Guvernul României

Hotărârea nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică

Modificări (8), Referințe (11), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 septembrie 2005
Formă aplicabilă de la 18 decembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale și principalele atribuții

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Institutul Național de Statistică se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului și în coordonarea secretarului general al Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de organizare și coordonare a statisticii oficiale din România. Modificări (3)

(2) Institutul Național de Statistică are sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5.

Art. 2. -

(1) În vederea realizării rolului său, Institutul Național de Statistică îndeplinește următoarele funcții:

a) de programare strategică, prin care se asigură elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare a sistemului statistic național;

b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar realizării obiectivelor strategice în domeniul său de activitate;

c) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate;

d) de autoritate și management pentru programele anuale ale cercetărilor statistice oficiale;

e) de administrare a bunurilor și de gestionare a bugetelor și fondurilor alocate;

f) de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea statisticii oficiale a României pe plan intern și extern;

g) de autoritate, prin care se asigură exercitarea principiilor, criteriilor și normelor aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate și al funcționării serviciilor statisticii oficiale care își desfășoară activitatea în coordonarea sa metodologică;

h) de promovare a culturii statistice în România.

(2) În organizarea și coordonarea statisticii oficiale din România activitatea Institutului Național de Statistică se întemeiază pe principiile autonomiei, confidențialității, transparenței, relevanței, proporționalității, deontologiei statistice și raportului cost-eficiență. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Institutul Național de Statistică îndeplinește următoarele atribuții:

a) elaborează sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, tehnologiile și standardele specifice de obținere a indicatorilor;

b) organizează și conduce cercetările statistice referitoare la fenomenele și procesele economico-sociale, realizate în conformitate cu programele anuale aprobate prin hotărâri ale Guvernului;

c) proiectează, tipărește și difuzează formularele chestionarelor utilizate în realizarea cercetărilor statistice și instrucțiunile de completare aferente;

d) culege, prelucrează și stochează datele și informațiile, în vederea constituirii și difuzării seriilor de date statistice;

e) coordonează elaborarea clasificărilor și a nomenclatoarelor unitare de interes național din domeniul său de activitate;

f) proiectează, realizează și exploatează sistemul informatic statistic;

g) elaborează studii și analize pentru caracterizarea evoluției economico-sociale a țării;

h) desfășoară activități pentru promovarea culturii statistice;

i) implementează conceptele privind calitatea totală în statistică;

j) desfășoară activități de cercetare științifică în domeniul statisticii;

k) informează opinia publică, precum și autoritățile publice cu privire la evoluția economică și socială a țării și furnizează către utilizatorii interesați indicatorii statistici obținuți;

l) organizează și conduce unitățile subordonate, stabilește atribuțiile și normele de funcționare ale acestora;

m) colaborează cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și cu serviciile publice pentru compatibilizarea sistemului statisticii oficiale cu celelalte sisteme informaționale; sprijină aceste organisme pentru asigurarea pregătirii personalului cu atribuții în activitatea de statistică;

n) avizează metodologiile cercetărilor statistice organizate de ministere, instituții centrale și de alte servicii publice, în vederea asigurării oportunității cercetărilor și corectitudinii metodelor statistice utilizate;

o) organizează pregătirea profesională în domeniul statisticii a personalului institutului, din unitățile sale subordonate și din celelalte servicii de statistică oficială, acționând pentru formarea unei culturi statistice la nivel național;

p) reprezintă România în relații internaționale în domeniul statistic și cooperează cu organizațiile similare din alte țări, cu organismele de specialitate ale Organizației Națiunilor Unite și cu agențiile sale, cu alte organisme internaționale;

r) asigură compatibilitatea sistemului statistic național cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizației Națiunilor Unite, ale Uniunii Europene și de alte organisme internaționale, conform obligațiilor asumate;

s) asigură absorbția acquis-ului comunitar în toate domeniile statistice și transpunerea lui în practică și în legislația națională de specialitate;

ș) asigură transpunerea directivelor comunitare în domeniul statisticii și notificarea acestora Comisiei Europene. Suplimentar față de procesul de notificare a măsurilor naționale care transpun directive comunitare, Institutul Național de Statistică comunică Comisiei Europene toate măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate.

(2) Institutul Național de Statistică îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative pentru activitatea de statistică.

Art. 4. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Institutul Național de Statistică are obligația să asigure pe parcursul întregii cercetări statistice - de la înregistrare până la publicare - măsuri de protecție a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul și la activitatea lor, în concordanță cu principiile confidențialității datelor statistice și cu prevederile legale referitoare la informațiile clasificate.

Art. 5. -

În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 3 Institutul Național de Statistică este autorizat:

a) să solicite și să obțină gratuit datele și informațiile statistice de la toate persoanele fizice și juridice care se află, dețin capital sub orice formă sau desfășoară o activitate de orice fel pe teritoriul României; Modificări (1)

b) să stabilească termenele și periodicitățile de furnizare a datelor statistice solicitate;

c) să utilizeze, în afara numărului de personal aprobat, agenți statistici pentru culegerea datelor și să contracteze servicii pentru culegerea datelor din gospodăriile populației și de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice; în categoria agenților statistici intră anchetatorii, precum și gospodăriile populației, în cazul în care acestea constituie unități de observare statistică;

d) să contracteze, în condițiile legii, servicii specializate pentru realizarea cercetărilor, analizelor și studiilor statistice;

e) să constate contravenții și să aplice amenzi, în condițiile legii, pentru refuzul sa întârzierea transmiterii datelor statistice solicitate, pentru comunicarea de date eronate ori incomplete, pentru refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de conducerea serviciilor de statistică oficială documentele și evidențele necesare în vederea verificării datelor statistice, precum și pentru neaplicarea măsurilor dispuse de serviciile de statistică oficială;

f) să gestioneze fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu prevederile legale, și să utilizeze și personal suplimentar de specialitate pentru realizarea lucrărilor, în limita fondurilor, pe perioada derulării proiectelor. Cuantumul indemnizațiilor personalului suplimentar de specialitate se stabilește prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Persoanele juridice sunt obligate să furnizeze gratuit Institutului Național de Statistică datele și informațiile statistice la termenele, periodicitățile și în forma solicitată, în conformitate cu metodologia cuprinsă în instrucțiunile emise de Institutul Național de Statistică.

(2) Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze Institutului Național de Statistică datele personale și cele privind gospodăria și activitatea economică, necesare în vederea efectuării recensămintelor și anchetelor statistice. Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenența politică, cazierul judiciar, sănătatea și viața intimă pot fi culese și prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectându-se prevederile referitoare la confidențialitatea datelor statistice.

(3) Pentru domeniile de cercetare specifice, aflate în competența ministerelor de resort și a altor autorități publice, Institutul Național de Statistică încheie convenții pentru schimbul reciproc de date statistice.

CAPITOLUL II Conducerea Institutului Național de Statistică

Art. 7. -

(1) Institutul Național de Statistică este condus de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 3 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul are atribuții directe în problemele activității de integrare europeană, unul are ca atribuție directă coordonarea activității de statistică economică și socială, iar unul are ca atribuție directă coordonarea infrastructurii statistice, numiți prin decizie a primului-ministru. În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite ordine și instrucțiuni. Modificări (1)

(2) Alte atribuții specifice ale vicepreședinților sunt stabilite prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică. Modificări (1)

(3) Vicepreședintele care coordonează activitatea de statistică este înlocuitorul de drept al președintelui Institutului Național de Statistică. Modificări (1)

(4) Președintele reprezintă instituția în raporturile cu alte autorități ale administrației publice centrale și cu terțe persoane juridice, cu persoanele fizice, precum și cu organizații din țară și din străinătate. Președintele poate da împuternicire de reprezentare și altor persoane din cadrul Institutului Național de Statistică.

(5) Președintele îndeplinește, în domeniul său de activitate, următoarele atribuții generale:

a) organizează, coordonează și controlează aplicarea legilor, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a ordinelor și instrucțiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate și a principiului autonomiei locale a instituțiilor publice și a operatorilor economici;

b) inițiază și avizează proiecte de lege, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului, în condițiile stabilite de metodologia aprobată de Guvern;

c) acționează pentru aplicarea strategiei proprii a Institutului Național de Statistică, integrată celei de dezvoltare economicosocială a Guvernului;

d) fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului;

e) urmărește proiectarea și realizarea investițiilor din sistemul Institutului Național de Statistică, în baza bugetului aprobat;

f) reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații internaționale al căror domeniu de activitate interesează;

g) urmărește și controlează aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte și ia măsuri pentru realizarea condițiilor în vederea integrării în structurile europene și în alte organisme internaționale;

h) colaborează cu instituțiile de învățământ superior de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale;

i) numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu al institutului.

(6) Președintele Institutului Național de Statistică este membru de drept în Consiliul de coordonare a activității de statistică.

Art. 8. -

(1) Secretarul general al Institutului Național de Statistică este subordonat președintelui.

(2) Secretarul general este înalt funcționar public, numit în condițiile legii.

(3) Secretarul general are următoarele atribuții principale:

a) coordonează buna funcționare a compartimentelor și activităților cu caracter funcțional din cadrul Institutului Național de Statistică și asigură legătura operativă dintre președinte și conducătorii tuturor compartimentelor din institut și conducătorii unităților subordonate;

b) colaborează cu secretarii generali din celelalte instituții în probleme de interes comun;

c) coordonează activitatea de elaborare a politicilor și principiile directoare pentru managementul de resurse din cadrul compartimentelor;

d) îndeplinește și alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Statistică ori încredințate de președinte.

CAPITOLUL III Organizarea Institutului Național de Statistică

Art. 9. -

(1) Structura organizatorică a Institutului Național de Statistică este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică, servicii, birouri și compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.

Art. 10. -

(1) Numărul maxim de posturi al Institutului Național de Statistică este de 2.145, posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii. Modificări (3)

(2) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabilește prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică.

(3) Atribuțiile compartimentelor din aparatul propriu al Institutului Național de Statistică se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică.

(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului, potrivit legii.

(5) Activitatea personalului implicat în realizarea programelor anuale ale cercetărilor statistice se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului privind conduita etică a statisticianului, care va asigura cadrul necesar desfășurării profesiei cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios.

(6) Salarizarea personalului din cadrul Institutului Național de Statistică, precum și din unitățile sale subordonate se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 11. - Jurisprudență

(1) În subordinea Institutului Național de Statistică funcționează:

a) 8 direcții regionale de statistică, organizate în județele centre de regiuni de dezvoltare, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, și 34 de direcții județene de statistică la nivelul celorlalte județe, instituții publice cu personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2; Modificări (1)

b) Editura "Revista Română de Statistică" și Centrul Național de Pregătire în Statistică, instituții publice cu personalitate juridică, finanțate integral din venituri proprii, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Conducătorii instituțiilor publice din subordinea Institutului Național de Statistică sunt numiți și eliberați din funcție, după caz, cu respectarea condițiilor legale.

(3) Numărul de personal, constituirea compartimentelor, statul de funcții, atribuțiile și regulamentele de organizare și funcționare pentru instituțiile din subordine, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică.

(4) Prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică pot fi create și în alte orașe decât cele reședință de județ, precum și în sectoarele municipiului București colective, birouri și servicii pentru culegerea/diseminarea datelor statistice, în funcție de cerințele specifice activității lor, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat.

(5) Editura "Revista Română de Statistică" poate să asigure difuzarea unor publicații și date statistice la cerere, pe bază de prețuri și tarife aprobate prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 12. -

(1) Autoritățile administrației publice locale asigură direcțiilor teritoriale de statistică, potrivit competențelor, spațiile corespunzătoare necesare pentru desfășurarea activității.

(2) Consiliile locale și județene care nu pot asigura spațiile corespunzătoare unităților teritoriale de statistică vor asigura, în condițiile legii, amplasamente pentru construirea de sedii proprii.

(3) Institutul Național de Statistică va include în bugetele anuale cheltuielile de capital necesare în vederea construirii sau achiziționării unor astfel de obiective.

Art. 13. -

(1) Numărul de autoturisme din dotarea Institutului Național de Statistică și consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii.

(2) Pentru activitățile specifice privind transportul și distribuirea instrumentarului statistic și a tehnicii de calcul, Institutul Național de Statistică - aparatul central poate deține o autoutilitară cu un consum lunar de carburant de 350 litri, iar direcțiile teritoriale de statistică pot deține câte un autoturism sau microbuz pentru transport de persoane, cu un consum lunar de 350 litri, pentru activitățile specifice de culegere a datelor statistice.

Art. 14. - Modificări (1)

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 68/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 3 februarie 2004, cu modificările ulterioare.

ANEXA Nr. 1 Modificări (6)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Institutului Național de Statistică

Numărul maxim de posturi este de 2145, exclusiv demnitarii

                                           ┌───────────────────────────────┐
                                         ┌───┤    Direcția de audit    │
┌───────────────────────────────────────────────────┐              │  └───────────────────────────────┘
│Consiliul de Coordonare a Activității de Statistică├ ┐             │  ┌───────────────────────────────┐
│        (organ consultativ)        │ ─ ┌──────────────────────┐ ├───┤    Corpul de Control    │
└───────────────────────────────────────────────────┘ ├─┤   PREȘEDINTE   ├─┤  └───────────────────────────────┘
              ┌───────────────────────┐ │ └──────────┬───────────┘ │  ┌───────────────────────────────┐
              │Cabinetul președintelui├─┘      │       ├───┤Serviciul Juridic și Contencios│
              └───────────────────────┘       │       │  └───────────────────────────────┘
                           ┌─────────────┤       │  ┌───────────────────────────────┐
                           │       │       └───┤    Relații cu Presa*    │
                           │       │         └───────────────────────────────┘
              ┌────────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
┌────────────────┐     │            │       │                     │             │
│ Direcția de  │ ┌───────┴──────┐         │   ┌───────┴──────┐              ┌───────┴──────┐         │
│Afaceri Europene├──┤Vicepreședinte├───────────┐   │   │Vicepreședinte│              │Vicepreședinte│         │
│ și Cooperare │ └───────┬──────┘      │   │   └───────┬──────┘              └───────┬──────┘         │
│Internațională**│     │         │   │       │                     │        ┌────────┴───────┐
└────────────────┘     ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┤Secretar General├─┐
      ┌───────────────┴─────┐      │   │     ┌───┴─────────────┬──────────────────┐     ├───────────┐  └────────┬───────┘ │
┌───────────┴────────┐┌───────────┴───────────┐│   │┌────────┴────────┐┌───────┴────────┐┌────────┴────────┐│ ┌────────┴────────┐  │     │
│Direcția Generală de││ Direcția Generală de ││   ││Direcția Generală││  Direcția  ││Direcția Generală││ │Direcția Generală│  │     │
│Conturi Naționale și││   Organizare și   ││   ││ de Statistici ││ Generală de  ││ de Statistică ││ │  de IT și   │  │     │
│   sinteze    ││Coordonare a Sistemului││   ││ Agricole și de ││  Statistica  ││  Socială și  ││ │ Infrastructură │  │     │
│  macroeconomice  ││ Statistic Național  ││   ││   Mediu   ││Întreprinderilor││  Demografică  ││ │  Statistică  │  │     │
└───────────┬────────┘└──────────┬────────────┘│   │└────────┬────────┘└────────┬───────┘└────────┬────────┘│ └────────┬────────┘  │     │
 ┌─────────┘     ┌──────────┘       │   │ ┌──────┘     ┌────────┘     ┌──────┘     │┌──────────┘   ┌──────┘     │
 │ ┌──────────────┐ │ ┌────────────┐  ┌─────┴────┐│ │ ┌─────────────┐│ ┌────────────────┐│ ┌─────────────┐││ ┌──────────────┐│ ┌─────────────┐│
 │ │  Direcția  │ │ │Direcția de │  │ Direcția ││ │ │ Direcția de ││ │ Direcția de  ││ │ Direcția de │││ │ Direcția de ││ │ Direcția de ││
 │ │  Conturi  │ │ │Coordonare a│  │Diseminare││ ├─┤ Statistică │├─┤ Statistică a ││ │ Statistică │││ │Proiectare și │├─┤ Buget și  ││
 ├─┤ Naționale și │ ├─┤ Sistemului │  │Informații││ │ │ Agricolă  ││ │ Indicatorilor │├─┤ Demografică ││├─┤Întreținere a ││ │Contabilitate││
 │ │  Sinteze  │ │ │ Statistic │  │Statistice││ │ └─────────────┘│ │ Economici pe ││ │   și   │││ │ Aplicațiilor ││ └─────────────┘│
 │ │Macroeconomice│ │ │ Național │  │și Relații││ │ ┌─────────────┐│ │ Termen Scurt ││ │Recensământul│││ │   IT   ││ ┌─────────────┐│
 │ └──────────────┘ │ └────────────┘  │  cu  ││ │ │ Direcția de ││ └────────────────┘│ │ Populației │││ └──────────────┘│ │ Direcția de ││
 │ ┌──────────────┐ │ ┌────────────┐  │ Publicul ││ └─┤ Statistica ││ ┌────────────────┐│ └─────────────┘││ ┌──────────────┐├─┤ Politici și ││
 │ │ Direcția de │ │ │ Direcția │  └──────────┘│  │Silviculturii││ │  Direcția  ││ ┌─────────────┐││ │ Direcția de ││ │ Management ││
 └─┤ Statistica │ ├─┤Administrare│        │  │ și Mediului │├─┤  Statistici  ││ │ Direcția  │││ │Administrarea ││ │Resurse Umane││
  │ Prețurilor │ │ │Baze de Date│        │  └─────────────┘│ │Structurale ale │├─┤ Statisticii │││ │ Sistemului ││ └─────────────┘│
  └──────────────┘ │ └────────────┘        │          │ │ Întreprinderii ││ │Pieței Muncii││├─┤ Informatic ││ ┌─────────────┐│
           │ ┌────────────┐        │          │ └────────────────┘│ └─────────────┘││ │ Statistic și ││ │ Direcția de ││
           │ │ Direcția │        │          │ ┌────────────────┐│ ┌─────────────┐││ │ Inginerie de ││ │ Achiziții, ││
           └─┤Statisticii │        │          │ │  Direcția  ││ │ Direcția  │││ │  Sistem  │└─┤investiții și││
            │ Comerțului │        │          └─┤  Registrul  │├─┤ Statisticii │││ └──────────────┘ │ Servicii  ││
            │ Exterior │        │           │ Statistic al ││ │ Condițiilor │││ ┌──────────────┐ │Administrație││
            └────────────┘        │           │Întreprinderilor││ │ de Viață  │││ │ Direcția de │ │ Generală  ││
                           │           └────────────────┘│ └─────────────┘│└─┤ Editare a  │ └─────────────┘│
                           │                    │ ┌─────────────┐│ │Publicațiilor │         │
                           │                    │ │ Direcția  ││ │ Statistice │    ┌────────┘
                           │                    ├─┤ Statisticii ││ └──────────────┘    │
                           │                    │ │ Serviciilor ││             │
                           │                    │ │  Sociale  ││             │
                     ┌───────────┴──────────┐              │ └─────────────┘│             │
                  ┌─────┴──────┐     ┌─────┴─────┐           │ ┌─────────────┐│             │
                  │ 8 Direcții │     │34 Direcții│           │ │ Oficiul de ││  ┌──────────┐  ┌───────┴────────┐
                  │Regionale de│     │Județene de│           └─┤ Studii și ││  │ EDITURA │  │CENTRUL NAȚIONAL│
                  │ Statistică │     │Statistică │            │ Proiecții │└───┤ REVISTA │  │DE PREGĂTIRE ÎN │
                  └────────────┘     └───────────┘            │ Demografice │  │ROMÂNĂ DE │  │  STATISTICĂ  │
                                                └─────────────┘  │STATISTICĂ│  │   (CNPS)   │
                                                         └──────────┘  └────────────────┘

* Se organizează și funcționează la nivel de direcție

** Cuprinde și Unitatea de Implementare a Programelor Phare (UIP)

ANEXA Nr. 2 Modificări (2)

I. Instituții publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Institutului Național de Statistică, finanțate de la bugetul de stat:

Direcția Regională de Statistică Alba

Direcția Județeană de Statistică Arad

Direcția Județeană de Statistică Argeș

Direcția Județeană de Statistică Bacău

Direcția Județeană de Statistică Bihor

Direcția Județeană de Statistică Bistrița-Năsăud

Direcția Județeană de Statistică Botoșani

Direcția Județeană de Statistică Brașov

Direcția Regională de Statistică Brăila

Direcția Județeană de Statistică Buzău

Direcția Județeană de Statistică Caraș-Severin

Direcția Regională de Statistică Cluj

Direcția Județeană de Statistică Constanța

Direcția Județeană de Statistică Covasna

Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița

Direcția Regională de Statistică Dolj

Direcția Județeană de Statistică Galați

Direcția Județeană de Statistică Gorj

Direcția Județeană de Statistică Harghita

Direcția Județeană de Statistică Hunedoara

Direcția Județeană de Statistică Ialomița

Direcția Județeană de Statistică Iași

Direcția Județeană de Statistică Ilfov

Direcția Județeană de Statistică Maramureș

Direcția Județeană de Statistică Mehedinți

Direcția Județeană de Statistică Mureș

Direcția Regională de Statistică Neamț

Direcția Județeană de Statistică Olt

Direcția Județeană de Statistică Prahova

Direcția Județeană de Statistică Satu Mare

Direcția Județeană de Statistică Sălaj

Direcția Județeană de Statistică Sibiu

Direcția Județeană de Statistică Suceava

Direcția Județeană de Statistică Teleorman

Direcția Regională de Statistică Timiș

Direcția Județeană de Statistică Tulcea

Direcția Județeană de Statistică Vaslui

Direcția Județeană de Statistică Vâlcea

Direcția Județeană de Statistică Vrancea

Direcția Regională de Statistică Călărași

Direcția Județeană de Statistică Giurgiu

Direcția Regională de Statistică a Municipiului București

II. Instituții publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Institutului Național de Statistică, finanțate integral din venituri proprii:

1. Editura "Revista Română de Statistică"

2. Centrul Național de Pregătire în Statistică

III. Activități care funcționează pe lângă Institutul Național de Statistică

1. Centrul de Conferințe*)

2. Diseminarea informațiilor statistice românești**)

*) Conform Hotărârii Guvernului nr. 783/2007 privind înființarea pe lângă Institutul Național de Statistică a unei activități finanțate integral din venituri proprii.

**) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.504/2002 privind înființarea pe lângă Institutul Național de Statistică a unei activități finanțate integral din venituri proprii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...