Bunuri și lucrări publice | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL XII Bunuri și lucrări publice

SECȚIUNEA 1 Administrarea bunurilor

Art. 119. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Constituie patrimoniu al unității administrativ-teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Art. 120. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Aparțin domeniului public de interes local sau județean bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Art. 121. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele decât cele prevăzute la art. 120 alin. (1), intrate în proprietatea acestora prin modalitățile prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozițiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Donațiile și legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, cu votul majorității consilierilor locali sau județeni, după caz, în funcție. Doctrină (1)

(4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale se face în condițiile legii, pe baza unui raport de evaluare, însușit de consiliul local. Jurisprudență

Art. 122. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Toate bunurile aparținând unităților administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale și județene li se prezintă anual de către primar, respectiv de președintele consiliului județean, un raport asupra situației gestionării bunurilor.

Art. 123. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean, în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(2) Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care consiliile locale sau județene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcții, constructorii de bună-credință ai acestora beneficiază de un drept de preempțiune la cumpărarea terenului aferent construcțiilor. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau județean, după caz. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Proprietarii construcțiilor prevăzute la alin. (3) sunt notificați în termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului local sau județean și își pot exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării. Jurisprudență

Art. 124. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

SECȚIUNEA a 2-a Lucrările publice

Art. 125. - Jurisprudență, Reviste (2)

Consiliile locale sau consiliile județene pot contracta prin licitație efectuarea de lucrări și servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv județean.

Art. 126. -

Lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetele comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local ori de consiliul județean și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

Art. 127. -

Documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului privind comuna, orașul, municipiul și județul se elaborează, se aprobă și se finanțează în conformitate cu prevederile legii.

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Unitățile administrativ-teritoriale sunt: comunele, orașele (care pot fi declarate municipii, în condițiile legii) și județele, în conformitate cu art. 3 alin. (3) din Constituție și cu art. 18 din Legea nr. 215/2001.Ca persoane juridice de drept public, acestea sunt titulare ale dreptului de proprietate publică asupra bunurilor din domeniul public (art. 3 din Legea nr. 213/1998 și art. 119 și art. 120 din Legea nr. 215/2001). Atribuțiile privind gestionarea acestor bunuri sunt exercitate de consiliul local [art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001] și, respectiv, consiliul județean [art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001]. Potrivit art. 12 alin. 5 teza aII-a din Legea nr. 213/1998, în litigiile referitoare la dreptul de proprietate publică, unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de către consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București, respectiv, de către consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, președintelui consiliului județean sau primarului, iar aceștia – la rândul lor – pot desemna un alt funcționar sau un avocat care să îi reprezinte în fața instanței (M. Nicolae, Considerații asupra Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în Dreptul nr. 6/1999, p. 7). [ Mai mult... ] 

.....
    Unitățile administrativ-teritoriale sunt: comunele, orașele (care pot fi declarate municipii, în condițiile legii) și județele, în conformitate cu art. 3 alin. (3) din Constituție și cu art. 18 din Legea nr. 215/2001.Ca persoane juridice de drept public, acestea sunt titulare ale dreptului de proprietate publică asupra bunurilor din domeniul public (art. 3 din Legea nr. 213/1998 și art. 119 și art. 120 din Legea nr. 215/2001). Atribuțiile privind gestionarea acestor bunuri sunt exercitate de consiliul local [art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001] și, respectiv, consiliul județean [art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001]. Potrivit art. 12 alin. 5 teza aII-a din Legea nr. 213/1998, în litigiile referitoare la dreptul de proprietate publică, unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de către consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București, respectiv, de către consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, președintelui consiliului județean sau primarului, iar aceștia – la rândul lor – pot desemna un alt funcționar sau un avocat care să îi reprezinte în fața instanței (M. Nicolae, Considerații asupra Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în Dreptul nr. 6/1999, p. 7). [ Mai mult... ] 
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Consiliilor locale și celor județene li se prezintă anual un raport asupra situației gestionării bunurilor, de către primar, respectiv de către președintele consiliului județean potrivit art. 122 teza aII-a din Legea administrației publice locale. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Posesia, ca prerogativă adreptului de proprietate publică, se exercită nemijlocit de către titularii dreptului, atâta timp cât asupra bunurilor nu sunt constituite dreptul de administrare, de concesiune sau de folosință gratuită ori ele nu sunt închiriate [potrivit art. 136 alin. (4) teza aII-a din Constituție] altor subiecte de drept în condițiile legii (art. 12, art. 14 și art. 15 din Legea nr. 213/1998, art. 123 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 sau O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică). De asemenea, posesia poate fi exercitată și corpore alieno, prin mijlocirea persoanelor juridice sau persoanelor fizice care administrează sau cărora le sunt concesionate, închiriate ori le sunt date în folosință gratuită bunurile din domeniul public (M. Nicolae, Considerații asupra Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în Dreptul nr. 6/1999, p. 14). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    413 Reglementările consacrate concesionării bunurilor din domeniul privat sunt cuprinse în art. 123 din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale și în art. 13-23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Pentru concesionarea și darea în folosință a bunurilor din domeniul privat, a se vedea E. Chelaru, Administrarea domeniului public și a domeniului privat, op. cit., p. 127-137. „Contractul de concesiune care are ca obiect punerea în valoare a unor bunuri proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale nu este supus competenței instanțelor de contencios administrativ” (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 6/2011, în Dreptul nr. 10/2011, p. 243-244). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 215/2001:
Consiliile locale
Primarul și viceprimarul
Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului
Administrația publică a municipiului București
Consiliul județean
Inițiativa cetățenească
Administratorul public
Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora
Secretarii unităților administrativ teritoriale
Contravenții și sancțiuni
Bunuri și lucrări publice
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Recurs incident. Condiții/Incident recourse. Conditions
CCR: Locuință de la consiliul local pentru un cadru didactic
Act administrativ individual. Bun aflat în domeniul privat. Concesionare. Temei legal/Individual administrative act. Good under the private property. Concession. Legal basis
Este încălcat principiul autonomiei locale dacă autoritățile administrației publice locale nu pot să dispună liber de bunurile aflate în domeniul lor privat?
Despre concesionarea și închirierea pajiștilor proprietatea publică a comunelor, orașelor și municipiilor
Concesiunea terenului aferent contrucției. Imobil de locuit. Obligarea la încheierea unui contract de concesiune. Teren concesionat pe durata existenței construcției. Sintagma "litigiu care are un obiect evaluabil în bani". Admitere recurs
Contribuția prin fonduri publice și posibilitatea dării în administrare către asociațiile de dezvoltare intercomunitară a bunurilor proprietate publică
Contribuția prin fonduri publice și posibilitatea dării în administrare către asociațiile de dezvoltare intercomunitară a bunurilor proprietate publică
Vânzarea bunurilor imobile
Unele repere privind proprietatea publică
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...