caracteristicile structurale, respectiv dimensionale a arboretelor, inclusiv în stadii finale de descompunere.

d) Faze lemn mort:

1. lemn proaspăt (celulele cambiale pot fi încă vii);

2. lemn mort tare;

3. degradare incipientă (cuțitul pătrunde ușor > 1 cm când este înfipt paralel cu fibra lemnoasă);

4. degradare avansată, lemn moale (cuțitul pătrunde ușor > 1 cm, chiar și atunci când este înfipt perpendicular cu fibra lemnoasă);

5. putregăios (tot lemnul este foarte moale).

e) Unitățile amenajistice/părțile de unități amenajistice care nu au îndeplinit criteriul 1 (naturalitatea) vor fi excluse din trup.

f) Evaluarea criteriilor și indicatorilor va conține inclusiv o documentație foto care să susțină deciziile;

g) Se vor indica, după caz, elementele de biodiversitate excepționale, precum prezența unor habitate rare, specii rare amenințate periclitate sau exemplare cu dimensiuni excepționale, prin coordonare, descriere, documentație foto etc.).

Etapa 5. Raportarea finală a trupurilor validate

a) Trupurile validate în urma evaluărilor pe teren se vor reconfigura și se vor descrie cu respectarea criteriului 2: Mărimea suprafeței și limite.

b) Studiul final se va întocmi potrivit anexei nr. 2 la ordin.

ANEXA Nr. 4

Aprobat
Inspector-șef,
. . . . . . . . . .

AVIZ
pentru studiul de fundamentare pentru includerea în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România - Faza teren a fondului forestier proprietate publică/privată a . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., administrat
de O.S. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . (UP . . . . . . . . . ., ua . . . . . . . . . .)

Încheiat astăzi, . . . . . . . . . .

SE AVIZEAZĂ
STUDIUL DE FUNDAMENTARE PENTRU INCLUDEREA ÎN CATALOGUL NAȚIONAL AL PĂDURILOR VIRGINE ȘI CVASIVIRGINE DIN ROMÂNIA A PĂDURII/PĂDURILOR . . . . . . . . . . (denumire trup, . . . . . . . . . . UP . . . . . . . . . ., O.S. . . . . . . . . . .,
ua . . . . . . . . . .), județul . . . . . . . . . .

Participanții:

Reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură . . . . . . . . . ., ing. . . . . . . . . . .

Reprezentantul persoanei juridice/fizice . . . . . . . . . . (expertul studiului)

Administratorul fondului forestier sau proprietarul/prestatorul de servicii silvice . . . . . . . . . .

Reprezentantul custodelui/structurii de administrare a ariei protejate . . . . . . . . . .,

în urma verificării în teren a suprafețelor de fond forestier și verificării studiului, a stabilit următoarele:

1. Identificarea pădurilor virgine și cvasivirgine, proprietate publică/privată aparținând . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., s-a executat de către . . . . . . . . . . . Ultimul amenajament pentru suprafața studiată a fost întocmit în anul . . . . . . . . . ., având valabilitatea de 10/5 ani. Se fac următoarele mențiuni (dacă este cazul):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

2. Suprafețele parcurse cu ocazia culegerii datelor de teren, sondajele efectuate și procentele realizate pentru constatarea calității lucrărilor, precum și numele celor ce au cules datele de teren sunt prevăzute în anexă.

3. Lucrările de descriere a naturalității și mărimii suprafeței studiate, realizările și elementele de verificare sunt defalcate pe proprietar și unități de producție - în anexă.

4. Se constată că lucrările de descriere a naturalității și mărimii suprafeței studiate corespund din punct de vedere calitativ și sunt executate potrivit Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România și Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.417/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România.

ANEXĂ la Avizul nr. . . . . . . . . . .

SITUAȚIA
cantităților fizice realizate și sondajele efectuate la lucrările de descrieri a naturalității și mărimii suprafeței studiate

PROPRIETAR OCOLUL SILVIC UNITATEA DE PRODUCȚIE DESCRIERI u.a.
Nr. parcele Suprafața totală, ha Suprafața verificată, ha Executant
Nr. u.a. Grupa I Minimum 10%
u.a. verificate
1 2 3 4 5
u.a.-uri verificate:


CONCLUZII*:
u.a.-uri verificate:


CONCLUZII*:
TOTAL GENERAL

* - Se vor înscrie u.a.-urile necorespunzătoare (motivat) din punctul de vedere al criteriilor din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.397/2012.

Reprezentant expert,
O.S. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Reprezentant,
. . . . . . . . . .
Proprietar,
Structura teritorială
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUSTODE/STRUCTURĂ DE ADMINISTRARE AP
. . . . . . . . . .

NOTĂ:

În situația în care reprezentantul O.S., proprietarul, expertul și/sau custodele/structura de administrare a AP refuză semnarea recepției sau nu sunt prezenți, reprezentantul Gărzii Forestiere va menționa în scris această situație.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...