Ministerul Economiei și Finanțelor

Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 28.12.2007 *)

Modificări (4), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Acord, datat 28 decembrie 2007, între România (Împrumutat) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca)

Prin prezentul acord, Împrumutatul și Banca convin următoarele:

ARTICOLUL I Condiții generale. Definiții

1.01. Condițiile generale (așa cum sunt definite în documentul-anexă la prezentul acord) fac parte integrantă din acesta.

1.02. În afara cazului în care din context reiese altfel, termenii scriși cu inițială majusculă în Acordul de împrumut au sensul definit în Condițiile generale sau în documentul-anexă la prezentul acord.

ARTICOLUL II Împrumutul

2.01. Banca este de acord să acorde Împrumutatului, în termenii și condițiile prevăzute sau menționate în prezentul acord, suma de patruzeci și șapte milioane șapte sute de mii euro (47.700.000 EUR) (împrumut).

2.02. Împrumutatul poate trage sume din împrumut în conformitate cu prevederile secțiunii a IV-a a anexei nr. 2 la prezentul acord.

2.03. Comisionul inițial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul inițial nu mai târziu de 60 de zile după data intrării în vigoare.

2.04. Dobânda plătibilă de către Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu LIBOR pentru moneda împrumutului, plus o marjă variabilă. Fără a contraveni celor de mai sus, dacă o sumă trasă din suma împrumutului nu este rambursată la scadență și dacă această situație de neplată persistă timp de treizeci (30) de zile, atunci dobânda plătită de Împrumutat se va calcula așa după cum este prevăzut în secțiunea 3.02 (d) din Condițiile generale.

2.05. Datele de plată sunt 15 martie și 15 septembrie în fiecare an.

2.06. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu graficul de rambursare prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul acord.

ARTICOLUL III Proiectul

3.01. Împrumutatul își declară angajamentul față de obiectivele Proiectului. În acest scop, Împrumutatul va realiza partea I a Proiectului prin ANCPI, partea a II-a a Proiectului prin MADR și partea a III-a a Proiectului prin ANCPI și MADR, în conformitate cu prevederile art. V din Condițiile generale.

3.02. Fără a se limita la prevederile secțiunii 3.01 din prezentul acord și în afara cazului în care Împrumutatul și Banca vor conveni altfel, Împrumutatul va asigura realizarea Proiectului conform prevederilor anexei nr. 2 la prezentul acord.

ARTICOLUL IV Intrarea în vigoare

4.01. Condițiile suplimentare pentru intrarea în vigoare constau în:

a) ANCPI și MADR au înființat UMP-uri în condiții acceptabile Băncii, inclusiv adoptarea Manualului operațional al Proiectului (MOP), au fost asigurate resurse umane corespunzătoare și suficiente și au fost puse la dispoziție resursele financiare corespunzătoare.

b) Împrumutatul, prin ANCPI și MADR, a adoptat PMM în condiții acceptabile pentru Bancă.

4.02. Termenul-limită pentru intrarea în vigoare este una sută cincizeci (150) zile de la data acestui acord.

ARTICOLUL V Reprezentant. Adrese

5.01. Reprezentantul Împrumutatului este Ministerul Economiei și Finanțelor.

5.02. Adresa Împrumutatului este:

Ministerul Economiei și Finanțelor
Str. Apolodor nr. 17
București
România
Telex: Fax:
11239 4021 312 6792

5.03. Adresa Băncii este:

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii
Telegraf: Telex: Fax:
INTBAFRAD 248423 (MCI) sau 1-202-477-6391
Washington, D.C. 64145 (MCI)

Încheiat la București, România, în ziua și anul menționate la început.

ROMÂNIA, BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE,
prin prin
domnul Varujan Vosganian, domnul Benoit P. Blarel,
ministrul economiei și finanțelor, șeful biroului Băncii Mondiale la București,
reprezentant autorizat reprezentant autorizat

ANEXA Nr. 1

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul Proiectului este de a sprijini Împrumutatul în procesul de facilitare a restructurării fermelor pe principii de piață, prin îmbunătățirea capacității fermierilor, a membrilor de familie ai acestora și a lucrătorilor agricoli de a-și gestiona activele și venitul.

Proiectul cuprinde următoarele părți:

Partea I: Administrarea terenurilor

1. Delimitarea terenurilor și înregistrarea titlurilor de proprietate

Finalizarea procesului de determinare a drepturilor de proprietate și de înregistrare a bunurilor funciare în zonele rurale prin: a) delimitarea și topografierea parcelelor; b) asigurarea de servicii juridice în cadrul oficiilor ANCPI pentru înregistrarea titlurilor de proprietate; c) conversia digitală a documentelor juridice și cadastrale și a hărților; și d) actualizarea și punerea completă în funcțiune a sistemului informatic existent pentru înregistrare și cadastru. Modificări (1)

2. Consolidare instituțională

a) Conceperea și aplicarea unor îmbunătățiri a cadrului juridic și instituțional al ANCPI în vederea îmbunătățirii calității serviciilor livrate atât în ceea ce privește ANCPI, cât și sectorul privat.

b) Simplificarea procedurii și instruirea OCPI-urilor, în vederea întăririi capacității instituționale a acestora.

c) Reabilitarea unor birouri ale OCPI-urilor prin lucrări mici de construcții, informatizare și alte echipamente și mobilier. Modificări (1)

d) Pregătirea și implementarea campaniei de conștientizare a publicului, care va precede și va însoți munca de teren.

Partea a II-a: Servicii de orientare socioeconomică pentru populația din agricultură

1. Dezvoltarea capacității furnizorilor de servicii de orientare socioeconomică

Facilitarea abilității populației din agricultură de a-și gestiona în mod durabil venitul și bunurile, având în vedere programele naționale și de sprijin din partea UE, cuprinzând: a) identificarea și dezvoltarea furnizorilor independenți de servicii de orientare socioeconomică la nivel regional (SEGP); b) o evaluare a situației actuale a cererii și ofertei de servicii de orientare pentru populația din agricultură în regiunile pe care le acoperă proiectul; c) elaborarea și actualizarea periodică a Manualului de orientare socioeconomică, care va servi ca ghid de lucru și referință de caz pentru agenții SEGP; și d) instruirea cuprinzătoare a SEGP contractați pentru a presta în viitor activități de orientare socioeconomică, precum și a terților furnizori interesați de acordarea de orientare și îndrumare în sectorul agricol.

2. Furnizarea de servicii de orientare socioeconomică pentru populația din agricultură

Furnizarea de bunuri și servicii pentru: a) activități de comunicare și informare a comunității și elaborare de materiale de îndrumare pentru beneficiarii lor; b) înființarea unor rețele informaționale între SEGP și alți furnizori de servicii de consultanță pentru sectorul agricol.

Partea a III-a: Politică, strategie și management

1. Managementul proiectului

Sprijinirea ANCPI și MADR în legătură cu coordonarea și administrarea, implementarea, achizițiile, managementul financiar, raportarea, monitorizarea și evaluarea.

2. Asistență tehnică Modificări (1)

Achiziționarea de servicii de consultanță legate de dezvoltarea unui sistem informatic pentru agricultură și sectorul forestier (SIAS).

3. Studii de strategie, politică, juridice și instituționale

Elaborarea de studii în domenii ca, dar nu limitat la: a) analizarea și reexaminarea comasării terenurilor și amenajării teritoriului în zonele rurale; b) metodele propuse pentru facilitarea funcționării piețelor funciare în zonele rurale; c) opțiuni strategice disponibile pentru trecerea în anul 2012 de la Schema de plăți pe suprafață individuală (SAPS) la cea simplificată a UE, Schema de plăți pe suprafață unică (SPS); precum și d) recomandări pentru dezvoltarea cadrului juridic pentru strategiile și politicile aprobate.

ANEXA Nr. 2

EXECUȚIA PROIECTULUI

SECȚIUNEA I Aranjamente instituționale și de altă natură

1. Împrumutatul va înființa și va menține un comitet de coordonare a Proiectului (CCP), care va oferi îndrumare din punctul de vedere al politicilor aplicabile și din cel al operațiunilor desfășurate în cadrul Proiectului, pentru a asigura conformitatea activităților desfășurate în cadrul Proiectului cu politicile și strategiile naționale. CCP va fi constituit din reprezentanți ai MADR, MIRA, ANCPI și MEF și va fi condus, pe rând, de către un reprezentant al ANCPI și MADR.

2. Împrumutatul va executa partea I a Proiectului prin ANCPI și partea a II-a prin MADR. Împrumutatul va executa partea a III-a a Proiectului prin ANCPI și MADR, în conformitate cu aranjamente satisfăcătoare pentru Bancă. Împrumutatul va asigura pentru ANCPI, prin MIRA, și pentru MADR alocațiile bugetare corespunzătoare, prin cele două autorități de implementare. UMP ANCPI și UMP MADR vor avea responsabilitatea generală a implementării și a managementului de zi cu zi a părții I și, respectiv, părții a II-a a Proiectului și, împreună, a părții a III-a a Proiectului. În acest scop, Împrumutatul, prin ANCPI și MADR, va menține UMP ANCPI și UMP MADR pe toată durata implementării Proiectului într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă și cu resurse umane, financiare și tehnice suficiente și corespunzătoare.

3. Împrumutatul se va asigura că ANCPI și MADR vor realiza Proiectul în conformitate cu prevederile POM și PMM.

4. Împrumutatul va asigura alocarea anuală a unor fonduri bugetare corespunzătoare în scopul implementării Proiectului, pe toată durata acestuia.

5. Analiza de la jumătatea perioadei

a) La aproximativ douăzeci și patru (24) de luni de la data intrării în vigoare, Împrumutatul, prin ANCPI și MADR, va efectua, împreună cu Banca, o analiză la jumătatea perioadei privind progresele în implementarea Proiectului (denumită în continuare analiza de la jumătatea perioadei). Analiza de la jumătatea perioadei va cuprinde, printre altele:

(i) progresul înregistrat în atingerea obiectivelor Proiectului; și

(ii) performanța generală a Proiectului, pe baza indicatorilor de performanță pentru Proiect.

b) Împrumutatul, prin ANCPI și MADR, va întocmi și va prezenta Băncii, cu cel puțin patru (4) săptămâni înaintea analizei de la jumătatea perioadei, un raport separat care să arate stadiul implementării fiecărei componente a Proiectului și un raport rezumativ privind implementarea generală a Proiectului.

c) Împrumutatul, prin ANCPI și MADR, va elabora și va prezenta Băncii, în cel mult patru (4) săptămâni de la data analizei de la jumătatea perioadei, un program de acțiuni, acceptabil pentru Bancă, pentru implementarea în continuare a Proiectului, care să țină seama de constatările analizei de la jumătatea perioadei, program pe care îl va pune apoi în aplicare.

SECȚIUNEA a II-a Monitorizarea, raportarea și evaluarea Proiectului

A. Rapoarte privind Proiectul

Împrumutatul, prin ANCPI și MADR, va monitoriza și va evalua progresul Proiectului și va întocmi rapoarte privind Proiectul, conform prevederilor secțiunii 5.08 din Condițiile generale și pe baza indicatorilor conveniți cu Banca. Fiecare raport privind Proiectul va acoperi perioada unui semestru calendaristic și va fi furnizat Băncii în cel mult patruzeci și cinci (45) de zile de la încheierea perioadei acoperite de acest raport.

B. Management financiar, raportări și audituri financiare

1. Împrumutatul, prin ANCPI și MADR, va menține sau va determina menținerea unui sistem de management financiar conform prevederilor secțiunii 5.09 din Condițiile generale.

2. Împrumutatul, prin ANCPI și MADR, va întocmi și va furniza Băncii, în maximum patruzeci și cinci (45) de zile de la încheierea fiecărui semestru calendaristic, raportări financiare neauditate privind Proiectul pentru semestrul respectiv, acceptabile Băncii ca fond și formă.

3. Împrumutatul, prin ANCPI și MADR, va asigura auditarea raportărilor sale financiare în conformitate cu prevederile secțiunii 5.09 (b) din Condițiile generale. Fiecare audit al raportărilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Împrumutatului. Raportările financiare auditate pentru fiecare asemenea perioadă vor fi furnizate Băncii în maximum șase (6) luni de la încheierea acestei perioade.

SECȚIUNEA a III-a Achiziții

A. Generalități

1. Bunuri și lucrări. Toate bunurile și lucrările necesare Proiectului și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului vor fi achiziționate conform cerințelor prevăzute sau menționate în secțiunea I a Ghidului privind achizițiile și prevederilor prezentei anexe.

2. Servicii de consultanță. Toate serviciile de consultanță necesare Proiectului și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului vor fi achiziționate corespunzător cerințelor prevăzute sau menționate în secțiunile I și IV ale Ghidului privind consultanții și prevederilor prezentei anexe.

3. Definiții. Termenii scriși cu inițială majusculă în prezenta secțiune, care descriu metode specifice de achiziții sau metode de examinare de către Bancă a unor contracte specifice se referă la metoda respectivă descrisă în Ghidul privind achizițiile sau în Ghidul privind consultanții, după caz.

B. Metode specifice de achiziție a bunurilor și lucrărilor

1. Licitație internațională competitivă. În afara cazului în care în paragraful 2 de mai jos se prevede altfel, bunurile și lucrările vor fi achiziționate prin contracte acordate pe bază de Licitație Internațională Competitivă.

2. Alte metode de achiziție a bunurilor și lucrărilor. În tabelul de mai jos se indică și alte metode care pot fi utilizate pentru achizițiile de bunuri și lucrări, altele decât Licitația internațională competitivă. În Planul de achiziții se vor preciza condițiile în care pot fi utilizate aceste metode.

Metodă de achiziție
a) Licitație internațională limitată
b) Licitație națională competitivă: contracte pentru lucrări civile cu un cost estimat la sub 4.000.000 euro/contract și contracte pentru bunuri cu un cost estimat la sub 800.000 euro/contract pot fi achiziționate pe baza legislației și reglementărilor naționale ale Împrumutatului, în măsura în care au fost acceptate de Bancă.
c) Cumpărare
d) Contractare directă

C. Metode distincte de achiziție a serviciilor de consultanță

1. Selecția pe bază de calitate și cost. În afara cazului în care în paragraful 2 de mai jos se prevede altfel, serviciile de consultanță se vor achiziționa prin contracte acordate în urma Selecției pe bază de calitate și cost.

2. Alte metode de achiziție a serviciilor de consultanță. În tabelul care urmează se indică și alte metode în afara Selecției pe bază de calitate și cost care pot fi utilizate pentru achiziționarea serviciilor de consultanță. În Planul de achiziții se vor preciza condițiile în care pot fi utilizate aceste metode.

Metodă de achiziție
a) Selecție pe baza calității
b) Selecție pe baza unui buget fix
c) Selecție pe baza celui mai mic cost
d) Selecție pe baza calificării consultanților
e) Selecție dintr-o singură sursă
f) Procedurile prevăzute în paragrafele 5.2 și 5.3 ale Ghidului privind consultanții pentru selecția consultanților individuali

D. Examinarea de către Bancă a deciziilor privind achizițiile

În Planul de achiziții se va arăta care contracte vor fi prezentate Băncii pentru examinare anterioară. Toate celelalte contracte vor fi supuse examinării ulterioare de către Bancă.

SECȚIUNEA a IV-a Tragerile din sumele împrumutului

A. Generalități

1. Împrumutatul poate trage sume din împrumut, conform prevederilor art. II din Condițiile generale, prezentei secțiuni și instrucțiunilor suplimentare transmise de către Bancă prin înștiințare Împrumutatului (inclusiv "Ghidul Băncii Mondiale de trageri pentru finanțarea proiectelor" datat mai 2006, revizuit periodic de către Bancă și aplicabil prezentului acord în urma acestor instrucțiuni) pentru finanțarea cheltuielilor eligibile prevăzute mai jos, în tabelul din paragraful 2.

2. În tabelul care urmează se precizează categoriile de cheltuieli eligibile care pot fi finanțate din sumele împrumutului (Categorie), după ce cheltuielile eligibile au fost prefinanțate de către Împrumutat, suma din împrumut alocată fiecărei categorii și procentul din cheltuiala efectuată în cadrul fiecărei categorii pentru cheltuielile eligibile.

Categorie Suma alocată din împrumut (exprimată în EUR) Procentul din cheltuieli ce urmează a fi finanțat
1. Bunuri, lucrări, servicii de consultanță (inclusiv audit) și instruire în cadrul părților I și a III-a ale Proiectului 38.244.000 100%
2. Bunuri, lucrări, servicii de consultanță (inclusiv audit), costuri de operare și instruire în cadrul părților a II-a și a III-a ale Proiectului 9.456.000 100%
SUMA TOTALĂ: 47.700.000
Modificări (1)

3. Pentru scopurile acestei anexe:

a) procent din cheltuieli ce urmează a fi finanțat înseamnă suma maximă cu care pot fi finanțate cheltuielile eligibile din sumele împrumutului;

b) termenul instruire înseamnă cheltuielile legate de activitățile de instruire prevăzute în Proiect și includ taxele de participare a participanților la instruire, cheltuielile de transport și diurnele pentru instructori și cei cărora li se acordă pregătire, cheltuielile de traducere, cu materialele pentru instruire și consumabile, chiria sălilor și echipamentului; și

c) sintagma costuri de operare înseamnă costurile de operare generate de MADR pentru implementarea Proiectului, constând în: costuri cu personalul și consultanții; costuri de comunicare; achizițiile legate de publicitate; costurile de traducere; transport local; combustibil; costuri de operare, asigurare și întreținere a vehiculelor, chiria spațiilor de birou și întreținerea acestora (inclusiv utilitățile), consumabile și reabilitarea și remobilarea birourilor, inclusiv echipamente; consumabile, întreținerea și asigurarea echipamentului de birou; deplasări legate de Proiect și diurnele, inclusiv transportul și cazarea și comisioanele bancare.

B. Condiții de tragere. Perioadă de tragere


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...