Art 91 Atribuțiile consiliului județean | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul județean - Atribuțiile consiliului județean -
Art. 91.
- Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: Jurisprudență

a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului; Jurisprudență

c) atribuții privind gestionarea patrimoniului județului; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine; Jurisprudență, Reviste (1)

e) atribuții privind cooperarea interinstituțională;

f) alte atribuții prevăzute de lege.

(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul județean: Jurisprudență

a) alege, din rândul consilierilor județeni, un președinte și doi vicepreședinți; Modificări (1), Reviste (1)

b) hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice și societăți comerciale de interes județean, precum și reorganizarea regiilor autonome de interes județean, în condițiile legii; Modificări (1), Jurisprudență

c) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean, organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean; Modificări (1), Jurisprudență

d) exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii; Modificări (1), Jurisprudență

e) numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes județean. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul județean:

a) aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul propriu al județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar; Jurisprudență, Reviste (1)

b) aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele județului, în condițiile legii; Reviste (1)

c) stabilește impozite și taxe județene, în condițiile legii;

d) adoptă strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială și de mediu a județului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă și urmărește, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale și orășenești interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;

e) stabilește, pe baza avizului consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare și amenajare a teritoriului județului, precum și de dezvoltare urbanistică generală a acestuia și a unităților administrativ-teritoriale componente; urmărește modul de realizare a acestora, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale, orășenești sau municipale implicate; Reviste (1)

f) aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul județean: Jurisprudență

a) hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a județului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes județean, în condițiile legii; Jurisprudență

b) hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a județului, după caz, în condițiile legii;

c) atribuie, în condițiile legii, denumiri de obiective de interes județean. Jurisprudență

(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean: Jurisprudență

a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind: Jurisprudență

1. educația; Jurisprudență

2. serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; Jurisprudență, Reviste (1)

3. sănătatea;

4. cultura;

5. tineretul;

6. sportul;

7. ordinea publică;

8. situațiile de urgență;

9. protecția și refacerea mediului;

10. conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;

11. evidența persoanelor;

12. podurile și drumurile publice;

13. serviciile comunitare de utilitate publică de interes județean, precum și alimentarea cu gaz metan;

14. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;

c) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege;

d) acordă consultanță în domenii specifice, în condițiile legii, unităților administrativ-teritoriale din județ, la cererea acestora.

(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul județean:

a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean;

b) hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea județului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări;

c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară ori din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Pentru proprietatea publică aunităților administrativ-teritoriale, calitatea de administrator general este atribuită, după caz, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului București sau consiliilor județene. Astfel, potrivit art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, consiliul local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului; în mod similar, consiliul județean exercită atribuții privind gestionarea patrimoniului județului [art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001]. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Unitățile administrativ-teritoriale sunt: comunele, orașele (care pot fi declarate municipii, în condițiile legii) și județele, în conformitate cu art. 3 alin. (3) din Constituție și cu art. 18 din Legea nr. 215/2001.Ca persoane juridice de drept public, acestea sunt titulare ale dreptului de proprietate publică asupra bunurilor din domeniul public (art. 3 din Legea nr. 213/1998 și art. 119 și art. 120 din Legea nr. 215/2001). Atribuțiile privind gestionarea acestor bunuri sunt exercitate de consiliul local [art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001] și, respectiv, consiliul județean [art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001]. Potrivit art. 12 alin. 5 teza aII-a din Legea nr. 213/1998, în litigiile referitoare la dreptul de proprietate publică, unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de către consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București, respectiv, de către consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, președintelui consiliului județean sau primarului, iar aceștia – la rândul lor – pot desemna un alt funcționar sau un avocat care să îi reprezinte în fața instanței (M. Nicolae, Considerații asupra Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în Dreptul nr. 6/1999, p. 7). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 215/2001:
Art 81 Administrația publică a municipiului București
Art 82 Administrația publică a municipiului București
Art 83 Administrația publică a municipiului București
Art 84 Administrația publică a municipiului București
Art 85 Administrația publică a municipiului București
Art 86 Administrația publică a municipiului București
Art 87 Constituirea și componența consiliului județean
Art 88 Constituirea și componența consiliului județean
Art 89 Constituirea și componența consiliului județean
Art 90 Constituirea și componența consiliului județean
Art 91 Atribuțiile consiliului județean
Art 92 Atribuțiile consiliului județean
Art 93 Funcționarea consiliului județean
Art 94 Funcționarea consiliului județean
Art 95 Funcționarea consiliului județean
Art 96 Funcționarea consiliului județean
Art 97 Funcționarea consiliului județean
Art 98 Funcționarea consiliului județean
Art 99 Funcționarea consiliului județean
Art 100 Funcționarea consiliului județean
Art 101 Președintele și vicepreședinții consiliului județean
Reviste:
Transferul întreprinderii. Lipsa contractului de cesiune sau fuziune
Unele repere privind proprietatea publică
Drepturi salariale. Spor pentru muncă în ture vs. spor de noapte. Tichete de masă
Contribuția prin fonduri publice și posibilitatea dării în administrare către asociațiile de dezvoltare intercomunitară a bunurilor proprietate publică
Contribuția prin fonduri publice și posibilitatea dării în administrare către asociațiile de dezvoltare intercomunitară a bunurilor proprietate publică
Aspecte controversate din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și din jurisprudența Curții Constituționale referitoare la delimitarea, pe de o parte, a noțiunilor de "autoritate publică" și "instituție publică" și, pe de altă parte, a noțiunilor de "autoritate publică" și "autoritate publică asimilată" în materia operatorilor care prestează servicii de utilitate publică în baza unui contract de furnizare
Documentațiile de urbanism - acte administrative cu caracter normativ
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...