Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 510/2009 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 2 la notele anexelor nr. 1a-1c din Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 330 din 19 mai 2009.

În vigoare de la 19 mai 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Simona Ricu - procuror
Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 2 la notele anexelor nr. 1a-1c din Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției, excepție ridicată de Corina Pocovnicu în Dosarul nr. 910/110/2008 al Curții de Apel Bacău - Secția civilă, cauze de minori, familie, conflicte de muncă și asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate. În acest sens este invocată jurisprudența Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 27 octombrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 910/110/2008, Curtea de Apel Bacău - Secția civilă, cauze de minori, familie, conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 2 din nota la anexele Ordonanței Guvernului nr. 8/2007, excepție ridicată de Corina Pocovnicu în cauza ce are ca obiect judecarea cererii de drepturi salariale, formulată de autorul excepției.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că pct. 2 din nota la anexele Ordonanței Guvernului nr. 8/2007, care stabilește că, pentru grefierii care au ocupat funcții medii de specialitate juridică, în calculul vechimii de specialitate se poate lua în considerare doar cel mult 1/2 din timpul cât a lucrat în funcțiile respective, contravine dispozițiilor art. 16 din Constituție. Totodată, în susținerea excepției sunt invocate și următoarele prevederi: art. 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, art. 26 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, art. 7 și 23 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 7 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, precum și art. 4 din Carta Socială Europeană. Se arată că tratamentul diferențiat este determinat de stabilirea pentru personalul auxiliar de specialitate juridică cu studii superioare, care participă la examenul de promovare, a unor condiții diferite, în comparație cu grefierii cu studii medii.

Curtea de Apel Bacău - Secția civilă, cauze de minori, familie, conflicte de muncă și asigurări sociale consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatul Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția ridicată.

Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale. Se arată că textul de lege se aplică în mod egal tuturor celor aflați în situația prevăzută de norma legală.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozițiile pct. 2 din nota la anexele Ordonanței Guvernului nr. 8/2007. Din analiza susținerilor autorului excepției, rezultă că, în realitate, sunt criticate dispozițiile pct. 2 la notele anexelor nr. 1a-1c din Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobată prin Legea nr. 247/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, dispoziții asupra cărora Curtea urmează să se pronunțe.

Dispozițiile de lege criticate au următoarea redactare:

- Pct. 2: "Pentru personalul prevăzut la nr. crt. 1-4, care a ocupat funcții medii de specialitate, în calcul vechimii în specialitate se poate lua în considerare și cel mult jumătate din timpul cât a lucrat în funcțiile respective."

Personalul prevăzut la nr. crt. 1-4 îl constituie grefierii cu studii superioare.

Autorul excepției susține că prevederile legale criticate sunt neconstituționale în raport cu dispozițiile art. 16 alin. (1) din Constituție privind egalitatea în drepturi. Totodată, sunt invocate și următoarele prevederi: art. 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitor la interzicerea discriminării, art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenție privind interzicerea generală a discriminării, art. 26 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice referitor la egalitatea persoanelor în fața legii, art. 7 și 23 din Declarația Universală a Drepturilor Omului privind egalitatea în fața legii și dreptul la muncă al cetățenilor, art. 7 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, precum și art. 4 din Carta Socială Europeană privind dreptul la un salariu echitabil.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele:

Autorul excepției susține, în esență, că prevederea legală potrivit căreia pentru grefierii cu studii superioare, care au ocupat funcții medii de specialitate, în calculul vechimii în specialitate se poate lua în considerare și cel mult jumătate din timpul cât au lucrat în funcțiile respective, este discriminatoare în comparație cu ceilalți grefieri cu studii medii cărora li se iau în considerare întreaga vechime.

Prin Decizia nr. 1.367 din 11 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 24 decembrie 2008, Curtea Constituțională s-a mai pronunțat asupra acelorași prevederi legale. În cuprinsul deciziei s-a constatat că

"

principiul egalității consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituție, potrivit căruia cetățenii sunt egali în fața legii fără privilegii și fără discriminări, este în concordanță cu reglementările internaționale referitoare la interzicerea discriminării, invocate de autorul excepției. Acest principiu nu este încălcat, sub nicio formă, prin dispozițiile legale supuse controlului de constituționalitate. Funcțiile de grefier la care se referă pct. 2 din nota la anexele Ordonanței Guvernului nr. 8/2007 sunt prevăzute la nr. crt. 1-4, spre deosebire de ceilalți grefieri, ale căror funcții sunt prevăzute la nr. crt. 5-12. Totodată, pentru această categorie de grefieri sunt necesare studii superioare în comparație cu cealaltă categorie pentru a căror funcție se prevăd studii medii. În sfârșit, pentru funcțiile de grefier de la nr. crt. 1-4 se prevăd coeficienți de multiplicare diferiți de cei ai celorlalte funcții de grefier. Rezultă că funcțiile de grefier la care se referă prevederile legale criticate sunt diferențiate pe criterii obiective de celelalte funcții de grefier. Or, modalitatea în care legiuitorul a înțeles să prevadă vechimea în specialitate a grefierilor se bazează tocmai pe această diferențiere a funcțiilor.

În ceea ce privește invocarea, în susținerea excepției de neconstituționalitate, a dispozițiilor art. 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a art. 26 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Curtea reține că este neîntemeiată. Niciunul dintre criteriile nediscriminării ori vreo altă situație obiectivă care să se răsfrângă asupra egalității cetățenilor prevăzute de aceste reglementări internaționale nu au fost încălcate.

Celelalte prevederi internaționale referitoare la dreptul la un salariu echitabil nu sunt incidente în cauză, deoarece criticile formulate nu fac referire la salarizarea grefierilor, ci doar la promovarea acestora în funcție de vechimea în specialitate".

Întrucât până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, considerentele și soluția deciziei menționate își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 2 la notele anexelor nr. 1a-1c din Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției, excepție ridicată de Corina Pocovnicu în Dosarul nr. 910/110/2008 al Curții de Apel Bacău - Secția civilă, cauze de minori, familie, conflicte de muncă și asigurări sociale.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 9 aprilie 2009.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...