Organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" | Lege 45/2009

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"

SECȚIUNEA 1 Organizarea, funcționarea și finanțarea

Art. 3. -

(1) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", denumită în continuare ASAS, este forul național de consacrare academică și de coordonare a activității de cercetare științifică în domeniile agriculturii, silviculturii, acvaculturii, medicinei veterinare, industriei alimentare, dezvoltării rurale și protecției mediului.

(2) ASAS este continuatoarea și unicul succesor în drepturi al Institutului de Cercetări Agronomice al României, al Institutului Național Zootehnic, al Academiei de Agricultură a României și al Institutului Central de Cercetări Agricole, reorganizate în structura actuală a ASAS. Jurisprudență

(3) ASAS este instituție autonomă, de drept public, cu personalitate juridică, de consacrare științifică și de cercetare în domeniile fundamentale și aplicative ale agriculturii și ale ramurilor componente ale acesteia. ASAS colaborează cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, cu Ministerul Mediului, cu Academia Română, cu Consorțiul Universităților de Științe Agricole, precum și cu alte instituții și organizații pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate. Modificări (1)

(4) ASAS prezintă anual Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Ministerului Educației, Cercetării și Inovării sinteze ale rezultatelor cercetării științifice pentru proiectele finanțate de acestea și propuneri pentru valorificarea lor, pe baza rapoartelor primite de la unitățile de cercetare-dezvoltare subordonate.

Art. 4. -

Sediul ASAS este în municipiul București, bd. Mărăști nr. 61, sectorul 1.

Art. 5. -

(1) ASAS are în structură secții științifice, unitate de management pentru programe și proiecte de cercetare-dezvoltare, bibliotecă cu fond de carte și compartimente de lucru.

(2) Denumirea, numărul și atribuțiile secțiilor științifice și ale celorlalte compartimente se stabilesc prin statutul și regulamentul de organizare și funcționare ale ASAS, aprobate de adunarea generală a ASAS și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Referințe (1)

(3) ASAS poate să înființeze unități de cercetare-dezvoltare proprii cu profil agricol, cu sau fără personalitate juridică, în condițiile legii și ale statutului propriu. Modificări (1), Referințe (1)

(4) ASAS stabilește relații directe cu academii, instituții și unități de profil din țară și din străinătate, precum și cu organizații internaționale în domeniu.

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Patrimoniul ASAS este alcătuit din:

a) bunuri mobile și imobile - clădiri și terenuri -, dobândite cu titlu de proprietate și din donații;

b) bunuri mobile și imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosință, în condițiile legii;

c) alte bunuri mobile și imobile dobândite în condițiile legii.

(2) Suprafețele de teren care au fost atribuite instituțiilor și unităților de cercetare din rezerva de stat, în aplicarea prevederilor Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, vor fi revendicate la comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Terenurile cu destinație agricolă retrocedate ASAS, conform prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, vor fi atribuite comasat de către Agenția Domeniilor Statului și de către comisiile județene de aplicare a legilor fondului funciar, din actualele terenuri administrate de institutele, centrele și stațiunile de cercetare agricolă, la propunerea ASAS. Modificări (1)

(4) Clădirea administrativă și laboratoarele în suprafață de 6.754 m2, garajul cu suprafața de 900 m2 din București, bd. Mărăști nr. 61, sectorul 1, împreună cu terenul aferent, în suprafață de 4,7 ha, care au aparținut cu titlu de proprietate Institutului de Cercetări Agricole al României, se restituie în proprietatea ASAS. Jurisprudență

(5) Construcțiile din domeniul public sau privat al statului, aflate în administrarea unităților de cercetare-dezvoltare, situate pe terenuri proprietatea ASAS, trec în proprietatea acesteia, prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii. Modificări (1), Jurisprudență

(6) ASAS va întreprinde măsuri pentru recuperarea altor bunuri care au aparținut Institutului de Cercetări Agronomice al României, Institutului Național Zootehnic, Academiei de Agricultură a României și Institutului Central de Cercetări Agricole.

Art. 7. -

ASAS se organizează și funcționează potrivit prezentei legi și statutului propriu.

Art. 8. -

(1) ASAS are în componența sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenți și membri asociați.

(2) Membrii ASAS sunt aleși dintre oamenii de știință de înaltă ținută științifică și morală, care s-au distins în activitatea lor prin creații științifice, care au contribuit la progresul științei românești și internaționale, prin rezultate ale activităților de cercetare de mare valoare teoretică și practică în domeniu.

(3) Noii membri ASAS sunt aleși de adunarea generală a ASAS, prin vot secret. Candidații sunt desemnați, prin vot secret, de către secțiile de specialitate, pe baza propunerilor făcute de membrii ASAS, de instituțiile de cercetare științifică, de senatele universităților și de filialele teritoriale ale ASAS, potrivit criteriilor și procedurilor prevăzute în statut.

(4) Numărul maxim de membri titulari și de membri corespondenți este 181, iar cel al membrilor de onoare, cetățeni români, rezidenți în țară, 40.

Art. 9. -

(1) Pot fi aleși membri de onoare ai ASAS persoane din țară și din străinătate cu merite deosebite în dezvoltarea științelor agricole și silvice naționale și mondiale, precum și în promovarea progresului în mediul rural.

(2) Procedura de alegere a membrilor de onoare se desfășoară în conformitate cu prevederile statutului ASAS. Prin statutul ASAS se poate desemna și un număr de membri asociați, ale căror drepturi și obligații vor fi prevăzute în statut.

(3) Procedura de alegere a membrilor titulari, a membrilor corespondenți, a membrilor de onoare și a membrilor asociați, precum și statutul fiecărei categorii de membri se stabilesc în statutul ASAS.

Art. 10. -

(1) ASAS are următoarele atribuții principale:

a) contribuie la fundamentarea direcțiilor de dezvoltare a agriculturii, silviculturii și mediului și a politicilor guvernamentale din domeniile sale de activitate;

b) participă la fundamentarea și elaborarea strategiilor de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniile sale de activitate;

c) efectuează evaluarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare a unităților și a personalului de cercetare din domeniile sale de activitate, în vederea atestării și acreditării acestora, conform legii;

d) propune obiective, proiecte și teme de cercetare prioritare de interes național, cu finanțare de la bugetul de stat;

e) realizează prin unitățile proprii și/sau în colaborare proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, atribuite în mod direct sau competițional, în condițiile legii;

f) acordă titluri academice de membru titular, membru corespondent și membru de onoare, decernează diplome "Doctor Honoris Causa", "Meritul academic", premii și alte distincții, în domeniile sale de activitate;

g) încheie parteneriate cu instituții publice și organizații profesionale din țară și din străinătate, cu unități de cercetare și învățământ, cu operatori economici privați și publici, pentru realizarea unor obiective comune;

h) propune ministerelor și instituțiilor care gestionează managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare teme și proiecte de cercetare privind creșterea potențialului productiv, calitativ și cantitativ în agricultura românească, conservarea și valorificarea resurselor genetice vegetale și animale;

i) participă la evaluarea și monitorizarea proiectelor de cercetare științifică din domeniul său de activitate;

j) colaborează în parteneriat cu instituțiile de învățământ superior la pregătirea prin masterat și doctorat a studenților și specialiștilor, în domeniile sale de competență științifică;

k) acordă asistență tehnică și consultanță de specialitate;

l) organizează activități de editare de cărți, reviste și alte publicații;

m) reprezintă cercetarea științifică din domeniile sale de activitate, în relațiile internaționale cu organisme similare;

n) participă în comisii de specialitate la omologarea noilor produse folosite în agricultură și a creațiilor biologice din domeniile sale de activitate, a tehnologiilor de cultivare a plantelor, de creștere și exploatare a animalelor, de mecanizare a lucrărilor agricole și a biotehnologiilor;

o) stabilește și declară speciile rare sau cele pe cale de dispariție;

p) avizează, după caz, recoltarea și colectarea în scopuri comerciale a plantelor din flora spontană de pe suprafețe de teren proprietate publică și privată a statului, în vederea protejării speciilor rare sau pe cale de dispariție;

q) avizează necesarul de fonduri pentru conservarea și valorificarea resurselor genetice vegetale și animale.

(2) ASAS îndeplinește și alte atribuții, stabilite prin lege sau prin statut.

Art. 11. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale activității ASAS și ale unităților și instituțiilor de drept public din subordinea și coordonarea sa se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Modificări (1), Jurisprudență

(2) ASAS poate primi donații, sponsorizări și alte bunuri, cu aprobarea prezidiului ASAS.

Art. 12. -

(1) Membrii titulari, membrii corespondenți și membrii de onoare rezidenți în țară primesc de la bugetul de stat, prin bugetul ASAS, o indemnizație lunară la nivelul unui salariu mediu brut lunar pe economie, comunicat de Institutul Național de Statistică. Plata indemnizațiilor se face de către ASAS. Modificări (8)

(2) Membrii ASAS care sunt și membri ai altor academii din țară optează, în termen de 30 de zile de la data la care au devenit membri ai altor academii, pentru o singura indemnizație academică.

Art. 13. -

(1) În subordinea ASAS funcționează filiale teritoriale, care au în componența lor membri ai ASAS, cercetători științifici din unitățile de cercetare agricolă, cadre didactice și alți specialiști din domeniu.

(2) Organizarea filialelor se face în conformitate cu statutul ASAS.

Art. 14. -

ASAS poate organiza comitete naționale, comisii pe domenii de activitate, cu caracter consultativ, formate din membri ASAS și alți specialiști din domeniul științelor agricole, silvice, industriei alimentare, mediului, economiei agrare.

SECȚIUNEA a 2-a Conducerea ASAS

Art. 15. - Modificări (1)

Conducerea ASAS se exercită de adunarea generală, care este forul suprem de conducere, prezidiul ASAS, biroul prezidiului ASAS și de președinte. Pe lângă prezidiul ASAS funcționează consiliul de coordonare a utilizării mijloacelor financiare și a patrimoniului unităților de cercetare-dezvoltare.

Art. 16. -

(1) Adunarea generală a ASAS este formată din membri titulari, membri corespondenți și din membri de onoare.

(2) Atribuțiile și organizarea adunării generale se stabilesc prin statutul ASAS.

Art. 17. -

(1) Prezidiul ASAS este format din președinte, vicepreședinți, secretarul general al ASAS, președinții secțiilor științifice, președinții filialelor, ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, ministrul mediului și președintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică. Din prezidiu mai fac parte președintele Secției de științe agricole și silvice a Academiei Române, președintele ASAS din mandatul anterior, rectorii universităților de științe agricole și medicină veterinară și un reprezentant al organizațiilor profesionale ale producătorilor și procesatorilor din agricultură și silvicultură.

(2) Președintele ASAS, vicepreședinții, secretarul general și, prin rotație, un președinte de secție, potrivit statutului, alcătuiesc biroul prezidiului care asigură conducerea operativă a ASAS.

(3) Atribuțiile, organizarea și funcționarea prezidiului ASAS și ale biroului acestuia se stabilesc prin statutul ASAS.

Art. 18. -

(1) Președintele ASAS, vicepreședinții și secretarul general se aleg de către adunarea generală pentru un mandat de 4 ani și pot fi realeși, consecutiv, o singură dată.

(2) Președintele reprezintă ASAS în relațiile cu autoritățile publice, cu organisme și organizații, cu alte persoane juridice și fizice din țară și din străinătate.

(3) Președintele ASAS conduce întreaga activitate a acesteia pe baza hotărârilor adunării generale și ale prezidiului ASAS. În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii.

(4) Președintele ASAS emite decizii pentru constituirea consiliului de evaluare, în vederea atestării și acreditării pentru structurile de cercetare științifică agricolă, conform legii, pentru comisiile de atestare și promovare în grade profesionale de cercetător științific I și cercetător științific II, decizii privind componența consiliilor de administrație ale unităților de cercetare-dezvoltare, privind numirea directorului general sau a directorului unităților de cercetare-dezvoltare și avizează propuneri cu privire la asocierea unităților de cercetare-dezvoltare cu alte unități, instituții și operatori economici în vederea realizării de proiecte și lucrări în domeniul agricol, la reorganizarea sau desființarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare agricolă și altele asemenea. Modificări (2)

(5) Președintele ASAS este ordonator secundar de credite.

(6) Funcția de președinte este asimilată funcției de demnitate publică și este retribuită la nivelul funcției de secretar de stat, iar funcțiile de vicepreședinți și secretar general sunt asimilate și retribuite corespunzător funcției de subsecretar de stat.

Art. 19. -

Secretarul general îndeplinește atribuțiile stabilite prin statutul ASAS, precum și alte atribuții încredințate de președinte, de prezidiu sau de biroul prezidiului.

Art. 20. -

Mandatele președintelui, vicepreședinților și secretarului general al ASAS încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleși sau prin hotărâre a adunării generale a ASAS, dacă aceștia sunt în imposibilitate de a-și îndeplini atribuțiile, sau prin demisie.

SECȚIUNEA a 3-a Aparatul de lucru al ASAS

Art. 21. -

(1) ASAS are un aparat de lucru propriu.

(2) Structura organizatorică și numărul maxim de posturi ale ASAS se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Atribuțiile și răspunderile personalului din aparatul propriu al ASAS se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat de prezidiul ASAS.

Art. 22. -

(1) Statul de funcții al aparatului de lucru al ASAS se aprobă de președintele ASAS, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Personalul necesar desfășurării activității ASAS este numit sau angajat, după caz, de președintele ASAS, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 23. -

Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al ASAS se face potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.

Art. 24. - Jurisprudență

Prin hotărâre a Guvernului se aprobă numărul maxim de autovehicule ale ASAS, aferente parcului auto propriu, precum și al unităților subordonate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 45/2009:
Dispoziții generale
Organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești"
Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare dezvoltare
Finanțarea activității de cercetare dezvoltare inovare
Resursele umane
Parteneriatul public privat din domeniul agricol și silvic din unitățile de cercetare dezvoltare și din unitățile de învățământ agricol și silvic
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...