Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului

Art. 73. - Jurisprudență, Reviste (1)

Consiliile locale pot înființa și organiza instituții și servicii publice de interes local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului și nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale și în limita mijloacelor financiare de care dispun.

Art. 74. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Numirea și eliberarea din funcție a personalului din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local se fac de conducătorii acestora, în condițiile legii.

(2) Numirea și eliberarea din funcție a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac de primar, în condițiile legii. Jurisprudență

Art. 75. - Jurisprudență, Reviste (1)

Funcționarii din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local și din cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucură de stabilitate în funcție, în condițiile legii.

Art. 76. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) În raporturile dintre cetățeni și autoritățile administrației publice locale se folosește limba română. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în raporturile lor cu autoritățile administrației publice locale, cu aparatul de specialitate și organismele subordonate consiliului local, aceștia se pot adresa, oral sau în scris, și în limba lor maternă și vor primi răspunsul atât în limba română, cât și în limba maternă. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) În condițiile prevăzute la alin. (2), în posturile care au atribuții privind relații cu publicul vor fi încadrate și persoane care cunosc limba maternă a cetățenilor aparținând minorității respective. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Autoritățile administrației publice locale vor asigura inscripționarea denumirii localităților și a instituțiilor publice de sub autoritatea lor, precum și afișarea anunțurilor de interes public și în limba maternă a cetățenilor aparținând minorității respective, în condițiile prevăzute la alin. (2). Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(5) Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română. Reviste (1)

Art. 77. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, orașului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Prin art. 77 din Legea nr. 215/2001 aadministrației publice locale, republicată, se consacră termenul de primărie, care este ostructură funcțională cu activitate permanentă, formată din primar, viceprimar, secretar, aparatul propriu de specialitate al primarului. În literatura de specialitate s-a exprimat opinia conform căreia ar trebui eliminată această structură aprimăriei, pe motiv că nu are suport constituțional (A.L. Nicu, Considerații privind conceptul de primărie și fundamentul ei juridic, în Caietul Științific nr. 6/2004, pp. 317-322). Nu putem împărtăși oasemenea opinie, dat fiind faptul că inexistența unor prevederi exprese în Constituție, care să facă referire specială la primărie, nu trebuie să atragă consecința eliminării, pentru că prin Constituție nu se epuizează sfera tuturor subiectelor de drept public sau de drept privat din România. Dacă am urma un asemenea raționament, ar trebui desființate toate autoritățile publice care nu au orecunoaștere constituțională expresă, ceea ce este de neacceptat. Mai mult chiar, am putea spune că, de vreme ce Constituția rezervă unei legi organice reglementarea organizării și funcționării administrației publice locale și aregimului autonomiei locale, înseamnă că ea recunoaște legiuitorului posibilitatea de acrea acele structuri care să permită organizarea și funcționarea corespunzătoare aadministrației publice la nivelul colectivităților teritoriale locale. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    400 Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, op. cit., p. 441. 
    401 Redactarea actuală a textului de lege citat este următoarea: „Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, orașului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale”.
[ Mai mult... ]
 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Din cuprinsul dispozițiilor art. 76 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 215/2001 aadministrației publice locale și art. 15 din Anexa 1 la H.G. nr. 1206/2001 rezultă faptul că în unitățile administrativ-teritoriale în care persoanele aparținând unei minorități naționale au opondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale sau județene, în posturile care au atribuții privind relații cu publicul vor fi încadrate și persoane care cunosc limba maternă acetățenilor aparținând minorităților respective. [ Mai mult... ] 

.....
    Din cuprinsul dispozițiilor art. 76 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 215/2001 aadministrației publice locale și art. 15 din Anexa 1 la H.G. nr. 1206/2001 rezultă faptul că în unitățile administrativ-teritoriale în care persoanele aparținând unei minorități naționale au opondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale sau județene, în posturile care au atribuții privind relații cu publicul vor fi încadrate și persoane care cunosc limba maternă acetățenilor aparținând minorităților respective. [ Mai mult... ] 
.....
    Din cuprinsul dispozițiilor art. 76 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 215/2001 aadministrației publice locale și art. 15 din Anexa 1 la H.G. nr. 1206/2001 rezultă faptul că în unitățile administrativ-teritoriale în care persoanele aparținând unei minorități naționale au opondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale sau județene, în posturile care au atribuții privind relații cu publicul vor fi încadrate și persoane care cunosc limba maternă acetățenilor aparținând minorităților respective. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 215/2001:
Dispoziții generale
Consiliile locale
Primarul și viceprimarul
Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului
Administrația publică a municipiului București
Consiliul județean
Inițiativa cetățenească
Administratorul public
Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora
Secretarii unităților administrativ teritoriale
Contravenții și sancțiuni
Bunuri și lucrări publice
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Conflictul penal de interese
Aspecte controversate din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și din jurisprudența Curții Constituționale referitoare la delimitarea, pe de o parte, a noțiunilor de "autoritate publică" și "instituție publică" și, pe de altă parte, a noțiunilor de "autoritate publică" și "autoritate publică asimilată" în materia operatorilor care prestează servicii de utilitate publică în baza unui contract de furnizare
Atribuțiile prefectului în legătură cu organizarea și desfășurarea unui referendum local/The Prefect’s duties regarding the organization and conduct of a local referendum
Condițiile de exercițiu ale acțiunii în contencios administrativ
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Calificarea cererii de anulare a hotărârii consiliului local prin care solicită trecerea bunului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Cadru procesual
Sistemul executării silite în materia contenciosului administrativ
Supravegherea administrativă a adunărilor publice versus necesitatea unei societăți democratice
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2018
Cadre didactice. Decontare cheltuieli de transport
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...