Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Norma metodologică privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009 din 03.04.2009

Modificări (2), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 aprilie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL A Situații financiare trimestriale

1. Autoritățile publice, ministerele, celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale.

2. Situațiile financiare ce se întocmesc de instituțiile publice la finele trimestrelor I, II și III în anul 2009 se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturi de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note explicative.

3. Instituțiile publice întocmesc situațiile financiare trimestriale în anul 2009 potrivit modelelor prevăzute în anexele*) la prezentele norme metodologice, adaptate structurii indicatorilor aprobați în Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 și în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, precum și potrivit altor acte normative în vigoare, care le înlocuiesc pe cele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora.

Corelațiile dintre formulare sunt prevăzute în anexa nr. 41 la prezentele norme metodologice.

*) Anexele la normele metodologice se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 bis.

4. Modelele formularelor actualizate și corelațiile dintre acestea, valabile pentru raportările trimestriale ale anului 2009, sunt afișate și pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/legislatie/reglementari contabile.

5. Legea nr. 82/1991, republicată, prevede la art. 36 alin. (4) și (5) următoarele:

"

(4) Instituțiile publice și celelalte persoane juridice, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situațiile financiare trimestriale și anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

(5) Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, pentru situațiile financiare centralizate pe ansamblul județului și al municipiului București privind execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, depun la Ministerul Finanțelor Publice un exemplar din situațiile financiare trimestriale și anuale, potrivit normelor emise de acesta, la următoarele termene:

a) în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

b) în termen de 45 de zile de la încheierea trimestrului de referință."

Având în vedere reglementările mai sus menționate, se stabilesc următoarele:

a) în vederea prezentării la termen a situațiilor financiare centralizate, ordonatorii principali de credite vor stabili termenele de depunere a situațiilor financiare de către ordonatorii secundari sau terțiari de credite, după caz, iar ordonatorii secundari de credite vor stabili termenele de depunere a situațiilor financiare pentru ordonatorii terțiari de credite;

b) în vederea prezentării la termen a situațiilor financiare centralizate ale unităților administrativ-teritoriale pe ansamblul județului și al municipiului București, directorul executiv al direcției generale a finanțelor publice județene și a municipiului București va stabili termenele de depunere a situațiilor financiare de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe);

c) termenul de predare la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice - a situațiilor financiare prevăzute la art. 36 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, la finele trimestrului I 2009 este 15 mai 2009. Pentru trimestrele II și III, termenul este 14 august, respectiv 16 noiembrie 2009.

Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și instituțiile publice autonome au obligația să se prezinte la Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situațiilor financiare pentru instituțiile publice, în vederea depunerii situației financiare centralizate la Ministerul Finanțelor Publice și pe suport magnetic. Nu se admite depunerea situațiilor financiare fără prezentarea pe suport magnetic.

Nedepunerea situațiilor financiare la termenele prevăzute mai sus atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

Situațiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanțelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora, care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.

6. Autoritățile publice, ministerele, celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația înscrierii codului de activitate din noua Clasificare a activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, clasificare ce se aplică de la 1 ianuarie 2008.

7. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, alte autorități publice, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează și utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuția bugetului astfel:

7.1. execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 18/2009, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

7.2. execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 18/2009, precum și în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 19/2009, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

7.3. execuția cumulată a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii care va include atât execuția bugetelor prevăzute la subpct. 7.1 și 7.2, cât și a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii și cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).

Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, alte autorități publice care raportează execuția cumulată a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, conform subpct. 7.3, vor prezenta și o listă cu instituțiile a căror execuție bugetară este inclusă în această anexă.

8. Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice se raportează în anexa nr. 6 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli", anexa nr. 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli", anexa nr. 18 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli", după caz, puse de acord cu datele din evidența agențiilor/autorităților de implementare (Oficiul de Plăți și Contractare PHARE sau alte agenții/autorități de implementare).

Anexele nr. 6 și 7 la situațiile financiare trimestriale ce se depun la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice vor purta viza agențiilor/autorităților de implementare prin care se confirmă exactitatea plăților nete de casă raportate în conturile de execuție de către instituțiile publice - beneficiari finali ai fondurilor externe nerambursabile.

Totodată, aceste plăți nu se raportează de către instituțiile publice în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexele nr. 3 și 4).

9. Ministerele, alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile subordonate acestora, care încheie protocoale de predare/preluare de instituții, structuri sau activități potrivit unor acte normative pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și locale, vor avea în vedere următoarele:

a) ministerele, alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile subordonate acestora, care au predat instituții, structuri sau activități, întocmesc bilanțul contabil de închidere la data predării/preluării, cu datele privind "Soldul la începutul anului" (coloana 1) și "Soldul la data predării/preluării" (coloana 2). Pe baza datelor înscrise în coloana 2 se scad din evidența contabilă drepturile și obligațiile instituției, structurii sau activității predate, inclusiv bunurile mobile și imobile aflate în administrare sau, după caz, în proprietatea acestora, astfel:

892 "Bilanț de închidere"    =         %
                     Conturi de activ
                și
      %          =   892 "Bilanț de închidere"
  Conturi de pasiv

b) ministerele, alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile subordonate acestora, care au preluat instituții, structuri sau activități, înregistrează în evidența contabilă drepturile și obligațiile instituției, structurii sau activității preluate, inclusiv bunurile mobile și imobile aflate în administrare sau, după caz, în proprietatea acestora, pe baza datelor înscrise în coloana 2 din bilanțul contabil de închidere întocmit la data predării/preluării, astfel:

      %         =   891 "Bilanț de deschidere"
   Conturi de activ
                și
891 "Bilanț de deschidere"   =         %
                      Conturi de pasiv

Datele din coloana 1 "Soldul la începutul anului" se raportează în bilanțul instituțiilor publice care au preluat alte instituții, structuri sau activități.

Bilanțul contabil de închidere întocmit la data predării va fi însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție întocmite în structura bugetelor aprobate și celelalte anexe pentru activitatea finanțată din buget (de stat, local, asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate), venituri proprii, venituri proprii și subvenții, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, după caz, întocmite potrivit metodologiei existente.

10. Instituțiile publice (sectoarele municipiului București) care au utilizat contul 524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei", pentru evidențierea sumelor încasate potrivit legii, reprezentând veniturile bugetului local al capitalei, stornează operațiunile respective înregistrate în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2009 din acest cont și le înregistrează în contul 5294 cu aceeași denumire.

11. La "Conturile de execuție - Cheltuieli" (anexele nr. 6, 7, 10, 11, 13, 16, 18 și 20), coloana 1 se completează cu credite de angajament aferente acțiunilor multianuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete. Creditele de angajament și acțiunile multianuale sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 547/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 3 aprilie 2009.

12. În vederea întocmirii corecte a anexei nr. 40 a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ....", anexei nr. 40 b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ......" și anexei nr. 40 c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ....", instituțiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informații detaliate pe subsectoarele administrației publice: subsectorul administrație publică centrală, subsectorul administrație publică locală, subsectorul asigurări sociale.

În subsectorul administrație publică centrală (cod S1311) se cuprind instituțiile publice definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora.

În subsectorul administrație publică locală (cod S1313) se cuprind instituțiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, incluzând comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a acestora.

În subsectorul asigurări sociale (cod S1314) se cuprind:

- Casa Națională de Asigurări de Sănătate și instituțiile subordonate;

- Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești;

- Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

- Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și instituțiile subordonate;

- Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și instituțiile subordonate.

CAPITOLUL B Raportări financiare lunare

1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, precum și instituțiile publice autonome care încasează, administrează și utilizează venituri proprii potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, raportează lunar execuția centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii și, respectiv, a Fondului pentru mediu, în formularele din anexa nr. 5 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri", respectiv din anexele nr. 6 și 7.

La raportările lunare în formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexa nr. 5) se completează numai coloana 1 "Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare", coloana 2 "Prevederi bugetare trimestriale cumulate" și coloana 6 "Încasări realizate", iar în formularul din anexele nr. 6 și 7 se completează numai coloana 1 "Credite de angajament", coloana 2 "Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare", coloana 3 "Credite bugetare trimestriale cumulate" și coloana 6 "Plăți efectuate".

2. Unitățile administrativ-teritoriale raportează lunar execuția cheltuielilor din finanțările rambursabile externe și interne, precum și execuția veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, astfel:

a) cheltuielile efectuate din finanțările rambursabile externe și interne, în formularele:

- anexa nr. 15 "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli";

- anexa nr. 16 "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli";

- anexa nr. 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli";

b) veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local, în formularele:

- anexa nr. 19 "Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - Venituri";

- anexa nr. 20 "Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - Cheltuieli";

- anexa nr. 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli".

În anexa nr. 19 "Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - Venituri" (formular din situațiile financiare), la indicatorul "Venituri" de la codul 36.11.10 "Fondul de rulment", în cursul anului se vor raporta numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți) provenite din dobânzile încasate în cursul anului pentru disponibilitățile aflate în conturi la Trezoreria Statului (lunar).

3. Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli.

4. Termenul de depunere la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice a raportărilor financiare lunare precizate la cap. B pct. 1 și 2 este data de 15 a lunii următoare celei de raportare. Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...