Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 53/2009 privind conducerea spitalelor din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 mai 2009 până la 04 ianuarie 2010, fiind abrogat prin Ordin 129/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Pentru aplicarea prevederilor cap. III "Conducerea spitalelor" al titlului VII "Spitalele" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Spitalele din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale, denumite în continuare spitale, sunt conduse de comandant, numit prin ordin al ministrului apărării naționale, la propunerea șefului Direcției medicale, cu respectarea prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul managementului resurselor umane în minister.

(2) Persoana numită potrivit alin. (1) trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) să fie cadru militar în activitate;

b) să fie absolvent cu diplomă de licență al unei instituții de învățământ superior medical;

c) să fie absolvent al unor cursuri de management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății;

d) să nu se regăsească în unul dintre cazurile de incompatibilitate reglementate de art. 180 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Pentru ocuparea funcției de comandant se vor respecta prevederile privind publicarea posturilor în Buletinul Informativ al Armatei și evaluarea inițială a candidaților în comisiile de selecție, potrivit reglementărilor din domeniul managementului resurselor umane din Ministerul Apărării Naționale.

(2) Numirea comandantului spitalului se face după susținerea de către candidații eligibili a unui concurs ce constă în probă scrisă și interviu, în fața unei comisii numite de către ministrul apărării naționale.

(3) Comisia este formată din reprezentanți propuși de secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului, șeful Direcției medicale, șeful Direcției financiar-contabile, șeful Direcției management resurse umane, precum și șeful Direcției pentru relația cu Parlamentul și asistență juridică.

(4) Modalitatea de organizare și desfășurare a concursului se stabilește prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 3. -

(1) După numirea în funcție, comandantul încheie un contract de management cu Ministerul Apărării Naționale, pe o perioadă de maximum 3 ani, cu posibilitatea de prelungire sau reziliere în urma evaluării anuale. Contractul de management poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza indicatorilor de performanță prevăzuți în contract.

(2) La încetarea mandatului, înainte de terminarea perioadei pentru care a fost încheiat, precum și până la ocuparea prin concurs a postului de comandant, ministrul apărării naționale numește prin ordin, la propunerea șefului Direcției medicale, un comandant interimar.

(3) În condițiile alin. (2), perioada de organizare a concursului de ocupare a postului de comandant este de cel mult 6 luni.

(4) Nivelul indicatorilor de performanță ai activității comandantului se stabilește anual prin dispoziție a șefului Direcției medicale.

Art. 4. -

(1) În situația în care comandantul, numit prin ordin al ministrului apărării naționale, se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori conflict de interese, în termen de 30 de zile de la apariția acestora.

(2) În cazul în care situația de incompatibilitate sau conflict de interese nu este înlăturată în termenul prevăzut la alin. (1), contractul de management este reziliat de plin drept și vor fi prezentate ministrului apărării naționale propuneri de eliberare din funcție a comandantului, potrivit actelor normative specifice managementului resurselor umane în Ministerul Apărării Naționale.

(3) Comandanții spitalelor din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale, care au mai puțin de 400 de paturi, pot desfășura activitate medicală în unitatea sanitară respectivă.

Art. 5. -

(1) Atribuțiile comandantului sunt stabilite prin fișa postului, aprobată de șeful Direcției medicale și prin contractul de management.

(2) În domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice comandantul are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, de personal civil contractual, în condițiile legii;

b) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal;

c) propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității, în vederea aprobării de către ministrul apărării naționale;

d) numește membrii comitetului director, în conformitate cu reglementările proprii ministerului.

Art. 6. -

Comandantul este ordonator terțiar de credite și reprezintă spitalul în relațiile cu terții.

Art. 7. -

(1) În cadrul spitalelor se organizează și funcționează un comitet director format din:

a) comandantul spitalului;

b) directorul medical;

c) directorul financiar-contabil;

d) directorul administrativ;

e) directorul de îngrijiri, de profesie asistent medical, pentru spitalele cu peste 400 de paturi.

(2) Atribuțiile comitetului director din cadrul spitalelor sunt stabilite prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public.

Art. 8. -

(1) Secțiile, laboratoarele și serviciile medicale ale spitalului sunt conduse de un șef de secție, șef de laborator sau, după caz, șef de serviciu. Aceste funcții se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condițiile legii, organizat conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

(2) Ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator sau, după caz, șef de serviciu medical, prevăzute în statul de organizare ca funcții militare, se va face cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din prezentul ordin.

Art. 9. -

(1) La numirea în funcție, șefii de secție, de laborator sau de serviciu medical vor încheia cu spitalul, reprezentat de comandantul acestuia, un contract de administrare, cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii specifici de performanță. Contractul de administrare poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, în principal, în cazul neîndeplinirii indicatorilor specifici de performanță.

(2) Dacă șeful de secție, de laborator sau de serviciu medical, selectat prin concurs, se află în stare de incompatibilitate ori în conflict de interese, acesta este obligat să le înlăture în termen de maximum 30 de zile sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului de administrare.

(3) În situația în care șeful de secție, de laborator sau de serviciu medical, selectat prin concurs, are calitatea de cadru militar în activitate și se află în stare de incompatibilitate ori în conflict de interese, situație care nu a fost înlăturată în termenul prevăzut la alin. (2), se vor prezenta propuneri privind eliberarea din funcție, potrivit normelor specifice managementului resurselor umane din Ministerul Apărării Naționale.

Art. 10. -

(1) În cadrul spitalului funcționează un consiliu consultativ, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, organizare și funcționare a spitalului și de a face recomandări comandantului spitalului.

(2) Consiliul consultativ este format din comandantul spitalului și 4-6 membri, reprezentând domeniile medical, financiar, operativ, managerial și universitar.

(3) Numirea membrilor consiliilor consultative se face prin dispoziție a șefului Direcției medicale.

(4) O persoană nu poate fi membru decât într-un singur consiliu consultativ.

Art. 11. -

(1) Consiliul consultativ se întrunește în ședință ordinară cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este nevoie în ședințe extraordinare. Deciziile consiliului se iau în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(2) Reprezentanții organizațiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere, ai organizațiilor de veterani de război, precum și ai organizațiilor sindicale legal constituite din Ministerul Apărării Naționale au statut de invitați permanenți la ședințele consiliului consultativ.

Art. 12. -

Persoanele din conducerea spitalului, respectiv comandantul spitalului, membrii comitetului director, șefii de secție, de laborator sau de serviciu, precum și membrii consiliului consultativ au obligația de a depune la Direcția medicală o declarație de interese, o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute de lege, precum și o declarație de avere, în termen de 15 zile de la numirea în funcție, în condițiile legii.

Art. 13. -

Regulamentele de organizare și funcționare ale spitalelor se elaborează de conducerea spitalelor și se aprobă de către șeful Direcției medicale.

Art. 14. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării nr. M.121/2006 privind conducerea spitalelor din rețeaua sanitară a Ministerul Apărării și Ordinul ministrului apărării nr. M.77/2008 privind stabilirea componenței consiliilor consultative ale spitalelor din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării*).

*) Ordinele nr. M.121/2006 și M.77/2008 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a țării și securitate națională.

Art. 15. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Mihai Stănișoară

București, 8 mai 2009.

Nr. M.53.

;
se încarcă...