Verificarea înscrisurilor și cercetarea la fața locului | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții procedurale generale - Administrarea și aprecierea probelor -
SECȚIUNEA a 3-a
Verificarea înscrisurilor și cercetarea la fața locului

ARTICOLUL 56 Prezentarea de înscrisuri Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul are obligația să pună la dispoziția organului fiscal registre, evidențe, documente de afaceri și orice alte înscrisuri. Organul fiscal are dreptul de a solicita și altor persoane înscrisuri, dacă starea de fapt fiscală nu a fost clarificată pe baza înscrisurilor puse la dispoziție de către contribuabili. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Organul fiscal poate solicita punerea la dispoziție a înscrisurilor la sediul său ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate să le prezinte. Jurisprudență, Doctrină (2)

(3) Organul fiscal are dreptul să rețină, în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, documente, acte, înscrisuri, registre și documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, înregistrării și achitării obligațiilor fiscale de către contribuabili, pe o perioadă de maximum 30 de zile. În cazuri excepționale, cu aprobarea conducătorului organului fiscal, perioada de reținere poate fi prelungită cu maximum 90 de zile. Jurisprudență, Doctrină (1)

ARTICOLUL 57 Cercetarea la fața locului Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) În condițiile legii, organul fiscal poate efectua o cercetare la fața locului, întocmind în acest sens proces-verbal. Jurisprudență

(2) Contribuabilii au obligația să permită funcționarilor împuterniciți de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la fața locului, precum și experților folosiți pentru această acțiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi și în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Deținătorii terenurilor ori incintelor respective vor fi înștiințați în timp util despre cercetare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. b). Persoanele fizice vor fi informate asupra dreptului de a refuza intrarea în domiciliu sau reședință. Reviste (1)

(4) În caz de refuz, intrarea în domiciliul sau în reședința persoanei fizice se face cu autorizarea instanței judecătorești competente, dispozițiile privind ordonanța președințială din Codul de procedură civilă fiind aplicabile. Reviste (1)

(5) La cererea organului fiscal, organele de poliție, jandarmerie ori alți agenți ai forței publice sunt obligați să îi acorde sprijinul pentru aplicarea prevederilor prezentului articol. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Atenție la clasificarea actelor de control! - Horatiu Sasu
… pentru că uneori se încearcă încadrarea acestora în alte categorii.
Procesul-verbal de control fiscal este atât un act administrativ în sensul art. 2 lit. c) din Legea nr. 554/2004 cât și un act administrativ fiscal în sensul art. 41 C.pr.fisc, întrucât emană de la o autoritate publică, exprimă manifestarea unilaterală de voință a acesteia, urmărește executarea legii și, prin stabilirea în sarcina reclamantei a mai multor obligații fiscale, produce efecte juridice de necontestat. Este exclusă așadar calificarea lui – care a fost dată de instanță în speța pe care o analizăm - drept un simplu proces-verbal de constatare la fața locului, întocmit în baza art. 57 C. pr. fisc, al cărui scop este probarea unei situații fiscale de fapt.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Întrunește însușirea de înscris orice fel de scriere: cu mâna, prin dactilografiere, prin înregistrare, imprimare sau tipărire. 
    Obligația contribuabilului de apune la dispoziția organului fiscal registre, evidențe, documente de afaceri și orice alte înscrisuri ia naștere numai ulterior îndeplinirii de către organele fiscale aîndatoririlor ce le revin, conform prevederilor art. 101, art. 102 (privind modul de întocmire și comunicare aavizului de inspecție fiscală) și art. 103 Codul de procedură fiscală. (privind locul și timpul desfășurării inspecției fiscale). Altfel spus, contribuabilul este îndreptățit să refuze accesul organelor fiscale și punerea înscrisurilor la dispoziția acestora, în vederea efectuării verificărilor financiar-fiscale, în condițiile în care organele fiscale nu și-au îndeplinit, la rândul lor, obligațiile care le revin, conform reglementărilor Codului de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

.....
    Descinderea locală este de o importanță de necontestat, mai cu seamă în acele procese în care instanța poate constata personal anumite împrejurări, fără să fie necesar să solicite concursul unor specialiști. Dar cercetarea locală poate fi dispusă și pentru completarea altor probatorii, cum ar fi probele testimoniale. Apoi, pentru a obține lămuriri suplimentare, cu ocazia cercetării la fața locului, instanța poate audia martori sau experți, în acest sens aceștia urmând să fie citați pentru ziua și locul unde urmează să se efectueze cercetarea. [ Mai mult... ] 
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    37 Potrivit art. 17 dinO.G. nr. 92/2003, subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unitățile administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum și alte persoane care dobândesc drepturi și obligații în cadrul acestui raport. Contribuabilul este orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuții și alte sume bugetului general consolidat, în condițiile legii. Statul este reprezentat de Ministerul Economiei și Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale subordonate cu personalitate juridică. Unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autoritățile administrației publice locale, precum și de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atribuțiilor delegate de către autoritățile respective. Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile subordonate acesteia, precum și compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale sunt denumite în prezentul cod organe fiscale.
[ Mai mult... ]
 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Răspunsul la întrebările de mai sus îl regăsim în cuprinsul art. 56 alin. (2) Codul de procedură fiscală., conform căruia organul fiscal poate solicita punerea la dispoziție aînscrisurilor la sediul său ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate să le prezinte. De asemenea, atât Codul de procedură fiscală (conform art. 50), cât și Normele metodologice date în aplicarea acestuia, prevăd posibilitatea acordată organelor fiscale de asolicita, ori de câte ori consideră necesar, prezența la sediul său acontribuabilului, fără însă adelimita situațiile în care organele fiscale pot uzita de acest drept al lor, fapt care, cel puțin la nivel teoretic, poate da naștere unor situații discreționare. [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    Răspunsul la întrebările de mai sus îl regăsim în cuprinsul art. 56 alin. (2) Codul de procedură fiscală., conform căruia organul fiscal poate solicita punerea la dispoziție aînscrisurilor la sediul său ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate să le prezinte. De asemenea, atât Codul de procedură fiscală (conform art. 50), cât și Normele metodologice date în aplicarea acestuia, prevăd posibilitatea acordată organelor fiscale de asolicita, ori de câte ori consideră necesar, prezența la sediul său acontribuabilului, fără însă adelimita situațiile în care organele fiscale pot uzita de acest drept al lor, fapt care, cel puțin la nivel teoretic, poate da naștere unor situații conflictuale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale
Informații și expertize
Verificarea înscrisurilor și cercetarea la fața locului
Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
Colaborarea dintre autoritățile publice
Sarcina probei
Dispoziții generale
Executarea silită prin poprire
Executarea silită a bunurilor mobile
Executarea silită a bunurilor imobile
Executarea silită a altor bunuri
Valorificarea bunurilor
Dispoziții generale
Reviste:
Evaziunea fiscală
Casare cu trimitere pentru o nouă judecare. Nemotivarea hotărârii judecătorești
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 120 din Codul de procedură fiscală pentru a se stabili dacă dobânzile și/sau majorările de întârziere au caracterul unor sancțiuni fiscale cărora li se poate aplica principiul proporționalității, astfel cum Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut în cauza C-183/14 Salomie și Oltean
Rolul jurisprudenței în dreptul fiscal
Rolul jurisprudenței în dreptul fiscal
Evaziunea fiscală
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2017
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
TVA național vs. intracomunitar - Cazuri și necazuri
;
se încarcă...