Cerere de deschidere a procedurii insolvenței formulată de debitor (insolventa)


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța (1)

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., personal/reprezentat prin mandatar convențional/legal/judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . . . . . .

sau

Subscrisa (5) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (6) în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (7) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (8) /contul bancar . . . . . . ., cu sediul procesual ales (9) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., prin reprezentant (10) . . . . . . . . . . . . . . . . și prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (11) . . . . . . . în calitate de debitor (12) , formulez prezenta

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENȚEI

a subscrisei/subsemnatului, prin care îmi manifest intenția de intrare în procedura simplificată (13) /reorganizare . . . . . . . . . . . . . . . . (14) .

În fapt, arătăm că debitorul se află în stare de insolvență prezumată (15) , întrucât fondurile bănești disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile în sumă de . . . . . . . (16)

Astfel, în cauză este aplicabilă prezumția prevăzută de art. 5 pct. 29) din Legea 85/2014, întrucât deși au trecut mai mult de 60 de zile de la scadență, nu am plătit datoriile față de creditorii noștri . . . . . .

Arătăm că am formulat cererea în termenul de maximum 30 de zile de la apariția acestei stări prevăzut de lege. (17)

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 66 - art. 69 din Legea 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri prevăzute de art.67 alin.1 din Legea 85/2014 (18) . . . . . . ., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în . . . . . . (19) exemplare:

a) ultima situație financiară anuală, certificată de către administrator și cenzor/auditor, balanța de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii;

b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile și băncile prin care debitorul își rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menționa datele din registrele de publicitate;

c) lista numelor și a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanțele acestora: certe sau sub condiție, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza și drepturile de preferință;

d) lista cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...