Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 547/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 aprilie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și ale art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul 1 "Angajarea cheltuielilor", după primul paragraf se introduc 6 noi paragrafe, cu următorul cuprins:

"

Creditul de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exercițiului bugetar, în limitele aprobate.

Creditul bugetar este suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare pentru acțiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanța și efectua plăți din buget pentru celelalte acțiuni.

Acțiunile multianuale reprezintă programe, proiecte și altele asemenea care se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an și dau naștere la credite de angajament și credite bugetare.

În conformitate cu acțiunile finanțate prin buget, sunt considerate acțiuni multianuale:

- programele sau proiectele finanțate în cadrul acordurilor de împrumut care se preiau de Ministerul Finanțelor Publice, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;

- programele întocmite de ordonatorii principali de credite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind conținutul, forma de prezentare și structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau ansamblu de acțiuni, prezentate în anexa la bugetul ordonatorilor principali de credite;

- programele de investiții publice care se prezintă în anexa la bugetul ordonatorilor principali de credite;

- programele finanțate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, precum și programele și proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor agricole comune și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare.

Fondurile aferente acestor acțiuni multianuale se vor evidenția sub forma creditelor de angajament și a creditelor bugetare, în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Anexele respective sunt considerate parte integrantă a bugetului unui ordonator principal de credite."

2. La punctul 1 paragraful 9 litera a), teza 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv propriu împreună cu formularul «Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament» sau împreună cu formularul «Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare», după caz, potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 1a) și 1b) la prezentele norme metodologice."

3. La punctul 3 "Ordonanțarea cheltuielilor", după paragraful 4 se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

"

La înscrierea informațiilor în coloana 1 «Disponibil înaintea efectuării plății» din formularul «Ordonanțare de plată» se va ține cont de angajamentele bugetare evidențiate în contul 8066 «Angajamente bugetare», precum și de plățile efectuate din contul 770 «Finanțarea de la buget» sau din alte conturi de disponibilități, după caz, dar și de cheltuielile care au fost angajate, lichidate și ordonanțate anterior și care nu au apărut decontate în extrasul de cont la momentul întocmirii formularului «Ordonanțare de plată»."

4. La punctul 5 "Organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale", paragraful 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Evidența angajamentelor bugetare și legale se va ține în mod obligatoriu de către compartimentul contabilitate/financiar-contabilitate. Ținerea acestei evidențe în paralel și la alte compartimente, inclusiv de persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu, este opțională."

5. La punctul 5 "Organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale", după ultimul paragraf se introduc 11 noi paragrafe, cu următorul cuprins:

"

Contul 8071 «Credite de angajament aprobate»

Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice țin evidența creditelor de angajament aprobate în anexa la bugetul ordonatorului de credite, pentru exercițiul bugetar respectiv.

Contabilitatea analitică a creditelor de angajament aprobate se ține pe structura bugetului aprobat.

În debitul contului se înregistrează creditele de angajament aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum și suplimentările efectuate în cursul exercițiului bugetar, care majorează creditele de angajament.

În creditul contului se înregistrează diminuările de credite de angajament aprobate și efectuate în cursul exercițiului bugetar.

Soldul debitor al contului reprezintă totalul creditelor de angajament aprobate la un moment dat.

Contul 8072 «Credite de angajament angajate»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creditelor de angajament angajate în limita creditelor de angajament aprobate.

Contabilitatea analitică a creditelor de angajament angajate se ține pe structura bugetului aprobat.

În debitul contului se înregistrează creditele de angajament aprobate, precum și modificările efectuate în cursul exercițiului bugetar asupra creditelor de angajament aprobate.

În creditul contului se înregistrează creditele de angajament angajate, precum și modificările efectuate în cursul exercițiului bugetar asupra acestora.

Soldul debitor al contului reprezintă creditele de angajament neangajate, care vor putea fi angajate în anul următor.

Conturile de angajamente bugetare și legale se vor ține pe analitice distincte pentru acțiunile multianuale și celelalte acțiuni."

6. În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv" se înlocuiește cu sintagma "persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu", iar sintagma "viza de control financiar preventiv" se înlocuiește cu sintagma "viza de control financiar preventiv propriu".

De asemenea, în tot cuprinsul normelor metodologice simbolul contului 940 se înlocuiește cu 8060 și își păstrează aceeași denumire, simbolul contului 950 se înlocuiește cu 8066 și își păstrează aceeași denumire și simbolul contului 960 se înlocuiește cu 8067 și își păstrează aceeași denumire.

7. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexele nr. 1a) și 1b) al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin.

Art. II. -

Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 20 martie 2009.

Nr. 547.

ANEXA Nr. 1 [Anexa nr. 1a) la normele metodologice]

MINISTERUL (INSTITUȚIA)

............................................

............................................

Data emiterii ......................................
Compartimentul de specialitate .....................
....................................................
Nr. ................................................

PROPUNERE DE ANGAJARE
a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament

Scopul: ...............................................

Beneficiar: ...........................................

Calculul disponibilului de credite de angajament

                                                - lei -
┌───────────────────────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬──────────────────────┬────────────┐
│ANEXA LA BUGET*)      │       │     │      │  Suma angajată   │      │
│Subdiviziunea clasificației│       │     │ Disponibil ├──────────┬───────┬───┤ Disponibil │
│bugetului aprobat     │ Credite de │Credite de│ de credite │ valuta │    │  │ de credite │
│cap. ...............    │ angajament │angajament│   de   ├─────┬────┤    │  │   de   │
│subcap. ............    │ (ct. 8071 + │ angajate │ angajament │   │  │ curs │  │ angajament │
│titlu ..............    │SID ct. 8072)│(ct. 8072)│ce mai poate│felul│suma│valutar│lei│ rămas de │
│art. ...............    │       │     │ fi angajat │   │  │    │  │ angajat  │
│alin. ..............    │       │     │      │   │  │    │  │      │
├───────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────┼────┼───────┼───┼────────────┤
│       0       │   1   │  2   │3 = col. 1-2│ 4 │ 5 │  6  │ 7 │8 = col. 3-7│
├───────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────┼────┼───────┼───┼────────────┤
│    ............    │ .......... │......... │ .......... │.... │....│...... │...│ ......... │
└───────────────────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴─────┴────┴───────┴───┴────────────┘
                                        TOTAL ...............
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
─Compartimentul de     Compartimentul de contabilitate**)  ─  Control financiar preventiv   ─
─specialitate                          ─                  ─
─                                ─CFPP        CFPD       ─
─Data ...............   Data ...............         ─Data ...........  Data .......... ─
─                                ─Viza        Viza       ─
─Semnătura ..........   Semnătura ..........         ─Semnătura ......  Semnătura ..... ─
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

*) Se completează pentru acțiunile multianuale pe baza datelor din anexele la bugetul ordonatorului de credite, prin care au fost stabilite creditele de angajament.

**) Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 și 3.

Ordonator de credite,
...............................
Data ...........................
Semnătura ......................

ANEXA Nr. 2 [Anexa nr. 1b) la normele metodologice]

MINISTERUL (INSTITUȚIA)

............................................

Data emiterii ......................................
Compartimentul de specialitate .....................
....................................................
Nr. ................................................

PROPUNERE DE ANGAJARE
a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare

Scopul: ...............................................

Beneficiar: ...........................................

Calculul disponibilului de credite bugetare

                                                - lei -
┌───────────────────────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬──────────────────────┬────────────┐
│              │       │     │      │  Suma angajată   │      │
│Subdiviziunea clasificației│       │ Credite │ Disponibil ├──────────┬───────┬───┤ Disponibil │
│bugetului aprobat     │  Credite  │ bugetare │ de credite │ valuta │    │  │ de credite │
│cap. ...............    │ bugetare  │ angajate │bugetare ce ├─────┬────┤    │  │ bugetare │
│subcap. ............    │ aprobate  │  (din  │ mai poate │   │  │ curs │  │  rămas  │
│titlu ..............    │ (ct. 8060) │ct. 8066) │ fi angajat │felul│suma│valutar│lei│ de angajat │
│art. ...............    │       │     │      │   │  │    │  │      │
│alin. ..............    │       │     │      │   │  │    │  │      │
├───────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────┼────┼───────┼───┼────────────┤
│       0       │   1   │  2   │3 = col. 1-2│ 4 │ 5 │  6  │ 7 │8 = col. 3-7│
├───────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────┼────┼───────┼───┼────────────┤
│    ............    │ .......... │......... │ .......... │.... │....│...... │...│ ......... │
└───────────────────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴─────┴────┴───────┴───┴────────────┘
                                        TOTAL ...............
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
─Compartimentul de     Compartimentul de contabilitate*)   ─  Control financiar preventiv   ─
─specialitate                          ─                  ─
─                                ─CFPP        CFPD       ─
─Data ...............   Data ...............         ─Data ...........  Data ............─
─                                ─Viza ...........  Viza ............─
─Semnătura ..........   Semnătura ..........         ─Semnătura ......  Semnătura .......─
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

*) Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 și 3.

Ordonator de credite,
............................
Data .......................
Semnătura ..................

;
se încarcă...