Guvernul României

Hotărârea nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România și atribuțiile instituțiilor implicate în planul european

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 373 din 03 iunie 2009.

În vigoare de la 03 iunie 2009 până la 18 septembrie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 799/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005;

- prevederile art. 2, 4 și 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Prezenta hotărâre creează cadrul juridic și organizatoric pentru aplicarea dispozițiilor următoarelor regulamente:

a) Regulamentul (CEE) nr. 3.149/92 al Comisiei din 29 octombrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Comunității Europene seria L, nr. 313 din 30 octombrie 1992, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

b) art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 299 în 16 noiembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

În textul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) operatori economici - societățile comerciale înregistrate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care participă cu oferte și cărora le sunt atribuite contracte legate de realizarea planului, conform Regulamentului (CEE) nr. 3.149/92 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, procedura de selectare a ofertanților fiind licitația deschisă; Modificări (1)

b) plan - planul anual european de distribuție de ajutoare - produse alimentare - provenind din stocurile de intervenție comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din România, derulat cu resursele financiare atribuite României prin regulamente europene;

c) organism desemnat conform art. 27 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole - consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București;

d) beneficiari - categoriile de persoane cele mai defavorizate prevăzute la art. 3, cărora li se distribuie produsele alimentare furnizate din stocurile de intervenție ale Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 3.149/92 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul planului sunt:

a) familiile și persoanele singure care au stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b) șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

d) persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, neinstituționalizate.

(2) O persoană beneficiază de ajutor - produse alimentare - o singură dată în cadrul planului și pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparține la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă se regăsește la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus.

Art. 4. -

(1) Pentru furnizarea de ajutoare - produse alimentare - prin planul anual de distribuție, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură face plăți către operatorii economici, conform art. 3 alin. (2a) și art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3.149/92 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) Prefinanțarea cheltuielilor pentru punerea în aplicare a planului se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, de la poziția distinctă titlul VIII "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă".

(3) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură face plăți către consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București pe bază de documente justificative pentru efectuarea următoarelor cheltuieli: depozitare, gestionare și manipulare, transportul produselor de la depozitul județean la primării, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, în limita a 4% din valoarea de intervenție a produselor puse la dispoziție, în vederea distribuirii către persoanele cele mai defavorizate. Valoarea contabilă a produselor de intervenție puse la dispoziție este, pentru fiecare exercițiu, prețul de intervenție aplicabil la 1 octombrie. Modificări (1)

(4) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură efectuează plata taxei pe valoarea adăugată, aferentă cheltuielilor Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), către operatorii economici.

(5) Cheltuielile prevăzute la alin. (3) și (4) sunt cheltuieli neeligibile aferente derulării planului și se finanțează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, de la poziția distinctă titlul VIII "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă".

Art. 5. -

Ministerul Administrației și Internelor, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat, asigură în mod gratuit spațiile disponibile în depozitele rezervelor de stat ce pot fi utilizate în derularea planului. În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Administrația Națională a Rezervelor de Stat încheie protocol cu fiecare dintre consiliile județene și consiliile sectoarelor municipiului București.

Art. 6. -

Atribuțiile instituțiilor publice centrale și locale cu responsabilități în aplicarea și derularea planului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. -

(1) Pentru coordonarea implementării planului se constituie la nivel central grupul de lucru format din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Ministerului Administrației și Internelor și Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, nominalizați de către conducerea acestora.

(2) Pentru buna desfășurare la nivel județean a planului, se formează grupuri de lucru constituite din reprezentanți ai consiliului județean, respectiv ai consiliului general și ai consiliilor sectoarelor municipiului București, precum și ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Ministerului Administrației și Internelor și Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, numiți prin decizie/dispoziție a conducătorilor acestor instituții.

Art. 8. -

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, organismul de certificare și reprezentanții împuterniciți ai Comisiei Europene, precum și alte organe împuternicite, care sunt competente în ceea ce privește supravegherea plăților făcute din Fondul European de Garantare Agricolă, verifică documentele consiliilor județene și ale Consiliului General al Municipiului București, precum și ale operatorilor economici implicați în punerea în aplicare a planului, în legătură cu mijloacele financiare plătite, conform prevederilor care reglementează finanțarea politicii agricole comune.

Art. 9. -

(1) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură constată și sancționează neregulile, conform prevederilor Regulamentului (CEE) nr. 3.149/92 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) Constituie nereguli, în sensul prezentei hotărâri, următoarele:

a) lipsuri în gestiune;

b) produse alimentare degradate ca urmare a depozitării și transportului necorespunzătoare;

c) distribuirea de produse alimentare către persoane, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1);

d) distribuția cu mai puțin de o lună înainte de expirarea termenului de valabilitate. Modificări (1)

(3) În baza constatărilor realizate potrivit prevederilor alin. (1), persoanele găsite vinovate vor înlocui cantitățile de produse alimentare constatate lipsă prin achiziționarea de produse alimentare cu aceleași condiții de calitate și ambalare conform cerințelor specifice sau vor vira în contul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură contravaloarea prejudiciului creat.

Art. 10. -

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 11. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 410/2008 privind stabilirea specificațiilor și punerea în aplicare a planurilor anuale 2008 și 2009 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenție comunitare către persoanele cele mai defavorizate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 21 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Vasile Pușcaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 13 mai 2009.

Nr. 600.

ANEXĂ

Atribuțiile instituțiilor publice centrale și locale cu
responsabilități în aplicarea și derularea planului

Art. 1. -

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale are următoarele atribuții:

a) stabilește categoriile de persoane cele mai defavorizate beneficiare prevăzute la art. 3 din hotărâre;

b) coordonează colectarea, de la instituțiile aflate în subordine, a datelor personale ale beneficiarilor definiți la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din hotărâre și asigură transmiterea acestora către consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București; Modificări (1)

c) asigură comunicarea cu celelalte autorități ale administrației publice centrale cu responsabilități în implementarea planului și comunică operativ consiliilor județene și Consiliului General al Municipiului București orice modificare a componentei listelor transmise.

Art. 2. -

Ministerul Administrației și Internelor are următoarele atribuții:

a) asigură ordinea și buna desfășurare a activităților cuprinse în plan la locul de distribuire a alimentelor;

b) prin intermediul instituției prefectului, sprijină activitatea de distribuire a produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate;

c) identifică depozitele necesare, prin intermediul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, în scopul utilizării acestora de către consiliile județene și de Consiliul General al Municipiului București, pentru derularea planului;

d) comunică consiliilor județene și Consiliului General al Municipiului București, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat, lista spațiilor disponibile în depozitele rezervelor de stat;

e) permite, prin intermediul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, accesul în aceste spații al reprezentanților Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (MAPDR) și ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru controlul spațiilor de depozitare și al produselor stocate, precum și accesul operatorilor economici și al autorităților administrației publice locale, în vederea depozitării/ridicării spre distribuție a produselor alimentare, după obținerea aprobărilor prevăzute de lege. Solicitarea în vederea obținerii aprobărilor prevăzute de lege privind accesul la aceste spații se face cu 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru acces.

Art. 3. -

MAPDR are următoarele atribuții:

a) informează Comisia Europeană, cel mai târziu până la data de 1 februarie a fiecărui an, asupra intenției de participare a României la planul pe anul următor;

b) transmite Comisiei Europene, cel mai târziu până la data de 31 mai a fiecărui an, informații privind:

- produsele și cantitățile pe fiecare tip de produs, exprimate în tone, necesare pentru îndeplinirea planului pe teritoriul României pentru anul financiar următor;

- forma în care se vor distribui produsele către beneficiari;

- categoriile de persoane defavorizate beneficiare;

c) pe timpul punerii în aplicare a planului anual, informează de îndată Comisia Europeană cu privire la orice modificări previzibile ale cheltuielilor care pot surveni în punerea în aplicare a planului;

d) transmite Comisiei Europene înainte de 30 iunie raportul anual de îndeplinire a planului pe parcursul anului financiar anterior.

Art. 4. -

APIA gestionează punerea în aplicare a planului și are următoarele atribuții:

a) gestionează prin proceduri proprii aplicarea regulamentelor comunitare anuale de alocare către statele membre a resurselor imputabile pentru furnizarea de produse alimentare din stocuri de intervenție către persoanele cele mai defavorizate din România;

b) organizează și derulează procedura de achiziție publică pentru selectarea operatorilor economici, conform prevederilor legale;

c) încheie și urmărește realizarea contractelor cu operatorii economici selectați. Plătește către aceștia valoarea achiziționării ajutoarelor alimentare de pe piață și cheltuielile de transport necesare derulării planului, în limita resurselor financiare alocate României de către Uniunea Europeană;

d) stabilește, în baza numărului de beneficiari transmis de consiliul județean și Consiliul General al Municipiului București, cantitățile de ajutoare ce vor fi alocate fiecărui județ, respectiv municipiului București, proporțional cu ponderea acestora în total beneficiari pe țară;

e) plătește din bugetul MAPDR, către consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, pe bază de documente justificative, sumele menționate la art. 4 alin. (3) din hotărâre;

f) primește de la consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București și centralizează datele privind realizarea planului, în vederea transmiterii acestora în cadrul raportului anual către Comisia Europeană;

g) transmite lunar Comisiei Europene plățile efectuate în cadrul exercițiului financiar din Fondul European de Garantare Agricolă;

h) asigură verificarea materială și contabilă a distribuirii alimentelor prin acțiuni de control, începând de la retragerea produselor alimentare din stocurile de intervenție, în toate etapele de punere în aplicare a planului și pe toată durata acestuia, la toate nivelurile lanțului de distribuție, inclusiv la nivel local;

i) suspendă participarea de la procedurile de licitație a operatorilor economici care nu au respectat obligațiile contractuale aferente planului;

j) încheie cu consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București un acord privind modalitatea de punere în aplicare a planului;

k) transmite MAPDR raportul anual de îndeplinire a planului pe parcursul anului financiar anterior, pentru a fi comunicat Comisiei Europene până la data de 30 iunie;

l) informează MAPDR asupra stadiului de realizare a planului;

m) primește și analizează propuneri de îmbunătățire a punerii în aplicare a planului.

Art. 5. - Modificări (1)

Autoritățile administrației publice locale, respectiv consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții:

a) întocmesc listele nominale cu persoanele beneficiare definite la art. 3 alin. (1) lit. a) și d) din hotărâre;

b) centralizează listele și comunică numărul total de beneficiari din județ sau din municipiul București către APIA, ca bază pentru alocarea cantității de ajutoare proporțional cu ponderea acestora în total beneficiari pe țară;

c) identifică și comunică în fiecare an, pentru anul 2009, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România și atribuțiile instituțiilor implicate în planul european, iar pentru anii următori, până la data de 15 octombrie a anului anterior, la APIA, depozitele autorizate conform prevederilor legale în vigoare pentru depozitarea produselor alimentare care fac obiectul planului;

d) recepționează produsele alimentare în baza graficelor de livrări stabilite de APIA cu operatorii economici, după consultarea consiliilor județene;

e) depozitează și distribuie produsele alimentare către beneficiari și țin evidențele contabile legate de operațiunile prevăzute la art. 4 alin. (3) din hotărâre;

f) distribuie din depozite produsele alimentare direct către persoanele defavorizate sau prin primării. Transmit operativ la APIA lista primăriilor și cantitățile repartizate pentru distribuție prin acestea, rămânând responsabile direct față de APIA în ceea ce privește recepția și distribuirea produselor alimentare. Distribuirea se face pe baza listelor nominale cu persoanele defavorizate, întocmite conform art. 3 din hotărâre, completate cu datele de identificare, cantitatea primită, data și semnătura persoanelor defavorizate beneficiare;

g) întocmesc și păstrează cel puțin 3 ani de la sfârșitul anului întocmirii documentele de evidență a operațiunilor de preluare, transport și distribuție;

h) asigură ordinea și buna desfășurare a activităților la locul de distribuire a ajutoarelor alimentare;

i) păstrează documentele de evidență a operațiunilor de preluare, transport și distribuție a ajutoarelor alimentare;

j) decid, în cazul în care există modificări ale numărului de persoane defavorizate față de lista finală transmisă la APIA, asupra cantităților ce vor fi distribuite beneficiarilor în cadrul județului sau al municipiului București, pornind de la cantitatea totală alocată de APIA, conform art. 4 lit. d) din prezenta anexă;

k) transmit lunar la APIA pentru luna încheiată, până la data de 25 a lunii următoare, decontul privind cheltuielile prevăzute la art. 4 alin. (3) din hotărâre;

l) trimit la APIA, până la data de 31 martie următoare anului de implementare, un raport anual asupra punerii în aplicare a planului;

m) încheie cu APIA un acord cu privire la modalitatea de punere în aplicare a planului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...