Secretarii unităților administrativ teritoriale | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL X Secretarii unităților administrativ-teritoriale

Art. 116. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Fiecare unitate administrativ-teritorială și subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orașului, municipiului, județului și al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcție. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Secretarul unității administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancțiunea destituirii din funcție. Jurisprudență

(3) Secretarul unității administrativ-teritoriale nu poate fi soț, soție sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu președintele sau vicepreședintele consiliului județean, sub sancțiunea eliberării din funcție.

(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu și regimul disciplinar ale secretarului unității administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislației privind funcția publică și funcționarii publici. Jurisprudență

Art. 117. - Jurisprudență, Reviste (1)

Secretarul unității administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții: Jurisprudență

a) avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean; Jurisprudență

b) participă la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, respectiv consiliul județean și președintele acestuia, precum și între aceștia și prefect; Jurisprudență

d) organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului județean și a dispozițiilor președintelui consiliului județean;

e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului județean, și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul-verbal al ședințelor consiliului local, respectiv ale consiliului județean, și redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean; Jurisprudență

g) pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului județean, și comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul județean sau de președintele consiliului județean, după caz. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Având în vedere prevederile susmenționate, primarul nu poate reprezenta în justiție consiliul local, comunal sau orășenesc. Cu atât mai mult, s-a arătat că secretarul unității administrativ-teritoriale, în considerarea dispozițiilor art. 83 (actualmente art. 116 din Legea nr. 215/2001, republicată – n.n.) din Legea nr. 215/2001, nu poate reprezenta în justiție nici consiliul local și nici unitatea administrativ-teritorială. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Potrivit art. 116 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, „fiecare unitate administrativ-teritorială și subdiviziune administrativ-teritorială amunicipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orașului, municipiului, județului și al subdiviziunii administrativ-teritoriale amunicipiilor este funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 215/2001:
Dispoziții generale
Consiliile locale
Primarul și viceprimarul
Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului
Administrația publică a municipiului București
Consiliul județean
Inițiativa cetățenească
Administratorul public
Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora
Secretarii unităților administrativ teritoriale
Contravenții și sancțiuni
Bunuri și lucrări publice
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) și art. 3 din O.U. G. nr. 70/2014, art. II din Legea nr. 293/2015 cu referire la atribuțiile prevăzute de art. 12 alin. (5) din Legea nr. 416/2001 și art. 24 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 pentru a se stabili dacă secretarul unei comune poate fi considerat personal din cadrul sistemului public de asistență socială
Sistemul executării silite în materia contenciosului administrativ
Workshopul cu tema "Aspecte teoretice și implicații practice ale proiectului Codului administrativ"
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
1. Circumstanțe atenuante judiciare. Condiții. Obligații ale instanței. 2. Sancțiunea depășirii termenului de formulare a cererii de constituire ca parte civilă. Inadmisibilitate. Obiect și condiții
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
;
se încarcă...