Președintele și vicepreședinții consiliului județean | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul județean -
SECȚIUNEA a 4-a
Președintele și vicepreședinții consiliului județean

Art. 101. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Consiliul județean alege dintre membrii săi un președinte și doi vicepreședinți. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Președintele și vicepreședinții se aleg cu votul secret al majorității consilierilor județeni în funcție. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Eliberarea din funcție a președintelui sau a vicepreședinților consiliului județean se face cu votul secret al majorității consilierilor în funcție, la propunerea a cel puțin unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcție a președintelui sau a vicepreședinților consiliului județean nu se poate face în ultimele șase luni ale mandatului consiliului județean. Modificări (3), Doctrină (1)

(4) Pe durata mandatului, președintele și vicepreședinții consiliului județean primesc o indemnizație lunară, ca unică formă de remunerare a activității corespunzătoare funcțiilor de președinte, respectiv de vicepreședinte al consiliului județean, care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Președintele și vicepreședinții consiliului județean nu beneficiază de sporul de vechime în muncă și nici de alte sporuri prevăzute de lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Durata mandatului constituie vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite.

Art. 102. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Președintele consiliului județean reprezintă județul în relațiile cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice și juridice române și străine, precum și în justiție. Jurisprudență

(2) Președintele răspunde în fața consiliului județean de buna funcționare a administrației publice județene. Modificări (3)

(3) Aparatul de specialitate al consiliului județean este subordonat președintelui acestuia. Funcționarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean se bucură de stabilitate în funcție, în condițiile legii.

Art. 103. - Reviste (1)

(1) Președintele consiliului județean răspunde de buna funcționare a aparatului de specialitate al consiliului județean, pe care îl conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, prin dispoziție a președintelui consiliului județean, vicepreședinților sau altor persoane, în condițiile legii.

(2) Președintele consiliului județean asigură respectarea prevederilor Constituției, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului județean, precum și a altor acte normative. Jurisprudență

Art. 104. - Jurisprudență

(1) Președintele consiliului județean îndeplinește, în condițiile legii, următoarele categorii principale de atribuții: Jurisprudență

a) atribuții privind funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, a instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și a societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean; Modificări (1), Jurisprudență

b) atribuții privind relația cu consiliul județean;

c) atribuții privind bugetul propriu al județului; Jurisprudență

d) atribuții privind relația cu alte autorități ale administrației publice locale și serviciile publice;

e) atribuții privind serviciile publice de interes județean; Jurisprudență

f) alte atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul județean. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), președintele consiliului județean:

a) întocmește și supune spre aprobare consiliului județean regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean; Modificări (1)

b) numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. Jurisprudență

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), președintele consiliului județean: Jurisprudență

a) conduce ședințele consiliului județean și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora;

b) prezintă consiliului județean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor sale și a hotărârilor consiliului județean;

c) propune consiliului județean numirea, sancționarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes județean.

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), președintele consiliului județean:

a) exercită funcția de ordonator principal de credite; Jurisprudență

b) întocmește proiectul bugetului județului și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în condițiile și la termenele prevăzute de lege;

c) urmărește modul de realizare a veniturilor bugetare și propune consiliului județean adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen; Jurisprudență

d) inițiază, cu aprobarea consiliului județean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emisiuni de titluri de valoare în numele județului.

(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), președintele consiliului județean:

a) îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului județean, activitățile de stare civilă și autoritate tutelară desfășurate în comune și orașe;

b) poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al consiliului județean, sprijin, asistență tehnică, juridică și de orice altă natură consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora.

(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), președintele consiliului județean: Doctrină (1)

a) coordonează realizarea serviciilor publice și de utilitate publică de interes județean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului județean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean;

b) ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 91 alin. (5) lit. a) -d); Jurisprudență

c) ia măsuri pentru evidența, statistica, inspecția și controlul efectuării serviciilor publice și de utilitate publică de interes județean prevăzute la art. 91 alin. (5) lit. a) -d), precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al județului; Jurisprudență

d) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege sau prin hotărâre a consiliului județean;

e) coordonează și controlează organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean, înființate de consiliul județean și subordonate acestuia; Jurisprudență

f) coordonează și controlează realizarea activităților de investiții și reabilitare a infrastructurii județene. Jurisprudență

(7) Președintele consiliului județean poate delega vicepreședinților, prin dispoziție, atribuțiile prevăzute la alin. (6). Modificări (1)

Art. 105. - Reviste (1)

(1) Președintele consiliului județean poate înființa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul președintelui, compartiment distinct format din maximum 5 persoane. Modificări (2)

(2) Personalul din cadrul cabinetului președintelui este numit și eliberat din funcție de președintele consiliului județean.

(3) Personalul din cadrul cabinetului președintelui consiliului județean își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condițiile legii, pe durata mandatului președintelui consiliului județean.

(4) Atribuțiile personalului compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziție a președintelui consiliului județean.

Art. 106. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În exercitarea atribuțiilor sale președintele consiliului județean emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștință publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. Jurisprudență

(2) Prevederile art. 48 și ale art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Reviste (1)

Art. 107. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În cazul suspendării președintelui, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepreședinți, desemnat de consiliul județean prin votul secret al majorității consilierilor județeni în funcție.

(2) În celelalte cazuri de absență a președintelui atribuțiile sale vor fi exercitate, în numele acestuia, de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte prin dispoziție. Jurisprudență

Art. 108. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Președintele și vicepreședinții consiliului județean își păstrează calitatea de consilier județean. Modificări (1)

(2) Prevederile art. 69 și 71 se aplică în mod corespunzător și președintelui consiliului județean.

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Potrivit art. 102 din Legea administrației publice locale, astfel cum afost modificat prin Legea nr. 115/2015, „președintele consiliului județean reprezintă județul în relațiile cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice și juridice române și străine, precum și în justiție. Președintele consiliului județean răspunde în fața consiliului județean de buna funcționare aadministrației publice județene. Aparatul de specialitate al consiliului județean este subordonat președintelui acestuia. Funcționarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean se bucură de stabilitate în funcție, în condițiile legii”. [ Mai mult... ] 

.....
    Potrivit art. 107 din Legea nr. 215/2001: „În cazul suspendării președintelui, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepreședinți, desemnat de consiliul județean, prin votul secret al majorității consilierilor județeni în funcție. În celelalte cazuri de absență apreședintelui atribuțiile sale vor fi exercitate, în numele acestuia, de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte prin dispoziție”. [ Mai mult... ] 
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    Adunarea Generală este organul de conducere al asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre aautorităților deliberative ale acestora. Se recomandă ca acești reprezentanți să fie primarii, pentru municipii, orașe și comune, respectiv președintele consiliului județean, pentru județe, deoarece primarul, conform art. 63 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, are atribuția de acoordona realizarea serviciilor publice de interes local, iar președintele consiliul județean, conform art. 104 alin. (6) din aceeași lege, coordonează realizarea serviciilor publice și de utilitate publică de interes județean. Adunarea Generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociației. Hotărârile Adunării Generale sunt asimilate actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 215/2001:
Regimul general al autonomiei locale
Autoritățile administrației publice locale
Constituirea consiliului local
Atribuțiile consiliului local
Funcționarea consiliului local
Dizolvarea consiliului local
Suspendarea mandatului de consilier local
Constituirea și componența consiliului județean
Atribuțiile consiliului județean
Funcționarea consiliului județean
Președintele și vicepreședinții consiliului județean
Administrarea bunurilor
Lucrările publice
Reviste:
Unele considerații referitoare la caracterul de "lege de dezincriminare" al Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016
Noi propuneri privind alegerea viceprimarilor și vicepreședinților de consiliu
Acțiunea în constatarea nulității hotărârii adoptate de consiliul județean. Conflict de interese constatat de Agenția Națională de Integritate. Calitate procesuală activă. Regimul juridic al nulității în materia contenciosului administrativ; relevanța distincției între nulitatea relativă și nulitatea absolută
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Unele considerații privind natura raporturilor juridice dintre primar/viceprimar și unitatea administrativ-teritorială
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Calitatea procesuală a părților în litigiile de contencios administrativ
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...