Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare dezvoltare | Lege 45/2009

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare

Art. 25. - Modificări (1)

Sistemul național de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol cuprinde ansamblul instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 26, care obțin acreditarea sau atestarea necesară pentru a desfășura activități de cercetare-dezvoltare, potrivit prezentei legi.

Art. 26. -

(1) Sistemul național de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agricol se compune din următoarele unități și instituții de drept public și instituții de drept privat:

a) ASAS, instituțiile și unitățile de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia: institute naționale, institute de cercetare-dezvoltare agricolă, stațiuni de cercetare-dezvoltare, baze experimentale, centre de excelență, centre de cercetări și laboratoare;

b) instituțiile de învățământ superior din domeniul agricol și structuri de cercetare ale acestora;

c) institutele naționale și institutele de cercetare-dezvoltare agricolă, stațiunile de cercetare-dezvoltare, centrele de excelență, centrele de cercetări și laboratoarele acestora;

d) societățile comerciale și alte unități de drept public sau de drept privat, care îndeplinesc condițiile de competență și eligibilitate stabilite de lege.

(2) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1) lit. a) se pot reorganiza în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea ASAS, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

(3) Dreptul de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agricol este recunoscut oricărei persoane juridice și fizice, potrivit prezentei legi.

(4) Consorțiile de cercetare-dezvoltare sunt constituite prin libera asociere dintre instituțiile de cercetare agricolă și instituțiile de învățământ superior, stațiunile de cercetare-dezvoltare, centrele de studii europene, centrele de excelență și centrele de cercetare organizate ca instituții de drept public în țară și în străinătate.

Art. 27. -

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, responsabil cu politicile de guvernare în domeniul agricol, are următoarele atribuții privind activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agricol:

a) stabilește obiectivele de interes prioritar pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, în concordanță cu programul Guvernului, fundamentează strategiile și politicile de dezvoltare a producției agricole, silviculturii și industriei alimentare, pe care le finanțează din bugetul propriu, prin bugetul ASAS;

b) aprobă și finanțează planul sectorial de cercetare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală, care conține programe și proiecte de interes prioritar avizate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării;

c) asigură prin alocare directă din bugetul de stat, prin bugetul ASAS, fondurile necesare pentru proiecte de interes național strategic de lungă durată și pentru conservarea și valorificarea resurselor genetice vegetale și animale;

d) monitorizează activitatea de cercetare-dezvoltare și rezultatele obținute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanțate din bugetul propriu.

Art. 28. - Referințe (1), Jurisprudență

(1) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1, organizate ca institute naționale de cercetare-dezvoltare, funcționează în coordonarea ASAS. Modificări (1)

(2) Institutele de cercetare-dezvoltare de ramură prevăzute în anexa nr. 2 se reorganizează ca instituții de drept public cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, iar după obținerea acreditării se pot organiza ca institute naționale de cercetare-dezvoltare. Modificări (1)

(3) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează ca instituții de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea ASAS. Jurisprudență

(4) Stațiunile și centrele de cercetare-dezvoltare pot fi reorganizate, după obținerea acreditării, ca baze experimentale, fără personalitate juridică, ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare sau ale institutelor de profil. Modificări (1)

(5) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 4 se preiau și se integrează în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și al Academiei Române, după caz. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează, prin fuziune, ca instituții de cercetare-dezvoltare de drept public, în subordinea ASAS.

(7) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 6 se reorganizează ca societăți comerciale pe acțiuni cu capital integral de stat sau se desființează, după caz, acțiunile acestora fiind preluate de Agenția Domeniilor Statului. Patrimoniul format din bunuri proprietate publică și privată a statului se preia de către Agenția Domeniilor Statului. Modificări (1)

(8) Reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare se va face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, la propunerea ASAS, pentru anexele nr. 1-3, 5 și 6, și de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, pentru anexa nr. 4. Jurisprudență

(9) Institutul de Bioresurse Alimentare București, Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava, Societatea Comercială "Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură" - S.A. București, Societatea Națională "Institutul Pasteur" - S.A. București, Societatea Comercială "Romsuintest Periș" - S.A., Societatea Comercială "Institutul de Cercetări Alimentare" - S.A. București sunt coordonate științific de ASAS. Modificări (1)

Art. 29. - Modificări (1)

Prin hotărâre a Guvernului se înființează Institutul de Cercetare-Dezvoltare Avicolă "Moara Domnească", ca instituție publică în subordinea Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.

Art. 30. - Modificări (1)

Prin hotărâre a Guvernului se înființează Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare, în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.

Art. 31. -

(1) Institutele naționale, institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, instituțiile de învățământ agricol și silvic, unitățile de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii din domeniul agricol administrează bunuri din domeniul public și privat al statului, stabilite prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unităților de cercetare-dezvoltare, precum și bunuri proprii dobândite în condițiile legii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Suprafețele de teren agricol prevăzute în anexele la prezenta lege sunt bunuri proprietate publică a statului, iar clădirile și întregul inventar sunt bunuri proprietate publică și privată a statului, după caz, și se dau în administrarea instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare de drept public care le dețin în prezent și a celor care se reorganizează și care desfășoară activitatea de cercetare-dezvoltare, pe toată durata existenței acestora și a păstrării obiectului de activitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (11), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Terenurile date în administrarea instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare de drept public sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile și nu pot fi scoase din proprietatea publică și din administrarea unităților de cercetare-dezvoltare din agricultură și silvicultură decât prin lege, exceptând terenurile prevăzute la art. 6 alin. (3). Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Derogări (8), Jurisprudență

(4) Terenurile și clădirile aflate în administrarea/proprietatea unităților și instituțiilor de drept public de cercetare-dezvoltare și în proprietatea ASAS se înscriu în cărțile funciare sau în cărțile de publicitate imobiliară, după caz, cu scutirea de la plata taxelor pentru aceste servicii.

(5) Terenurile date în administrarea instituțiilor publice, destinate activității de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexele la prezenta lege, nu pot face obiectul niciunei compensări ca rezultat al solicitărilor de reconstituire a dreptului de proprietate, exceptând terenurile prevăzute la art. 6 alin. (3). Respingeri de neconstituționalitate (1)

(6) Pentru terenurile aflate în perimetrul administrat de unitățile publice de cercetare-dezvoltare, retrocedate proprietarilor în baza documentelor care atestă calitatea de proprietari, comisiile județene de aplicare a legilor fondului funciar atribuie terenuri în compensare instituției publice de cercetare-dezvoltare și unităților de învățământ superior agricol și silvic. Atribuirea în compensare a terenului retrocedat se face din patrimoniul Agenției Domniilor Statului, în alte locații aflate în proprietate publică sau privată a statului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(7) Terenurile din domeniul public al statului aflate în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, aferente construcțiilor proprietate privată a statului, trec în domeniul privat al statului și în administrarea unităților și instituțiilor de drept public de cercetare-dezvoltare. Modificări (1)

(8) Construcțiile din domeniul public al statului rămase, ca efect al aplicării legilor proprietății, pe terenurile retrocedate persoanelor îndreptățite trec în domeniul privat al statului. Modificări (1)

Art. 32. -

(1) Obiectivele activității unităților de cercetare-dezvoltare sunt: cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă; dezvoltarea tehnologică și inovarea; producerea, multiplicarea și comercializarea de semințe, material săditor, animale de rasă și alte produse specifice profilului de activitate; transferul tehnologic al rezultatelor cercetării; instruirea profesională; servicii de consultanță și expertiză; editarea de publicații; relații științifice internaționale; relații de cooperare și de comerț interior și exterior; alte obiective ce decurg din activitatea specifică unităților de cercetare-dezvoltare, inclusiv activități de cooperare sau de asociere cu alte instituții, organizații și operatori economici din țară și din străinătate.

(2) Unitățile de cercetare-dezvoltare pot să își dezvolte rețele de extensie a rezultatelor cercetării și de verificare a unor tehnologii.

Art. 33. -

(1) Pentru evaluarea, atestarea și acreditarea instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare, prin ordin al președintelui ASAS se constituie consiliul de evaluare, în vederea atestării și acreditării unităților de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, având în componență personalități științifice din domeniile respective.

(2) Consiliul de evaluare prevăzut la alin. (1) își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu adoptat de adunarea generală a ASAS, a criteriilor standard și a metodologiilor privind evaluarea, atestarea și acreditarea instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare elaborate de Autoritatea Națională de Cercetare Științifică.

Art. 34. -

Unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, organizate ca instituții de drept public, sunt persoane juridice române care au ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare și se supun următoarelor reglementări:

a) conducerea acestora se exercită de consiliul de administrație, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al ASAS, președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președinte al consiliului de administrație. Structura și numărul membrilor consiliului de administrație se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a ASAS. Numirea membrilor consiliului de administrație se face prin decizie a președintelui ASAS; Modificări (1)

b) regulamentul de organizare și funcționare a consiliului științific se aprobă de consiliul de administrație;

c) directorul general sau directorul, după caz, este numit prin decizie a președintelui ASAS, conform rezultatelor concursului organizat în condițiile legii; Modificări (1)

d) regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a unităților subordonate se aprobă prin decizie a președintelui ASAS, la propunerea consiliului de administrație;

e) bugetul de venituri și cheltuieli al activității proprii a ASAS, precum și cel al unităților subordonate ASAS se aprobă de președintele ASAS, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului ASAS;

f) situațiile financiare se aprobă de consiliul de administrație al unității de cercetare-dezvoltare și se depun la ASAS, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 45/2009:
Dispoziții generale
Organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești"
Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare dezvoltare
Finanțarea activității de cercetare dezvoltare inovare
Resursele umane
Parteneriatul public privat din domeniul agricol și silvic din unitățile de cercetare dezvoltare și din unitățile de învățământ agricol și silvic
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
;
se încarcă...