Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" -
SECȚIUNEA a 2-a
Conducerea ASAS

Art. 15. - Modificări (1)

Conducerea ASAS se exercită de adunarea generală, care este forul suprem de conducere, prezidiul ASAS, biroul prezidiului ASAS și de președinte. Pe lângă prezidiul ASAS funcționează consiliul de coordonare a utilizării mijloacelor financiare și a patrimoniului unităților de cercetare-dezvoltare.

Art. 16. -

(1) Adunarea generală a ASAS este formată din membri titulari, membri corespondenți și din membri de onoare.

(2) Atribuțiile și organizarea adunării generale se stabilesc prin statutul ASAS.

Art. 17. -

(1) Prezidiul ASAS este format din președinte, vicepreședinți, secretarul general al ASAS, președinții secțiilor științifice, președinții filialelor, ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, ministrul mediului și președintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică. Din prezidiu mai fac parte președintele Secției de științe agricole și silvice a Academiei Române, președintele ASAS din mandatul anterior, rectorii universităților de științe agricole și medicină veterinară și un reprezentant al organizațiilor profesionale ale producătorilor și procesatorilor din agricultură și silvicultură.

(2) Președintele ASAS, vicepreședinții, secretarul general și, prin rotație, un președinte de secție, potrivit statutului, alcătuiesc biroul prezidiului care asigură conducerea operativă a ASAS.

(3) Atribuțiile, organizarea și funcționarea prezidiului ASAS și ale biroului acestuia se stabilesc prin statutul ASAS.

Art. 18. -

(1) Președintele ASAS, vicepreședinții și secretarul general se aleg de către adunarea generală pentru un mandat de 4 ani și pot fi realeși, consecutiv, o singură dată.

(2) Președintele reprezintă ASAS în relațiile cu autoritățile publice, cu organisme și organizații, cu alte persoane juridice și fizice din țară și din străinătate.

(3) Președintele ASAS conduce întreaga activitate a acesteia pe baza hotărârilor adunării generale și ale prezidiului ASAS. În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii.

(4) Președintele ASAS emite decizii pentru constituirea consiliului de evaluare, în vederea atestării și acreditării pentru structurile de cercetare științifică agricolă, conform legii, pentru comisiile de atestare și promovare în grade profesionale de cercetător științific I și cercetător științific II, decizii privind componența consiliilor de administrație ale unităților de cercetare-dezvoltare, privind numirea directorului general sau a directorului unităților de cercetare-dezvoltare și avizează propuneri cu privire la asocierea unităților de cercetare-dezvoltare cu alte unități, instituții și operatori economici în vederea realizării de proiecte și lucrări în domeniul agricol, la reorganizarea sau desființarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare agricolă și altele asemenea. Modificări (2)

(5) Președintele ASAS este ordonator secundar de credite.

(6) Funcția de președinte este asimilată funcției de demnitate publică și este retribuită la nivelul funcției de secretar de stat, iar funcțiile de vicepreședinți și secretar general sunt asimilate și retribuite corespunzător funcției de subsecretar de stat.

Art. 19. -

Secretarul general îndeplinește atribuțiile stabilite prin statutul ASAS, precum și alte atribuții încredințate de președinte, de prezidiu sau de biroul prezidiului.

Art. 20. -

Mandatele președintelui, vicepreședinților și secretarului general al ASAS încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleși sau prin hotărâre a adunării generale a ASAS, dacă aceștia sunt în imposibilitate de a-și îndeplini atribuțiile, sau prin demisie.

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 45/2009:
Organizarea, funcționarea și finanțarea
Conducerea ASAS
Aparatul de lucru al ASAS
;
se încarcă...