Art 39 Funcționarea consiliului local | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 38 Funcționarea consiliului local Art 40 Funcționarea consiliului local

CAPITOLUL II Consiliile locale - SECȚIUNEA a 3-a Funcționarea consiliului local -
Art. 39.
- Practică judiciară (12)

(1) Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, lunar, la convocarea primarului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2)

(2) Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor consiliului. Practică judiciară (5)

(3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unității administrativ-teritoriale, cu cel puțin 5 zile înainte ședințelor ordinare sau cu cel puțin 3 zile înainte de ședințele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. Practică judiciară (7)

(4) În caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orașului sau municipiului sau în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată. Practică judiciară (4), Reviste (1)

(5) În invitația la ședință se vor preciza data, ora, locul desfășurării și ordinea de zi a acesteia. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

(6) Ordinea de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. Practică judiciară (2)

(7) În comunele sau orașele în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunoștință publică și în limba maternă a cetățenilor aparținând minorității respective. Puneri în aplicare (1)

(8) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al ședinței. Practică judiciară (1)

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...