Guvernul României

Hotărârea nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 08 iulie 2016.

În vigoare de la 08 iulie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 8 martie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) La nivelul comunelor, atribuțiile pe linia relației cu presa și a informării directe a persoanelor pot fi îndeplinite de o persoană special desemnată în acest scop de primar."

2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Pentru accesul publicului la informațiile de interes public difuzate din oficiu, fiecare instituție sau autoritate publică organizează în cadrul compartimentelor de informare și relații publice puncte de informare-documentare."

3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Instituțiile și autoritățile publice pot organiza o bibliotecă virtuală, ce cuprinde o colecție de informații de interes public, actualizate și completate periodic cu informațiile de interes public furnizate solicitanților."

4. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Informațiile comunicate din oficiu de către instituțiile și autoritățile publice prevăzute la art. 6 alin. (2) și (3) se vor afișa obligatoriu pe pagina proprie de internet, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1."

5. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să accesibilizeze paginile proprii de internet, în vederea asigurării accesului la informațiile publice pentru persoanele cu handicap, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Informațiile de interes public care se comunică din oficiu, conform legii, vor fi prezentate într-o formă accesibilă, standardizată și concisă. Informațiile vor fi afișate, de regulă, în format editabil.

(2) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a publica și de a actualiza anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare. Buletinul va fi publicat pe pagina proprie de internet, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(3) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile publice sunt obligate să aducă la cunoștință publică, cel puțin anual, un raport periodic de activitate. Raportul periodic de activitate va fi elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

(4) În situația în care raportul va fi elaborat anual, acesta va fi adus la cunoștință publică cel târziu la sfârșitul lunii aprilie din anul următor.

(5) Publicitatea raportului prevăzut la alin. (3) va fi asigurată prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum și pe pagina proprie de internet în secțiunea dedicată informațiilor de interes public. Raportul poate fi afișat și la sediul autorității publice.

(6) Autoritățile și instituțiile publice pentru care, prin lege specială, se prevede obligația elaborării și prezentării unui raport privind activitatea proprie vor elabora doar raportul prevăzut de legea specială. În acest caz, raportul va cuprinde și elementele prevăzute în anexa nr. 3."

7. La articolul 11, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Accesul la informațiile de interes public comunicate din oficiu se realizează obligatoriu prin:

a) afișare pe pagina de internet proprie a autorității sau instituției publice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;

b) afișare la sediul autorității sau instituției publice sau prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă sau în publicații proprii;

c) consultare la sediul autorității sau instituției publice, în punctele de informare-documentare, în spații special destinate acestui scop, după caz.

(2) Furnizarea informațiilor de interes public în formele prevăzute la alin. (1) este modalitatea minimă obligatorie de comunicare din oficiu a informațiilor de interes public pentru toate autoritățile și instituțiile publice."

8. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Pentru a facilita redactarea solicitării și a reclamației administrative autoritățile și instituțiile publice vor pune gratuit la dispoziție persoanei interesate formulare-tip. Acestea vor fi afișate pe pagina proprie de internet și vor fi distribuite, la cerere, persoanelor interesate, prin intermediul structurilor prevăzute la art. 3 alin. (1).

(2) Modelele formularelor-tip ale cererii de informații de interes public și ale reclamației administrative sunt prezentate în anexele nr. 4-6.

(3) Utilizarea formularelor-tip este facultativă. Nu poate constitui motiv de refuz al accesului la informațiile publice dacă solicitarea este redactată într-o altă formă decât modelul prevăzut la alin. (1).

(4) Modelul scrisorii de răspuns la cerere și cel al scrisorii de răspuns la reclamația administrativă, împreună cu modelul registrului pentru înregistrarea documentelor prevăzute la alin. (2), sunt prevăzute în anexele nr. 7-9."

9. La articolul 15, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Solicitarea de informații de interes public sau reclamația administrativă se poate transmite prin mijloace electronice.

(3) Informațiile de interes public solicitate în scris vor fi comunicate în formatul precizat în cererea solicitantului, respectiv în scris, în format electronic sau hârtie."

10. La articolul 15, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) și (6), cu următorul cuprins:

"

(4) Dacă informațiile de interes public solicitate sunt disponibile în format editabil, la cererea solicitantului, acestea vor fi furnizate și în acest format.

(5) În aplicarea art. 7 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, lipsa semnăturii olografe de pe solicitarea de furnizare a informațiilor de interes public transmise în format electronic nu poate constitui un motiv de nefurnizare a informațiilor solicitate.

(6) Informațiile de interes public vor fi comunicate în termenele prevăzute de art. 7 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, chiar dacă solicitantul nu a invocat acest act normativ în solicitarea de furnizare a informațiilor publice."

11. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) 10 zile pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

b) 10 zile pentru anunțarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;

c) 30 de zile pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);

d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se calculează de la data înregistrării solicitării, în condițiile art. 20 alin. (4); nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește.

(3) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează."

12. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Plata serviciilor de copiere se poate face în numerar, prin mandat poștal, prin decontare bancară, prin intermediul cardurilor bancare și prin intermediul altor sisteme de plată, potrivit prevederilor legale în vigoare. Autoritățile și instituțiile publice au obligația să aducă la cunoștință publică contul în care se va efectua plata."

13. La articolul 18, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) În aplicarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, prin costul serviciului de copiere se înțelege costul direct al operațiunii tehnice de copiere a informației solicitate pe suport hârtie.

(5) Costul serviciului de copiere va fi aprobat, respectiv actualizat prin actul administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice centrale sau locale și nu poate depăși 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagină."

14. La articolul 20, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Cererile de solicitare a informațiilor de interes public, indiferent de modul în care au fost formulate, inclusiv cele prevăzute la alin. (3), se înregistrează, de îndată, la structurile sau la persoanele responsabile de informarea publică directă, în Registrul pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public."

15. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) După înregistrarea cererii, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă au obligația să comunice solicitantului, direct sau electronic la adresa de e-mail furnizată, data și numărul de înregistrare a cererii. Pentru cererile transmise prin poștă, numărul de înregistrare va fi comunicat numai la solicitarea persoanei care a formulat cererea."

16. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În situația în care informația solicitată este dintre cele care se comunică din oficiu, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum și sursa unde informația solicitată poate fi găsită."

17. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) La solicitarea expresă a persoanei interesate, informațiile de interes public comunicate din oficiu vor fi comunicate și în scris, pe suport electronic sau hârtie."

18. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) În cazul în care informația solicitată nu este dintre cele care se comunică din oficiu, solicitarea se transmite structurilor competente din cadrul autorităților și instituțiilor publice, care dețin informațiile solicitate, pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare."

19. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) În situația în care informația publică solicitată se află pe un înscris care conține atât informații la care accesul este liber, cât și informații exceptate de la liberul acces, informația publică solicitată va fi comunicată, după anonimizarea informațiilor exceptate, prevăzute la art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare."

20. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

În cazul în care solicitarea nu se încadrează în competențele instituției sau autorității publice, în termen de 5 zile de la înregistrare, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă transmit solicitarea către instituțiile sau autoritățile competente și informează solicitantul despre aceasta."

21. La articolul 26, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) asigură disponibilitatea informațiilor comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, pe pagina de internet și la afișierul instituției, precum și în alte modalități, după caz;".

22. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

(1) Fiecare instituție sau autoritate publică va întocmi anual, prin structurile de informare și relații publice, un raport privind accesul la informațiile de interes public, care va cuprinde:

a) numărul total de solicitări de informații de interes public;

b) numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes;

c) numărul de solicitări rezolvate favorabil;

d) numărul de solicitări respinse, defalcat în funcție de motivația respingerii (informații exceptate de la acces, inexistente etc.);

e) numărul de solicitări adresate: 1. pe suport hârtie; 2. pe suport electronic; 3. solicitări verbale;

f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice;

g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice;

h) numărul de reclamații administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse;

i) numărul de plângeri în instanță: 1 rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. în curs de soluționare;

j) costurile totale ale compartimentului de informare și relații publice;

k) sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes public solicitate;

l) numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare- documentare;

m) numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns;

n) informațiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informație;

o) măsurile luate pentru îmbunătățirea activității;

p) numele și prenumele persoanei desemnate, respectiv ale șefului compartimentului prevăzut la art. 3 alin. (1).

(2) Raportul elaborat după modelul prevăzut în anexa nr. 10 va fi adresat conducătorului autorității sau instituției publice respective și va fi făcut public în termenul prevăzut la art. 10 alin. (4).

(3) Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale vor asigura centralizarea rapoartelor prevăzute la alin. (1) de la autoritățile și instituțiile publice din subordine.

(4) Autoritățile publice locale din județ, respectiv municipiul București vor transmite către instituțiile prefectului raportul prevăzut la alin. (1) până la data de 30 aprilie a anului următor.

(5) Prefectul analizează întocmirea raportului, conform anexei nr 10, și poate solicita autorităților administrației publice locale emitente completarea acestuia.

(6) Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale, precum și instituțiile prefectului vor transmite rapoartele până la data de 15 mai către Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic."

23. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

(1) Răspunsul motivat la reclamația administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

(2) În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, de asemenea, după caz, va menționa măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcționarului public, în condițiile legii."

24. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

(1) În condițiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului.

(2) Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal și recursul la curtea de apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de interes public solicitate."

25. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

26. Anexele nr. 1-6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre.

27. După anexa nr. 6 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 7-10, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 7-10 la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul pentru consultare publică și dialog civic,
Victoria-Violeta Alexandru
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu
Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 6 iulie 2016.

Nr. 478.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la normele metodologice)

MODEL
de structurare a informațiilor publicate din oficiu pe pagina web a unei instituții publice

Formatul documentelor comunicate din oficiu, în cazul în care acestea se regăsesc în instituție într-un format prelucrabil automat de către calculator, va fi:

- legislație - actele normative vor fi publicate în format pdf, având și linkuri către portalul http://legislatie.just.ro;

- programe și strategii - format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt și alte formate text;

- rapoarte și studii - format .doc, .docx, .odt și alte formate text;

- formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și formular pentru contestarea deciziei - format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt și alte formate text;

- buget, situația plăților, situația drepturilor salariale, plan de achiziții, plan de investiții, centralizatorul contractelor de achiziție - format .ods, .xml, .xls sau .xlsx;

- formulare-tip folosite de instituție în relația cu cetățenii - format .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt sau în variantă online (în cazul utilizării unei proceduri online de completare a respectivului formular).

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la normele metodologice)

Model - Buletin informativ

NOTĂ:

Fiecare categorie de informație va cuprinde o trimitere (un link) către pagina unde această informație este afișată pe site-ul autorității în cauză.

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice Se vor indica actele normative în temeiul cărora autoritățile sau instituțiile publice își desfășoară activitatea:
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice Regulamentul de organizare și funcționare
Organigrama aprobată conform legii
Alte regulamente aplicabile la nivelul instituției
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice Numele și prenumele persoanelor responsabile (numere de telefon/fax, adrese e-mail)
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice 1. Datele de contact ale autorității: denumire, sediu, numere de telefon/fax, adrese e-mail
2. Programul de funcționare al instituției
e) audiențe Program de audiențe, cu precizarea modului de înscriere pentru audiențe și a datelor de contact pentru înscriere
f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil Bugetul aprobat
Bilanțul contabil
g) programele și strategiile proprii Programele și strategiile autorității sau instituției publice
h) lista cuprinzând documentele de interes public Se vor indica documentele de interes public stabilite la nivelul autorității sau instituției publice.
i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii Se vor indica documente produse și/sau gestionate la nivelul autorității sau instituției publice.
j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate Se vor indica prevederea legală, termene și instanța la care se va introduce acțiunea. După caz, se vor prezenta alte moduri de contestare, cu indicarea procedurii specifice.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la normele metodologice)

Model - Raport periodic de activitate

Categorie de informații Detalii Corelare cu alte acte normative/documente
PROFIL ORGANIZAȚIONAL - cuvânt înainte din partea conducătorului instituției
- misiunea instituției și responsabilități
- contribuția pe care trebuie să o aducă la obiectivele guvernării și la obiectivele asumate de România
- datele de contact (adresă, telefon, e-mail)
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Anexă - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
POLITICI PUBLICE
Informații privind rezultatele implementării Planului strategic instituțional (PSI).
Acest document are o perspectivă de 3-4 ani - termen mediu - și trebuie să descrie mandatul, viziunea, obiectivul general, obiectivele specifice împreună cu programele bugetare pentru fiecare minister
- prioritățile pentru perioada de raportare
- pentru fiecare prioritate: obiective, rezultate, chestiuni bugetare, alocare bugetară
- indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora
- prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele autorității sau instituției publice
- ce rezultate s-au obținut cu resursele avute la dispoziție (monitorizarea implementării)
- raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe, respectiv pe obiective
- nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul)
- propuneri pentru remedierea deficiențelor
- informații relevante privind performanța ministerului din rapoartele de audit intern sau extern (ale Curții de Conturi)
- politici publice aflate în implementare
- rezultatele așteptate ale documentelor de politici publice
- stadiul îndeplinirii obiectivelor generale și obiectivelor specifice
- Hotărârea Guvernului nr. 1.807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituțiilor administrației publice de la nivel central
- Hotărârea Guvernului nr. 158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituțiilor administrației publice de la nivel central
- Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Anexă - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Priorități pentru perioada următoare Teme, investiții etc. - corelate cu contribuția pe care instituția trebuie să o aducă la obiectivele guvernării și la obiectivele asumate de România Menționarea perioadei - 1 sau 5 ani sau altă perioadă la alegerea instituției Prioritățile strategice ale instituției Planul de guvernare/Planul sectorial de acțiune al instituției
TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ
Bugetul instituției Sinteza bugetului pe surse de finanțare, cel puțin referitor la:
- finanțare de la bugetul de stat
- finanțare rambursabilă
- fondurile externe nerambursabile postaderare primite în cadrul unor proiecte/programe/instrumente/facilități finanțate conform unor decizii/acorduri/ înțelegeri/memorandumuri ale Uniunii Europene și/sau ale altor donatori
- venituri proprii etc.
- o sinteză a cheltuielilor detaliate pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum și alineate, după caz Anexat - bugetul complet în format de date deschise, inclusiv programele de investiții publice, care se prezintă ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite
Informații legate de procesul de achiziții publice, achizițiile sectoriale și concesiunile de lucrări și servicii - lista de contracte încheiate (obiectul contractului, suma, procedura de achiziții publice folosită, numele câștigătorului)
- numărul de procese de achiziții pe categorii, pentru anul încheiat
- câte achiziții s-au realizat prin sistemul electronic din totalul achizițiilor desfășurate pe parcursul exercițiului anului calendaristic de raportare
- durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de achiziții
- număr de contestații formulate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
- câte proceduri au fost anulate sau sunt în procedura de anulare
Informații despre litigii în care este implicată instituția (în general, nu doar cele legate de achiziții publice) - număr de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată pe tipuri și obiectul lor, cu indicarea contextului litigiului
- câte au fost pierdute
- câte au fost câștigate
Organigrama Afișarea organigramei cu evidențierea numelor persoanelor cu funcții de conducere și a numărului de posturi ocupate, respectiv a numărului total de posturi disponibile, precum și a departamentelor cu date de contact
Informații despre managementul resurselor umane - informații despre fluctuația de personal
- numărul de concursuri organizate
- fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere
- numărul de funcții de conducere exercitate temporar
- venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri
RELAȚIA CU COMUNITATEA
Raport de activitate Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare Raportul de activitate va fi întocmit și publicat într-un document distinct, în conformitate cu prevederile anexei nr. 10 la normele metodologice.
Raport de activitate Legea nr. 52/2003, republicată) Raportul de activitate va fi întocmit și publicat într-un document distinct, în raportul anual de activitate al instituției făcându-se trimitere la acesta. Conform art. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată
Informații despre atragerea de resurse din comunitate - lucrul cu voluntari
- parteneriate cu alte instituții publice, mediul de afaceri, participări în asociații internaționale, înfrățiri
LEGISLAȚIE
Informații despre proiecte de acte normative inițiate de către instituție - nr. de inițiative
- denumirea fiecărui proiect, tipul de act normativ și subiectul abordat, codul actului normativ
- puncte de vedere la proiectele altor instituții
- priorități legislative pentru perioada următoare

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 4 la normele metodologice)

Model - Formular-tip cerere de informații de interes public

Denumirea autorității sau instituției publice . . . . . . . . . .

Sediul/Adresa . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . .,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate):

. . . . . . . . . .

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate:

Pe e-mail, la adresa . . . . . . . . . .
Pe e-mail în format editabil: . . . . . . . . . . la adresa . . . . . . . . . .
Pe format de hârtie, la adresa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulțumesc pentru solicitudine,

. . . . . . . . . .
semnătura petentului (opțional)

Numele și prenumele petentului . . . . . . . . . .

Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail . . . . . . . . . .

Profesia (opțional) . . . . . . . . . .

Telefon (opțional) . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 5 la normele metodologice)

Model - Reclamație administrativă (1)

Denumirea autorității sau instituției publice . . . . . . . . . .

Sediul/Adresa . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . .,

Prin prezenta formulez o reclamație administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, întrucât la cererea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . am primit un răspuns negativ, la data de . . . . . . . . . ., de la . . . . . . . . . . (completați numele respectivului funcționar)

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

. . . . . . . . . .

Documentele solicitate se încadrează în categoria informațiilor de interes public, din următoarele considerente:

. . . . . . . . . .

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de refuz al comunicării/netransmitere în termenul legal a informațiilor de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informație, conform legii, a fost lezat.

Vă mulțumesc pentru solicitudine,

. . . . . . . . . .
(semnătura petentului)

Numele și adresa petentului . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . .

Fax . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 6 la normele metodologice)

Model - Reclamație administrativă (2)

Denumirea autorității sau instituției publice . . . . . . . . . .

Sediul/Adresa . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . .,

Prin prezenta formulez o reclamație administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, întrucât la cererea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . nu am primit informațiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

. . . . . . . . . .

Documentele solicitate se încadrează în categoria informațiilor de interes public, din următoarele considerente:

. . . . . . . . . .

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informațiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informație, conform legii, a fost lezat.

Vă mulțumesc pentru solicitudine,

. . . . . . . . . .
(semnătura petentului)

Numele și adresa petentului . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . .

Fax . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 7 la normele metodologice)

Model - Scrisoare de răspuns la cerere

De la:

Denumirea autorității sau instituției publice . . . . . . . . . .

Sediul/Adresa . . . . . . . . . .

Persoana de contact * . . . . . . . . . .

Nr. ** . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .

Către:

Numele și prenumele petentului . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

* Funcționarul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

** Numărul curent din Registrul pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public.

Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . .,

În urma cererii dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., prin care, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, solicitați o copie de pe următoarele documente:

. . . . . . . . . .

1. vă trimitem, în anexa la prezenta scrisoare, informațiile solicitate;

2. vă informăm că informațiile solicitate nu au putut fi expediate în termenul inițial de 10 zile datorită complexității acestora, urmând să vă parvină în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii dumneavoastră;

3. vă informăm că pentru rezolvarea cererii dumneavoastră, întrucât instituția noastră nu deține informațiile la care faceți referire, solicitarea dumneavoastră a fost redirecționată către . . . . . . . . . . (instituția/autoritatea publică competentă) . . . . . . . . . ., de unde urmează să primiți răspuns;

4. vă informăm că informațiile solicitate nu se încadrează în categoria informațiilor de interes public, fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor.

Informațiile solicitate v-au fost furnizate în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opțional):

. . . . . . . . . .

Vă informăm că costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate sunt următoarele (când este cazul):

. . . . . . . . . .

După plata serviciilor de copiere a documentelor solicitate la casierie, în contul de trezorerie . . . . . . . . . . (al fiecărei autorități sau instituții publice) sau prin transfer bancar în contul . . . . . . . . . ., vă rugăm să vă prezentați pentru înmânarea documentelor solicitate.

Cu stimă,
. . . . . . . . . .
(semnătura funcționarului)

ANEXA Nr. 8 (Anexa nr. 8 la normele metodologice)

Model - Răspuns la reclamație

De la:

Denumirea autorității sau instituției publice . . . . . . . . . .

Sediul/Adresa . . . . . . . . . .

Persoana de contact . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

Către:

Numele și prenumele petentului . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . .,

În urma reclamației dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, după răspunsul negativ primit/întârzierea răspunsului la cererea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., prin care, conform legii sus-menționate, solicitați documentele de mai jos:

. . . . . . . . . .

vă informăm că decizia de a nu primi (la termen) documentele solicitate:

1. se încadrează în prevederile legii, fiind vorba despre informații exceptate de la accesul liber al cetățenilor;

2. nu se încadrează în prevederile legii, fiind o eroare a unui funcționar.

Funcționarul vinovat pentru decizia eronată în ceea ce vă privește a fost sancționat cu . . . . . . . . . .

Al dumneavoastră,
. . . . . . . . . .
(semnătura conducătorului autorității sau instituției publice)

ANEXA Nr. 9 (Anexa nr. 9 la normele metodologice)

1. Model - Registru pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public și pentru gestionarea procesului de acces la informații de interes public

NOTĂ:

Folosirea acestor registre va permite o ușoară realizare a raportului anual de activitate.

Nr. și data cererii Modalitatea de primire a cererii1 Numele și prenumele solicitantului Persoană fizică/Persoană juridică Informațiile solicitate Domeniul de interes2 Natura răspunsului3 Modul de comunicare4 Termen5 (zile) Nr. și data răspunsului

1 Verbal/Electronic/Suport hârtie.

2

* Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)

* Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice

* Acte normative, reglementări

* Activitatea liderilor instituției

* Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001

* Altele (cu menționarea acestora)

3 Soluționată favorabil/Informație exceptată/Redirecționată/Alte motive (precizare).

4 Verbal/Electronic/Suport hârtie.

5 5 zile/10 zile/30 de zile/termen depășit.

2. Model - Registru reclamații administrative și plângeri în instanță

Numărul de reclamații administrative la adresa instituției publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare Numărul de plângeri în instanță la adresa instituției în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare
Soluționate favorabil Respinse În curs de soluționare Total Soluționate favorabil Respinse În curs de soluționare Total

ANEXA Nr. 10 (Anexa nr. 10 la normele metodologice)

Model - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
(antet)
Numele autorității sau instituției publice . . . . . . . . . .

Elaborat
. . . . . . . . . .
Responsabil/Șef compartiment

RAPORT DE EVALUARE
a implementării Legii nr. 544/2001 în anul . . . . . . . . . .

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, în anul . . . . . . . . . ., prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informații de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituției a fost:

□ Foarte bună

□ Bună

□ Satisfăcătoare

□ Nesatisfăcătoare

Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul . . . . . . . . . .:

I. Resurse și proces

1. Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes public?

□ Suficiente

□ Insuficiente

2. Apreciați că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informațiilor de interes public sunt:

□ Suficiente

□ Insuficiente

3. Cum apreciați colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției dumneavoastră în furnizarea accesului la informații de interes public:

□ Foarte bună

□ Bună

□ Satisfăcătoare

□ Nesatisfăcătoare

II. Rezultate

A. Informații publicate din oficiu

1. Instituția dumneavoastră a afișat informațiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare?

□ Pe pagina de internet

□ La sediul instituției

□ În presă

□ În Monitorul Oficial al României

□ În altă modalitate: . . . . . . . . . .

2. Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați?

□ Da

□ Nu

3. Care sunt soluțiile pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate, pe care instituția dumneavoastră le-au aplicat?

a) . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . .

4. A publicat instituția dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele minimale prevăzute de lege?

□ Da, acestea fiind: . . . . . . . . . .

□ Nu

5. Sunt informațiile publicate într-un format deschis?

□ Da

□ Nu

6. Care sunt măsurile interne pe care intenționați să le aplicați pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?

. . . . . . . . . .

B. Informații furnizate la cerere

1. Numărul total de solicitări de informații de interes public În funcție de solicitant După modalitatea de adresare
de la persoane fizice de la persoane juridice pe suport hârtie pe suport electronic verbal
Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)
b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice
c) Acte normative, reglementări
d) Activitatea liderilor instituției
e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare
f) Altele, cu menționarea acestora:
2. Număr total de solicitări soluționate favorabil Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes
Redirecționate către alte instituții în 5 zile Soluționate favorabil în termen de 10 zile Soluționate favorabil în termen de 30 zile Solicitări pentru care termenul a fost depășit Comunicare electronică Comunicare în format hârtie Comunicare verbală Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice Acte normative, reglementări Activitatea liderilor instituției Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare Altele (se precizează care)

3. Menționați principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:

3.1. . . . . . . . . . .

3.2. . . . . . . . . . .

3.3. . . . . . . . . . .

4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?

4.1. . . . . . . . . . .

4.2. . . . . . . . . . .

5. Număr total de solicitări respinse Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes
Exceptate, conform legii Informații inexistente Alte motive (cu precizarea acestora) Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice Acte normative, reglementări Activitatea liderilor instituției Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare Altele (se precizează care)

5.1. Informațiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informațiilor solicitate):

. . . . . . . . . .

6. Reclamații administrative și plângeri în instanță

6.1. Numărul de reclamații administrative la adresa instituției publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare 6.2. Numărul de plângeri în instanță la adresa instituției în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare
Soluționate favorabil Respinse În curs de soluționare Total Soluționate favorabil Respinse În curs de soluționare Total

7. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public

7.1. Costuri

Costuri totale de funcționare ale compartimentului Sume încasate din serviciul de copiere Contravaloarea serviciului de copiere (lei/pagină) Care este documentul care stă la baza stabilirii contravalorii serviciului de copiere?

7.2. Creșterea eficienței accesului la informații de interes public

a) Instituția dumneavoastră deține un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public ?

□ Da

□ Nu

b) Enumerați punctele pe care le considerați necesar a fi îmbunătățite la nivelul instituției dumneavoastră pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:

c) Enumerați măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...