Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 74/2009 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 3433 alin. 1 din Codul de procedură civilă

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 aprilie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Tudorel Toader - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Simona Ricu - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor ~art. 343~3 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială Space Comerț - S.R.L. din București în Dosarul nr. 108/2008 al Curții de Arbitraj Comercial Internațional.

La apelul nominal se prezintă, pentru Societatea Comercială Anchor Grup - S.A. din București, avocata Paraschiva Șuică-Neagu, lipsind autoarea excepției, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Avocatul părții prezente solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, arătând că prevederile de lege criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate, deoarece, în temeiul clauzei arbitrale, oricare dintre părți se poate adresa tribunalului arbitral competent în vederea soluționării unui litigiu intervenit între aceștia. Totodată, accesul liber la justiție este asigurat prin posibilitatea adresării către un tribunal arbitral a cărui hotărâre poate fi atacată la instanța de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate. Invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 10 septembrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 108/2008, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3433 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială Space Comerț - S.R.L. din București.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile de lege criticate contravin art. 16 alin. (1) și art. 21 din Constituție, precum și art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, deoarece instituirea competenței curții de arbitraj de a soluționa un litigiu privind executarea unui contract de închiriere restrânge accesul pârâtei la justiție și o pune în situație de inegalitate în raport cu alte subiecte de drept.

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional consideră excepția neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituționale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art.1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 3433 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care au următoarea redactare: "Încheierea convenției arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competența instanțelor judecătorești."

Textele constituționale invocate sunt cele ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi și ale art. 21 privind accesul liber la justiție. Este invocată și încălcarea art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzei într-un termen rezonabil.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține următoarele:

Prevederile art. 3433 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu exclud de la competența instanțelor judecătorești litigiile care fac obiectul unei convenții arbitrale. Curtea constată că arbitrajul se organizează și se desfășoară potrivit convenției arbitrale încheiate între părți, fie sub forma unei clauze compromisorii înscrise în contractul principal, fie sub forma unei înțelegeri de sine stătătoare, denumită compromis, și prin urmare părțile au libertatea de a alege modalitatea de soluționare a litigiului. Litigiul dedus instanței de arbitraj comercial se finalizează printr-o hotărâre arbitrală, care însă, potrivit art. 364 din Codul de procedură civilă, poate fi desființată printr-o acțiune în anulare soluționată de către instanțele judecătorești competente. Ca atare, dispozițiile legale care reglementează arbitrajul nu contravin dispozițiilor constituționale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justiție, precum și celor cuprinse în art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Curtea nu poate reține nici încălcarea principiului egalității între părți, întrucât procedura reglementată de acestea nu încalcă drepturile procesuale ale părților prevăzute în Codul de procedură civilă și nici alte drepturi sau libertăți ale acestora.

De altfel, asupra constituționalității prevederilor art. 340-~368~ din Codul de procedură civilă Curtea s-a pronunțat într-o cauză în care criticile de neconstituționalitate vizau, între altele, și încălcarea art. 21 din Constituție. Astfel, prin Decizia nr. 8 din 9 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 31 ianuarie 2007, Curtea a reținut că "incidența dispozițiilor legale criticate este subsecventă acordului de voință intervenit între părțile care au încheiat convenția arbitrală și care au optat pentru soluționarea litigiului de către un tribunal arbitral. Împrejurarea că autorul excepției a achiesat la soluționarea litigiului pe această cale, deși cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască dispozițiile legale referitoare la judecarea litigiului de o asemenea instituție, precum și consecințele juridice ale aplicării lor, nu îl îndreptățește să se prevaleze de necunoașterea legii și deci lipsește de temei critica reglementării în cauză".

Aceste considerente reținute de Curte în decizia menționată sunt valabile și în argumentarea constituționalității prevederilor de lege criticate în cauza de față.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor ~art. 343~3 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială Space Comerț - S.R.L. din București în Dosarul nr. 108/2008 al Curții de Arbitraj Comercial Internațional.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 15 ianuarie 2009.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...