Ministerul Transporturilor - MT

Regulamentul privind cerințele minime de pregătire, precum și condițiile de obținere a certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement din 29.06.2016

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 august 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Definiții

Art. 1. -

Termenii folosiți în prezentul regulament și în anexele la acesta au următorul înțeles:

a) ambarcațiune de agrement - orice ambarcațiune, indiferent de tip și de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, și care este destinată utilizării în scopuri sportive și recreative, inclusiv motovehicul nautic;

b) Autoritatea Navală Română - autoritatea centrală de specialitate în domeniul siguranței navigației și al securității navelor, din subordinea Ministerului Transporturilor, căreia i s-au delegat competențele privind ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, denumită în continuare ANR;

c) căi navigabile interioare - Fluviul Dunărea, râurile, canalele și lacurile situate în interiorul teritoriului României, pe porțiunile lor navigabile, precum și apele navigabile de frontieră, de la malul românesc până la linia de frontieră, constituie căile navigabile interioare ale României. Căile navigabile interioare, precum și administratorii acestora, din punctul de vedere al navigației, sunt stabilite nominal și pe porțiuni, prin hotărâre a Guvernului;

d) certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement - documentul emis în conformitate cu prevederile prezentului regulament și care dă dreptul titularului să conducă o ambarcațiune de agrement;

e) certificat GMDSS - certificat pentru operare în sistemul de radiocomunicații GMDSS (sistemul mondial de primejdie și siguranță maritimă), emis de către Autoritatea Națională în Comunicații în conformitate cu prevederile regulamentelor de radiocomunicații;

f) formă de pregătire aprobată - totalitatea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare, aprobate de către ANR, și care dau dreptul absolvenților acestora să participe la examenul pentru obținerea certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement;

g) motovehicul nautic - o ambarcațiune cu lungimea mai mică de 4 m, care utilizează un motor cu ardere internă ce antrenează o pompă cu jet de apă ca sursă principală de propulsie și care este destinată să fie operată de către o persoană sau persoane care stau jos, în picioare ori în genunchi, mai degrabă pe corpul ambarcațiunii decât în interiorul acesteia.

CAPITOLUL II Clasificarea certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement

Art. 2. -

(1) Certificatele internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement se clasifică în funcție de zonele de navigație după cum urmează:

a) clasa A - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcațiuni de agrement pe căi navigabile interioare și în toate zonele maritime (marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă și marea liberă);

b) clasa B - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcațiuni de agrement în zonele maritime care să nu depășească o distanță de maximum 24 Mm față de țărm;

c) clasa C - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcațiuni de agrement în zonele maritime care să nu depășească o distanță de maximum 6 Mm față de țărm;

d) clasa D - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcațiuni de agrement pe căi navigabile interioare.

(2) Posesorului certificatului de conducător de ambarcațiune de agrement clasa D îi este interzis a naviga în apele maritime interioare.

(3) Pentru a conduce o ambarcațiune de agrement sau un motovehicul nautic cu o putere a motorului de până la 3,68 kW/5 CP inclusiv nu este necesară deținerea certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement.

Art. 3. -

(1) Certificatele internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement prevăzute la art. 2 se emit de către ANR persoanelor care îndeplinesc condițiile obligatorii prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(2) Pentru obținerea prin examen a unui certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;

b) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic, prezentând în acest sens un certificat medical și un certificat psihologic, emise cu cel mult 3 luni înainte de data înscrierii la examen, eliberate de medicul de familie și de un psiholog sau de o policlinică, care să ateste starea de sănătate, în special din punctul de vedere al acuității vizuale și auditive;

c) să dovedească competențele minime prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament și să facă dovada absolvirii unei forme de pregătire aprobată corespunzătoare clasei certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement.

(3) Forma și conținutul certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

(4) ANR va păstra evidența tuturor certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement emise.

(5) Pierderea certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement se publică într-un ziar local în termen de 30 de zile.

Art. 4. -

Orice persoană care intenționează să navigheze cu ambarcațiune cu vele trebuie să dețină un certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement eliberat de ANR și să facă dovada că a absolvit cursul de "Manevra ambarcațiunii cu vele", organizat de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare și aprobat de către ANR .

Art. 5. -

Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement trebuie să se afle în original la bordul navei.

Art. 6. -

(1) Suspendarea certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement se dispune prin decizie a directorului general al ANR, la propunerea personalului împuternicit al ANR care a constatat contravenția și a aplicat sancțiunea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la regimul transporturilor navale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Anularea certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement se dispune prin decizie a directorului general al ANR, în urma unei hotărâri judecătorești rămase definitivă.

Art. 7. -

Certificatele internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, indiferent de clasa acestuia, emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se vor preschimba cu prezentarea certificatelor, eliberate conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b).

Art. 8. -

Posesorii certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, indiferent de clasa certificatului, care navighează în afara apelor maritime naționale și, respectiv, căilor navigabile interioare ale României trebuie să dețină un certificat GMDSS.

Art. 9. -

Metodele de evaluare pentru obținerea certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement vor fi elaborate de ANR prin Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor în vederea emiterii certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, aprobată prin decizie a directorului general al ANR.

Art. 10. -

(1) Aprobarea formelor de pregătire și monitorizarea acestora se fac de către o comisie stabilită în acest scop prin decizie a directorului general al ANR.

(2) Activitatea comisiei este organizată pe baza unui regulament aprobat prin decizie a directorului general al ANR.

(3) Pentru aprobarea și monitorizarea formelor de pregătire organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare ANR percepe tarife care sunt aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 11. -

Lista statelor care au implementat Rezoluția nr. 40/1998 cu titlul Certificat internațional pentru conducătorii ambarcațiunii de agrement, a Grupului de lucru privind transportul pe ape interioare din cadrul Comitetului pentru Transporturi Interioare al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, adoptată la Geneva la 16 octombrie 1998, cu completările și modificările ulterioare, se publică pe site-ul ANR și se actualizează ori de câte ori se impune.

Art. 12. -

ANR recunoaște toate certificatele internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement emise de autoritățile competente ale statelor care au implementat Rezoluția nr. 40/1998, cu completările și modificările ulterioare.

Art. 13. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

Condiții obligatorii pentru obținerea certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement

I. Clasa A

1. Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa A se poate obține prin examen de către orice candidat care deține certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa B de minimum 2 ani și a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei A.

2. Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa A se poate obține din oficiu de către orice candidat care deține brevetul de comandant sau brevetul ofițer punte secund.

II. Clasa B

1. Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa B se poate obține prin examen de către orice candidat care deține certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa C sau D de minimum 2 ani și a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei B.

2. Certificatul de conducător de ambarcațiune de agrement clasa B se poate obține din oficiu de către orice candidat care deține brevetul de comandant sau brevetul de ofițer punte secund ori brevetul de ofițer punte.

III. Clasa C

1. Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa C se poate obține prin examen de către orice candidat care îndeplinește următoarele condiții:

a) a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei C; sau

b) deține certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa D și va susține un examen de diferență la COLREG - Regulamentul internațional pentru prevenirea abordajelor pe mare.

2. Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa C se poate obține din oficiu de către orice candidat care deține brevetul de comandant sau brevetul de ofițer punte secund ori brevetul de ofițer punte sau brevetul/certificatul de capacitate de căpitan maritim portuar ori brevetul/certificatul de capacitate de ofițer punte maritim portuar sau certificatul de capacitate de conducător de șalupă maritimă ori certificatul de capacitate timonier.

IV. Clasa D

1. Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa D se poate obține prin examen de către orice candidat care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei D; sau

b) deține certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa C și va susține un examen de diferență la RND - Regulamentul de navigație pe Dunăre.

2. Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa D se poate obține din oficiu de către orice candidat care deține brevetul de căpitan fluvial categoria A sau B ori brevetul de timonier fluvial sau certificatul de capacitate de conducător de șalupă fluvială.

ANEXA Nr. 2 la regulament

Competențele minime necesare obținerii certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement

1. Candidatul trebuie să dovedească prin examinare:

a) cunoștințe relevante privind reglementările cu privire la operarea ambarcațiunilor de agrement, precum și cunoștințe nautice și tehnice necesare pentru navigația în condiții de siguranță pe căi navigabile interioare și/sau în toate zonele maritime; și

b) abilitatea de a aplica aceste cunoștințe în practică.

2. Această evaluare trebuie susținută ținându-se cont de zona de navigație (căi navigabile interioare și/sau în toate zonele maritime) și trebuie să includă cel puțin următoarele subiecte specifice:

2.1. Cunoștințe suficiente privind reglementările și publicațiile nautice relevante, reglementări de trafic aplicabile pe căi navigabile interioare și/sau în zonele maritime, în principal RND - Regulamentul de navigație pe Dunăre, COLREG - Regulamentul internațional pentru prevenirea abordajelor pe mare), incluzând asistența în navigație (marcajele și balizarea căilor navigabile);

2.2. Abilitatea de a aplica cunoștințele nautice și tehnice în practică, astfel:

a) cunoștințe generale despre ambarcațiune, dotarea cu și utilizarea echipamentelor de siguranță și modul de funcționare a motorului sau manevrarea velelor;

b) operarea ambarcațiunii și înțelegerea influenței vântului, valului, curentului, precum și influența adâncimii apei sub chilă;

c) conduita la întâlnirea și depășirea unei alte nave;

d) ancorarea și acostarea în orice condiții;

e) manevrarea prin ecluze și în porturi;

f) cunoștințe generale referitoare la condițiile hidro-meteo;

g) cunoștințe generale de navigație, în special modalități de stabilire a poziției ambarcațiunii și a drumului de navigație în condiții de siguranță;

h) noțiuni de comunicații VHF.

2.3. Conduita în circumstanțe speciale, astfel:

a) principiile prevenirii accidentelor (manevre om la apă etc.);

b) acțiuni în caz de coliziune, defectarea motorului și eșuare, incluzând eliminarea unei scurgeri, asistență în caz de urgență;

c) folosirea dispozitivelor și echipamentelor de salvare a vieții;

d) prevenirea și combaterea incendiilor;

e) evitarea poluării apei.

ANEXA Nr. 3 la regulament

Modelul certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement

CLASA A

FAȚĂ

VERSO

Mărimea certificatului va fi conform standardului internațional ISO/IEC-7810.

Modelul certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement

CLASA B

FAȚĂ

VERSO

Mărimea certificatului va fi conform standardului internațional ISO/IEC-7810.

Modelul certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement

CLASA C

FAȚĂ

VERSO

Mărimea certificatului va fi conform standardului internațional ISO/IEC-7810.

Modelul certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement

CLASA D

FAȚĂ

VERSO

Mărimea certificatului va fi conform standardului internațional ISO/IEC-7810.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...