Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Normele tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declarației vamale la import din 24.06.2016

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 503 din 05 iulie 2016.

În vigoare de la 05 iulie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

TITLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme stabilesc procedura de declarare a mărfurilor la import utilizând Sistemul român de procesare automată a declarației vamale la import.

Art. 2. -

Sistemul român de procesare automată a declarației vamale la import este un sistem bazat pe o aplicație informatică, denumită în continuare aplicația RCDPS, care asigură transmiterea electronică a datelor.

Art. 3. -

Normele tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declarației vamale la import se aplică tuturor mărfurilor care sunt declarate pentru import.

Art. 4. -

În sensul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

a) DEI - document electronic de import: declarație vamală sub formă electronică, fără elemente de securitate și siguranță, întocmită în aplicația RCDPS, în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei și care conține datele menționate în anexa 9 la acest regulament;

b) DEISS - document electronic de import cu elemente de securitate și siguranță: declarație vamală sub formă electronică, cu elemente de securitate și siguranță, întocmită în aplicația RCDPS, în situația menționată la art. 130 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, denumit în continuare cod, pentru plasarea mărfurilor în unul dintre regimurile vamale prevăzute la art. 14 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei și care conține datele menționate în anexa 9 la acest regulament;

c) MRN - număr unic de înregistrare al DEI/DEISS, alocat de aplicația RCDPS;

d) discrepanțe minore - orice eroare materială care, în principal, nu afectează operațiunea de import în cauză;

e) discrepanțe majore - orice eroare care împiedică acordarea liberului de vamă și care nu poate fi tratată ca o discrepanță minoră;

f) birou vamal de primă intrare - biroul vamal definit la art. 1 pct. 15 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii;

g) birou vamal de import - biroul vamal definit la art. 159 alin. (3) din cod.

TITLUL II Declararea mărfurilor la import utilizând declarația vamală sub formă electronică

CAPITOLUL I Întocmirea și înregistrarea declarației vamale sub formă electronică

Art. 5. -

Declararea mărfurilor la import se realizează prin completarea de către declarant, în aplicația RCDPS, a DEI/DEISS, în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei.

Art. 6. -

(1) După completare, DEI/DEISS se transmite prin intermediul aplicației RCDPS către biroul vamal competent, cu respectarea dispozițiilor cuprinse la art. 170 din cod.

(2) DEI se depune la biroul vamal de import.

(3) DEISS se depune la biroul vamal de primă intrare pe teritoriul României.

(4) Depunerea și înregistrarea DEI/DEISS la biroul vamal competent sunt certificate declarantului prin comunicarea MRN-ului aferent acesteia, atribuit în mod automat de către aplicația RCDPS.

CAPITOLUL II Acceptarea declarației vamale sub formă electronică

Art. 7. -

Documentul tipărit după forma DEI/DEISS din aplicația RCDPS, semnat de către declarant, se depune la biroul vamal competent însoțit de documentele justificative în condițiile prevăzute la art. 163 din cod.

Art. 8. -

Lucrătorul vamal identifică DEI/DEISS în aplicația RCDPS pe baza MRN-lui alocat acesteia și verifică existența documentelor în condițiile prevăzute la art. 163 din cod.

Art. 9. -

(1) În cazul în care respectă dispozițiile stabilite la art. 172 din cod, acceptarea DEI/DEISS este comunicată declarantului prin intermediul aplicației RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea "DV Acceptată".

(2) Dacă DEI/DEISS nu este acceptată, biroul vamal comunică aceasta declarantului prin intermediul aplicației RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea "DV Neacceptată", informându-l totodată despre motivele neacceptării.

CAPITOLUL III Decizia de control

Art. 10. -

În situația în care, în urma efectuării analizei de risc, pe baza informațiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operațiunea de import, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele justificative și/sau mărfurile declarate, această decizie este menționată în DEI/DEISS prin înscrierea în câmpul "Rezultatul controlului" a codului "A2" cu semnificația "Considerat satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea "Declarație în așteptarea efectuării plății datoriilor vamale".

Art. 11. -

(1) Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele justificative și/sau mărfurile declarate, această decizie este comunicată declarantului prin intermediul aplicației RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea "DV sub control documentar" sau "Declarație de import sub control fizic".

(2) Biroul vamal solicită declarantului/reprezentantului vamal punerea la dispoziție a documentelor justificative pentru aplicarea dispozițiilor regimului vamal pentru care mărfurile sunt declarate.

(3) Controlul se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 188-192 din cod și ale art. 238-244 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

CAPITOLUL IV Efectuarea controlului

Art. 12. -

Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanțe între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative și/sau mărfurile controlate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în DEI/DEISS prin înscrierea în câmpul "Rezultatul controlului" a codului "A1" cu semnificația "Satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea "Declarație în așteptarea efectuării plății datoriilor vamale".

Art. 13. -

Atunci când în timpul efectuării controlului se constată discrepanțe între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative și/sau mărfurile controlate, lucrătorul vamal decide dacă acestea sunt considerate minore sau majore.

Art. 14. -

(1) În situația în care se constată discrepanțe minore între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative și/sau mărfurile controlate, acestea sunt comunicate declarantului pentru rezolvare, stabilindu-i-se un termen de răspuns conform prevederilor art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446. Comunicarea se face prin intermediul aplicației RCDPS prin înscrierea în DEI/DEISS, în câmpul "Rezultatul controlului", a codului "A4" cu semnificația "Discrepanțe minore" și trecerea DEI/DEISS în starea "DV în așteptarea acceptării discrepanțelor minore de către declarant".

(2) Dacă declarantul comunică că acceptă modificarea datelor ce au generat discrepanțe, lucrătorul vamal modifică declarația conform celor constatate și înscrie în DEI/DEISS, în câmpul "Rezultatul controlului", codul "A1" cu semnificația "Satisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea "Declarație în așteptarea efectuării plății datoriilor vamale".

(3) În cazul în care declarantul comunică faptul că nu acceptă modificarea datelor din DEI/DEISS sau termenul acordat a expirat, lucrătorul vamal înscrie în DEI/DEISS, în câmpul "Rezultatul controlului", codul "B1" cu semnificația "Nesatisfăcător" și comunică acest rezultat declarantului prin intermediul aplicației RCDPS prin trecerea DEI/DEISS în starea "Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă.

Art. 15. -

(1) Când în urma controlului se constată discrepanțe majore între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele justificative și/sau mărfurile controlate, acestea sunt comunicate declarantului.

(2) Înainte de luarea deciziei de a nu acorda liberul de vamă lucrătorul vamal comunică, prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor, declarantului motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum și ale art. 8 și 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.

(3) Declarantului/Reprezentantului i se acordă posibilitatea să își exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care i-ar fi nefavorabilă în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.

(4) Dacă fie din analiza punctului de vedere al declarantului/reprezentantului, fie la expirarea termenului acordat, menționat la alin. (2) lucrătorul vamal decide că discrepanțele sunt în continuare majore, rezultatul este comunicat prin intermediul aplicației RCDPS, prin înscrierea în DEI/DEISS, în câmpul "Rezultatul controlului", a codului "B1" cu semnificația "Nesatisfăcător", DEI/DEISS trecând în starea "Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă.

CAPITOLUL V Plata datoriei vamale

Art. 16. -

(1) Lucrătorul vamal cu atribuții financiar-contabile verifică efectuarea de către declarant a plății datoriei vamale și a celorlalte taxe exigibile la plasarea mărfurilor sub regimul vamal respectiv și/sau, după caz, constituirea garanției.

(2) Când se constată efectuarea plății și/sau garantării sumelor respective se procedează la validarea plății/constituirii garanției, DEI/DEISS trecând în starea "DV În așteptarea liberului de vamă".

(3) În cazul în care se constată neefectuarea plății și/sau, după caz, a garantării sumelor respective, aceasta se comunică declarantului, stabilindu-i-se un termen conform prevederilor art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446, pentru remedierea situației. Comunicarea se face prin intermediul aplicației RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea "DV transmisă la declarant pentru rezolvarea problemelor legate de plata/garantarea datoriei vamale".

(4) În situația prevăzută la alin. (3), efectuarea plății și/sau, după caz, a garantării sumelor respective de către declarant se comunică biroului vamal prin trecerea DEI/DEISS în starea "DV în așteptarea liberului de vamă". Neefectuarea plății și/sau, după caz, a garantării sumelor respective de către declarant sau expirarea termenului acordat pentru remedierea situației determină trecerea DEI/DEISS în starea "Respins pentru import", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă, fiind aplicabile prevederile art. 198 alin. (1) lit. (b) pct. (iii) din cod.

CAPITOLUL VI Liberul de vamă

Art. 17. -

(1) Liberul de vamă se acordă conform dispozițiilor stabilite la art. 194-195 din cod, art. 245-246 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.

(2) Data acordării liberului de vamă este înscrisă în DEI/DEISS și se comunică declarantului prin intermediul aplicației RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea "Liber de vamă".

Art. 18. -

La cererea declarantului/reprezentantului, lucrătorul vamal responsabil cu acordarea liberului de vamă autentifică un exemplar pe suport hârtie al declarației vamale, tipărit din aplicația RCDPS, pe hârtie obișnuită format A4 și care certifică înscrisurile din DEI/DEISS pentru care s-a acordat liber de vamă. Autentificarea datelor înscrise în acest document se face prin aplicarea semnăturii și a ștampilei lucrătorului vamal.

CAPITOLUL VII Modificarea și invalidarea declarației vamale sub formă electronică

A. Modificarea și invalidarea declarației vamale sub formă electronică înainte de acordarea liberului de vamă

Art. 19. -

(1) În aplicarea art. 173 din cod și cu respectarea condițiilor prevăzute la acest articol, cererea de modificare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicația RCDPS și se transmite biroului vamal competent, declarația trecând în starea "DV sub rectificare la declarant".

(2) Documentele care stau la baza modificărilor solicitate se depun la biroul vamal însoțite de un document tipărit după cererea de rectificare din aplicația RCDPS, semnat de către declarant.

Art. 20. -

Dacă cererea de modificare este acceptată de către biroul vamal, declarantul procedează la modificarea DEI/DEISS conform datelor menționate în cerere, declarația trecând în starea "Acceptată". Declarația vamală rectificată păstrează MRN-ul și data acceptării declarației inițiale.

Art. 21. -

(1) În cazul în care biroul vamal decide că există motive de respingere a cererii, acesta comunică declarantului motivele respingerii.

(2) Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii lucrătorul vamal comunică declarantului, prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor, motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum și ale art. 8 și 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.

(3) Declarantului/Reprezentantului i se acordă posibilitatea să își exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care i-ar fi nefavorabilă în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.

(4) Dacă fie din analiza punctului de vedere al declarantului, fie la expirarea termenului acordat, menționat la alin. (3), lucrătorul vamal decide respingerea cererii, acesta comunică declarantului motivele respingerii, precum și calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condițiilor și termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul aplicației RCDPS, declarația trecând în starea "DV Acceptată - rectificare neautorizată".

Art. 22. -

(1) În aplicarea art. 174 din cod și cu respectarea condițiilor prevăzute la acest articol, cererea de invalidare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicația RCDPS și se transmite biroului vamal competent.

(2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal însoțite de un document tipărit după cererea de invalidare din aplicația RCDPS, semnat de către declarant.

Art. 23. -

Dacă cererea de invalidare este acceptată de biroul vamal, lucrătorul vamal desemnat procedează la invalidarea informatică a declarației, DEI/DEISS trecând în starea "DV Invalidată".

Art. 24. -

(1) În cazul în care biroul vamal decide că există motive de respingere a cererii se aplică prevederile art. 21 alin. (2) și (3).

(2) Dacă, fie din analiza punctului de vedere al declarantului, fie la expirarea termenului acordat, lucrătorul vamal decide respingerea cererii, acesta comunică declarantului motivele respingerii, precum și calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condițiilor și termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, declarația trecând în starea "Acceptată".

B. Modificarea și invalidarea declarației vamale sub formă electronică după acordarea liberului de vamă

Art. 25. -

(1) În aplicarea art. 173 alin. (3) din cod și cu respectarea condițiilor prevăzute la acest articol, cererea de modificare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicația RCDPS și se transmite biroului vamal competent.

(2) Documentele care stau la baza modificărilor solicitate se depun la biroul vamal însoțite de un document tipărit după cererea de modificare din aplicația RCDPS, semnat de către declarant.

Art. 26. -

Dacă biroul vamal acceptă cererea de modificare, datele din DEI/DEISS sunt modificate de către lucrătorul vamal desemnat, corespunzător datelor solicitate în cerere. Declarația vamală modificată păstrează MRN-ul, data acceptării și data acordării liberului de vamă ale declarației inițiale.

Art. 27. -

În cazul în care biroul vamal respinge cererea de modificare, acesta comunică declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum și ale art. 8 și 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei, precum și calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condițiilor și termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 28. -

(1) În aplicarea art. 148 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 și cu respectarea condițiilor prevăzute la acest articol, cererea de invalidare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicația RCDPS și se transmite biroului vamal competent.

(2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal însoțite de un document tipărit după cererea de invalidare din aplicația RCDPS, semnat de către declarant.

Art. 29. -

Prevederile art. 23 se aplică în mod corespunzător.

Art. 30. -

În cazul în care biroul vamal respinge cererea de invalidare, acesta comunică declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum și ale art. 8 și 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei, precum și calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condițiilor și termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

TITLUL III Procedura alternativă

Art. 31. -

Procedura alternativă se utilizează numai în cazul DEI și doar în situația în care aplicația RCDPS nu funcționează.

Art. 32. -

(1) Utilizarea procedurii alternative și a formularelor utilizate se agreează de către biroul vamal. La luarea deciziei de utilizare a procedurii alternative biroul vamal se asigură că orice declarație vamală înregistrată în aplicația RCDPS, care nu a fost procesată datorită nefuncționării aplicației, se invalidează.

(2) Declarantul/Reprezentantul vamal este obligat să informeze în scris biroul vamal în legătură cu orice operațiune de import, înregistrată în aplicația RCDPS și care nu a primit liber de vamă, pentru a cărei finalizare se solicită utilizarea procedurii alternative.

Art. 33. -

Biroul vamal acceptă o declarație vamală pe suport hârtie, cu condiția ca aceasta să fie întocmită în conformitate cu prevederile din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei:

a) fie prin intermediul documentului administrativ unic tipărit pe hârtie specială, prevăzut la lit. A din apendicele C1 la anexa 9 a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei;

b) fie utilizând un formular de declarație vamală de import tipărit pe hârtie obișnuită, prevăzut în apendicele B1-D1 la anexa 9 a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei.

Art. 34. -

(1) Orice declarație vamală introdusă în aplicația RCDPS, care nu a fost procesată datorită nefuncționării aplicației și pentru care a fost luată decizia de utilizare a procedurii alternative, se invalidează de biroul vamal imediat ce a fost restabilită funcționarea aplicației.

(2) Declarațiile vamale care au fost întocmite în procedură alternativă și au primit liber de vamă sunt preluate în sistemul informatic în maximum 24 de ore de la restabilirea funcționării aplicației.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...