Ministerul Administrației și Internelor

Ordinul nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Proceduri (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 aprilie 2009 până la 03 februarie 2019, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 16/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) și alin. (7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, republicată, și ale Hotărârii Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1 din 24 martie 2009, prin care s-au aprobat propunerile de tarife pentru activitățile desfășurate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate și propunerile de taxă de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administrației și internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă tarifele pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și de unitățile sale subordonate, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Persoanele fizice și juridice care solicită prestarea serviciilor prevăzute de prezentul ordin au obligația de plată a tarifelor, cu excepția situațiilor în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la plata acestora.

(3) Serviciile care se referă la înscrieri în cartea funciară, prevăzute la nr. crt. 2 din anexa nr. 1, includ și eliberarea gratuită a unui extras de carte funciară pentru informare, care prezintă modul în care a fost efectuată înscrierea.

(4) La cerere, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate pot presta în regim de urgență serviciile prevăzute de prezentul ordin.

(5) Plata tarifelor de urgență presupune furnizarea serviciilor solicitate într-un termen stabilit prin ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Puneri în aplicare (1)

(6) Furnizarea serviciilor în regim de urgență presupune, pe lângă plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, și plata unui tarif suplimentar, al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5000 lei.

(7) Soluționarea cererilor de înscriere în cartea funciară în regim de urgență nu poate deroga de la principiul priorității înscrierilor în cartea funciară, în cazul existenței unor cereri multiple cu privire la același imobil. În cazul în care respectarea principiului de mai sus nu permite soluționarea cererii în regim de urgență, tariful de urgență va fi restituit solicitantului.

(8) În situația în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în regim de urgență din cauza lipsei unor documente necesare soluționării cererii, termenul de soluționare se prelungește cu termenul acordat prin nota de completare a dosarului.

Art. 2. -

(1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1 se achită de către solicitant sau de către orice altă persoană interesată, dacă părțile convin astfel.

(2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1 se încasează anticipat înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate.

(3) Neplata tarifului corespunzător serviciilor solicitate, în termenul legal, sau plata parțială a acestuia atrage respingerea cererii.

(4) Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse, în limita cererii inițiale, fără plata unui tarif suplimentar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării încheierii. Ulterior împlinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifează cu 60 lei. În situația în care la redepunerea cererii respinse se solicită furnizarea serviciului în regim de urgență, se va proceda în felul următor: Modificări (1)

a) dacă, în vederea soluționării cererii respinse, s-a achitat tariful de urgență, nu se va mai achita un nou tarif de urgență;

b) dacă, în vederea soluționării cererii respinse, nu s-a achitat tariful de urgență, se va achita un tarif suplimentar al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal perceput în vederea soluționării cererii respinse.

(5) Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat, după natura lui.

(6) Împotriva modului de stabilire a tarifului se poate face cerere de reexaminare la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară. Directorul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, în urma analizei cererii de reexaminare, poate dispune restituirea totală sau parțială a tarifului contestat. Modificări (1), Practică judiciară (1)

Art. 3. -

(1) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile prevăzute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1, în cazul primei înregistrări în cadastru și cartea funciară a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare. Furnizarea în regim de urgență a acestor servicii presupune plata unui tarif de urgență în cuantum de 480 lei.

(2) Serviciile prevăzute la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 și 2.3.2 din anexa nr. 1, în cazul intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilelor dobândite în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se tarifează cu 60 lei.

(3) Sunt scutite de plata tarifelor prevăzute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1 serviciile de primă înregistrare în cadastru și cartea funciară a imobilelor aflate în patrimoniul statului și al unităților administrativ-teritoriale. Serviciul prevăzut la nr. crt. 2.3 codul 2.3.1 din anexa nr. 1 se tarifează cu 60 lei. Serviciul prevăzut la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2 din anexa nr. 1 se tarifează cu 10 lei în cazul recepției tehnice pentru exproprieri. Modificări (1)

(4) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de recepție a lucrărilor de cadastru și cele de publicitate imobiliară solicitate în regim normal sau de urgență de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, de unitățile sale subordonate și de persoanele care au calitatea de angajat al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară ori al unităților subordonate, în cazul în care acestea sunt titulari ai unui drept real asupra imobilului ce face obiectul cererii.

(5) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de recepție a lucrărilor de cadastru și cele de publicitate imobiliară cu privire la imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2005, cu modificările ulterioare.

(6) Sunt scutite de la plata tarifelor prevăzute de prezentul ordin serviciile de cadastru și publicitate imobiliară solicitate de instanțele de judecată, organele de cercetare și de urmărire penală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu excepția serviciilor prevăzute la nr. crt. 2.1 codurile 2.1.1, 2.1.2 și 2.1.3, la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 și 2.3.2 din anexa nr. 1.

(7) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de recepție a lucrărilor de cadastru și cele de publicitate imobiliară realizate în cadrul lucrărilor de cadastru general.

(8) Sunt scutite de la plata tarifelor datele furnizate contractorilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ai unităților subordonate pentru lucrările realizate la solicitarea acestor instituții.

(9) Este scutit de la plata tarifelor serviciul prevăzut la nr. crt. 1.2 codul 1.2.13 din anexa nr. 1, furnizat instituțiilor publice în îndeplinirea atribuțiilor specifice. Modificări (1)

(10) Sunt scutite de plata tarifului prevăzut la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2 din anexa nr. 1 serviciile de recepție a expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie și cadastru, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate. Modificări (1)

Art. 4. -

Se aprobă nivelul taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Art. 7. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, art. 68 alin. (2) din Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice și juridice care pot să realizeze și să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul ministrului administrației publice nr. 538/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 30 octombrie 2001, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Orice taxă de autorizare se achită de solicitant odată cu depunerea dosarului de autorizare sau reautorizare la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, după caz."

p. Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
Cristian Făiniși,
secretar de stat

București, 6 aprilie 2009.

Nr. 39.

ANEXA Nr. 1 Proceduri (1)

LISTA
cuprinzând tarifele pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și de unitățile sale subordonate

Nr. crt. Grupe de servicii Codul serviciului Denumirea serviciului Unitatea de măsură Tariful (lei/unitate de măsură)
1. Avize, recepții și furnizare date
1.1. Avize și recepții 1.1.1. Aviz începere lucrări lucrare 100
1.1.2. Recepție tehnică pentru lucrări de măsurători terestre ha 200, dar nu mai mult de 1.500
1.1.3. Recepție lucrări fotogrammetrice ha 10, dar nu mai mult de 2.000
1.2. Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie 1.2.1. Înregistrări GNSS de la o stație permanentă, cu anunț prealabil cu 24 de ore oră 15
1.2.2. Servicii poziționare GNSS în timp real - ROMPOS oră 0
1.2.3. Hărți și planuri cadastrale și topografice tipărite foaie de hartă 40
1.2.4. Hărți și planuri cadastrale și topografice digitale - raster foaie de hartă 30
1.2.5. Hărți și planuri cadastrale și topografice digitale - vectorial strat pe foaie de hartă 120
1.2.6. Coordonate planimetrice, altimetrice și 3D punct 15
1.2.7. Copii certificate ale planurilor și hărților foaie de plan/hartă 30
1.2.8. Plan parcelar în format digital ha 5
1.2.9. Plan parcelar analogic plan 20
1.2.10. Ortofotoplan rezoluție 0,5-2 m km2 20
1.2.11. Ortofotoplan rezoluție 0,1-0,4 m km2 100
1.2.12. Aerofotograme fotogramă 150
1.2.13. Mozaic ortofotoplan rezoluție 0,5-10 m km2 10
1.2.14. Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsă între 1-20 m km2 50
1.2.15. Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mică de 20 m km2 15
2. Servicii de cadastru și publicitate imobiliară
2.1. Prima înregistrare a imobilelor/ unităților individuale (u.i.)1) 2.1.1. Recepție și înființare carte funciară imobil/u.i. 120
2.1.2. Recepție (nr. cadastral) imobil/u.i. 60
2.1.3. Înființare carte funciară imobil/u.i. 60
2.2. Dezmembrare/ Comasare2) 2.2.1. Recepție dezmembrare/comasare imobil rezultat/u.i. rezultată 60
2.2.2. Înscriere dezmembrare/comasare în cartea funciară imobil rezultat/u.i. rezultată 60
2.2.3. Dezmembrare pentru exproprieri imobil rezultat/u.i. rezultată 10
2.3. Intabulare sau înscriere provizorie 2.3.1. Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor juridice valoarea din act 0,5%3)
2.3.2. Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor fizice și a cultelor religioase recunoscute în condițiile legii valoarea din act 0,15%3)
2.3.3. Ipotecă/Privilegiu4) operațiune 100/imobil + 0,1% din valoarea creanței garantate
2.3.4. Imobile expropriate5) imobil 50
2.4. Notare 2.4.1. Fuziune/Divizare imobil 0,5%3)
2.4.2. Alte notări (inclusiv radierea) operațiune6) 60
2.5. Rectificare 2.5.1. Îndreptare eroare materială și repoziționare imobil imobil 0
2.5.2. Rectificare limite imobil și modificare suprafață imobil 120
2.5.3. Reconstituire carte funciară carte funciară 0
2.6. Actualizare informații tehnice 2.6.1. Înscriere construcții imobil 60 + 0,05% din valoarea de impozitare a construcției
2.6.2. Extindere sau desființare construcții și actualizare categorie de folosință, destinație sau alte informații tehnice imobil 60
2.7. Consultare/ Informare 2.7.1. Consultare documente din arhivă7) 15 minute 10
2.7.2. Extras de carte funciară pentru informare imobil 20
2.7.3. Extras de carte funciară pentru autentificare imobil 40
2.7.4. Certificat de sarcini certificat 100
2.7.5. Copii certificate din mapa de acte și cărți funciare filă 5
2.7.6. Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului8) proprietar/birou de cadastru și publicitate imobiliară sau sector al municipiului București 100
2.7.7. Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan imobil 15
Modificări (1)

1) Tarifele includ furnizarea la cerere a:

- coordonatelor punctelor de detaliu și a coordonatelor punctelor din rețelele de ridicare din documentațiile cadastrale existente în arhivă și din rețelele de îndesire;

- coordonatelor punctelor din rețeaua geodezică de stat în plan de proiecție Stereografic 1970;

- planului cadastral actualizat (format A4);

- hărților și planurilor cadastrale și topografice, indiferent de scară și ediție (format A4);

- datelor de publicitate imobiliară necesare realizării lucrării (consultare carte funciară și copii de pe planul topografic de carte funciară).

2) Inclusiv operațiunile de apartamentare, respectiv înscriere condominiu.

3) Din valoarea din act, dar nu mai puțin de 60 lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act este mai mică decât valoarea de circulație a bunurilor imobile stabilită prin expertiză de camerele notarilor publici sau nu este disponibilă, procentul se aplică la aceasta din urmă. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. La serviciile de la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 și 2.3.2, după caz, se va încadra și înființarea cărții funciare a imobilelor/unităților individuale, dobândite în baza actelor juridice încheiate după data intrării în vigoare a prezentului ordin, iar pentru recepția documentațiilor cadastrale se va percepe tariful prevăzut la serviciul de la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2.

La constituirea sau transmiterea dezmembrămintelor dreptului de proprietate, tariful se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietăți, tariful se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. În ambele situații tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.

4) Include și notarea interdicțiilor. Intabularea ipotecii în baza actelor adiționale la contractul de ipotecă, precum și a privilegiului imobiliar în favoarea asociațiilor de proprietari se încadrează la acest serviciu. Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipotecă legală sau privilegiul pentru rest de plată. Nu se percepe tarif pentru înscrierea privilegiului finanțatorului constituit prin contractul de ipotecă.

5) Recepția documentației cadastrale pentru întregul imobil din care se dezmembrează suprafața supusă exproprierii, recepția propunerii de dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate asupra întregului imobil, înființare carte funciară pentru imobilele rezultate din dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate al statului dobândit prin expropriere și a dreptului de administrare.

6) Notarea sau radierea unei înscrieri efectuată într-o carte funciară, în baza unei singure încheieri, reprezintă o operațiune. Radierea ipotecii include și radierea interdicțiilor.

7) Serviciul se aplică și datelor de cadastru, geodezie și cartografie prevăzute la nr. crt. 1.2.

8) Serviciul include eliberarea unui certificat cu privire la identificarea numărului cadastral/topografic și a numărului de carte funciară ale imobilelor după numele/denumirea proprietarului și a altor date de identificare, la cererea persoanelor abilitate prin legi speciale să solicite aceste informații. Cererile prin care se solicită serviciul se depun la biroul de cadastru și publicitate imobiliară.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

Taxa de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de
specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei

Nr. crt. Denumirea Unitatea de măsură Taxă lei/unitate (de măsură)
1. Autorizare
1.1. Autorizarea persoanelor fizice persoană 400
1.2. Autorizarea persoanelor juridice persoană 2.000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...