Revista de Drept social nr. 3/2015

Cadru didactic. Angajare pe post, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Târgu Mureș

06 noiembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cauza răspunderii patrimoniale este legată de procedura de afișare, verificare, publicare, prevăzută de Ordinul MECTS nr. 6239/2012, care este anterioară și totodată constituie un element care stă la baza emiterii deciziei de numire.

Imposibilitatea reclamantului intimat de a-și desfășura activitatea pe postul scos la concurs și pentru care a obținut repartizarea prin decizia nr. 46/2013, este cauzată de apelantul pârât, fiind întrunite elementele răspunderii patrimoniale, prevăzute de art. 253 din Codul muncii.

Prin sentința civilă nr. 1698 din 26 noiembrie 2014 pronunțată de Tribunalul Mureș, secția civilă, în dosar nr. 1292/102/2014, s-a respins excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Inspectoratul Școlar Județean Mureș, și, pe fondul cauzei, s-a admis în parte acțiunea civilă formulată de reclamantul M. S. M., în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Școlar Județean Mureș, a obligat pârâtul la plata în favoarea reclamantului a unei despăgubiri egale cu toate drepturile salariale, indexate și reactualizate, și cu valoarea tichetelor de masă ce i s-ar fi cuvenit reclamantului dacă ar fi fost angajat pe postul de profesor educație fizică și sport, despăgubiri cuvenite pentru perioada cuprinsă între data de 20.09.2013 și data pronunțării prezentei hotărâri, a respins restul pretențiilor formulate de reclamant, ca neîntemeiate, a obligat pârâtul la plata în favoarea reclamantului a sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. S-a respins acțiunea civilă formulată de reclamantul M. S. M., în contradictoriu cu pârâta Școala Gimnazială Ibănești. Instanța de fond a dispus obligarea reclamantului la plata în favoarea pârâtei a sumei de 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, respingând restul sumelor solicitate cu acest titlu.

Instanța de fond a reținut că excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de pârâtul Inspectoratul Școlar Județean Mureș este neîntemeiată, reținând că potrivit prevederilor art.57 alin.1 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, anexă la Ordinul MECTS nr.6239/2012, Inspectoratul Școlar Județean Mureș este răspunzător de modul de întocmire a listelor cu posturile vacante și de modul în care se desfășoară concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante.

Pe fondul cauzei, prima instanță a redat succesiunea împrejurărilor care, împreună, constituie starea de fapt a cauzei și a apreciat că în sarcina pârâtei Școala Gimnazială Ibănești nu poate fi reținută vreo culpă în modul în care au fost procesate datele cu privire la postul vacant pentru anul școlar 2013-2014 de educație fizică și sport ( la Școala Gimnazială Ibănești Pădure și la Școala Gimnazială Dulcea) întrucât datele comunicate Inspectoratului Școlar Județean Mureș au fost corecte, iar modul cum a procedat în privința angajării numitului P. F. V. pe acest post a fost conform legii. S-a apreciat că această pârâtă n poate cădea în pretenții față de reclamant.

S-a reținut că față de modul deficitar în care a procedat pârâtul Inspectoratul Școlar Județean Mureș la procesarea datelor privind postul vacant în discuție - introducând sub codul 4460 un post vacant la o unitate de învățământ care nu există (Școala Gimnazială „C.P.P.” Ibănești), fapt care a atras imposibilitatea angajării reclamantului în postul pentru care a obținut repartizarea urmare a îndeplinirii condițiilor de promovare a concursului la care a participat, acestui pârât îi revine culpa pentru faptul că reclamantul a fost lipsit de posibilitatea de a desfășura activitatea de profesor educație fizică și sport. În drept s-au reținut prevederile art. 253 din Codul muncii. S-a dispus obligarea pârâtului la plata către reclamant a despăgubirilor materiale egale cu drepturile salariale indexate și reactualizate și cu valoarea tichetelor de masă ce i s-ar fi cuvenit reclamantului dacă ar fi fost angajat pe postul de profesor educație fizică și sport, pentru perioada cuprinsă între 20.09.2013 și data pronunțării sentinței (s-a avut în vedere ca limită temporară, faptul că încadrarea reclamantului pe postul de profesor specializarea educație fizică și sport în cadrul Școlii Gimnaziale Ibănești Pădure nu este posibilă, deoarece angajarea pe acest post a numitului P. F. V. a fost realizată legal, precum și faptul că pârâtul Inspectoratul Școlar Județean Mureș nu are ca atribuție, angajarea cadrelor didactice la școli).

Instanța de fond a apreciat nefondată cererea reclamantului de obligare a pârâtului la plata de daune morale pe motiv că acesta nu a dovedit cauzarea unui prejudiciu de imagine, ori faptul că i-ar fi fost afectată sănătatea sau că i s-ar fi aplicata un tratament discriminatoriu (în sensul invocat prin motivele cererii de chemare în judecată).

Cu privire la cheltuielile de judecată, s-au avut în vedere prevederile art. 453 din Codul de procedură civilă.

Împotriva acestei hotărâri pârâtul Inspectoratul Școlar Județean Mureș a declarat în termen legal apel, prin care solicită schimbarea în tot a sentinței atacate în sensul respingerii acțiunii civile formulată de reclamantul M. S. - M..

În dezvoltarea motivelor de apel, pârâtul susține că instanța de fond în mod greșit a respins excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Arată că această excepție a fost analizată de instanța de fond prin raportare la prevederile art.57 alin.1 și art.70 alin.1 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, anexă la Ordinul MECTS nr. 6239/2012, însă în speță ar fi trebuit analizată prin raportare la prevederile Ordinului MEN nr.4959 din 2 septembrie 2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor/catedrelor didactice care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Concursul din 19.09.2013 la care a participat reclamantul a fost organizat după începerea anului școlar, prin urmare sub incidența Ordinului MEN nr. 4959/2013, unde inspectoratul școlar nu mai are competențe, organizarea și desfășurarea concursului, precum și emiterea deciziilor fiind de competența comisiilor de la nivelul centrelor de concurs.

Apelantul formulează apoi critici cu privire la soluția pronunțată de prima instanță pe fondul cauzei, arătând că acțiunea civilă formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtul apelant ISJ Mureș a fost admisă în parte, pe când acțiunea civilă formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtul intimat Școala Gimnazială Ibănești a fost respinsă ca neîntemeiată. Apelanta susține că prima instanță a apreciat greșit că ar fi trebuit să publice orele vacante pe Școala Ibănești-Pădure și pe Școala Gimnazială Dulcea, arătând că orele vacante au fost publicate în mod corect pe școala cu personalitate juridică, respectiv Școala Gimnazială Ibănești. Iar în ceea ce privește aspectul potrivit căruia Inspectoratul Școlar Județean Mureș a consemnat Școala Gimnazială „C.P.P.” Ibănești, apelanta arată că aplicația informativă în care se introduc și se centralizează datele primite de la unitățile de învățământ este preluată din Baza de Date Națională a Educației (B.D.N.E.), care conține rețeaua unităților de învățământ - care operează în această bază și își reactualizează datele. Susține pentru aceste motive că este culpa unității de învățământ Școala Gimnazială Ibănești că nu a operat modificările și corecturile necesare în baza de date. Aplicația informativă privind posturile vacante preia informațiile în forma în care se găsesc în B.D.N.E, nu poate modifica rețeaua școlară și nici denumirea unităților de învățământ.

Apelanta critică în continuare dispoziția de acordare în favoarea reclamantului intimat a tichetelor de masă, arătând că în sistemul de învățământ preuniversitar nu se acordă tichete de masă, neexistând vreun act normativ care să prevadă acest drept.

Se susține în continuare că instanța de fond în mod eronat a dispus obligarea apelantei pârâte la plata în favoarea reclamantului intimat a unei despăgubiri egale cu toate drepturile salariale, indexate și reactualizate, ce i s-ar fi cuvenit reclamantului dacă ar fi fost angajat pe postul de profesor educație fizică și sport, despăgubiri cuvenite pentru perioada cuprinsă între data de 20.09.2013 și data pronunțării hotărârii. Se invocă faptul că prima instanță ar fi acordat mai mult decât s-a cerut, apelanta arătând că prin cererea de chemare în judecată aceste pretenții au fost solicitate de reclamant pentru perioada cuprinsă între 20.09.2013 și data efectivă a reintegrării. Arată că în fapt, reclamantul intimat recunoaște că s-a prezentat la post la data de 23.09.2013, astfel că perioada de început ar putea fi eventual 23.09.2013. Iar începând cu data de 01.09.2014 reclamantul ocupă postul de profesor de educație fizică la Colegiul Silvic Gurghiu, astfel că data efectivă a reintegrării este 31.08.2014.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...