Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 45/2009

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 49. -

Drepturile și obligațiile unităților de cercetare-dezvoltare, precum și ale societăților comerciale care se reorganizează în condițiile prezentei legi trec asupra instituțiilor nou-înființate.

Art. 50. -

Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare beneficiază de plăți compensatorii, potrivit legii.

Art. 51. - Modificări (1)

Documentațiile și informațiile științifice acumulate până la data privatizării de unitățile de cercetare-dezvoltare care se reorganizează în societăți comerciale, precum și aparatura de laborator și materialul biologic de cercetare vegetal și animal se preiau fără plată de instituțiile de cercetare-dezvoltare desemnate de ASAS.

Art. 52. -

(1) Terenurile aparținând foștilor proprietari, dar indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-inovare, colecțiile de material biologic, loturi demonstrative, suprafețe destinate producerii de sămânță și material de plantat din verigi superioare, testări tehnologice și terenurile pentru producerea furajelor necesare animalelor de experiență și producție, plantații cu rol în ameliorare, parcele amenajate special pentru experimentări multianuale rămân în administrarea unităților de profil.

(2) Preluarea în administrare a suprafețelor destinate activității de cercetare-dezvoltare-inovare și reconstituirea dreptului de proprietate al foștilor proprietari sau al urmașilor acestora se fac în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 53. -

(1) Evaluarea, atestarea și acreditarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, potrivit prevederilor art. 33, se efectuează în decurs de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Modificări (1)

(2) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare acreditate se supun reevaluării periodice, o dată la maximum 5 ani.

(3) În cazul în care unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare acreditate nu îndeplinesc criteriile și standardele de acreditare, li se retrage acreditarea.

(4) Până la obținerea evaluării, atestării și acreditării, unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol beneficiază de prevederile prezentei legi.

(5) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare care nu obțin acreditarea se reorganizează sau se desființează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, la propunerea ASAS. Modificări (1)

(6) Patrimoniul de cercetare al unităților prevăzute la alin. (5) se transferă potrivit prevederilor art. 51, iar terenurile agricole sunt preluate de Agenția Domeniilor Statului.

Art. 54. -

(1) Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor Rușețu, Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Mehedinți și Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Buzău se reorganizează ca unități de cercetare-dezvoltare de drept public, în subordinea ASAS.

(2) Se transmite suprafața de teren de 310,33 ha, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Sibiu în administrarea Universității "Lucian Blaga" Sibiu.

Art. 55. -

(1) Agenția Domeniilor Statului are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să încheie protocoale de predare-preluare a suprafețelor de teren cu unitățile de cercetare-dezvoltare nereorganizate ca instituții publice conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", cu modificările și completările ulterioare, pentru completarea suprafețelor de teren indispensabile activității de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexele nr. 1-3 dacă acestea au fost diminuate.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru fiecare zi de întârziere și pentru fiecare protocol neîncheiat la termenul prevăzut de lege.

(3) Sancțiunea prevăzută la alin. (2) se aplică președintelui Agenției Domeniilor Statului, la sesizarea ASAS, de către organele abilitate ale Ministerului Finanțelor Publice.

(4) În termen de 70 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale va promova hotărârea Guvernului privind reactualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a predării suprafețelor de teren către unitățile de cercetare-dezvoltare și a punerii în posesie a terenurilor, conform legilor fondului funciar.

(5) Este interzisă trecerea terenurilor aflate în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, indispensabile cercetării, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, prin hotărâre a comisiei locale, a comisiei județene, respectiv a Comisiei de fond funciar a municipiului București. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 56. - Jurisprudență

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 7 alin. (1) și ale art. 8 alin. (3). Jurisprudență

(2) Termenul prevăzut la art. III alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 232/2005, cu modificările ulterioare, pentru unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare reorganizate conform anexelor la prezenta lege, se prelungește până la intrarea în vigoare a hotărârilor de Guvern privind reorganizarea acestora. Jurisprudență

(3) Nerespectarea termenelor prevăzute în prezenta lege atrage răspunderea disciplinară, civilă și penală, după caz, a persoanelor vinovate.

Art. 57. - Modificări (1)

Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din prezenta lege.

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 45/2009:
Dispoziții generale
Organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești"
Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare dezvoltare
Finanțarea activității de cercetare dezvoltare inovare
Resursele umane
Parteneriatul public privat din domeniul agricol și silvic din unitățile de cercetare dezvoltare și din unitățile de învățământ agricol și silvic
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 și art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 raportat la dispozițiile art. 55 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 referitor la trecerea terenurilor aflate în administrarea instituțiilor prevăzute de art. 9 alin. (1) și (1 indice 1) din Legea nr. 1/2000 din domeniul public al statului în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale
;
se încarcă...