Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 560/2009 pentru aprobarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă și dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câștigători ai licitației naționale pentru centrele-pilot, și alți furnizori privați de servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală autorizați și evaluați în condițiile legii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 aprilie 2009 până la 25 noiembrie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 967/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. D.G. 810 din 23 aprilie 2009, Hotărârea Guvernului nr. 1.487/2004 privind achiziționarea serviciilor medicale de hemodializă și dializă peritoneală, Ordinul ministrului sănătății nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializă publice și private, Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.347/477/2004 privind desemnarea centrelor-pilot pentru contractarea cu operatori privați a unor servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu, Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2009, precum și Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2009,

în temeiul titlului VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă și dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câștigători ai licitației naționale pentru centrele-pilot, și alți furnizori privați de servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală autorizați și evaluați în condițiile legii, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială funcționează centrele-pilot și alți furnizori privați de servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală autorizați și evaluați în condițiile legii, precum și furnizorii desemnați câștigători ai licitației naționale pentru centrele-pilot și alți furnizori privați de servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală autorizați și evaluați în condițiile legii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2006 pentru aprobarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă și dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câștigători ai licitației naționale pentru centrele-pilot, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 28 iunie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Irinel Popescu

București, 24 aprilie 2009.

Nr. 560.

ANEXĂ

NORME
privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de
hemodializă și dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate
de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul
privat, câștigători ai licitației naționale pentru centrele-pilot, și
alți furnizori privați de servicii medicale de hemodializă și dializă
peritoneală autorizați și evaluați în condițiile legii

;
se încarcă...