Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IX Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora

Art. 115. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin: Jurisprudență, Reviste (1)

a) primarul emite dispoziții; Jurisprudență, Reviste (1)

b) consiliul local adoptă hotărâri; Jurisprudență

c) consiliul județean adoptă hotărâri.

(2) Dispozițiile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului județului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea lor. Jurisprudență, Reviste (7)

(3) Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: Reviste (1)

a) primarului unității administrativ-teritoriale;

b) prefectului județului. Reviste (2)

(4) Hotărârile consiliului județean se comunică în mod obligatoriu prefectului județului. Reviste (2)

(5) Comunicarea actelor între autoritățile administrației publice locale și cu prefectul județului se efectuează prin intermediul secretarului unității administrativ-teritoriale. Doctrină (1)

(6) Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija secretarului unității administrativ-teritoriale. Jurisprudență, Reviste (1)

(7) Dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local și hotărârile consiliului județean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului în condițiile legii care îi reglementează activitatea. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Controlul exercitat de prefect asupra legalității actelor administrative emise de autoritățile publice locale se realizează ex officio, fiind de subliniat că în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local și hotărârile consiliului județean se comunică în mod obligatoriu prefectului și potrivit art. 19 lit. e) din Legea nr. 340/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prefectul verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului. Așadar, pentru agaranta realizarea controlului de legalitate cu privire la actele administrative ale autorităților publice locale legiuitorul ainstituit în sarcina acestora din urmă obligația de atransmite prefectului toate actele administrative emise și simetric opus, obligația prefectului de aexercita controlul de legalitate asupra acestor acte. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Controlul exercitat de prefect asupra legalității actelor administrative emise de autoritățile publice locale se realizează ex officio, fiind de subliniat că în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local și hotărârile consiliului județean se comunică în mod obligatoriu prefectului și potrivit art. 19 lit. e) din Legea nr. 340/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prefectul verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului. Așadar, pentru agaranta realizarea controlului de legalitate cu privire la actele administrative ale autorităților publice locale legiuitorul ainstituit în sarcina acestora din urmă obligația de atransmite prefectului toate actele administrative emise și simetric opus, obligația prefectului de aexercita controlul de legalitate asupra acestor acte. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Termenul pentru promovarea acțiuni de către prefect este de 6 luni și curge de la data comunicării actelor respective de către secretarul unității administrativ-teritoriale, potrivit art. 115 alin. (5) din Legea administrației publice locale, republicată. Această concluzie rezultă din art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 care face trimitere la art. 11 alin. (1) din aceeași lege privind termenul general de introducere aacțiunii în contenciosul administrativ. În lipsa comunicării, termenul de 6 luni curge de la data la care prefectul aluat cunoștință, pe altă cale, de existența actului nelegal, așa cum prevede art. 11 alin. (3) din Legea nr. 554/200467. Acest termen este un termen de prescripție [art. 11 alin. (1) și alin. (5), prima parte, din Legea nr. 554/2004]. 
    67 Acest text legal are următorul conținut: În cazul acțiunilor formulate de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public sau Agenția Națională a Funcționarilor Publici, termenul curge de la data când s-a cunoscut existența actului nelegal, fiind aplicabile în mod corespunzător prevederile alin. (2).
[ Mai mult... ]
 

.....
    - din modul de redactare atextului alin. (1) al acestui articol de lege deducem că pot forma obiectul acestui control numai actele administrative unilaterale, întrucât numai acestea pot fi emise, celelalte acte (bilaterale), deci contractele, luând naștere prin încheierea lor de către autoritățile publice locale cu alte persoane fizice sau juridice. Aceeași concluzie rezultă și din art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, care prevede că: „Dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local și hotărârile consiliului județean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului în condițiile legii care îi reglementează activitatea”. Este adevărat că art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 340/2004, republicată, nu face nicio distincție atunci când prevede că „în calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul (…) verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului”, dar această distincție este făcută de Legea nr. 215/2001, republicată, care prevede categoriile de acte care intră în sfera controlului exercitat de prefect. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 215/2001:
Dispoziții generale
Consiliile locale
Primarul și viceprimarul
Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului
Administrația publică a municipiului București
Consiliul județean
Inițiativa cetățenească
Administratorul public
Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora
Secretarii unităților administrativ teritoriale
Contravenții și sancțiuni
Bunuri și lucrări publice
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Despre prescripție în materia contenciosului administrativ/About prescription in contentious administrative matters
Despre prescripție în materia contenciosului administrativ
Unele considerații privind exercitarea controlului de tutelă administrativă asupra actelor administrative asimilate
Atribuțiile Prefectului în contextul descentralizării și deconcentrării administrative
16. Administrator public. Încetarea contractului de management motivată de desființarea postului. Incidența dispozițiilor Codului muncii
Calitatea procesuală a părților în litigiile de contencios administrativ
Controlul de tutelă administrativă exercitat de către prefect și acțiunea în contencios administrativ exercitată de către prefect în contextul Constituției revizuite, al Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și al Codului administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019
Documentațiile de urbanism - acte administrative cu caracter normativ
Suspendarea contractului administrativ
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...