Parlamentul României

Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Modificări (2), Referințe (5), Derogări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iulie 2006
Formă aplicabilă de la 06 mai 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, denumită în continuare Agenția Națională, este instituție publică, cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Agenția Națională este organizată și funcționează în temeiul principiului tripartitismului. Jurisprudență

(3) Agenția Națională are sediul în municipiul București.

Art. 2. -

Agenția Națională asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activității unităților din subordine, în scopul aplicării unitare a legislației în domeniul specific de activitate și al realizării atribuțiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

Art. 3. - Modificări (1)

Agenția Națională aplică politicile și strategiile privind ocuparea forței de muncă și formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, având următoarele obiective principale:

a) stimularea ocupării forței de muncă și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă;

b) prevenirea șomajului;

c) participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesională;

d) asigurarea egalității de șanse pe piața internă a forței de muncă și combaterea oricăror forme de discriminare pe piața muncii;

e) creșterea incluziunii sociale;

f) protecția persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru șomaj;

g) facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene și în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, cât și în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenții și înțelegeri;

h) sprijinirea cetățenilor români în vederea încadrării în muncă în statele cu care România nu are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forței de muncă.

CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea Agenției Naționale

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Agenția Națională este organizată și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi și ale statutului propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență

(2) Structura organizatorică și numărul maxim de posturi se stabilesc prin statutul propriu.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Agenția Națională are în subordine următoarele unități cu personalitate juridică:

a) agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, servicii publice deconcentrate, denumite în continuare agenții teritoriale; Jurisprudență

b) centrele regionale de formare profesională a adulților, denumite în continuare centre regionale;

c) Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu.

(2) Agenția Națională are în subordine unități fără personalitate juridică de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane, finanțate din fonduri ale Uniunii Europene, organizate la nivel regional.

(3) Organizarea și funcționarea unităților prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin statutul Agenției Naționale.

(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, unitățile prevăzute la alin. (2) se transformă în organisme intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, trec în subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și se finanțează din bugetul de stat, prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi de la bugetul asigurărilor pentru șomaj și suplimentarea numărului de posturi la bugetul de stat.

Art. 6. -

(1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenția Națională are, în principal, următoarele atribuții: Modificări (1), Jurisprudență

a) asigură implementarea politicilor de ocupare a forței de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru alinierea la Strategia europeană de ocupare a forței de muncă;

b) asigură implementarea programelor destinate dezvoltării resurselor umane, finanțate din fonduri ale Uniunii Europene; Jurisprudență

c) asigură implementarea programelor având ca obiectiv stimularea ocupării forței de muncă, finanțate din alte fonduri;

d) urmărește și asigură aplicarea unitară a legislației din domeniul său de competență;

e) organizează, furnizează și finanțează servicii de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării forței de muncă, în concordanță cu strategiile și politicile de ocupare a forței de muncă și cu tendințele care se manifestă pe piața internă a forței de muncă;

f) organizează și prestează, gratuit sau contra cost, servicii de formare profesională pentru persoanele neîncadrate în muncă și pentru alte categorii de beneficiari prevăzute de lege;

g) consiliază și orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă și mediază între acestea și angajatori;

h) elaborează, implementează și cofinanțează programe de activitate proprii privind ocuparea și formarea profesională a forței de muncă, precum și acțiuni specifice domeniului său de activitate, pe baza politicilor și strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale; Jurisprudență

i) fundamentează și propune Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale proiectul bugetului asigurărilor pentru șomaj;

j) administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj și prezintă Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale raportul său de execuție bugetară;

k) propune Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale proiecte de acte normative în domeniul ocupării, formării profesionale și al protecției sociale a persoanelor neîncadrate în muncă;

l) organizează și asigură servicii de stabilire, plată și evidență a drepturilor bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj;

m) acreditează furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;

n) elaborează, finanțează și/sau coordonează studii, rapoarte și analize, bilanțul de ocupare pentru evaluarea efectelor măsurilor privind forța de muncă și fundamentarea politicilor și programelor în domeniul său de activitate;

o) calculează și face publici indicatorii statistici privind piața forței de muncă, conform prevederilor legale;

p) administrează încasarea veniturilor și realizează executarea silită a creanțelor aflate în administrarea sa, potrivit legii;

q) editează materiale informative în domeniul său de activitate;

r) promovează, în colaborare cu celelalte instituții competente, măsuri de asigurare și protejare a drepturilor și libertăților cetățenilor români care lucrează în străinătate;

s) asigură servicii de informare și consiliere a persoanelor care doresc să presteze muncă în statele membre ale Uniunii Europene și în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, precum și în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenții și înțelegeri;

t) asigură acordarea prestațiilor de șomaj stabilite în statele membre ale Uniunii Europene și în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European;

u) colaborează cu serviciile publice de ocupare din cadrul rețelei Serviciilor Europene de Ocupare a Forței de Muncă (EURES);

v) colaborează cu celelalte instituții competente, în vederea asigurării posibilității cetățenilor străini de a se încadra în muncă în România, în condițiile legii.

(2) Agenția Națională îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 7. -

(1) În vederea realizării indicatorilor cantitativi și calitativi rezultați din cuantificarea măsurilor cuprinse în Strategia guvernamentală în domeniul ocupării forței de muncă, denumiți în continuare indicatori de performanță managerială, între ministrul muncii, familiei și protecției sociale și președintele Agenției Naționale se încheie un contract anual de performanță managerială, valabil atât pentru Agenția Națională, cât și pentru agențiile teritoriale. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale exercită controlul asupra modului în care sunt implementate strategiile și politicile elaborate în domeniul ocupării forței de muncă, precum și asupra realizării indicatorilor de performanță managerială.

(3) Președintele Agenției Naționale prezintă trimestrial rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor prevăzuți în contractul de performanță managerială.

(4) Raportul anual privind îndeplinirea indicatorilor de performanță managerială se prezintă de către președintele Agenției Naționale ministrului muncii, familiei și protecției sociale, pentru aprobare.

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Personalul Agenției Naționale și al unităților din subordine este format din funcționari publici și salariați încadrați pe bază de contract individual de muncă. Jurisprudență

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual din sectorul bugetar. Jurisprudență

Art. 9. -

(1) Patrimoniul Agenției Naționale este constituit din bunuri mobile și imobile aflate în proprietate publică sau deținute în proprietatea privată a acesteia.

(2) Bunurile mobile și imobile aflate în proprietate publică sunt date în administrarea Agenției Naționale, pentru îndeplinirea funcțiilor sale, în condițiile legii.

(3) Bunurile mobile și imobile deținute în proprietatea privată a Agenției Naționale se constituie din surse proprii, donații sau din alte surse, potrivit legii.

Art. 10. -

Pentru dezvoltarea activităților Agenției Naționale, respectiv ale unităților din subordine, autoritățile publice centrale și locale atribuie, în condițiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri și spații.

Art. 11. -

(1) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale și a unităților din subordine se asigură integral din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita sumelor aprobate cu această destinație. Modificări (1)

(2) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea centrelor regionale se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii.

CAPITOLUL III Conducerea Agenției Naționale

SECȚIUNEA 1 Consiliul de administrație

Art. 12. -

(1) Agenția Națională este condusă de un consiliu de administrație, format din reprezentanți ai Guvernului, precum și ai confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național, alcătuit din 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri, reprezentanți ai Guvernului, numiți prin decizie a primului-ministru;

b) 5 membri numiți prin consens de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național; Modificări (1)

c) 5 membri numiți prin consens de confederațiile patronale reprezentative la nivel național. Modificări (1)

(2) Sunt reprezentative la nivel național confederațiile sindicale și patronale care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Art. 13. -

(1) În consiliul de administrație poate fi desemnată persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are capacitate deplină de exercițiu;

b) are cetățenie română și domiciliul în România;

c) nu a suferit condamnări penale.

(2) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum și cetățenilor statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Mandatul membrilor consiliului de administrație este de 4 ani, putând fi reînnoit.

(2) În timpul mandatului lor, membrii consiliului de administrație pot fi revocați de cei care i-au numit.

(3) În cazul vacantării locurilor în consiliul de administrație, ca urmare a demisiei, revocării mandatului sau a decesului, în termen de 30 de zile lucrătoare vor fi numite alte persoane pentru durata rămasă a mandatului.

Art. 15. -

(1) Consiliul de administrație se întrunește lunar, în ședințe ordinare, la inițiativa președintelui.

(2) Consiliul de administrație se poate întruni ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare, la inițiativa președintelui sau a cel puțin 7 din numărul membrilor săi, cu condiția ca fiecare parte să fie reprezentată.

(3) Convocarea consiliului de administrație se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței stabilite, aducându-se la cunoștință membrilor ordinea de zi a întrunirii.

(4) Proiectele materialelor de pe ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație sunt puse la dispoziția membrilor săi cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței.

Art. 16. -

(1) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea numai în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu condiția ca fiecare parte să fie reprezentată.

(2) La ședințele consiliului de administrație, președintele poate invita persoane ce dețin funcții de conducere în cadrul Agenției Naționale, precum și specialiști.

(3) În cazul în care nu poate participa la ședințele consiliului de administrație, președintele poate desemna un membru al acestuia pentru a exercita funcția de președinte de ședință.

(4) Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul majorității simple a membrilor, respectiv cu întrunirea numărului de jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți, cu condiția ca fiecare parte să fie reprezentată.

(5) Membrii consiliului de administrație, care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al doilea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administrație, nu pot participa la dezbateri și nici la adoptarea hotărârilor.

Art. 17. -

(1) Membrii consiliului de administrație, cu excepția președintelui, beneficiază de o indemnizație de ședință de 10% din indemnizația președintelui Agenției Naționale.

(2) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului de administrație pentru participarea la ședințe este de maximum 20% din indemnizația președintelui Agenției Naționale.

Art. 18. -

(1) În exercitarea actului de conducere, consiliul de administrație al Agenției Naționale are, în principal, următoarele atribuții: Modificări (1)

a) coordonează activitatea Agenției Naționale;

b) aprobă programele naționale anuale privind ocuparea și formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

c) aprobă programele anuale de formare profesională a personalului propriu al Agenției Naționale și al unităților din subordine;

d) aprobă propunerile pentru fundamentarea proiectului de buget al asigurărilor pentru șomaj;

e) aprobă defalcarea bugetului asigurărilor pentru șomaj pe unitățile din subordinea Agenției Naționale în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii;

f) aprobă situația financiară anuală, contul de execuție bugetară și raportul anual de activitate;

g) aprobă programul anual de investiții și urmărește realizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale;

h) stabilește măsuri privind îmbunătățirea activității Agenției Naționale;

i) analizează activitatea unităților din subordinea Agenției Naționale și propune măsuri în vederea îmbunătățirii acesteia;

j) aprobă organizarea compartimentelor funcționale ale Agenției Naționale în cadrul structurii organizatorice aprobate; Derogări (1)

k) aprobă statul de funcții al Agenției Naționale;

l) aprobă înființarea de centre regionale, în limita numărului de posturi aprobate, precum și județele arondate acestora;

m) aprobă înființarea de agenții locale pentru ocuparea forței de muncă, de centre proprii de formare profesională, precum și de puncte de lucru, în limita numărului de posturi aprobate;

n) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale;

o) aprobă structurile organizatorice ale unităților aflate în subordine, precum și regulamentul-cadru de organizare și funcționare al acestora;

p) aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q) aprobă indicatorii specifici domeniului de activitate pe baza cărora se încheie contractele de performanță managerială cu unitățile din subordine.

(2) Alte atribuții ale consiliului de administrație pot fi stabilite prin statutul Agenției Naționale.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, consiliul de administrație adoptă hotărâri.

(4) Membrii consiliului de administrație răspund pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în exercitarea mandatului, în funcție de votul exprimat, în condițiile stabilite de regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Președintele

Art. 19. -

(1) Președintele Agenției Naționale este și președinte al consiliului de administrație, fiind numit prin decizie a primului-ministru, din rândul reprezentanților Guvernului în consiliul de administrație, la propunerea ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

(2) Președintele exercită o funcție asimilată funcțiilor de demnitate publică.

(3) Președintele are rang de secretar de stat și beneficiază de drepturile salariale, precum și de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru funcția de secretar de stat.

(4) În cadrul aparatului central al Agenției Naționale se organizează și funcționează, în condițiile legii, cabinetul președintelui Agenției Naționale.

Art. 20. -

(1) Ministrul muncii, familiei și protecției sociale deleagă atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru șomaj președintelui Agenției Naționale. Derogări (1)

(2) În situațiile prevăzute la art. 21 alin. (2) și în situația în care președintele Agenției Naționale se află în imposibilitatea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1), acestea se deleagă de ministrul muncii, familiei și protecției sociale secretarului general sau înlocuitorului acestuia.

Art. 21. -

(1) Mandatul președintelui este de 4 ani, putând fi reînnoit.

(2) Mandatul președintelui încetează prin demisie, prin revocare la propunerea ministrului muncii, familiei și protecției sociale, sau prin deces.

Art. 22. -

(1) În exercitarea actului de conducere, președintele are, în principal, următoarele atribuții: Modificări (1), Jurisprudență

a) conduce activitatea curentă a Agenției Naționale;

b) reprezintă Agenția Națională în raporturile cu autoritățile administrației publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum și cu organisme din țară și din străinătate;

c) asigură punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administrație;

d) conduce ședințele consiliului de administrație;

e) aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale unităților aflate în subordinea Agenției Naționale;

f) dispune controale asupra activității compartimentelor funcționale din cadrul Agenției Naționale și al unităților subordonate;

g) dezvoltă relații de colaborare cu instituții similare din alte țări, în limita competențelor prevăzute de lege;

h) asigură promovarea imaginii Agenției Naționale;

i) îndeplinește atribuțiile ce revin, potrivit legii, ordonatorului principal de credite; Derogări (1)

j) aprobă numirea, promovarea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului din subordine, în condițiile legii;

k) coordonează activitatea de elaborare a indicatorilor de performanță specifici, pe baza cărora se încheie contractele de performanță managerială cu conducătorii unităților din subordine.

(2) Alte atribuții ale președintelui pot fi stabilite prin statutul Agenției Naționale.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, precum și în vederea îndeplinirii hotărârilor consiliului de administrație, președintele emite ordine. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 3-a Secretarul general

Art. 23. -

(1) Activitatea executivă a Agenției Naționale este coordonată de un secretar general.

(2) Secretarul general al Agenției Naționale face parte din categoria înalților funcționari publici și este numit în condițiile legii.

Art. 24. -

(1) În exercitarea actului de conducere, secretarul general are în principal următoarele atribuții: Modificări (1)

a) coordonează activitatea compartimentelor funcționale din cadrul Agenției Naționale, potrivit statutului acesteia;

b) coordonează activitatea unităților aflate în subordinea Agenției Naționale;

c) asigură implementarea de către Agenția Națională și unitățile din subordine a politicilor de ocupare a forței de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

d) urmărește realizarea programelor de ocupare și de formare profesională la nivel național și teritorial;

e) coordonează elaborarea propunerilor efectuate de Agenția Națională pentru fundamentarea proiectului bugetului asigurărilor pentru șomaj;

f) asigură coordonarea studiilor, rapoartelor, analizelor și bilanțurilor de ocupare elaborate de Agenția Națională în vederea evaluării măsurilor privind ocuparea forței de muncă;

g) coordonează activitatea privind reprezentarea în instanță a Agenției Naționale și a unităților din subordine.

(2) Alte atribuții ale secretarului general pot fi stabilite prin statutul Agenției Naționale și se prevăd în fișa postului.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, secretarul general emite decizii cu caracter nenormativ.

(4) Înlocuitorul de drept al secretarului general se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale.

Art. 25. -

(1) Secretarul general poate delega o parte din atribuțiile sale înlocuitorului de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu aprobarea președintelui Agenției Naționale, în condițiile legii.

(2) Prin actul de delegare se vor preciza limitele și condițiile delegării.

CAPITOLUL IV Unitățile din subordinea Agenției Naționale

SECȚIUNEA 1 Agențiile teritoriale

Art. 26. - Modificări (1)

(1) Agențiile teritoriale asigură implementarea la nivel județean și al municipiului București a măsurilor de prevenire a șomajului, protecția socială a persoanelor neîncadrate în muncă, organizează și coordonează activitatea de ocupare și de formare profesională a forței de muncă.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor, agențiile teritoriale cooperează cu autoritățile administrației publice locale, cu organizațiile guvernamentale, cu societatea civilă, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum și cu partenerii sociali.

Art. 27. - Jurisprudență

(1) În vederea realizării sarcinilor ce le revin, cu aprobarea consiliului de administrație, în subordinea agențiilor teritoriale se pot înființa agenții locale pentru ocuparea forței de muncă, denumite în continuare agenții locale, centre proprii de formare profesională, precum și puncte de lucru, unități fără personalitate juridică.

(2) Agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă se pot constitui la nivelul municipiilor reședință de județ, la nivelul principalelor localități din cadrul fiecărui județ, precum și la nivelul sectoarelor municipiului București.

(3) Centrele proprii de formare profesională se pot constitui la nivelul agențiilor teritoriale și la nivelul agențiilor locale.

(4) Punctele de lucru se organizează și funcționează în subordinea agențiilor locale.

Art. 28. - Jurisprudență

(1) Conducerea agențiilor teritoriale se exercită de directori executivi și directori executivi adjuncți.

(2) Conducerea agențiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului București se exercită de directori executivi adjuncți.

Art. 29. -

(1) Ocuparea posturilor de directori executivi și directori executivi adjuncți ai agențiilor teritoriale, precum și ai agențiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului București se face pe bază de concurs organizat în condițiile legii.

(2) Directorii executivi și directorii executivi adjuncți au statut de funcționari publici și sunt numiți de președintele Agenției Naționale, în condițiile legii. Jurisprudență

Art. 30. -

Atribuțiile directorilor executivi și ale directorilor executivi adjuncți prevăzuți la art. 28, precum și înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare și funcționare ale agențiilor teritoriale și se prevăd în fișa postului.

Art. 31. -

(1) Directorii executivi ai agențiilor teritoriale au calitatea de ordonatori terțiari de credite.

(2) Directorii executivi pot delega această calitate, precum și o parte din atribuții înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele și condițiile delegării.

Art. 32. -

În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin potrivit legii, directorii executivi ai agențiilor teritoriale sunt sprijiniți de consilii consultative tripartite.

Art. 33. - Modificări (1)

Consiliile consultative ale agențiilor teritoriale sunt alcătuite din câte 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri, reprezentanți ai autorităților publice locale și ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, numiți de prefect, cu consultarea agențiilor teritoriale. Entitățile de mai sus pot desemna câte o singură persoană în componența consiliului consultativ;

b) 5 membri numiți prin consens de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național;

c) 5 membri numiți prin consens de confederațiile patronale reprezentative la nivel național.

Art. 34. - Modificări (1)

Membrii consiliilor consultative ale agențiilor teritoriale reprezentând sindicatele și patronatele vor fi stabiliți prin negocieri între confederațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național.

Art. 35. - Modificări (1)

Dispozițiile art. 13, 14 și art. 16 alin. (1) se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliilor consultative ale agențiilor teritoriale.

Art. 36. -

(1) Consiliile consultative ale agențiilor teritoriale se întrunesc lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea directorilor executivi sau a unei treimi din numărul membrilor acestora.

(2) Convocarea consiliului consultativ se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței stabilite, aducându-se la cunoștință membrilor ordinea de zi a întrunirii.

Art. 37. -

(1) Pentru participarea la ședințele consiliilor consultative ale agențiilor teritoriale, membrii acestora beneficiază de o indemnizație de ședință de 10% din salariul de bază al directorului executiv al agenției teritoriale.

(2) În timpul mandatului lor, membrii consiliilor consultative pot fi revocați de cei care i-au numit. Revocarea poate fi efectuată și la propunerea agențiilor teritoriale, în situația înregistrării unui număr de 3 absențe succesive la întrunirile desfășurate.

(3) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului consultativ pentru participarea la ședințe nu poate depăși 20% din salariul de bază al directorului executiv al agenției teritoriale.

Art. 38. -

(1) Consiliile consultative ale agențiilor teritoriale au, în principal, următoarele atribuții:

A. consiliază directorii executivi în adoptarea deciziilor cu privire la:

a) măsurile de realizare a sarcinilor ce le revin potrivit programelor elaborate în domeniul ocupării forței de muncă și indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuți în contractele de performanță managerială;

b) repartizarea între subunități a sarcinilor ce le revin potrivit contractelor de performanță managerială;

B. analizează:

a) execuția bugetară lunară și situația financiară trimestrială;

b) raportul anual de activitate, situația financiară anuală și execuția bugetară;

C. fac propuneri cu privire la:

a) programele de activitate ale subunităților din subordinea agențiilor teritoriale;

b) proiectele programelor de ocupare a forței de muncă și de formare profesională la nivelul județului;

c) proiectul de buget;

d) înființarea și dezvoltarea punctelor de lucru.

(2) Alte atribuții ale consiliilor consultative ale agențiilor teritoriale pot fi stabilite prin statutul Agenției Naționale.

SECȚIUNEA a 2-a Centrele regionale

Art. 39. - Modificări (1)

Centrele regionale organizează și realizează, la nivelul județelor arondate prin hotărâri ale consiliului de administrație, activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Art. 40. -

Conducerea centrelor regionale se exercită de directori și directori adjuncți.

Art. 41. -

(1) Ocuparea posturilor de directori și directori adjuncți ai centrelor regionale se face pe bază de concurs sau examen, organizat în condițiile legii.

(2) Directorii și directorii adjuncți sunt numiți de președintele Agenției Naționale, în condițiile legii.

Art. 42. -

Atribuțiile directorilor centrelor regionale, precum și înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare și funcționare ale centrelor regionale și se prevăd în fișa postului.

Art. 43. -

(1) Directorii centrelor regionale au calitatea de ordonatori terțiari de credite.

(2) Directorii pot delega această calitate, precum și o parte din atribuții înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele și condițiile delegării.

Art. 44. -

În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin potrivit legii, directorii centrelor regionale sunt sprijiniți de consilii consultative tripartite.

Art. 45. -

Consiliile consultative ale centrelor regionale sunt alcătuite după cum urmează:

a) câte un membru, reprezentant al fiecărei agenții teritoriale, numit de directorul executiv al agenției, agenție care este arondată centrului regional; Modificări (1)

b) un membru reprezentant al agenției pentru dezvoltare regională din regiunea aferentă localității în care își are sediul centrul regional, numit de conducătorul acesteia;

c) un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial între confederațiile sindicale reprezentative la nivel național; Modificări (1)

d) un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial între confederațiile patronale reprezentative la nivel național. Modificări (1)

Art. 46. -

(1) Consiliile consultative ale centrelor regionale se întrunesc trimestrial sau, în mod excepțional, la cererea directorilor.

(2) Convocarea consiliilor consultative se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței stabilite, aducându-se la cunoștință membrilor ordinea de zi a întrunirii.

Art. 47. - Modificări (1)

Dispozițiile art. 13, 14 și art. 16 alin. (1), precum și ale art. 37 se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliilor consultative ale centrelor regionale.

Art. 48. -

(1) Consiliile consultative ale centrelor regionale au, în principal, următoarele atribuții:

A. consiliază directorii în adoptarea deciziilor cu privire la:

a) elaborarea strategiei regionale de formare profesională a adulților, corelată cu cerințele pieței muncii din regiunea pe care o deservesc;

b) adoptarea măsurilor adecvate în scopul realizării sarcinilor ce le revin potrivit planurilor, programelor de formare profesională și indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuți în contractele de performanță;

B. analizează:

a) execuția bugetară lunară și situația financiară trimestrială;

b) raportul anual de activitate, situația financiară anuală și execuția bugetară;

C. fac propuneri cu privire la:

a) proiectul planului anual de formare profesională;

b) fundamentarea bugetului;

D. promovează realizarea dialogului social la nivelul centrelor regionale, în domeniul formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

(2) Alte atribuții ale consiliilor consultative ale centrelor regionale pot fi stabilite prin statutul Agenției Naționale.

SECȚIUNEA a 3-a Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu

Art. 49. -

Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu asigură, pe baza strategiilor și programelor anuale de formare a personalului aprobate de consiliul de administrație, formarea și perfecționarea personalului Agenției Naționale, precum și ale personalului din unitățile aflate în subordine.

Art. 50. -

(1) Conducerea Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu se exercită de un director executiv.

(2) Conducerea activității financiar-contabile este asigurată de un director executiv adjunct.

Art. 51. -

Dispozițiile art. 29 se aplică în mod corespunzător și directorului executiv și, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu.

Art. 52. -

Atribuțiile directorului executiv și, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu, precum și înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu și se prevăd în fișa postului.

Art. 53. -

(1) Directorul executiv al Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu are calitatea de ordonator terțiar de credite.

(2) Directorul executiv poate delega o parte din atribuții înlocuitorului de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele și condițiile delegării.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 54. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I*).

(2) Agenția Națională va elabora statutul propriu**) și îl va supune spre aprobare Guvernului, în termenul prevăzut la alin. (1).

*) Legea nr. 202/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 mai 2006.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 55. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Legea nr. 145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 1 alin. (1);

b) orice alte dispoziții contrare.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederi care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 202/2006 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actelor modificatoare:

- art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă:

"

Art. II. -

Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, modificările ce decurg din prezenta ordonanță de urgență în structura bugetului asigurărilor pentru șomaj aprobat pe anul 2006, precum și în anexele la acesta, cu încadrarea în cheltuielile de personal și în numărul maxim de posturi.";

- art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituțională:

"

Art. II. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, personalul încadrat la Direcția protecția drepturilor cetățenilor români care lucrează în străinătate și la Direcția evidență și monitorizare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse***) se preia de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse***), trece în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă și cele două direcții preluate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse***) se reorganizează.

(4) Până la reorganizarea structurilor preluate, personalul prevăzut la alin. (1) și (2) își menține drepturile salariale.

(5) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va modifica în mod corespunzător statutul propriu și îl va supune spre aprobare Guvernului.

Art. III. -

Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor***) să introducă, la solicitarea ordonatorului principal de credite, modificările care se impun în volumul și în structura bugetului de stat, a bugetului asigurărilor pentru șomaj, a bugetului Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse***), precum și în anexele la acesta."

***) Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, denumirea "Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse" s-a înlocuit cu denumirea "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale", iar denumirea "Ministerul Economiei și Finanțelor" cu denumirea "Ministerul Economiei", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de economie, și cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de finanțe.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...