Pandectele Săptămânale nr. 5/2016

Răspunderea patrimonială a autorităților publice. Condiții. Calitate procesuală activă. Admitere recurs, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Cluj

17 iunie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin Sentința civilă nr. 6624/19.12.2014 pronunțată de Tribunalul Cluj a fost respinsă acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Z.A. în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului Cluj-Napoca.

Pentru a pronunța această hotărâre, Tribunalul a reținut în esență următoarele:

Reclamantul își întemeiază pretențiile pe un prejudiciu care a fost produs, conform susținerilor sale, prin emiterea de către Primarul municipiului Cluj Napoca a două autorizații de construire în favoarea acestuia, autorizații ce au fost anulate ulterior în mod irevocabil de către instanțele de judecată, prevalându-se de dispozițiile Deciziei civile 55/A/26.01.2010 a Tribunalului Cluj .

Prin această decizie s-a constatat că reclamantul din prezenta cauză construiește fără autorizație de construire, fiind obligat la demolarea construcției și aducerea terenului pe care se ridică construcția în starea lui inițială.

Tribunalul apreciază că în mod eronat reclamantul afirmă că întreaga culpă pentru situația creată aparține Primarului municipiului Cluj Napoca în condițiile în care, așa cum reține și instanța de judecată prin Decizia civilă nr. 55/A/2010, dimpotrivă, întreaga culpă îi aparține reclamantului.

Astfel, prin sentința civilă nr.1023/03 Iunie 2008, pronunțată de Tribunalul Cluj - Secția Mixtă de Contencios Administrativ și Fiscal, de Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale în dosarul nr..../2006 (număr dosar vechi 7209/2006), s-a admis acțiunea formulată de reclamantul B.S.C. împotriva pârâților Primarul municipiului Cluj-Napoca și Z.A. și s-a dispus anularea autorizațiilor de construcție nr.1148/2006 și nr.1689/2007, emise de Primarul municipiului Cluj-Napoca, precum și desființarea lucrărilor efectuate în baza acestor autorizații, dispunându-se totodată, suspendarea efectelor celei de-a doua autorizații.

Din motivarea acestei hotărâri, rezultă următoarele:

Prin certificatul de urbanism nr.5606/30 Decembrie 2005, s-a certificat regimul juridic tehnic și economic al imobilului reclamantului, stabilindu-se o înălțime maximă a construcțiilor de P + 2 (10 m) și amplasarea față de proprietățile vecine să fie retrasă față de limitele laterale, cu minimum 3 metri.

În baza acestui certificat s-a emis autorizația de desființare nr.92/12 Iulie 2006 și autorizația de construire nr.1148/12 Iulie 2006.

Prin avizele și hotărârea de consiliu obținută, s-a stabilit un regim derogator de la prevederile Regulamentului local de urbanism în ceea ce privește construcția ce urma să fie edificată, în sensul că amplasarea acesteia a fost autorizată la 1,90 de limita laterală față de 3 metri, cât era prevăzut în certificatul de urbanism menționat, completându-se R.G.U. aferent P.U.G. - ului.

Reclamantul a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea autorizației de construire, dispunându-se sistarea imediată a lucrărilor și începerea demersurilor de intrare în legalitate, astfel că, acesta a depus documentația pentru obținerea autorizației pentru modificarea soluției constructive.

Drept urmare, Primarul municipiului Cluj-Napoca a emis cea de-a doua autorizație de construire nr.1689/2007, prin care s-a autorizat continuarea lucrărilor la două locuințe cuplate, cu regim de înălțime P + 2 E și împrejmuire, cu modificarea soluției constructive în ceea ce privește accesul, recompartimentările interioare, dimensiunile golurilor și fațada însă, prin acest act nu s-au prevăzut modificări față de distanța de limita laterală a imobilului, prevalându-se de avizul prin care s-a stabilit un regim derogator de 1,9 metri, aprobat prin H.C.L.

Raportat la această situație, s-a concluzionat de către instanța de contencios administrativ faptul că în situația în care se solicită o derogare de la prevederile Regulamentului local de urbanism, este necesar a se emite un nou certificat de urbanism, care să specifice noul regim al imobilului însă, reclamantul nu a solicitat un asemenea act, așa că datele din certificatul de urbanism obținut nu sunt respectate de autorizația de construire nr.1148/12 Iulie 2006 și, mai mult, acest certificat a expirat în data de 30 Decembrie 2006, astfel că modificarea proiectului autorizat inițial nu a putut avea la bază acest certificat, motiv pentru care și cea de-a doua autorizație este nelegală.

De asemenea, s-a reținut faptul că potrivit raportului de expertiză efectuat în cauză, limita laterală față de imobilul proprietatea reclamantului nu este respectată de către construcția pârâtului, aceasta fiind de 1,760 - 1,75 ml, fiind sub limita de 1,9 ml. stabilită de art.615 Cod civil și de derogarea aprobată prin H.C.L. nr.83/2006 și, evident, nu respectă prevederile certificatului de urbanism nr.5606/2006 care stabilesc o limită laterală de 3 metri.

Totodată, s-a avut în vedere și faptul că pe întreaga lungime a construcției reclamantului există șase geamuri la parter și șase geamuri la etaj, la care dacă se adaugă și golurile existente la această fațadă, existând un număr de 22 de deschideri, din care majoritatea sunt cu vedere directă înspre ferestrele imobilului reclamantului fiind sub distanța minimă prevăzută de art.615 Cod civil.

S-a concluzionat prin raportul de expertiză întocmit în cauză că imobilul reclamantului din prezenta cauză produce o umbrire imobilului aparținând pârâtului ca urmare a nerespectării distanțelor prevăzute de lege și de regulamentele de urbanism și o scădere a valorii acestuia cu 10 - 15 %.

În final, tribunalul a stabilit că există încălcări ale prevederilor art.23, art.32 din Regulamentul de urbanism și ale Legii nr.50/1991, situație în care autorizațiile au fost emise cu încălcarea prevederilor legale, impunându-se desființarea lucrărilor.

Soluția instanței de fond a fost menținută parțial de către Curtea de Apel Cluj prin decizia civilă nr.2991/2008, pronunțată în dosar nr.1260/33/2008, mai puțin în ceea ce privește demolarea lucrărilor executate în baza autorizației de construire (f.43 - 45 dosar).

Rezultă așadar din cele redate anterior, că s-a stabilit cu putere de lucru judecat, pe de o parte, împrejurarea că reclamantul a edificat un imobil în temeiul unor autorizații de construire emise nelegal, care au avut la bază certificate de urbanism, fie expirate, fie neconforme cu realitatea iar, pe de altă parte, faptul că nu este respectată limita laterală de 1,90 m și servitutea de vedere, se produce o umbrire a imobilului d-lui Bonțidean Samir Cornel ca urmare a nerespectării distanțelor prevăzute de lege și de regulamentul de urbanism și o scădere a valorii acestuia cu 10 - 15%.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...