Parlamentul României

Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 aprilie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.10 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale ale comunelor, orașelor și municipiilor organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului, pe unități administrativ-teritoriale și pe localități componente ale acestora."

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

În înțelesul prezentei ordonanțe, prin animale se înțelege următoarele specii: bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, cât și alte animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol."

3. La articolul 3 alineatul (1), literele c), d), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) efectivele de animale, pe specii și categorii, existente la începutul fiecărui an; evoluția anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, precum și alte animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;

d) clădirile cu destinația de locuință și construcții-anexe;

...............................................................................................................................

f) mijloacele de transport cu tracțiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat mărfuri, mașinile și utilajele pentru agricultură și silvicultură;

g) orice instalații pentru agricultură și silvicultură."

4. La articolul 4, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) numărul de gospodării ale populației, de clădiri cu destinația de locuință și construcții-anexe, de mijloace de transport cu tracțiune mecanică și/sau animală, precum și de utilaje și instalații pentru agricultură și silvicultură;".

5. La articolul 5, alineatele (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) În registrul agricol se înscriu gospodăriile populației, cu tot terenul în proprietate și cel pe care îl utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte forme, după caz, clădirile cu destinația de locuință și construcțiile-anexe, animalele pe care le dețin pe raza unei localități, indiferent de domiciliul proprietarului.

(3) La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodăriile populației, chiar dacă nu dețin terenuri agricole și silvice, animale sau clădiri cu destinația de locuință și construcții-anexe. De asemenea, toate gospodăriile populației din localități care aparțin din punct de vedere administrativ de orașe, municipii ori de sectoare ale municipiului București, stabilite potrivit legii, se înscriu în registrul agricol deținut de aceste unități administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București.

...............................................................................................................................

(5) Persoanele care nu au domiciliul în localitate, inclusiv persoanele cu domiciliul în altă țară, dar care au pe raza localității terenuri, animale sau clădiri cu destinația de locuință și construcții-anexe vor fi înscrise în registrul agricol după gospodăriile persoanelor care au domiciliul în localitate și după ce s-au lăsat file libere pentru gospodăriile care se vor forma ulterior datei întocmirii registrului."

6. La articolul 6, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Primarii comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București iau măsuri pentru întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum și pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.

...............................................................................................................................

(4) Registrul agricol, atât cel pe suport hârtie, cât și cel în format electronic, se reînnoiește o dată la 5 ani, realizându-se în mod obligatoriu corespondența la nivelul aceleiași autorități a administrației publice locale atât cu poziția din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât și cu numărul din rolul nominal unic ce îl privește pe contribuabilul respectiv. În situația în care în perioada anterioară gospodăria în cauză nu a avut deschisă poziție în registrul agricol, se face mențiunea «poziție nouă»."

7. La articolul 7, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Prefecții și împuterniciții acestora sunt responsabili de respectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea și ținerea evidenței registrului agricol, iar primarii și secretarii comunelor, orașelor, municipiului și ai sectoarelor municipiului București, după caz, sunt responsabili cu privire la înscrierea corectă a datelor înscrise în acestea.

...............................................................................................................................

(3) Instituțiile publice prevăzute la alin. (2) elaborează norme tehnice privind completarea registrului agricol, aprobate prin ordin comun al conducătorilor instituțiilor respective, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe."

8. La articolul 9, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Secretarul comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului București, după caz, coordonează, verifică și răspunde de modul de completare și ținere la zi a registrului agricol.

(3) Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului București, după caz."

9. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În prezența celor care fac declarația privind patrimoniul agricol, persoanele desemnate la alin. (1) vor verifica, prin confruntarea cu evidența tehnico-operativă de care dispun, exactitatea datelor înscrise în registrul agricol și răspund împreună cu secretarul comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului București, după caz, și cu persoana însărcinată cu completarea registrului agricol de realitatea datelor înregistrate."

10. La articolul 11 alineatul (1), literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) 5 ianuarie-1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinația de locuință, construcțiile-anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;

b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cuvenite, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol și în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariția modificării."

11. La articolul 12, literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) până la 1 martie, pentru datele privind evoluția efectivelor de animale pe întregul an precedent;

b) până la 31 mai, pentru datele privind construcțiile noi (clădiri cu destinația de locuință și construcții-anexe), mijloacele de transport, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură;

c) până la 30 iunie, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate și numărul pomilor pentru anul agricol respectiv."

12. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Obligațiile cu privire la registrul agricol vor fi aduse la cunoștința cetățenilor prin grija secretarului comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului București, după caz."

13. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Datele centralizate pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se comunică de către secretarii comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București și se trimit, după caz, atât direcțiilor teritoriale de statistică, cât și direcțiilor județene pentru agricultură și dezvoltare rurală, la termenele prevăzute în normele tehnice de completare a registrului agricol, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, conform formularelor elaborate de Institutul Național de Statistică, după caz.

(2) Comunicarea datelor centralizate se face sub semnătura primarului și a secretarului comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului București, după caz.

(3) Datele primare înscrise în registrele agricole ale comunelor, orașelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului București se transmit în format electronic atât la direcțiile teritoriale de statistică, cât și la direcțiile agricole pentru dezvoltare rurală, la termenele prevăzute în normele tehnice."

14. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Neurmărirea de către secretarul comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului București, după caz, a modului cum își îndeplinește sarcinile personalul cu atribuții privind completarea datelor în registrul agricol sau a modului de păstrare a acestuia se sancționează cu amendă de la 50 lei la 250 lei."

15. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art. 20 se fac venit la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, după caz."

16. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

Cheltuielile privind tipărirea și difuzarea registrelor agricole se vor suporta din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, după caz."

17. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Legislația subsecventă Ordonanței Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol rămâne în vigoare până la înlocuirea acesteia în condițiile prezentei ordonanțe."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 8 aprilie 2009.

Nr. 98.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...