Art 36 Atribuțiile consiliului local | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliile locale - Atribuțiile consiliului local -
Art. 36.
- Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: Jurisprudență

a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local; Modificări (1), Jurisprudență

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului; Jurisprudență

c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului; Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern. Jurisprudență

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: Jurisprudență

a) aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local;

b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

c) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii. Modificări (1), Jurisprudență

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: Jurisprudență

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar; Jurisprudență, Reviste (4)

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii;

c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale; Jurisprudență

f) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: Jurisprudență

a) hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (1)

b) hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (2)

c) avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților; Jurisprudență, Reviste (1)

d) atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de obiective de interes public local. Jurisprudență

(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: Jurisprudență

a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: Jurisprudență, Reviste (1)

1. educația; Jurisprudență

2. serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

3. sănătatea;

4. cultura;

5. tineretul;

6. sportul;

7. ordinea publică; Jurisprudență

8. situațiile de urgență;

9. protecția și refacerea mediului;

10. conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;

11. dezvoltarea urbană;

12. evidența persoanelor;

13. podurile și drumurile publice; Jurisprudență

14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz; Jurisprudență

15. serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;

16. activitățile de administrație social-comunitară;

17. locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

18. punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale;

19. alte servicii publice stabilite prin lege; Jurisprudență

b) hotărăște acordarea unor sporuri și altor facilități, potrivit legii, personalului sanitar și didactic; Jurisprudență

c) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;

d) poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la șefii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local; Jurisprudență

e) aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale și a utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;

f) poate solicita informări și rapoarte specifice de la primar și de la șefii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.

(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; Jurisprudență

b) hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea comunei, orașului sau municipiului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări;

c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit.

(9) Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Dispozițiile art. 2 alin. (1), art. 10, art. 21 alin. (1) și art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală nu au relevanță în privința legalității actelor administrativ-fiscale contestate, întrucât inspecția fiscală avizat activitatea economică desfășurată de reclamantul Municipiul Brăila, și nu activitatea de administrație publică generală desfășurată de acesta, în calitate de persoană juridică de drept public, prin autoritățile administrației publice locale” (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 1203/2015, www.scj.ro). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Legea nr. 286/2006 aintrodus chiar ea mai multe categorii de atribuții, grupate pe oserie de criterii, art. 36 al Legii nr. 215/2001 prevăzând în prezent: [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    403 A se vedea, în acest sens, M. Nicolae, Considerații asupra calității de subiect de drept civil a unităților administrativ-teritoriale, în Dreptul nr. 5/2002, p. 49. 
    404 Potrivit art. 36 alin. (2) „Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:
a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local;
b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;
c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;
d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;
e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern”.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Pentru proprietatea publică aunităților administrativ-teritoriale, calitatea de administrator general este atribuită, după caz, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului București sau consiliilor județene. Astfel, potrivit art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, consiliul local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului; în mod similar, consiliul județean exercită atribuții privind gestionarea patrimoniului județului [art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001]. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Unitățile administrativ-teritoriale sunt: comunele, orașele (care pot fi declarate municipii, în condițiile legii) și județele, în conformitate cu art. 3 alin. (3) din Constituție și cu art. 18 din Legea nr. 215/2001.Ca persoane juridice de drept public, acestea sunt titulare ale dreptului de proprietate publică asupra bunurilor din domeniul public (art. 3 din Legea nr. 213/1998 și art. 119 și art. 120 din Legea nr. 215/2001). Atribuțiile privind gestionarea acestor bunuri sunt exercitate de consiliul local [art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001] și, respectiv, consiliul județean [art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001]. Potrivit art. 12 alin. 5 teza aII-a din Legea nr. 213/1998, în litigiile referitoare la dreptul de proprietate publică, unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de către consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București, respectiv, de către consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, președintelui consiliului județean sau primarului, iar aceștia – la rândul lor – pot desemna un alt funcționar sau un avocat care să îi reprezinte în fața instanței (M. Nicolae, Considerații asupra Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în Dreptul nr. 6/1999, p. 7). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 215/2001:
Art 26 Autoritățile administrației publice locale
Art 27 Autoritățile administrației publice locale
Art 28 Constituirea consiliului local
Art 29 Constituirea consiliului local
Art 30 Constituirea consiliului local
Art 31 Constituirea consiliului local
Art 32 Constituirea consiliului local
Art 33 Constituirea consiliului local
Art 34 Constituirea consiliului local
Art 35 Constituirea consiliului local
Art 36 Atribuțiile consiliului local
Art 37 Atribuțiile consiliului local
Art 38 Funcționarea consiliului local
Art 39 Funcționarea consiliului local
Art 40 Funcționarea consiliului local
Art 41 Funcționarea consiliului local
Art 42 Funcționarea consiliului local
Art 43 Funcționarea consiliului local
Art 44 Funcționarea consiliului local
Art 45 Funcționarea consiliului local
Art 46 Funcționarea consiliului local
Reviste:
Obiectul acțiunii în contencios administrativ. Separația puterilor în stat. Admitere recurs
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Condițiile de exercițiu ale acțiunii în contencios administrativ
Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Calificarea cererii de anulare a hotărârii consiliului local prin care solicită trecerea bunului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Cadru procesual
Contribuția prin fonduri publice și posibilitatea dării în administrare către asociațiile de dezvoltare intercomunitară a bunurilor proprietate publică
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
Grad didactic I. Diferențe salariale pentru reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal. Îndreptățire
Lipsa calității procesuale active a primarului de a ataca în fața instanței de contencios administrativ hotărârile adoptate de consiliul local sau, după caz, consiliul general al municipiului București
Aspecte cu privire la descentralizarea competențelor autorităților administrației publice. Dihotomia local-central, rezultată din descentralizarea competențelor autorităților administrației publice, nu poate fi opusă însuși legiuitorului/Certain aspects regarding the decentralization of the public administration authorities‘ duties. The local-centralized dichotomy, resulting pursuant to the decentralization of the public administration authorities‘ duties, cannot be held against the legislation as such
Recurs incident. Condiții/Incident recourse. Conditions
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...