Guvernul României

Ordonanța nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (9), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 27 martie 2009.

În vigoare de la 03 mai 2007
Republicare (r1) aplicabilă de la 27 martie 2009 până la 22 septembrie 2014, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 23 septembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică în condițiile prezentei ordonanțe de către Ministerul Finanțelor Publice prin organele de valorificare abilitate.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare.

(3) Bunurile prevăzute la alin. (2) vor fi distruse pe cheltuiala persoanelor fizice sau juridice de la care au fost confiscate sau a deținătorului, în cazul în care acestea nu pot fi identificate. Distrugerea se va efectua în prezența și cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare și distrugere formate din reprezentanți ai deținătorului, ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ai organului de valorificare, ai Ministerului Administrației și Internelor și ai Ministerului Mediului. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(4) Distrugerea drogurilor și a precursorilor confiscați se efectuează în condițiile prevăzute în legile speciale ce reglementează regimul acestor substanțe. Modificări (1)

(5) Bunurile dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală se distrug în prezența și cu confirmarea comisiei de preluare și distrugere prevăzute la alin. (3).

(6) Convocarea comisiei de preluare și distrugere se face de către deținător.

(7) În cazul bunurilor prevăzute la alin. (5), care fac obiectul prevederilor Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, cheltuielile de distrugere urmează regimul stabilit prin această lege.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) organe de valorificare - direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și alte structuri ale Ministerului Finanțelor Publice, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului aflate pe teritoriul României, precum și structurile de specialitate cu atribuții în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

b) deținător de bunuri - persoana fizică sau juridică ce deține cu sau fără titlu bunuri de natura celor prevăzute la art. 1. Jurisprudență

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Bunurile confiscate sau neridicate, conform legii, în orice procedură judiciară trec în proprietatea privată a statului, în temeiul unei ordonanțe emise de procuror sau al unei hotărâri judecătorești definitive/irevocabile prin care se dispune valorificarea acestora. Modificări (1), Doctrină (1)

(2) În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării și sancționării contravențiilor pe bază de proces-verbal, titlul de proprietate îl constituie însuși procesul-verbal de contravenție, în cazul în care acesta nu a fost contestat în termenul legal sau dacă a fost contestat și contestația a fost respinsă printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Jurisprudență

CAPITOLUL II Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului Puneri în aplicare (1)

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Declararea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului se face la organele de valorificare, în termen de 10 zile de la data primirii de către deținător a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora. Jurisprudență

(2) Bunurile devenite proprietate privată a statului se declară și se predau organelor de valorificare, după ce actul de preluare în proprietatea privată a statului, prevăzut la art. 3, a devenit executoriu, potrivit legii. Jurisprudență

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Deținătorii bunurilor care au trecut în proprietatea privată a statului, persoane fizice sau juridice, după caz, au obligația să inventarieze bunurile respective, luând în același timp și măsurile de securitate, de păstrare și de conservare corespunzătoare până la predarea lor efectivă organelor de valorificare. Jurisprudență

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri: Puneri în aplicare (1)

a) medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicală, materialele de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicală, substanțele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale de patrimoniu, documentele istorice, materialele de arhivă, obiectele, veșmintele și cărțile de cult, timbrele filatelice, materialele lemnoase, care se predau organelor de specialitate ale statului care au competența de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale; Modificări (1)

b) mijloacele de plată în valută neconvertibilă care se depun la Banca Națională a României în condițiile legii;

c) armele de foc, munițiile, materiile explozive și bunurile cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, Poliției Române, Ministerului Apărării Naționale ori, după caz, altor persoane juridice autorizate, prevăzute de legislația privind regimul armelor și munițiilor.

(3) Bunurile prevăzute la alin. (2) se vor evalua, utiliza, valorifica, distruge sau se vor casa de către organele specializate care le-au preluat, dispunând de acestea conform atribuțiilor legale ce le revin.

(4) Sumele obținute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) se virează la bugetul de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare, precum și a altor rețineri prevăzute prin legi speciale.

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) sumele rezultate din valorificarea bunurilor ce intră sub incidența legislației în vigoare privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care rămân la dispoziția cultelor religioase.

(6) Precursorii de droguri se valorifică de organele de valorificare numai către un operator cu substanțe clasificate, potrivit legislației privind regimul juridic al precursorilor de droguri.

(7) O copie a documentului care atestă valorificarea sau distrugerea precursorilor de droguri se comunică Agenției Naționale Antidrog.

CAPITOLUL III Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului Puneri în aplicare (1)

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Predarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se face de către deținători la organele de valorificare. Jurisprudență

(2) Bunurile vor fi predate de către deținători organelor de valorificare, care sunt obligate să le preia în termen de 10 zile de la data primirii de către deținător a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora. Jurisprudență

(3) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora în termen de 21 de zile de la preluare.

(4) Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 3 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și un reprezentant al deținătorului bunurilor respective.

(5) Cheltuielile de deplasare și de cazare se plătesc membrilor comisiei de evaluare de către instituția care i-a desemnat.

(6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, păsările vii și plantele, care se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri către populație. Valorificarea acestor bunuri se face fără efectuarea procedurilor de evaluare. Modificări (1)

(7) Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la solicitarea deținătorului, același termen și aceeași procedură de valorificare prevăzute la alin. (6) se aplică și bunurilor al căror termen de garanție expiră înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunța în litigiu, al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(8) În cazul în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă se dispune restituirea bunurilor prevăzute la alin. (6) și (7), sumele obținute din valorificarea acestora se achită persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, conform prevederilor din hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz, la nivelul actualizat al prețurilor în situația în care în hotărâre nu se prevede suma. Puneri în aplicare (1)

(9) Instituțiile abilitate prin lege să ateste calitatea bunurilor, pentru bunurile supuse valorificării, sunt obligate să emită avizul constatator în termenul solicitat de organul de valorificare, cu excepția bunurilor perisabile, pentru care avizul constatator se va emite de îndată.

(10) Produsele de natura celor supuse marcării potrivit legii, nemarcate sau cu marcaje false supuse valorificării, vor purta marcaje speciale, conform reglementărilor legale în materie.

Art. 7. -

(1) Bunurile supuse valorificării care în perioada valorificării au devenit necomercializabile, precum și cele care nu au putut fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere.

(2) Comisia de distrugere este formată din 5 membri: 2 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant din partea inspectoratului județean de poliție, un reprezentant al oficiului județean pentru protecția consumatorilor sau al Oficiului pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București și un reprezentant al agenției județene de protecție a mediului.

(3) Membrii comisiei de evaluare, precum și membrii comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 7 alin. (2) primesc o indemnizație fixă lunară, stabilită prin ordin al ministrului finanțelor publice*), care se indexează anual cu indicele de inflație, cu condiția întrunirii comisiilor cel puțin o dată în cursul lunii, care se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Jurisprudență

(4) Cheltuielile de deplasare și de cazare se plătesc membrilor comisiilor de distrugere prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 7 alin. (2) de către instituția care i-a desemnat.

*) A se vedea Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.495/2007 privind stabilirea indemnizațiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2008.

Art. 8. -

(1) Valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se face prin bursele de mărfuri, prin magazine proprii, licitație publică, în regim de consignație sau direct de la locul unde acestea se află.

(2) Valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se află în străinătate, se face prin licitație publică sau alte proceduri legale, potrivit legislației aplicabile din statul pe teritoriul căruia se află.

CAPITOLUL IV Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului Puneri în aplicare (2)

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Ministerul Finanțelor Publice poate transmite sau, după caz, propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri supuse valorificării unor persoane fizice sau juridice, astfel:

a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulanțe sanitare cu dotări aferente, ambarcațiuni și motoare atașabile acestora, care vor fi repartizate de comisia interministerială, cu titlu gratuit, ministerelor, autorităților publice centrale și locale, în limita normativelor de dotare, cu respectarea procedurilor de declarare și evaluare, precum și instituțiilor de cult și Societății Naționale de Cruce Roșie din România; Modificări (1), Referințe (3)

b) creșelor, grădinițelor, centrelor de plasament și centrelor de primire a copilului, căminelor de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, școlilor, bibliotecilor, instituțiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societății Naționale de Cruce Roșie din România, precum și persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităților naturale, la propunerea organelor de valorificare, prin ordin al ministrului sau decizie a conducătorului organului de valorificare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe; Modificări (1)

c) ministerelor, autorităților publice centrale și locale - echipamente de comunicație, tehnică de calcul și birotică, rechizite, bunuri de folosință îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întreținere și reparații, cu respectarea procedurilor de declarare și evaluare, prin ordin al ministrului finanțelor publice sau decizie a conducătorului organului de valorificare, după caz;

d) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile și imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului;

e) persoanelor juridice care administrează case memoriale, prin hotărâre a Guvernului;

f) ministerelor, autorităților publice centrale și locale - bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, ce provin din succesiuni vacante, cu excepția celor deținute de stat în cote indivize, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice, cu destinația de locuințe de serviciu.

(2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de o comisie interministerială care va funcționa pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Economiei, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Cancelariei Primului-Ministru*).

*) Conform prevederilor art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, "denumirea «Cancelaria Primului-Ministru» se înlocuiește în mod corespunzător cu denumirea «aparatul propriu de lucru al primului-ministru» sau, după caz, cu denumirea «Secretariatul General al Guvernului»".

CAPITOLUL V Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului Puneri în aplicare (1)

Art. 10. -

(1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor se varsă la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare, precum și a altor rețineri prevăzute prin legi speciale în cazul organelor abilitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare. Jurisprudență

(2) Bunurile confiscate de organele autorității administrației publice locale se predau organelor de valorificare, iar sumele încasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislației în vigoare și a unui comision de 20% din veniturile rămase după deducerea cheltuielilor cu valorificarea.

(3) Comisionul de 20% se varsă la bugetul de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare.

(4) În situația în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferența va fi acoperită de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.

(5) În categoria cheltuielilor efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în condițiile prezentei ordonanțe, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora și până la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere, precum și cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care îndeplinesc condițiile de comercializare.

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Bunurile necomunitare care au intrat în proprietatea privată a statului sunt supuse prevederilor art. 867a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 privind crearea Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare.

(2) Drepturile de import se aplică asupra valorii rezultate din valorificarea acestora potrivit prezentei ordonanțe.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile distruse.

(4) Drepturile de import privind taxele vamale, taxele agricole și taxele antidumping se aplică și în cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit asupra prețului stabilit de comisia de evaluare, aflat în vigoare în momentul atribuirii, și intră în categoria cheltuielilor de valorificare prevăzute la art. 10 alin. (5).

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 12. -

Nerespectarea obligațiilor prevăzute de prezenta ordonanță atrage răspunderea disciplinară, contravențională, materială sau, după caz, penală, potrivit legii**).

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 597/2008 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 10 iunie 2008.

Art. 13. -

(1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Administrației și Internelor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului***).

(2) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe, Ministerul Afacerilor Externe va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României, aprobate prin ordin al ministrului, avizat de Ministerul Finanțelor Publice.

***) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 7 august 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

a) Ordonanța Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005;

b) Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 3 mai 2005, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 15. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...