Primarul și viceprimarul | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Consiliile locale CAPITOLUL IV Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului

CAPITOLUL III Primarul și viceprimarul

Art. 57. - Practică judiciară (12), Reviste (2)

(1) Comunele, orașele și municipiile au câte un primar și un viceprimar, iar municipiile reședință de județ au un primar și 2 viceprimari, aleși în condițiile legii. Practică judiciară (2)

(2) Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuțiile sale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Reviste (2), Doctrină (3)

(3) Viceprimarul este ales cu votul majorității consilierilor locali în funcție, din rândul membrilor acestuia.*) Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (4), Doctrină (2)

(4) Schimbarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (11)

(5) Pe durata mandatului, primarul și viceprimarul primesc o indemnizație lunară, ca unică formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției de primar, respectiv de viceprimar, și care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Primarul și viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în muncă și nici de alte sporuri prevăzute de lege. Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (24), Reviste (1), Doctrină (1)

(6) Durata mandatului constituie vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite. Practică judiciară (3), Doctrină (1)

(7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut. Practică judiciară (8), Reviste (1)

*) Sintagma "membrilor acestuia" se referă la consilierii locali, membri ai consiliului local.

Art. 58. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Validarea mandatului primarului se face potrivit prevederilor art. 30 alin. (1)-(5), care se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Art. 59. - Hotărâri judecătorești

(1) Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se aduce la cunoștință prefectului și se prezintă în ședința de constituire a consiliului local sau, după caz, într-o ședință extraordinară, de către un judecător desemnat de președintele judecătoriei. Hotărâri judecătorești

(2) În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești, în condițiile legii. Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Art. 60. -

(1) Primarul depune în fața consiliului local jurământul prevăzut la art. 32 alin. (1). Practică judiciară (2)

(2) Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

Art. 61. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (30), Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică. Practică judiciară (5), Doctrină (1)

(2) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii. Practică judiciară (15), Reviste (1)

(3) Pentru punerea în aplicare a activităților date în competența sa prin actele normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Practică judiciară (10), Reviste (1)

(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcționale, în condițiile legii. Compartimentele funcționale ale acestuia sunt încadrate cu funcționari publici și personal contractual. Practică judiciară (3), Reviste (1)

(5) Primarul conduce serviciile publice locale. Practică judiciară (7)

Art. 62. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (55), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum și în justiție. Jurisprudență (1), Practică judiciară (49), Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Semnul distinctiv al primarului este o eșarfă în culorile drapelului național al României.

(3) Eșarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnități, recepții, ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor. Practică judiciară (1)

(4) Modelul eșarfei se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 63. - Practică judiciară (56), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: Practică judiciară (5)

a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii; Practică judiciară (1)

b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local; Jurisprudență (1)

c) atribuții referitoare la bugetul local; Practică judiciară (25), Reviste (1)

d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor; Practică judiciară (7)

e) alte atribuții stabilite prin lege. Practică judiciară (1)

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil, atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului. Primarul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (1)

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul: Practică judiciară (1)

a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale; Practică judiciară (1)

b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;

c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul: Jurisprudență (1), Practică judiciară (16)

a) exercită funcția de ordonator principal de credite; Practică judiciară (22), Reviste (2)

b) întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local; Practică judiciară (5), Reviste (1)

c) inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;

d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: Practică judiciară (8), Doctrină (1)

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local; Practică judiciară (7)

b) ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;

c) ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d); Practică judiciară (6)

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d), precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale; Practică judiciară (2), Reviste (1)

e) numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local; Jurisprudență (2), Practică judiciară (11), Reviste (2)

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;

g) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative; Practică judiciară (3), Proceduri (15)

h) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor. Practică judiciară (2)

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și cu consiliul județean.

(7) Numirea conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condițiile legii. Numirea se face prin dispoziția primarului, având anexat contractul de management. Practică judiciară (1)

Art. 64. - Practică judiciară (1), Reviste (1)

(1) În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea și desfășurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecție civilă, precum și a altor atribuții stabilite prin lege, primarul acționează și ca reprezentant al statului în comuna sau în orașul în care a fost ales.

(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Art. 65. - Modificări (1), Practică judiciară (2), Doctrină (1)

Atribuțiile de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară pot fi delegate și secretarului unității administrativ-teritoriale sau altor funcționari publici din aparatul de specialitate cu competențe în acest domeniu, potrivit legii.

Art. 66. - Practică judiciară (12)

(1) Primarii comunelor pot angaja, în limita numărului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii orașelor, municipiilor și ai municipiilor reședință de județ pot înființa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din: Modificări (2), Practică judiciară (7)

a) maximum 3 persoane la orașe și municipii;

b) maximum 5 persoane la municipii reședință de județ.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este numit și eliberat din funcție de către primar. Modificări (1)

(3) Personalul prevăzut la alin. (1) își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condițiile legii, pe durata mandatului primarului. Practică judiciară (2)

(4) Atribuțiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziție a primarului.

Art. 67. - Practică judiciară (26)

(1) Primarul general al municipiului București, asimilat demnitarului, poate înființa în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general, compartiment distinct, care cuprinde următoarele funcții de execuție de specialitate: directorul de cabinet, 3 asistenți de cabinet, 8 consilieri personali, 2 secretari personali și 2 curieri personali. Modificări (1), Practică judiciară (15)

(2) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului general al municipiului București se va face potrivit cap. II lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2006. Practică judiciară (1)

Art. 68. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (20), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În exercitarea atribuțiilor sale primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștință publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (32), Reviste (1)

(2) Prevederile art. 48 și ale art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Practică judiciară (1)

Art. 69. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (5)

(1) Mandatul primarului este de 4 ani și se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav. Practică judiciară (1)

(2) Mandatul primarului încetează de drept în condițiile legii statutului aleșilor locali, precum și în următoarele situații: Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (1)

a) dacă acesta se află în imposibilitatea exercitării funcției datorită unei boli grave, certificate, care nu permite desfășurarea activității în bune condiții timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;

b) dacă acesta nu își exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv. Practică judiciară (1)

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului primarului. Respingeri de neconstituționalitate (3), Reviste (1)

(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (1)

(5) Instanța de contencios administrativ este obligată să se pronunțe în termen de 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Practică judiciară (1)

(6) Data organizării alegerilor pentru funcția de primar se stabilește de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) sau de la data pronunțării hotărârii instanței, în condițiile alin. (5).

Art. 70. - Practică judiciară (3)

(1) Mandatul primarului încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, organizat în condițiile legii, conform procedurii prevăzute la art. 55 alin. (3) - (7). Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

(2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, orașului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivității locale sau a neexercitării atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.

(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele și prenumele, data și locul nașterii, seria și numărul buletinului sau ale cărții de identitate și semnătura olografă ale cetățenilor care au solicitat organizarea referendumului.

(4) Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puțin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localitățile componente ale comunei, orașului sau municipiului.

Art. 71. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (6)

(1) Mandatul primarului se supendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanța de judecată prefectului care, prin ordin, constată suspendarea mandatului. Modificări (1), Practică judiciară (2)

(2) Ordinul de suspendare se comunică de îndată primarului. Modificări (1), Practică judiciară (3)

(3) Suspendarea durează până la încetarea situației prevăzute la alin. (1). Practică judiciară (3)

(4) Dacă primarul suspendat din funcție a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul, în condițiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.

(5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplică și viceprimarului.

Art. 72. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (5), Reviste (1)

(1) În caz de vacanță a funcției de primar, precum și în caz de suspendare din funcție a acestuia, atribuțiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majorității consilierilor locali în funcție. Practică judiciară (2), Doctrină (1)

(2) În situația prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului. Practică judiciară (1)

(3) În situația în care sunt suspendați din funcție, în același timp, atât primarul, cât și viceprimarul, consiliul local deleagă un consilier local care va îndeplini atât atribuțiile primarului, cât și pe cele ale viceprimarului, până la încetarea suspendării.

(4) Dacă devin vacante, în același timp, atât funcția de primar, cât și cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) și (2) aplicându-se până la alegerea unui nou primar. Data organizării alegerilor pentru funcția de primar se stabilește de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de zile de la vacantarea funcției de primar.

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...