Funcționarea consiliului județean | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul județean -
SECȚIUNEA a 3-a
Funcționarea consiliului județean

Art. 93. -

(1) Consiliul județean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.

(2) Consiliul județean își exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales. Jurisprudență

Art. 94. - Jurisprudență

(1) Consiliul județean se întrunește în ședință ordinară în fiecare lună, la convocarea președintelui consiliului județean.

(2) Consiliul județean se poate întruni și în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea președintelui sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresată președintelui consiliului județean, în cazuri excepționale care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităților, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum și pentru apărarea ordinii și liniștii publice. Jurisprudență

(3) Convocarea consiliului județean se face în scris, prin intermediul secretarului general al județului, cu cel puțin 5 zile înaintea ședințelor ordinare sau cu cel mult 3 zile înaintea celor extraordinare.

(4) În caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor județului convocarea consiliului județean se face de îndată.

(5) În invitația la ședință se vor preciza data, ora, locul desfășurării și ordinea de zi a acesteia.

(6) În situația în care președintele consiliului județean se află în imposibilitatea de a convoca consiliul în ședință ordinară, aceasta se va face de către vicepreședintele desemnat în condițiile art. 107.

(7) Ordinea de zi a ședinței consiliului județean se aduce la cunoștință locuitorilor județului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(8) În județele în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunoștință publică și în limba maternă a cetățenilor aparținând minorității respective. Puneri în aplicare (1)

(9) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

Art. 95. - Jurisprudență

(1) Ședințele consiliului județean se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor județeni în funcție.

(2) Prezența consilierilor județeni la ședință este obligatorie. Cazurile în care se consideră că absența este determinată de motive temeinice se vor stabili prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean. În situația în care un consilier județean absentează de două ori consecutiv fără motive temeinice, el poate fi sancționat în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului județean. Jurisprudență

Art. 96. - Jurisprudență

(1) Ședințele consiliului județean sunt conduse de președinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreședintele desemnat în condițiile art. 107.

(2) În cazul în care, din motive întemeiate, lipsește și vicepreședintele desemnat în condițiile art. 107, ședința va fi condusă de celălalt vicepreședinte sau de un consilier județean, ales cu votul majorității consilierilor județeni prezenți. Jurisprudență

Art. 97. - Jurisprudență

(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul județean adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate. Jurisprudență

(2) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului unității administrativ-teritoriale și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.

(3) Hotărârile se semnează de președinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreședintele consiliului județean care a condus ședința și se contrasemnează de secretarul județului. Jurisprudență

Art. 98. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Dispozițiile art. 42-46, 48-52 și ale art. 54 se aplică în mod corespunzător.

Art. 99. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Consiliul județean se dizolvă de drept în condițiile art. 55 alin. (1) sau prin referendum județean. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Secretarul județului sau orice altă persoană interesată sesizează instanța de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanța analizează situația de fapt și se pronunță cu privire la dizolvarea consiliului județean. Hotărârea instanței este definitivă și se comunică prefectului. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Consiliul județean poate fi dizolvat prin referendum județean, organizat în condițiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puțin 20% din numărul cetățenilor cu drept de vot, înscriși pe listele electorale ale unității administrativ-teritoriale.

(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se suportă din bugetul județean.

(5) Referendumul județean este organizat, în condițiile legii, de o comisie compusă din prefect, un reprezentant al consiliului județean desemnat prin hotărâre a consiliului județean și un judecător de la tribunal. Secretariatul comisiei este asigurat de instituția prefectului.

(6) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puțin jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului județean încetează înainte de termen dacă s-au pronunțat în acest sens cel puțin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate.

(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu județean se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care s-a constatat dizolvarea consiliului județean sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului. Modificări (1)

(8) Până la constituirea noului consiliu județean, problemele curente ale administrației județului vor fi rezolvate de secretarul județului, pe baza unei împuterniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Administrației și Internelor.

Art. 100. -

Mandatul de consilier județean se suspendă în condițiile art. 56.

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Articolul 99 din Legea nr. 215/2001 prevede instituția dizolvării de drept a consiliului județean în următoarele cazuri: consiliul județean nu se întrunește timp de două luni consecutiv; în trei ședințe ordinare consecutive nu aadoptat nicio hotărâre; numărul consilierilor s-a redus sub jumătate plus unul și nu se poate completa prin supleanți. Secretarul județului sau orice persoană interesată va sesiza instanța de contencios administrativ cu privire la intervenția cazului de dizolvare de drept. Instanța analizează situația de fapt și se pronunță cu privire la dizolvarea consiliului, printr-o hotărâre definitivă, care se comunică prefectului. Până la constituirea noului consiliu județean, problemele județului vor fi rezolvate de secretarul județului, pe baza unei împuterniciri speciale, date de Guvern, prin Ministerul Internelor și al Reformei Administrative. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 215/2001:
Regimul general al autonomiei locale
Autoritățile administrației publice locale
Constituirea consiliului local
Atribuțiile consiliului local
Funcționarea consiliului local
Dizolvarea consiliului local
Suspendarea mandatului de consilier local
Constituirea și componența consiliului județean
Atribuțiile consiliului județean
Funcționarea consiliului județean
Președintele și vicepreședinții consiliului județean
Administrarea bunurilor
Lucrările publice
Reviste:
Calitatea procesuală a părților în litigiile de contencios administrativ
Atribuțiile Prefectului în contextul descentralizării și deconcentrării administrative
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...