Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
← CAPITOLUL V Registrul național al multiplicatorilor CAPITOLUL VII Contravenții și sancțiuni →

CAPITOLUL VI Dispoziții comune

Art. 35. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Proceduri (2)

(1) Înregistrarea persoanelor fizice autorizate și a persoanelor juridice în registrele naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor se efectuează în baza cererilor specifice și a următoarelor documente:

A. pentru societățile comerciale:

a) copii ale documentelor legale de constituire a societății și, dacă este cazul, toate modificările intervenite până la data solicitării înregistrării, din care să rezulte activitățile pe care persoana juridică le desfășoară în domeniu, codificate conform CAEN, - statut și contract de societate sau actul constitutiv al operatorului economic, hotărârea judecătorească prin care s-a dispus înregistrarea societății comerciale în registrul comerțului;

b) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului, precum și certificatele de înscriere de mențiuni, dacă este cazul;

c) cazierele judiciare ale administratorilor;

B. pentru persoanele juridice fără scop patrimonial:

a) copia hotărârii judecătorești privind acordarea personalității juridice;

b) copia actului constitutiv și a statutului, precum și a actelor modificatoare ale acestora, din care să rezulte activitățile pe care persoana juridică le desfășoară în domeniu;

c) copia certificatului de înregistrare fiscală;

C. pentru persoanele fizice autorizate și asociațiile familiale care desfășoară activități comerciale:

a) copia autorizației eliberată de primarul competent, din care să rezulte activitățile pe care persoana fizică sau asociația familială le desfășoară în domeniu, codificate conform CAEN;

b) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului și a certificatelor de înscriere de mențiuni, dacă este cazul;

c) cazierul judiciar al persoanei fizice autorizate sau al membrilor asociației familiale, în original.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pct. A lit. a) și b) și pct. C lit. b) pot fi depuse și sub forma unui certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului, privind aspectele menționate la literele respective.

(3) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1), care desfășoară activități de distribuire a fonogramelor, a programelor de calculator sau a videogramelor, trebuie să depună și copia contractului de distribuire.

Art. 36. -

(1) După verificarea existenței documentelor prevăzute la art. 35, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitanților, în termen de 5 zile lucrătoare pentru cererile transmise on-line și în termen de 20 de zile lucrătoare pentru cererile depuse la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, un certificat de înregistrare în Registrul național al fonogramelor sau în Registrul național al programelor pentru calculator, după caz. Modificări (1), Proceduri (1)

(2) În situația în care nu sunt depuse toate documentele, conform prezentei ordonanțe, sau acestea sunt necorespunzătoare, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va solicita în scris remedierea deficiențelor constatate, în caz contrar cererea urmând a fi respinsă.

(3) Certificatul prevăzut la alin. (1) sau solicitarea prevăzută la alin. (2) vor putea fi ridicate de la Registratura generală a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor în termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), urmând ca, în cazul neridicării în interiorul acestui termen, să fie comunicate prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

(4) Persoanele înregistrate în Registrul național al fonogramelor, Registrul național al programelor pentru calculator sau în Registrul național al multiplicatorilor sunt obligate să comunice Oficiului Român pentru Drepturile de Autor documentele de modificare și/sau de completare a documentelor pe baza cărora s-a efectuat înregistrarea, în termen de 15 zile de la data la care s-au realizat modificarea și/sau completarea lor.

(5) Durata de valabilitate a certificatului prevăzut la alin. (1) și a autorizației prevăzute la art. 30 alin. (1) este de un an de la data emiterii. Proceduri (3)

(6) Pentru emiterea unui nou certificat sau a unei noi autorizații, în situația modificării și/sau completării documentelor pe baza cărora s-a efectuat înregistrarea, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 35 alin. (1) trebuie să depună următoarele: Proceduri (1)

a) o cerere-tip; Puneri în aplicare (1)

b) copii ale documentelor de modificare și/sau de completare a documentelor pe baza cărora s-a efectuat înregistrarea.

Art. 37. -

Persoanele fizice sau juridice înregistrate în registrele naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor sunt obligate să dețină la fiecare punct de lucru certificatul ori autorizația de înregistrare, în original sau în copie.

Art. 38. -

Înscrierea în registrele naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este valabilă pentru întreaga perioadă de exploatare a fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator.

Art. 39. -

(1) Sunt interzise comercializarea stradală și comercializarea ambulantă în spații publice a fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator. În piețe, târguri și oboare comercializarea fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator este permisă numai în spații comerciale închise, autorizate în acest scop. Practică judiciară (1)

(2) Operatorii economici care tipăresc coperte ale fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator au obligația să organizeze și să păstreze evidența, pe titluri și pe beneficiari de comenzi, a copertelor tipărite, timp de 3 ani.

(3) Pot fi comercializate în spații publice deschise fonograme, videograme sau programe pentru calculator în cadrul concertelor, festivalurilor, lansărilor, saloanelor, târgurilor ocazionale și al altor manifestări expoziționale, în spații special destinate.

Art. 40. -

(1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează certificate de înregistrare:

a) solicitanților care au ca asociați sau acționari persoane fizice condamnate pentru săvârșirea de infracțiuni în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe;

b) solicitanților care au fost sancționați contravențional de cel puțin două ori în ultimul an pentru săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. c), d), g), i), j), l), m) și o), pentru o perioadă de 1-3 ani;

c) dacă la punctele de lucru ale solicitanților au fost săvârșite infracțiuni sau contravenții în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe.

(2) Dacă persoanele fizice sau juridice înregistrate în Registrul național al fonogramelor sau în Registrul național al programelor pentru calculator se află în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va retrage certificatul de înregistrare al acestora prin decizie motivată a directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Dacă persoanele fizice sau juridice înregistrate în Registrul național al fonogramelor se află în unul dintre cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va suspenda sau va retrage certificatul de înregistrare al acestora în condițiile art. 41, prin decizie a directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Durata suspendării certificatului se dublează în situația în care a mai fost suspendat pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).

Art. 41. -

(1) La cererea organelor de supraveghere și control al aplicării legislației în domeniu, care au constatat săvârșirea unor infracțiuni sau contravenții în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va suspenda certificatul de înregistrare până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

(2) În situația condamnării penale sau a rămânerii definitive a procesului-verbal de constatare a săvârșirii contravenției, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va retrage certificatul de înregistrare, prin decizie a directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 42. - Puneri în aplicare (1)

(1) Persoanele fizice sau juridice înregistrate în Registrul național al fonogramelor, Registrul național al programelor pentru calculator sau în Registrul național al multiplicatorilor, care urmează să desfășoare activități de depozitare a fonogramelor, programelor pentru calculator sau a videogramelor, pot efectua aceste activități numai în spațiile declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

(2) În situația în care persoanele prevăzute la alin. (1) obțin alte spații în vederea desfășurării activităților de depozitare, acestea au obligația să informeze Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu privire la adresa noilor spații, înainte de începerea efectivă a activității în aceste spații.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să prezinte organelor de control documentele justificative privind înregistrarea și înscrierea în Registrul național al fonogramelor, în Registrul național al programelor pentru calculator și în Registrul național al multiplicatorilor, proveniența fonogramelor, programelor pentru calculator sau a videogramelor, titlurile, numărul și suportul acestora.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...