Guvernul României

Hotărârea nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

Modificări (5), Puneri în aplicare (3), Referințe (7), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 mai 2009 până la 29 ianuarie 2018, fiind înlocuit prin Hotărâre 595/2009(r1);
Formă aplicabilă de la 27 mai 2009 până la 27 martie 2016, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 227 din 28 martie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

În înțelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) gestionarea asistenței financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activităților de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare și control tehnic și financiar, efectuare a plăților, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcționării adecvate a sistemelor de management și control, cât și activități de natură financiar-contabilă și activități specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE și ISPA, fondurile structurale și fondul de coeziune; Modificări (3), Referințe (1)

b) Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale - structură în cadrul Ministerului Finanțelor Publice având responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării și funcționării cadrului legislativ, instituțional, procedural și programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale; Modificări (1)

c) Autoritatea de management ex-ISPA - structură în cadrul Ministerului Finanțelor Publice având funcția de autoritate de management pentru măsurile finanțate din Fondul de Coeziune în baza Regulamentului CE nr. 1.164/1994 de instituire a Fondului de Coeziune (măsuri ex-ISPA);

d) Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - structură în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (Direcția generală relații financiare externe), cu responsabilități în coordonarea proiectelor ex-ISPA din domeniul transporturilor, care reprezintă nivelul intermediar de monitorizare a implementării proiectelor ex-ISPA și de verificare a cheltuielilor; Modificări (2)

e) Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat - structură în cadrul Ministerului Finanțelor Publice având responsabilitatea coordonării implementării componentelor de parteneriat public-privat din cadrul măsurilor ex-ISPA; Modificări (2)

f) autoritate de implementare pentru Programul PHARE - instituție a administrației publice centrale sau locale, agenție guvernamentală, agenție de dezvoltare regională sau autoritate administrativă autonomă finanțată din venituri proprii, care răspunde de implementarea și monitorizarea implementării tehnice a proiectelor PHARE;

g) agenție de implementare pentru Programul PHARE - structură în cadrul instituției publice a administrației publice centrale, responsabilă cu organizarea și desfășurarea licitațiilor, a contractărilor și cu efectuarea plăților, precum și cu implementarea tehnică în cazul proiectelor de sprijinire a investițiilor și, dacă se prevede explicit în memorandumurile de finanțare, a altor proiecte;

h) Oficiul de Plăți și Contractare PHARE - OPCP (Central Finance and Contracts Unit - CFCU) - structură din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, responsabilă cu organizarea și desfășurarea licitațiilor, a contractărilor și cu efectuarea plăților în cadrul proiectelor de dezvoltare instituțională și, dacă se prevede explicit în memorandumurile de finanțare, a altor proiecte; îndeplinește rolul de organism intermediar pentru măsurile ex-ISPA din sectorul de mediu;

i) organism de implementare pentru măsurile ex-ISPA - organism responsabil cu organizarea și desfășurarea licitațiilor, contractarea, autorizarea și efectuarea plăților și implementarea tehnică și financiară a măsurilor beneficiare de asistență acordată prin Fondul de Coeziune (ex-ISPA);

j) unitate de implementare a Proiectului în cadrul Programului PHARE - structură în cadrul autorității de implementare, organizată la nivel de departament, direcție generală, direcție, serviciu sau birou, constituită prin ordin sau decizie a conducătorului autorității de implementare, cu regulament de organizare și funcționare propriu, având rol de coordonare a activităților prin care se realizează implementarea tehnică a proiectelor și managementul tehnic al acestora și al contractelor aferente;

k) unitate de implementare a Proiectului pentru măsurile ex-ISPA - structură în cadrul entității desemnate drept beneficiar final, în conformitate cu Memorandumul de finanțare ISPA, constituită prin ordin sau decizie a conducătorului entității respective, având rol de implementare tehnică, licitare, contractare, aprobare a plăților și management de contract pentru măsura ex-ISPA de care beneficiază;

l) termenii autoritate de management și organism intermediar au înțelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările și completările ulterioare;

m) autoritate de certificare și plată - structură organizatorică în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea fondurilor transferate României din instrumente structurale și transferul către beneficiari/unități de plată de pe lângă autoritățile de management a fondurilor primite din instrumente structurale, precum și a celor alocate de la bugetul de stat în cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății directe; îndeplinește funcția de Fond Național pentru asistența financiară de preaderare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind înființarea Oficiului de Plăți și Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la București la 16 iulie 1998, și a Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind înființarea Fondului Național, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere privind utilizarea Fondului Național pentru ISPA, dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană, semnat la București la 20 octombrie 2000; Modificări (1)

n) unitate de plată - structura din cadrul unui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, având responsabilitatea managementului financiar al fondurilor aferente unui program operațional care utilizează mecanismul plății indirecte, precum și responsabilitatea efectuării plăților către contractori în cadrul proiectelor de asistență tehnică, după caz;

o) termenul autoritate comună de management are înțelesul prevăzut în regulamentele specifice obiectivului cooperare teritorială europeană;

p) termenii autoritate națională și punct național de contact au înțelesul prevăzut în documentele de programare aferente obiectivului cooperare teritorială europeană;

q) șef de misiune pentru Fondul Social European - structură organizatorică în cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu responsabilități în asigurarea coordonării la nivel tehnic și financiar a programelor operaționale finanțate din Fondul Social European. Modificări (1)

Art. 2. - Referințe (1)

(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului de conducere și personalului de execuție definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii: Referințe (2)

a) are atribuții specifice domeniului gestionării asistenței financiare nerambursabile comunitare, prevăzute în fișa postului, reprezentând minimum 75% din totalul obiectivelor și atribuțiilor de serviciu și pentru îndeplinirea cărora alocă minimum 75% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului;

b) este încadrat în următoarele structuri: Referințe (1)

1. Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale; Modificări (1), Referințe (1)

2. Autoritatea de Certificare și Plată; Referințe (1)

3. Autoritatea de management ex-ISPA;

4. organismele de implementare pentru măsurile ex-ISPA;

5. Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - Direcția generală relații financiare externe din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii; Modificări (2), Referințe (1)

6. Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat; Modificări (1)

7. agențiile de implementare pentru programele PHARE; Referințe (1)

8. Oficiul de Plăți și Contractare PHARE; Referințe (1)

9. unitățile de implementare a proiectelor în cadrul programelor PHARE și măsurilor ex-ISPA, pe perioada de implementare a proiectelor pentru care au fost constituite; Modificări (1), Referințe (1)

10. structurile care au rol de autorități de management, stabilite în cadrul instituțiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuțiile prevăzute la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale; Referințe (1)

11. structurile care au rol de organisme intermediare, stabilite în cadrul instituțiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuțiile prevăzute în acordurile de delegare încheiate cu autoritățile de management; Referințe (1)

12. unitățile de plată pentru programele operaționale finanțate din instrumentele structurale, în cazul în care acestea sunt organizate separat de autoritatea de management; Referințe (1)

13. structurile care au rol de autorități comune de management în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, stabilite în cadrul instituțiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuții prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat; Referințe (1)

14. structurile care au rol de autorități naționale și puncte naționale de contact în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, stabilite în cadrul instituțiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuții prevăzute în documentele de programare, acordurile sau memorandumurile de înțelegere aplicabile; Referințe (1)

15. structura care are rol de șef de misiune pentru Fondul Social European; Modificări (2), Referințe (1)

16. structurile care desfășoară activități de natură juridică care fac parte integrantă din activitățile de gestionare a asistenței financiare nerambursabile comunitare, definită la art. 1 lit. a), dacă acestea nu sunt asigurate de către personalul structurilor menționate la pct. 1-15. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Numărul și structura posturilor ocupate de personalul care gestionează asistența financiară nerambursabilă comunitară sunt cele stabilite în condițiile legii prin normele de organizare și funcționare a instituțiilor din care fac parte structurile menționate la alin. (1).

Art. 3. - Modificări (1)

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcții de demnitate publică (ministru, secretar de stat) sau în funcții asimilate acestora, personalului încadrat la cabinetele demnitarilor, personalului din corpul consilierilor de afaceri europene.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Salariile de bază ale personalului nou-încadrat, prin concurs sau examen, în structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) și care îndeplinește criteriile prevăzute la art. 2 se majorează cu 25% față de cele prevăzute de lege, până la prima evaluare a performanțelor profesionale individuale realizată în condițiile legii. Modificări (2), Referințe (1), Derogări (1)

(2) Pentru personalul aflat în funcție la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, în cadrul structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) și care îndeplinește criteriile prevăzute în cuprinsul art. 2, salariile de bază se majorează cu 75% față de cele prevăzute de lege, până la prima evaluare a performanțelor profesionale individuale realizată în condițiile legii. Modificări (1), Referințe (1)

(3) Verificarea și confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către Ministerul Finanțelor Publice, care avizează structurile și personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile comunitare. Modificări (1), Referințe (1)

(4) Majorarea salarială se aplică de la data încadrării în funcție, dar nu înainte de data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2009, cu condiția obținerii avizului prealabil al Ministerului Finanțelor Publice. Modificări (1), Referințe (1)

(5) Avizul se acordă de către ministrul finanțelor publice sau, prin delegare, de către secretarul de stat coordonator al Autorității pentru coordonarea instrumentelor structurale și al Autorității de management ex-ISPA. Modificări (1), Referințe (1)

Art. 5. - Modificări (2)

Instituțiile publice în cadrul cărora funcționează structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) solicită avizul Ministerului Finanțelor Publice pentru structurile și personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile comunitare, pe baza următoarelor documente:

a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului stabilit în cuprinsul procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2);

b) regulamentul de organizare și funcționare al instituției publice;

c) structura organizatorică a instituției publice;

d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 9, emis/emisă de către conducătorul instituției respective; Modificări (1)

e) ordinul/decizia de numire/încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea, pe posturi cu atribuții în gestionarea fondurilor comunitare, emis/emisă de către conducătorul instituției respective, care va cuprinde și lista persoanelor numite/încadrate în funcție;

f) fișele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condițiile legii, care să cuprindă toate atribuțiile și timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora;

g) statul de funcții al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea;

h) nota de fundamentare privind necesitatea și numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1-15, după caz, și aprobată de conducătorul instituției. Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Pe baza documentației depuse, Ministerul Finanțelor Publice se pronunță în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet, în sensul eliberării avizului sau respingerii motivate, a solicitării de aviz. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Procedura internă de avizare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice, emis în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Modificări (2), Practică judiciară (1)

După evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului prevăzut la art. 2 alin. (1), realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile pentru funcțiile publice sau funcțiile contractuale bugetare pe care le ocupă, procentul de majorare salarială poate fi menținut, crescut, diminuat ori neacordat, până la următoarea evaluare, după cum urmează:

a) în cazul obținerii calificativului "foarte bine", majorarea salarială va fi de 75% față de salariul de bază prevăzut de lege;

b) în cazul obținerii calificativului "bine", respectiv a calificativului "la nivelul standardului de performanță stabilit postului", majorarea salarială va fi de 50% față de salariul de bază prevăzut de lege;

c) în cazul obținerii calificativelor "satisfăcător" sau "nesatisfăcător", nu se aplică majorare salarială.

Art. 8. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Instituțiile publice al căror personal beneficiază de majorările salariale în condițiile prezentei hotărâri vor comunica Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare de personal, atribuții, structură, organizare și/sau funcționare, intervenită după obținerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 5. Modificări (1)

(2) Pe baza documentației depuse potrivit alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice se pronunță în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, în sensul menținerii, retragerii sau modificării avizului inițial acordat. Modificări (1)

(3) Pe perioada cuprinsă între data modificărilor prevăzute la alin. (1) și data soluționării cererii de către Ministerul Finanțelor Publice, personalul beneficiază de majorarea salarială, pe răspunderea ordonatorului de credite, dacă modificările nu constituie încălcări ale criteriilor stabilite la art. 2. Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (2)

(1) În situațiile în care Ministerul Finanțelor Publice constată încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în baza cărora a fost emis avizul inițial, ministrul finanțelor publice va retrage sau, după caz, va modifica, motivat, avizul acordat.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), ordonatorii de credite vor întreprinde demersurile legale, astfel încât sumele reprezentând majorări salariale, acordate de la data neîndeplinirii criteriilor care au stat la baza avizului Ministerului Finanțelor Publice, să fie recuperate.

Art. 10. -

(1) Pentru personalul aflat în funcție la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2009 și pentru care s-a obținut avizul în baza Hotărârii Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, conducătorii instituțiilor în cadrul cărora acesta își desfășoară activitatea analizează îndeplinirea criteriilor stabilite la art. 2 alin. (1) din prezenta hotărâre și transmit Ministerului Finanțelor Publice lista nominală a personalului, pentru care confirmă, pe propria răspundere, îndeplinirea acestor criterii, cu precizarea direcției generale/direcției/serviciului/biroului/ compartimentului din care fiecare persoană face parte.

(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice va emite un nou aviz, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1).

Art. 11. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 14 martie 2005, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu

București, 13 mai 2009.

Nr. 595.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...