Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 36/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 30 iunie 2016.

În vigoare de la 30 iunie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considerare faptul că după aderarea României la Uniunea Europeană Ministerul Sănătății a dobândit noi responsabilități în domeniul inspecției sanitare,

având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a aplica actele adoptate,

ținând cont că Regulamentul CE nr. 765/2008, Regulamentul CE nr. 882/2004, precum și Standardul european SR EN ISO 17020:2005 prevăd că sarcinile structurilor de control să fie îndeplinite în mod independent, imparțial și transparent, asigurând calitatea și coerența controalelor oficiale la toate nivelurile,

în considerarea faptului că regulamentele sunt acte juridice definite în art. 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu aplicabilitate generală, obligatorii în toate elementele sale și aplicabile direct în toate țările Uniunii Europene,

reținându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se poate asigura îndeplinirea principalului rol al structurilor de control de a realiza în mod imparțial sarcinile, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,

având în vedere că, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii sanitari din cadrul Inspecției Sanitare de Stat se confruntă cu o serie de presiuni și riscuri de natură a le influența aplicarea măsurilor corespunzătoare profesiei în județul de reședință,

în considerarea faptului că în urma acțiunilor de control încrucișat dispus de Ministerul Sănătății, prin Inspecția Sanitară de Stat, inspectorii sanitari care derulează acțiuni de control în afara județului de reședință au aplicat măsuri proporționale cu gravitatea deficiențelor depistate, în concordanță cu situațiile reale,

ținând cont că aceste evenimente pot conduce la apariția unor situații de natură a afecta buna desfășurare a activității inspectorilor, cu consecințe negative în rezultatul acțiunilor de control și implicit în asigurarea protecției populației prin îmbunătățirea activităților, serviciilor și produselor cu impact asupra stării de sănătate,

ținând cont că nerezolvarea acestor probleme, în regim de urgență, poate genera disfuncționalități în cadrul acțiunilor de control dispuse de Ministerul Sănătății, prin Inspecția Sanitară de Stat,

luând în considerare evenimentele semnalate de mass-media privind problematica biocidelor utilizate în unitățile sanitare, evenimentele privind îmbolnăvirea copiilor cu sindrom hemolitic uremic, focarele de toxiinfecție alimentară și suspiciunile de toxiinfecție alimentare, raportate prin sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje,

având în vedere raportarea unui număr tot mai mare de cazuri de boli diareice acute apărute în diverse colectivități de copii, dar și neconformitățile frecvente constatate la nivelul unităților sanitare, unităților de învățământ, operatorilor economici din domeniul produselor cu impact asupra sănătății populației, precum distribuția și monitorizarea apei potabile, și al alimentației colective,

ținând cont că aceste situații sunt consecința lipsei unui control constant, eficient și obiectiv ca urmare a coordonării deficitare a acestei activități la nivel local, ceea ce afectează interesul public general,

în considerarea faptului că reglementările contradictorii privind activitatea de inspecție sanitară de stat, care mențin confuzia asupra responsabilităților inspectorilor sanitari de stat și a subordonării acestora, îngrădesc operativitatea acestora, motiv pentru care în vederea asigurării protecției sănătății populației se impune eficientizarea de urgență a activității de inspecție sanitară de stat,

reținându-se participarea activă în cadrul sistemelor rapide de alertă în domeniile produselor alimentare și nonalimentare pentru produse biocide și cosmetice, transplant, transfuzie sanguină,

întrucât este imperios necesară reglementarea coordonării de la nivel central a întregii activități de inspecție sanitară de stat din cadrul direcțiilor de sănătate publică teritorială, deoarece, potrivit legislației naționale și comunitare, Inspecția Sanitară de Stat a Ministerului Sănătății are responsabilitatea de raportare a rezultatelor activității de monitorizare și control al factorilor de risc cu impact asupra sănătății populației, către Comisia Europeană, pe domeniile pentru care este autoritate competentă,

luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, a activității Inspecției Sanitare de Stat, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență,

apreciem că toate acestea constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată. Din cauza amplorii fenomenului și a consecințelor negative anterior prezentate asupra interesului public general, considerăm că o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgență, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecințe negative care continuă să se producă asupra interesului public general care vizează încrederea societății în justiție.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. -

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

"

Art. 261. -

Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății organizează și coordonează metodologic, precum și din punctul de vedere al activității specifice structurile care desfășoară activitatea de inspecție sanitară de stat, structuri fără personalitate juridică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București."

2. La articolul 27, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) În situații de risc pentru sănătatea publică, personalul împuternicit poate dispune măsura interzicerii punerii în consum a produselor, retragerii produselor, suspendarea activităților, închiderea unităților, retragerea, anularea autorizației sanitare de funcționare, a avizului sanitar, a notificărilor pentru activități și produse și orice alte măsuri pe care situația le impune, conform legii.  . . . . . . . . . .

(6) Concluziile activităților de control, abaterile de la normele legale, recomandările și termenele de remediere a deficiențelor, precum și alte măsuri legale aplicate se consemnează în procese-verbale, rapoarte și decizii, ale căror modele sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății."

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Vlad Vasile Voiculescu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 28 iunie 2016.

Nr. 36.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...