Art 1 Regimul general al autonomiei locale | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Regimul general al autonomiei locale -
Art. 1.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Prezenta lege reglementează regimul general al autonomiei locale, precum și organizarea și funcționarea administrației publice locale. Referințe (1), Jurisprudență

(2) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: Reviste (2)

a) activități de administrație social-comunitară - acțiunile prin care se concretizează relația autorităților administrației publice locale cu asociațiile de proprietari de pe raza unității administrativ-teritoriale; Jurisprudență

b) aglomerări urbane - asociațiile de dezvoltare intercomunitară constituite pe bază de parteneriat între municipii, altele decât cele prevăzute la lit. j), și orașe, împreună cu localitățile urbane și rurale aflate în zona de influență; Jurisprudență

c) asociații de dezvoltare intercomunitară - structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înființate, în condițiile legii, de unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice; Jurisprudență, Reviste (4)

d) autorități deliberative - consiliul local, consiliul județean, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

e) autorități executive - primarii comunelor, orașelor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului București și președintele consiliului județean; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

f) consilii locale - consilii comunale, orășenești, municipale și consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;

g) organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean - denumirea generică ce include:

1. instituții publice și servicii publice înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative, denumite în continuare instituții și servicii publice de interes local sau județean; Reviste (1)

2. societăți comerciale și regii autonome înființate sau reorganizate prin hotărâri ale autorităților deliberative, denumite în continuare societăți comerciale și regii autonome de interes local sau județean; Modificări (1), Jurisprudență

3. asociații de dezvoltare intercomunitară; Reviste (1)

4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acordă servicii sociale în condițiile prevăzute de lege;

5. asociații, fundații și federații recunoscute ca fiind de utilitate publică, în condițiile legii;

6. operatori de servicii comunitare de utilități publice locale sau județene; Jurisprudență, Reviste (1)

h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului București sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale căror delimitare și organizare se fac prin lege; Jurisprudență

i) unități administrativ-teritoriale - comune, orașe și județe; în condițiile legii, unele orașe pot fi declarate municipii; Jurisprudență, Reviste (1)

j) zonă metropolitană - asociația de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat între capitala României sau municipiile de rangul I și unitățile administrativ-teritoriale aflate în zona imediată. Modificări (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Potrivit art. 1 alin. (2) lit. d) și e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, ce stabilește semnificația unor termeni și expresii utilizate în conținutul legii, consiliul local, consiliul județean, Consiliul General al municipiului București și consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt autorități deliberative, iar primarii comunelor, orașelor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului București și președintele consiliului județean sunt autorități executive. Rezultă din aceste dispoziții, caracterul de organ colegial al consiliului local și respectiv, al consiliului județean, în raport cu caracterul de organ unipersonal al primarului și respectiv, al președintelui consiliului județean. [ Mai mult... ] 

.....
    Potrivit art. 1 alin. (2) lit. d) și e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, ce stabilește semnificația unor termeni și expresii utilizate în conținutul legii, consiliul local, consiliul județean, Consiliul General al municipiului București și consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt autorități deliberative, iar primarii comunelor, orașelor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului București și președintele consiliului județean sunt autorități executive. Rezultă din aceste dispoziții, caracterul de organ colegial al consiliului local și respectiv, al consiliului județean, în raport cu caracterul de organ unipersonal al primarului și respectiv, al președintelui consiliului județean. [ Mai mult... ] 
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Conducerea consiliului este realizată de un președinte, care îndeplinește funcția de reprezentare ajudețului în relațiile cu celelalte autorități publice, cu persoane fizice sau juridice din țară sau din străinătate, precum și în justiție. El răspunde de buna funcționare aaparatului de specialitate al consiliului județean pe care îl conduce. Totodată, el asigură respectarea prevederilor Constituției, punerea în aplicare alegilor și celorlalte acte juridice obligatorii și ahotărârilor consiliului județean (V. Vedinaș, Drept administrativ, ed. a3-a, p. 387). Legea califică președintele consiliului județean ca fiind autoritate executivă, alături de primarii comunelor, orașelor, municipiilor, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și primarul general al Capitalei art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, republicată]. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Potrivit art. 1 alin. (2) lit. d) și e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, ce stabilește semnificația unor termeni și expresii utilizate în conținutul legii, consiliul local, consiliul județean, Consiliul General al municipiului București și consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt autorități deliberative, iar primarii comunelor, orașelor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului București și președintele consiliului județean sunt autorități executive. Rezultă din aceste dispoziții, caracterul de organ colegial al consiliului local și respectiv, al consiliului județean, în raport cu caracterul de organ unipersonal al primarului și respectiv, al președintelui consiliului județean. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 215/2001:
Art 1 Regimul general al autonomiei locale
Art 2 Regimul general al autonomiei locale
Art 3 Regimul general al autonomiei locale
Art 4 Regimul general al autonomiei locale
Art 5 Regimul general al autonomiei locale
Art 6 Regimul general al autonomiei locale
Art 7 Regimul general al autonomiei locale
Art 8 Regimul general al autonomiei locale
Art 9 Regimul general al autonomiei locale
Art 10 Regimul general al autonomiei locale
Art 11 Regimul general al autonomiei locale
Reviste:
Reglementarea aprobării tacite în contextul legislativ actual
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Sistemul executării silite în materia contenciosului administrativ
Recurs incident. Condiții/Incident recourse. Conditions
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2018
Unitățile administrativ-teritoriale - subiectele asociațiilor de dezvoltare intercomunitară
Contribuția prin fonduri publice și posibilitatea dării în administrare către asociațiile de dezvoltare intercomunitară a bunurilor proprietate publică
Contribuția prin fonduri publice și posibilitatea dării în administrare către asociațiile de dezvoltare intercomunitară a bunurilor proprietate publică
Alegerea președintelui Consiliului Județean în lumina modificărilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...