Consiliul Concurenței

Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat din 21.06.2016

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 iulie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, precum și al art. 29 alin. (3) și art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,

Consiliul Concurenței adoptă prezentul regulament.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) În scopul realizării unei evidențe integrate a ajutoarelor acordate în România și al asigurării transparenței inițierii, acordării și plății acestora, Consiliul Concurenței înființează și organizează Registrul ajutoarelor de stat, denumit în continuare RegAS.

(2) RegAS reprezintă un sistem de evidență electronică a ajutoarelor acordate tuturor categoriilor de beneficiari, indiferent de obiectivul acordării, instrumentul utilizat, categoria de fonduri implicate și de tipul sau natura furnizorului.

Art. 2. -

(1) RegAS conține componente funcționale specifice care facilitează accesul la datele și informațiile încărcate în baza de date prin intermediul unui portal web.

(2) Accesul la RegAS se va realiza din pagina de internet a Consiliului Concurenței dedicată ajutorului de stat - www.ajutordestat.ro, care a fost definită ca punct național de informare în acest domeniu, potrivit art. 23 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 3. -

(1) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) act de acordare a ajutorului - orice tip de act prin care beneficiarului i se conferă dreptul de a primi un ajutor. În anumite cazuri, actul de acordare a ajutorului este subsidiar actului de acordare a finanțării;

b) act de acordare a finanțării - orice tip de act prin care beneficiarul primește dreptul de a accesa o finanțare;

c) administratorul RegAS - persoana din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale sau al Direcției ajutor de stat a Consiliului Concurenței desemnată să administreze baza de date și sistemul informatic RegAS. În sensul prezentului regulament, orice referire la administrator va fi înțeleasă ca o referire la administratorul din cadrul Direcției ajutor de stat a Consiliului Concurenței;

d) bază de date - colecție de date organizate care să faciliteze căutarea și regăsirea rapidă a acestora, în vederea procesării cu ajutorul calculatorului;

e) drept de acces - categorie de drepturi alocate utilizatorilor instituționali și individuali de către Administratorul RegAS, pe baza solicitării transmise de către utilizatorul instituțional și în conformitate cu politica de acces stabilită prin prezentul regulament;

f) drepturi de scriere în baza de date RegAS - totalitatea drepturilor acordate utilizatorilor individuali de către administratorul RegAS, care permit acestora încărcarea în baza de date a măsurilor de ajutor, actelor de acordare a finanțării și a actelor de acordare a ajutoarelor, plăților, obligațiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv și a rambursărilor efective ale respectivelor obligații, precum și modificarea acestora, în caz de necesitate;

g) finalizare - operațiune derulată de un utilizator individual după încărcarea în baza de date RegAS a tuturor datelor și informațiilor referitoare la o măsură de ajutor, la un act de acordare a finanțării sau un act de acordare a ajutorului. Finalizarea încărcării unui formular declanșează verificarea automată a acestuia de către sistemul informatic. După finalizare, sistemul nu mai permite intervenția utilizatorului asupra acestuia;

h) măsură de ajutor - expresie generică ce desemnează o schemă de ajutor sau un ajutor ad-hoc;

i) măsură de ajutor istorică - măsură de ajutor intrată în vigoare înainte de finalul anului 2015, a cărei încărcare în RegAS este considerată de Consiliul Concurenței a fi relevantă din perspectiva verificării regulilor de cumul din domeniul ajutorului de stat/de minimis sau a îndeplinirii obligațiilor de raportare a ajutoarelor de stat pe care România le are în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene;

j) sistem informatic - sistem care permite introducerea de informații într-o bază de date, prin procedee manuale sau automat, prin transfer sau culegere automată de pe diverse suporturi de stocare, prelucrarea lor și extragerea informației sub diverse forme;

k) subadministrator - entitate nominalizată de către furnizorul sau administratorul unei măsuri de ajutor în vederea derulării unor operațiuni specifice în cadrul RegAS, operațiuni care, în mod curent, intră în sarcina primilor;

l) utilizator individual al RegAS - utilizatorul care primește drept individual de acces la RegAS, din partea administratorului, în baza unei solicitări formale transmise instituției de către utilizatorul instituțional din care acesta face parte;

m) utilizatori instituționali ai RegAS - entitățile care primesc drepturi de acces la RegAS, din partea administratorului, din oficiu sau ca urmare a unei solicitări exprese adresate acestuia;

n) validare - operațiune derulată de un validator, prin care este verificată exactitatea înregistrării în baza de date RegAS a unei măsuri de ajutor, prin confruntarea informației electronice cu formatul scris al respectivei măsuri, transmis oficial de furnizor sau inițiator Consiliului Concurenței conform prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

o) validator - utilizator individual din cadrul Consiliului Concurenței, căruia administratorul i-a acordat drept de validare a măsurilor de ajutor încărcate în RegAS;

p) versionare - operațiune derulată de un utilizator individual asupra unei măsuri de ajutor, unui act de acordare a finanțării sau asupra unui act de acordare a ajutorului, care modifică o înregistrare finalizată sau validată, de la caz la caz, fără a afecta însă încadrarea acestora din punctul de vedere al regulilor din domeniul ajutorului de stat, respectiv fără a modifica, de exemplu, reglementările Uniunii Europene aplicabile, obiectivele de acordare a ajutoarelor, categoriile și subcategoriile de ajutoare acordate. Versionarea implică, în general, modificări de bugete, perioade, categorii de cheltuieli eligibile.

(2) Trimiterile la noțiunile de "ajutor" sau "ajutor de stat" includ referiri la ajutoarele de stat și de minimis, ajutoarele notificate sau exceptate de la obligația notificării, inclusiv compensările pentru prestarea obligațiilor de serviciu de interes economic general sau serviciu public.

(3) Cuvintele la singular includ pluralul și pluralul include singularul.

Art. 4. -

Alți termeni și alte expresii utilizate în cadrul prezentului regulament vor fi înțelese în sensul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, sau al reglementărilor Uniunii Europene aplicabile în domeniul ajutorului de stat.

CAPITOLUL II Informațiile încărcate în baza de date RegAS

Art. 5. -

În RegAS se înregistrează următoarele categorii de informații:

a) referitoare la măsurile de ajutor;

b) referitoare la actele de acordare a finanțărilor;

c) referitoare la actele de acordare a ajutoarelor;

d) referitoare la plățile efectuate de către furnizorii sau administratorii măsurilor de ajutor;

e) referitoare la obligațiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv, impuse beneficiarilor de către Comisia Europeană sau de către furnizori;

f) referitoare la eventualele acțiuni demarate în instanță de către beneficiari, în vederea contestării obligațiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv impuse de către furnizori;

g) referitoare la soluțiile emise de instanțele naționale ca urmare a acțiunilor demarate de către beneficiari împotriva deciziilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv;

h) referitoare la plățile efectuate de către beneficiari în contul obligațiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv, instituite de către Comisia Europeană sau de către furnizorii măsurilor de ajutor.

Art. 6. -

Pentru a permite verificarea ex-ante a eligibilității beneficiarilor și completarea raportărilor solicitate României de către Comisia Europeană, începând cu luna iulie 2016, RegAS va include și informații istorice referitoare la ajutoarele acordate și cele plătite beneficiarilor în perioada 2012-2015.

Art. 7. -

RegAS nu va conține informații referitoare la facilitățile sau finanțările acordate de diverse autorități sau instituții din România care nu reprezintă ajutoare de stat.

CAPITOLUL III Administrarea RegAS

Art. 8. -

Administrarea RegAS este realizată, în comun, de către Consiliul Concurenței și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Art. 9. -

Serviciul de Telecomunicații Speciale are următoarele atribuții:

a) găzduirea, întreținerea, administrarea, protejarea și securizarea RegAS;

b) modificarea ulterioară a RegAS, pe întreaga durată de existență a acestuia, în colaborare cu experții Consiliului Concurenței, de fiecare dată când modificările legislației naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat vor impune acest lucru;

c) asigurarea interoperabilității RegAS cu baze de date conținând date și informații referitoare la ajutoare acordate de diverși furnizori, precum și cu alte categorii de sisteme informatice sau baze de date care se pot dovedi necesare pentru funcționarea optimă a RegAS, în măsura posibilităților tehnice și a disponibilității efective a informațiilor;

d) transferul și importul de date;

e) stabilirea și stocarea copiilor de rezervă ale datelor;

f) asigurarea canalelor de comunicație aferente sistemului.

Art. 10. -

(1) Consiliul Concurenței are următoarele atribuții:

a) acordarea drepturilor de acces în sistem utilizatorilor instituționali și individuali;

b) administrarea și actualizarea nomenclatoarelor utilizate de RegAS, precum și a procedurilor asociate funcționării acestuia, din perspectiva reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene din domeniul ajutorului de stat;

c) modificarea ulterioară a RegAS, pe întreaga durată de existență a acestuia, în colaborare cu experții Serviciului de Telecomunicații Speciale, de fiecare dată când modificările legislației naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat vor impune acest lucru;

d) validarea informațiilor referitoare la măsurile de ajutor încărcate de utilizatorii individuali în RegAS;

e) gestionarea alertelor generate de sistem referitoare la aspecte privind nerespectarea reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

(2) Administrarea RegAS este asigurată de persoane cărora li s-au acordat drepturi de administrator.

CAPITOLUL IV Utilizatorii sistemului informatic RegAS

Art. 11. -

Utilizatorii instituționali ai RegAS sunt:

a) Consiliul Concurenței, inclusiv structurile sale teritoriale;

b) furnizorii și inițiatorii măsurilor de ajutor;

c) administratorii și subadministratorii măsurilor de ajutor;

d) instituțiile cu rol în controlul și monitorizarea ajutoarelor, inclusiv a celor acordate din fonduri ale Uniunii Europene.

Art. 12. -

Pot fi utilizatori instituționali ai RegAS și instituțiile implicate în definirea, implementarea și monitorizarea implementării politicilor și strategiilor la nivel național, la solicitarea acestora.

Art. 13. -

În funcție de drepturile de acces atribuite, utilizatorii instituționali ai RegAS pot vizualiza, prin utilizatorii lor individuali, următoarele categorii de informații:

a) înregistrările introduse în baza de date de către proprii utilizatori individuali - este cazul tuturor utilizatorilor instituționali cu rol de furnizor, administrator sau subadministrator;

b) înregistrările introduse în baza de date atât de proprii utilizatori individuali, cât și de utilizatorii individuali provenind din entitățile furnizoare, administratoare sau subadministratoare ale măsurilor de ajutor care sunt coordonate sau subordonate respectivei entități;

c) toate înregistrările din baza de date - este cazul Consiliului Concurenței și al instituțiilor cu rol în controlul și monitorizarea ajutoarelor.

Art. 14. -

(1) Utilizatorii individuali ai RegAS au dreptul să vizualizeze informații complete referitoare la ajutoarele acordate unui beneficiar, identificat, în mod unic, prin codul unic de înregistrare fiscală - CUI/CIF, codul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor - RAF sau prin altă modalitate unică de identificare acceptată de sistemul informatic.

(2) Dreptul de acces la informațiile referitoare la ajutoarele acordate unui beneficiar nu este limitat în funcție de furnizorul sau administratorul măsurii de ajutor, obiectivul acordării ajutorului, sursa de finanțare a acestuia sau de alte considerente.

Art. 15. -

Utilizatorii individuali din cadrul entităților furnizoare, administratoare sau subadministratoare ale măsurilor de ajutor pot primi din partea administratorului RegAS, suplimentar, la solicitarea utilizatorilor instituționali din care aceștia provin, unul sau mai multe din următoarele drepturi:

a) drept de încărcare și versionare în baza de date a măsurilor de ajutor;

b) drept de încărcare și versionare în baza de date a actelor de acordare a finanțării și a actelor de acordare a ajutoarelor, precum și drept de încărcare a plăților, obligațiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv și ale rambursărilor efective ale respectivelor obligații;

c) drept de vizualizare a rapoartelor sintetice generate de RegAS în baza informațiilor la care utilizatorul instituțional și cel individual au acces.

Art. 16. -

Utilizatorii individuali din cadrul Consiliului Concurenței pot primi, suplimentar dreptului de vizualizare general asupra informațiilor încărcate în baza de date RegAS, unul sau mai multe dintre următoarele drepturi:

a) drept de validare a măsurilor de ajutor finalizate de utilizatorii individuali prevăzuți la art. 15;

b) drept de alocare a măsurilor primite spre validare persoanelor din cadrul Consiliului Concurenței deținătoare ale dreptului de validare;

c) drept de administrare a RegAS.

CAPITOLUL V Acordarea accesului la informațiile încărcate în RegAS

Art. 17. -

(1) Beneficiarii de ajutoare pot vizualiza doar informațiile corespunzătoare ajutoarelor de care au beneficiat.

(2) Dreptul de acces al beneficiarului la informațiile referitoare la ajutoarele acordate acestuia nu este limitat în funcție de furnizorul sau administratorul măsurii de ajutor, obiectivul acordării ajutorului, sursa de finanțare a acestuia sau de alte considerente.

(3) Pentru accesarea informațiilor prevăzute la alin. (1), datele de identificare ale beneficiarilor trebuie încărcate în RegAS de către utilizatorii individuali, la momentul încărcării informațiilor referitoare la actele de acordare a finanțărilor.

(4) Generarea drepturilor de acces ale beneficiarilor și transmiterea automată către aceștia a informațiilor care permit conectarea la RegAS este condiționată de încărcarea în baza de date, de către utilizatorii individuali, a unei adrese de e-mail valide asociate beneficiarului de ajutor.

Art. 18. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...