Ministerul Administrației și Internelor

Ordinul nr. 75/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfășurată de către organele fiscale locale

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 29 mai 2009.

În vigoare de la 29 mai 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 75/767

Ministerul Administrației și Internelor

Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere prevederile art. 293 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 228 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale pct. 254 și 256 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administrației și internelor, și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă următoarele formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale, prevăzute în anexele nr. 1-78 la prezentul ordin, după cum urmează:

Nr. crt. Denumirea Anexa
1 Declarație specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deținătoare a mai multor clădiri cu destinație de locuință Model ITL - 026
2 Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport Model ITL - 027
3 Declarație-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră Model ITL - 028
4 Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole Model ITL - 029
5 Proces-verbal pentru stabilirea impozitului și/sau taxei pe clădiri Model ITL - 030
6 Proces-verbal pentru stabilirea impozitului și/sau taxei pe teren Model ITL - 031
7 Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport Model ITL - 032
8 Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone Model ITL - 033
9 Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apă Model ITL - 034
10 Notă de plată Model ITL - 035
11 Matricolă pentru evidența centralizată Model ITL - 036
12 Registru de rol nominal unic Model ITL - 037
13 Registru de rol alte venituri Model ITL - 038
14 Extras de rol Model ITL - 039
15 Borderou desfășurător al încasărilor Model ITL - 040
16 Borderou debite/scăderi Model ITL - 041
17 Proces-verbal de verificare gestionară Model ITL - 042
18 Legitimație control funcționar public Model ITL - 043
19 Legitimație executare funcționar public Model ITL - 044
20 Ordin de serviciu Model ITL - 045
21 Aviz de inspecție fiscală Model ITL - 046
22 Invitație Model ITL - 047
23 Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri Model ITL - 048
24 Proces-verbal pentru inspecție fiscală Model ITL - 049
25 Notă explicativă Model ITL - 050
26 Declarație contribuabil Model ITL - 051
27 Punct de vedere al contribuabilului la constatările inspecției Model ITL - 052
28 Raport de inspecție fiscală Model ITL - 053
29 Dispoziție privind măsurile stabilite de organele de inspecție fiscală Model ITL - 054
30 Dispoziție de urmărire Model ITL - 055
31 Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii Model ITL - 056
32 Înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale Model ITL - 057
33 Cerere compensare Model ITL - 058
34 Cerere restituire Model ITL - 059
35 Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local Model ITL - 060
36 Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă Model ITL - 061
37 Certificat de nomenclatură stradală și adresă Model ITL - 062
38 Cerere pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări Model ITL - 063
39 Autorizație de foraje și excavări Model ITL - 064
40 Cerere pentru eliberarea autorizației privind lucrările de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu Model ITL - 065
41 Autorizație racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu Model ITL - 066
42 Cerere pentru certificat producător Model ITL - 067
43 Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire Model ITL - 068
44 Titlu executoriu Model ITL - 069
45 Proces-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu Model ITL - 070
46 Somație Model ITL - 071
47 Adeverință de primire a somației Model ITL - 072
48 Proces-verbal privind comunicarea somației Model ITL - 073
49 Proces-verbal de identificare bunuri imobile Model ITL - 074
50 Somație privind executarea silită a bunurilor imobile Model ITL - 075
51 Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii Model ITL - 076
52 Decizie de ridicare a măsurilor asiguratorii Model ITL - 077
53 Adresă de înființare a popririi Model ITL - 078
54 Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești Model ITL - 079
55 Adresă de înființare a popririi asiguratorii Model ITL - 080
56 Adresă de înființare a popririi asiguratorii asupra disponibilităților bănești Model ITL - 081
57 Înștiințare poprire Model ITL - 082
58 Decizie de răspundere solidară a terțului poprit cu debitorul urmărit Model ITL - 083
59 Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile Model ITL - 084
60 Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile Model ITL - 085
61 Proces-verbal de numire a administratorului sechestru Model ITL - 086
62 Proces-verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri mobile Model ITL - 087
63 Proces-verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile Model ITL - 088
64 Proces-verbal de predare-primire Model ITL - 089
65 Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile Model ITL - 090
66 Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile Model ITL - 091
67 Proces-verbal de licitație pentru bunuri mobile Model ITL - 092
68 Proces-verbal de licitație pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri Model ITL - 093
69 Document de vânzare-cumpărare pentru bunuri mobile sechestrate Model ITL - 094
70 Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită Model ITL - 095
71 Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită Model ITL - 096
72 Cerere pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse executării silite Model ITL - 097
73 Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse executării silite Model ITL - 098
74 Proces-verbal de constatare a insolvabilității Model ITL - 099
75 Proces-verbal de declarare a stării de insolvabilitate Model ITL - 100
76 Proces-verbal de transfer al obligațiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil Model ITL - 101
77 Proces-verbal de scădere din evidență a obligațiilor fiscale Model ITL - 102
78 Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile Model ITL - 103

(2) Domeniul de activitate referitor la impozitele și taxele locale care se stabilesc, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale se codifică cu "Model 2009", grupa de litere "ITL" și cifrele "026-103", care reprezintă elementele de identificare a fiecărui formular tipizat.

(3) Se aprobă formularul cu regim special de înseriere și de numerotare "Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile", Model 2009 ITL - 01 Regim special, prevăzut în anexa nr. 79.

(4) Se aprobă formularul cu regim special de înseriere și de numerotare "Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri", Model 2009 ITL - 02 Regim special, prevăzut în anexa nr. 80.

Art. 2. -

(1) Tipărirea formularelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se face cu respectarea strictă a modelelor aprobate prin prezentul ordin.

(2) Autoritățile administrației publice locale, în condiții de autonomie locală și de eficiență economică, pot opta pentru achiziționarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizând sistemele informatice proprii.

(3) Autoritățile administrației publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, vor pune gratuit la dispoziția contribuabililor formularele necesare îndeplinirii obligațiilor ce le revin în baza titlului IX din Codul fiscal sau a ~Codului~ de procedură fiscală.

(4) Autoritățile administrației publice locale care au pagină de internet proprie vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina respectivă, astfel încât acestea să poată fi consultate și imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii.

(5) Comunicările operative între contribuabili și compartimentele de specialitate se pot face și prin intermediul poștei electronice. În acest scop, autoritățile administrației publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, au obligația menționării adreselor de poștă electronică pe care le utilizează.

Art. 3. -

(1) Cheltuielile ocazionate de achiziționarea sau imprimarea utilizând sistemele informatice proprii, după caz, a formularelor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetele locale ale comunelor, ale orașelor, ale municipiilor, ale sectoarelor municipiului București, respectiv ale județelor, după caz.

(2) Formularele aflate în stoc la data publicării prezentului ordin vor putea fi utilizate până la epuizare, în condițiile adaptării corespunzătoare.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-80*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-80 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 bis.

Art. 5. -

Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către președinții consiliilor județene, primarul general al municipiului București, primarii municipiilor, ai sectoarelor municipiului București, ai orașelor și ai comunelor.

Art. 6. -

Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, Ministrul finanțelor publice,
ministrul administrației și internelor, Gheorghe Pogea
Cristian Făiniși,
secretar de stat

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...