Revista de Drept social nr. 2/2015

Procedura aplicabilă sancționării disciplinare în cazul unui contract individual de muncă încheiat între un sportiv și o structură sportivă, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Pitești

30 iunie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Răspunderea disciplinară presupune o procedură finalizată printr-o decizie de sancționare ale cărei condiții de valabilitate sunt reglementate prin normele imperative prevăzute de art.252 alin.2 Codul muncii.

Existența unei reglementări de aplicare a sancțiunii disciplinare în regulamentele de ordine interioară ale structurii sportive nu exclude aplicarea normelor prevăzute de art.247 Codul muncii și cele privind condițiile deciziei de sancționare având în vedere caracterul lor imperativ.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vâlcea, contestatoarea B.A.M., l-a chemat în judecată pe intimatul Handbal Club Municipal Baia Mare, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunța, să se constate nulitatea deciziei de sancționare și, pe cale de consecință, a sancțiunii care a fost aplicată prin adresa nr. 559/23.10.2013, sancțiune constând în penalizare, în cuantum de 2500 RON și să se dispună obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că prin adresa menționată, în baza art.28 și art.30 din Regulamentul de ordine interioară al clubului nr.378/19.07.2013, i-a fost aplicată sancțiunea a cărei anulare o solicită.

Decizia de sancționare și sancțiunea, sunt nule, întrucât nu a fost efectuată cercetarea disciplinară prealabilă, conform art.251 din Codul muncii. Decizia de sancționare nu cuprinde elementele obligatorii menționate de disp. art.252 Codul muncii. Nu se precizează data săvârșirii pretinselor abateri disciplinare, pentru a se putea verifica îndeplinirea condițiilor prev. de art.252 alin.1 Codul muncii. Au fost încălcate dispozițiile art.249 alin.1 Codul muncii, conform cu care, amenzile disciplinare sunt interzise. Pentru pretinsele abateri descrise și sancționate de articole distincte din ROI nr.378/2013, i-a fost aplicată o singură sancțiune, al cărei cuantum nu este prevăzut de nici unul dintre cele două articole. Nu a săvârșit nici una dintre pretinsele abateri, astfel cum sunt ele menționate în art.28 și art.30 din ROI.

Intimatul Handbal Club Municipal Baia Mare a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepția necompetenței generale a instanțelor judecătorești, iar în subsidiar, excepția necompetenței materiale a Secției I civilă a Tribunalului Vâlcea.

Pe fondul cauzei, intimatul a solicitat respingerea ca nefondată a contestației, având în vedere că aceasta a săvârșit mai multe abateri disciplinare, fiindu-i aplicată sancțiunea penalizării pecuniare, conform dispozițiilor art.2 alin.3 din Contractul nr.278/12.06.2013 și art.28 și 30 din ROI al HCM Baia Mare, anexă la contract, urmare a nerespectării regulamentelor clubului.

Cercetarea s-a efectuat conform ROI al HCM Baia Mare, Regulamentului disciplinar al Federației Române de Handbal și nu sunt aplicabile prevederile din Codul muncii privind cercetarea prealabilă.

Prin cererea de la fila 72 din dosar, contestatoarea și-a completat cererea de chemare în judecată, în sensul că a invocat nulitatea deciziei de sancționare prin prisma faptului că aceasta din urmă nu putea să aplice o altă sancțiune disciplinară, în afara celor stabilite expres de disp. art. 248 Codul muncii și nici nu poate înscrie în Regulamentul intern alte asemenea sancțiuni, un alt regim sancționator, decât cel prev. de art.248 Codul muncii, neputând fi stabilit conform alin.2 al articolului respectiv, decât prin statute profesionale aprobate prin lege specială.

În ședința publică din data de 03 aprilie 2014, instanța a respins excepția necompetenței generale a instanțelor judecătorești și excepția necompetenței materiale a Secției I civile a Tribunalului Vâlcea, pentru motivele menționate în preambulul prezentei sentințe.

Prin sentința civilă nr.512 din 03 aprilie 2014, Tribunalul Vâlcea a admis cererea, a constatat nulitatea deciziei de sancționare a contestatoarei și a sancțiunii care i-a fost aplicată acesteia prin adresa nr. 559/23.10.2013, sancțiune constând în penalizarea în cuantum de 2.500 RON, fiind obligat intimatul la plata către contestatoare a sumei de 1.500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această soluție, instanța de fond a reținut următoarele:

Între părți s-a încheiat contractul nr.278/12.06.2013, prin care contestatoarea s-a obligat să practice jocul de handbal pentru Echipa HCM Baia Mare, având drept de joc și să respecte întocmai statutul și regulamentele Clubului HCM Baia Mare, ale Federației Române de Handbal, ale Federației Internaționale de Handbal și ale Federației Europene de Handbal. Contractul a intrat în vigoare la data de 01 iulie 2013, urmând să expire la data de 30 iunie 2016.

În ceea ce privește natura juridică a acestui contract, s-a avut în vedere că potrivit dispozițiilor art.14 alin.2 lit.b din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului: ,,Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv îndeplinește următoarele condiții: b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă sau o convenție civilă în condițiile legii.”.

Așadar, părțile puteau încheia fie un contract individual de muncă, fie o convenție civilă, în condițiile legii.

Având în vedere mențiunile exprese ale art.2 alin.4 din Contractul nr.278/12.04.2013, conform cărora: ,,Prezentul contract, ROI, precum și eventualele modificări ale contractului, sunt realizate sau vor fi realizate în condițiile respectării legislației muncii și regulamentelor sportive de ramură.”, precum și termenii folosiți în cuprinsul contractului, specifici raporturilor de muncă (salariu, obligații de serviciu etc.), instanța apreciază că între părți s-a încheiat un contract de muncă, iar nu o convenție civilă, drept consecință, prezentul litigiu este unul de muncă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...